Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-01-2014

 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w Programie

  „ PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBAŃ”

(nazwa projektu)

 

realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu i Partnerów programu

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu systemowego pn. „Rewitalizacja społeczna” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna.

§ 1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 • Programie – oznacza to powiązane ze sobą działania wykonywane w określonym czasie służące osiągnięciu celu zdefiniowanego we wniosku o dofinansowanie  „Programu Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”.
 • Liderze Programu– należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu,
 • Partnerach należy przez to rozumieć:  

- Stowarzyszenie Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego” Pogranicze”,

- ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubań,

- Ośrodek Wsparcia Dziennego,

- Łużyckie Centrum Rozwoju.

 • Obszarze wsparcia należy przez to rozumieć 7 obszarów miasta wyznaczonych Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lubania na lata 2009-2013, przeznaczonych do rewitalizacji. Obszary te pokrywają się z historycznymi dzielnicami mieszkaniowymi (mieszkaniowo – usługowymi) oraz jeden obszar związany jest z dawną strefą przemysłową. Wyznaczone obszary w dużym stopniu uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej (niektóre dzielnice nawet w 60-70%), przez co niegdyś bardzo atrakcyjne miasto stało się w okresie powojennym przedmiotem wielu „eksperymentów” urbanistycznych, które doprowadziły do jeszcze większej degradacji tkanki miejskiej. Wskutek tego wiele części miasta utraciło swój dawny specyficzny charakter, tracąc walory gospodarcze, kulturowe i turystyczne. Dlatego też do rewitalizacji wyznaczono następujące ulice: Kopernika, Plac Strażacki, Ratuszowa, Rynek, Bracka, Stara, Wrocławska, Plac Lompy, Szkolna, Piramowicza, Szymanowskiego, Graniczna, Łączna, Bankowa, Plac 3 Maja, Plac Okrzei, Grunwaldzka, Żymierskiego, Spółdzielcza, Podwale, Husytów, Łużycka, Tkacka, Mikołaja.
 • Beneficjencie Ostatecznym/Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestników programu, którzy stanowią społeczność obszaru wsparcia wyznaczonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lubań na lata 2009-2013.
 • Kierowniku Programu - oznacza to osobę zarządzającą Programem tj. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 • Koordynatorze Programu –oznacza to osobę koordynującą zadania określone w Programie.
 • Zespole rekrutacyjnym należy przez to rozumieć przedstawiciele Lidera i Partnerów powołanych do kwalifikowanie uczestników Programu.
 • Regulaminie – oznacza to Regulamin uczestnictwa w „PROGRAMIE REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA LUBAŃ”

§ 2

1.          Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w  „Programie Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”.

 1. Program jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Lubań/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu w imieniu, której występuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu a Skarbem Państwa,  w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

3.   Celem głównym Programu pt. „Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań” jest: wypracowanie realnego i kompleksowego systemu rozwiązywania problemów społecznych w obszarze wsparcie przy pomocy zintegrowanych działań łączących różne metody i techniki pracy.

4.   Udział Beneficjentów Ostatecznych w programie jest bezpłatny.

5.   Biuro programu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1, pokój nr 12.

6.   Zakres wsparcia dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach programu obejmuje udział w zadaniach zaplanowanych w ramach programu tj.:

- Zadanie 1. Centrum Animacji i Wsparcia:

Podzadanie 1:Akademia Lokalnych Liderów Młodzieżowych;

Podzadanie 2:Organizacja czasu wolnego dla osób starszych, dzieci i młodzieży;

Podzadanie 3:Przeciwdziałanie ekskluzji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru         

                                            wsparcia poprzez poradnictwo specjalistyczne;

Podzadanie 4:Przeciwdziałanie ekskluzji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru         

                                            wsparcia poprzez wzrost efektywności działania przedstawicieli instytucji;

                                            powołanych do przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu za pomocą superwizji;

Podzadanie 5: Teraz Ty;

Podzadanie 6: Akademia Seniora.

- Zadanie 2 Pozarządowy Lubań.

§ 3

Beneficjentem Ostatecznym może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w programie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w programie, przede wszystkim jest zameldowana na obszarze wsparcia oraz spełnia kryteria wymienione w załącznikach do niniejszego Regulaminu określające szczegółowe zasady rekrutacji do poszczególnych zadań w ramach Programu. 

§ 4

Zasady rekrutacji:

 

1.    Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i prowadzona będzie w miarę potrzeb i możliwości w sposób ciągły.

2.  Chęć udziału w Programie  powinna być zgłoszona do Lidera lub Partnerów realizujących poszczególne zadania programu.

3.  W przypadku zakwalifikowania większej liczby osób niż założono w zadaniu, zostaną utworzone listy rezerwowe, które mogą być stale uzupełniana w okresie realizacji programu.

4.    W  przypadku rezygnacji lub wykreślenia Beneficjenta Ostatecznego z Programu osoby znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Programie.

5.    Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany w celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w paragrafie 3 do złożenia następujących dokumentów:

a)    ankiety rekrutacyjnej zawierającej zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania danych na potrzeby,

b)   deklaracji uczestnictwa w Programie,

c)          poświadczenie zameldowania na obszarze wsparcia lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy o zameldowaniu na obszarze wsparcia.

d) zgody na wykorzystanie wizerunku do celów programu,

6. W przypadku osób niepełnoletnich na dokumentach rekrutacyjnych wymagane są podpisy rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 5

1.  Beneficjent Ostateczny kończy udział w Programie z chwilą zakończenia udziału w zadaniach określonych w Programie.

 

2.    Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników Programu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Programu podejmuje w takim przypadku Kierownik Programu na wniosek zespołu rekrutacyjnego.

§ 6

1.  Za dzień rozpoczęcia udziału w Programie Beneficjenta Ostatecznego przyjmuje się datę złożenia przez niego deklaracji uczestnictwa w programie.

 

2.   Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do:

a)    aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zadaniach, do których został zakwalifikowany.

b)    podpisywania w trakcie udziału w zadaniach list obecności,

c)  wypełniania w trakcie udziału w programie ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji Programu 

d)    bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w programie.

§ 7

Rekrutacja do Programu zakłada stosowanie zasady równości szans oraz równości płci.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.12.2013r.
 2. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki określające kryteria rekrutacji do poszczególnych zadań zaplanowanych w Programie.
 3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny w Biurze Programu oraz na stronie internetowej Programu, a także w siedzibach poszczególnych Partnerów.

 

W załączeniu:

1)  Załącznik nr 1do Regulaminu uczestnictwa w  Programie pt. „Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”. Działanie: Akademia Lokalnych Liderów Młodzieżowych.

2)  Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w  Programie pt. „Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”. Działanie: Organizacja czasu wolnego dla  osób starszych  dzieci  i młodzieży

3)  Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w  Programie pt. „Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”. Działanie „Przeciwdziałanie ekskluzji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru wsparcia poprzez poradnictwo specjalistyczne”

4)  Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w  Programie pt. „Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”. Działanie „Przeciwdziałanie ekskluzji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru wsparcia poprzez wzrost efektywności działania przedstawicieli instytucji powołanych do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu za pomocą superwizji „

5)  Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w  Programie pt. „Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”. Działanie: „Teraz Ty”

6)        Załącznik nr 6 do Regulaminu „Akademia Seniora”

7)        Załącznik nr 7 do Regulaminu Wzór deklaracji uczestnictwa w programie

8)  Załącznik nr 8 do Regulaminu Oświadczenie  uczestnika programu rewitalizacji społecznej w sprawie ochrony danych osobowych

9)        Załącznik nr 9 do Regulaminu Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

10)    Załącznik nr 10 do Regulaminu Zgoda na prezentacje wizerunku

 

 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Załącznik nr 1do Regulaminu uczestnictwa

w  Programie pt. „Program Rewitalizacji Społecznej Śródmieścia Miasta Lubań”.

  Działanie: AKADEMIA LOKALNYCH LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH

CELE I ZAŁOŻENIA REALIZACJI DZIAŁANIA

 

1.Celem głównym Działania jest wyłonienie młodych mieszkańców obszaru wsparcia w wieku 14-25 lat i przygotowanie ich do pełnienia roli lokalnych liderów młodzieżowych poprzez udział w cyklu 3 szkoleń wyjazdowych, przeprowadzenie lokalnych inicjatyw oraz udział w spotkaniu podsumowującym.

2.Program zakłada objęcie Działaniem 15 osób.

3.Udział w Działaniu jest bezpłatny.

   

TERMINY REALIZACJI DZIAŁANIA

  1. Przewiduje się następujące terminy realizacji Działania:

·                LUTY 2014 – KWIECIEŃ 2014:

Cykl 3 warsztatów wyjazdowych dla liderów młodzieżowych (poza Lubaniem):

 

-              luty 2014 - 1. szkolenie – 4 dni – Warsztat integracyjny, Ja jako lider w grupie (m.in. moje zasoby i mocne strony; skuteczna komunikacja);  Ja w środowisku (m.in. jak diagnozować lokalne potrzeby, jak tworzyć mapę potrzeb lokalnych, jak budować współpracę w środowisku lokalnym; jak motywować ludzi do współdziałania);

-          marzec 2014 - 2. szkolenie – 2 dni  -  Ja w działaniu – Praca metodą projektu cz.1 (m.in.  czym jest projekt; jak pozyskiwać pieniądze na inicjatywy młodzieżowe – źródła finansowania pomysłów; pisanie projektów, zarządzanie projektem);

-          kwiecień 2014 - 3. szkolenie – 2 dni -  Ja w działaniu – Praca metodą  projektu cz.2 (m.in. promocja projektów / działań; współpraca z mediami; rozliczanie projektu).

 

·                MAJ 2014 – PAŹDZIERNIK 2014:

Realizacja przez liderów młodzieżowych w Lubaniu lokalnej inicjatyw o charakterze społecznym w formie mini-projektu dla innych mieszkańców z obszaru wsparcia (ok. 3 grupy x ok. 5 osób / grupa), w tym:

 

-                  maj 2014 – spotkanie dot. planowania inicjatywy lokalnej (Lubań)

-                  czerwiec 2014 – wrzesień 2014 – spotkania doradcze dot. realizacji inicjatywy lokalnej (Lubań)

-                  czerwiec 2014 – październik 2014 – przeprowadzenie inicjatywy lokalne

 

·                PAŹDZIERNIK 2014:

Spotkanie podsumowujące (Lubań)

 

2. Szkolenia wyjazdowe odbędą się poza Lubaniem w okresie ferii zimowych (1. spotkanie) oraz weekendy (2.-3. spotkanie). Pozostałe spotkania stacjonarne odbędą się  w Lubaniu, poza czasem zajęć lekcyjnych Uczestników.

 

3. Organizatorzy dopuszczają możliwość modyfikacji terminów realizacji Działania ze względu na niezależne od nich czynniki zewnętrzne.

      ZASADY I TERMINY REKRUTACJI

 

1. Uczestnikiem Działania może być osoba, która jednocześnie:

-                  jest zameldowana na obszarze wsparcia,

-                  urodziła się w latach 1989-2000,

-    deklaruje dobrowolne uczestnictwo w Programie, W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dodatkowe wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

-              zapoznała się z Regulaminem i niniejszym załącznikiem, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją Programu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dodatkowe wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

-            wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku do celów związanych z promocją Programu oraz do celów informacyjnych; W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dodatkowe wyrażenie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego.

-        zał. nr 9.pdf

 • zał. nr 9.doc
 • aneks nr 4 do regulaminu rekrutacji.pdf
 • zał. nr 7.pdf
 • zał. nr 7.doc
 • Zalacznik_10.pdf
 • Zalacznik_10.doc
 • Zalacznik_8_.pdf
 • Zalacznik_8_.doc
 • Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...