Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-01-2023

Informacja nt. rekrutacji do miejskich przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oparte jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz o kryteria naboru określone w uchwale nr XVII/111/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań (plik do pobrania).

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań rozpocznie się 13 lutego 2023 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w zarządzeniu nr 17/2023 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań (plik do pobrania).

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego  Termin postępowania uzupełniającego 
 1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13 - 28 lutego 2023 r. 8 - 12 maja 2023 r.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10 marca 2023 r. do 16 maja 2023 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  13 marca 2023 r.  17 maja 2023 r.
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
do 16 marca 2023 r.   18 maja 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 marca 2023 r. 19 maja 2023 r.

Przedszkole Miejskie nr 1
ul. Skalnicza 3, Lubań
tel. 75 646 44 49
e-mail: pmnr1luban@op.pl

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Różana 1, Lubań
tel. 75 646 44 64, 75 722 23 46
e-mail: pm3@onet.eu

Przedszkole Miejskie nr 5 im. J. Tuwima
ul. Mieszka II 1, Lubań
tel. 75 722 40 00
e-mail: pmnr5luban@op.pl

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 obejmuje dzieci urodzone w roku 2017.


Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodzica kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu szkoły

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Burmistrz Miasta Lubań, działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe informuje, że postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oparte jest o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz o kryteria naboru określone w uchwale nr XLIV/308/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia  2019 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzonym jest Gmina Miejska Lubań (plik do pobrania).

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 L.p.  Kryterium  Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły 5 Dane potwierdzone przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
 2. Rodzice kandydata pozostający w zatrudnieniu na terenie Miasta Lubań/rodzice samotnie wychowujący kandydata 4

Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu.

Oświadczenie rodziców.

 3. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 3 Zaświadczenie pracodawcy
o zatrudnieniu.
4. W obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu opieki kandydatowi 2 Oświadczenie rodziców.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań:

 L.p.  Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 lutego - 17 marca 2023 r. 1 - 12 czerwca 2023 r.
 2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

1 - 3 marca 2023 r.

w godz. 9:00 - 15:00

5 - 6 czerwca 2023 r.

w godz. 9:00 - 15:00

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.  8 marca 2023 r.  7 czerwca 2023 r.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do 24 marca 2023 r. do 14 czerwca 2023 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  27 marca 2023 r.  15 czerwca 2023 r.
6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 31 marca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.  3 kwietnia 2023 r.  19 czerwca 2023 r. 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...