Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
17-09-2020

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu (uchwalony Uchwałą Nr XXIV/153/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2020r.)

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

(uchwalony Uchwałą Nr XXIV/153/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2020r.)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 • 1. 1. Jednostka organizacyjna pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu zwana dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań.
 1. Ośrodek prowadzi działalność statutową na terenie miasta Lubań.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Lubaniu, przy ul. Różanej 2.
 • 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 z późn.zm.).

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.).

3) ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.)

4) o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.)

5) niniejszego statutu.

 • 3. 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
 1. Ośrodek działa na zewnątrz w imieniu Gminy Miejskiej Lubań poprzez Dyrektora, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań.
 2. Dyrektor Ośrodka reprezentuje pracodawcę, jakim w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Ośrodek dla jego pracowników.
 • 4.1. Ośrodek może używać skróconej nazwy: MOSiR w Lubaniu.
 1. Ośrodek może posiadać własny znak graficzny.

Rozdział 2.

Cele i zadania Ośrodka

 • 5. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, utrzymanie i zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 • 6. Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka należy:
 • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
 • popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji,
 • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • współdziałanie z różnymi podmiotami, a w szczególności z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej i szkołami w zakresie organizacji i prowadzenia różnych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • podejmowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • zarządzanie przekazanymi przez Gminę Miejską Lubań obiektami, terenami, urządzeniami oraz infrastrukturą o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także innymi obiektami o charakterze użyteczności publicznej,
 • udostępnianie, dzierżawa i najem obiektów sportowych lub ich części na działalność sportową, rekreacyjną, biurową lub inną.
 • 7. Ośrodek współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań i innymi jednostkami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań statutowych.

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie

 • 8. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 1. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta Lubań na podstawie umowy o pracę.
 2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań.
 3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Burmistrza Miasta Lubań.
 4. W czasie nieobecności w pracy Dyrektora spowodowanej urlopem wypoczynkowym, urlopem okolicznościowym, delegacją służbową oraz inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Lubań.
 • 9.1. Dyrektor Ośrodka kieruje nim oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
 1. Do podstawowych zadań i obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1) bieżące wykonywanie zadań i celów do jakich został powołany Ośrodek oraz właściwe organizowanie jego pracy,

2) realizacja działalności statutowej,

3) reprezentowanie pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

7) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Ośrodka, a zwłaszcza określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,

8) zabezpieczenie mienia Ośrodka oraz zapewnienie jego prawidłowego stanu i eksploatacji,

9) przygotowanie projektu rocznego planu finansowego,

10) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego.

 • 10. 1. W Ośrodku tworzone są stanowiska pracy stosowanie do zakresu wykonywanych zadań.
 1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 2. Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje, zmienia i rozwiązuje Dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 • 11. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta.
 1. Integralną częścią regulaminu jest schemat organizacyjny Ośrodka.

Rozdział 4.

Mienie oraz gospodarka finansowa

 • 12.1. Ośrodek jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem miasta Lubań, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

2.Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansową pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miejskiej Lubań, a pobierane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Lubań.
 2. Ośrodek kieruje się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych w sposób zapewniający realizację określonych dla niego zadań.
 3. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
 • 13. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.
 • 14. Czynności Dyrektora Ośrodka powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Miasta Lubań lub osoby przez niego upoważnionej (Głównego Księgowego Ośrodka).
 • 15.1. Ośrodek wyposażony jest w majątek konieczny do realizacji wykonywanych zadań statutowych. Majątek ten stanowi własność Gminy Miejskiej Lubań i przekazany jest na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.
 1. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany wyłącznie do celów zgodnych ze statutem.
 • 16. Likwidując Ośrodek Rada Miasta Lubań określi przeznaczenie mienia znajdującego

się w Ośrodku.

 

Rozdział 5.

Kontrola i nadzór

 • 17.1. Nadzór nad Ośrodkiem pełni Burmistrz Miasta Lubań.
 1. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Miasta Lubań.

 

 

 

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

 • 18. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 • 19. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

 

                                                                                              

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...