Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-09-2012

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 127/2015

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 22 czerwca 2015r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu


Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1.Organizację Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu zwanego dalej "Ośrodkiem", który jest placówką wsparcia dziennego.

2. Zasady i zakres działania Ośrodka.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu.

2.Pracownikach, należy przez to rozumieć Pracowników Ośrodka Wsparcia Dziennego Lubaniu

3.Głównym Księgowym, należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Ośrodka

Wsparcia Dziennego Lubaniu

4. Burmistrzu Miasta, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Lubań.

§ 3.1.Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań.

2.Ośrodek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Mickiewicza 7 w Lubaniu.

§ 4. Godziny pracy Ośrodka:

a) biuro Ośrodka czynne jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku

od godziny 8.00 do godziny 16.00.

b) Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny czynny jest w dniach roboczych

w okresie od 01 września do 30 czerwca w godzinach od 12.00 do 18.00. W okresie wakacji i ferii

dział czynny jest w dniach roboczych w godzinach od 09.00 do 15.00, a także w dni robocze i świąteczne w godzinach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi i na potrzeby działalności Ośrodka.

c) Dział Inicjatyw Lokalnych czynny jest w dni robocze w godzinach od 08.00 do 13.00, a także w dni robocze i świąteczne w godzinach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi i na potrzeby działalności Ośrodka.

 

Rozdział II – Organizacja Ośrodka

 

§5. Ośrodek funkcjonuje na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i uprawnień dla poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 6.1.Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.

2.Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

3.Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie i realizacja zadań Ośrodka określonych w statucie w oparciu o

obowiązujące przepisy,

b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

c) programowanie i planowanie pracy Ośrodka, w tym sporządzanie projektów planów finansowych,

d) kierowanie bieżącymi sprawami, składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Burmistrza Miasta Lubań,

e) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,

f) kształtowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, płacowej, finansowej i socjalno-bytowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

g) zapewnienie dostępu do informacji publicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

h) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka,

i) sprawowanie systematycznego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad postępowania i załatwiania spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) prawidłowe gospodarowanie i zabezpieczenie mienia Ośrodka,

k) wprowadzenie i wykonywanie systemu kontroli zarządczej,

l) wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, wytycznych i komunikatów.

4.W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora

5. Dyrektor składa Radzie Miasta Lubań coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.

6. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski petentów oraz pracowników w godzinach pracy biura Ośrodka.

§ 7.1. Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

a) Dyrektor /D/

b) Główny księgowy /GK/,

c) Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny /DW/,

d) Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka /SZ/,

e) Dział Inicjatyw Lokalnych /DI/,

f) Samodzielne Stanowisko do Spraw Obsługi /SO/.

2. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik

do Regulaminu.

Rozdział III – Zasady i zakres działania Ośrodka

 

§ 8. Ośrodek działa według następujących zasad:

1. Legalizmu,

2. Służebności wobec społeczności lokalnej,

3. Racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4. Planowania pracy,

5. Podziału zadań i wzajemnego współdziałania.

§9. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Ośrodka działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 10.1. Gospodarowanie mieniem Ośrodka odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

2.Zakupy, zlecenia usług oraz inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz zasadami obowiązującymi w Ośrodku, wprowadzonymi zarządzeniami Dyrektora.

§ 11.1.Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Ośrodku.

2.Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

pracowników i inne dokumenty wewnętrzne.

3.Dla zapewnienia realizacji celów kontroli zarządczej w Ośrodku tworzy się system kontroli zarządczej.

4.Realizację systemu kontroli zarządczej powierza się Dyrektorowi.

5.Na system kontroli zarządczej w Ośrodku składają się m.in. mechanizmy kontroli zgodności działalności z przepisami prawa oraz efektywności i skuteczności realizacji zadań realizowanych przez Ośrodek, mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, mechanizmy samooceny systemu kontroli zarządczej, zasady zarządzania ryzykiem.

6. Źródłem do uzyskania zapewnienia wiedzy o stanie kontroli zarządczej są wyniki monitorowania skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, wyniki samooceny systemu kontroli zarządczej oraz wyniki przeprowadzonych kontroli.

§ 12.1.Pracownicy realizują zadania wynikające z Regulaminu w zakresie właściwości rzeczowej Ośrodka.

2.Pracownicy są zobowiązani do współdziałania w szczególności wymiany informacji i wzajemnej konsultacji oraz realizacji zadań wymagających współpracy.

§ 13. Sprawy finansowo-księgowe Ośrodka prowadzi Główny Księgowy, do którego zadań między innymi należy:

 1. Opracowywanie projektu planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej Ośrodka,

 2. Sporządzanie, nadzorowanie, kontrolowanie i odpowiadanie za przygotowanie za przygotowanie, realizację, zmiany i wykonanie planu finansowego Ośrodka,

 3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji zakupów i zużycia środków trwałych i rozliczania kosztów, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 4. Sporządzanie w zakresie sprawozdawczości finansowej: bilansu wraz z załącznikami i innych obowiązujących sprawozdań (GUS, ZUS, US, itp.),

 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,

 6. Bieżąca windykacja należności finansowych i majątkowych,

 7. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania planu finansowego Ośrodka,

 8. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka oraz jego funduszu świadczeń socjalnych,

 9. Prowadzenie spraw spraw płacowych i niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,

 10. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia od wszelkich ryzyk,

 11. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

 12. Obsługa programu „Płatnik”,

 13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Dyrektora Ośrodka.

§ 14. Do wspólnych zadań Działów Ośrodka należy:

 1. Przestrzeganie prawa i aktów wewnątrzzakładowych,

 2. Wzajemna współpraca, w tym w szczególności współdziałanie z głównym księgowym przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu planu finansowego Ośrodka oraz planowaniu wydatkowania środków na działalność Ośrodka,

 3. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie się w wykonywaniu zadań,

 4. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony i zabezpieczenia posiadanego mienia oraz informacji niejawnych,

 5. Ochrona danych osobowych,

 6. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach oraz kompetentna i sprawna obsługa interesantów,

 7. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz w tym bieżących informacji w zakresie realizacji zadań,

 8. Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

  a) przyjmowanie korespondencji,

b) przechowywanie akt,

c)prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

d)przekazywanie akt do archiwów, składnicy akt.

 1. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 2. Usprawniania własnej organizacji, metod i form pracy,

 3. Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora,

 4. Sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań, ochrona informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p.poż, przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Ośrodku.

§ 15.1. Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny prowadzony jest w dwóch formach:

a) opiekuńczej

b) specjalistycznej

2. Do zadań formy opiekuńczej należy w szczególności:

a) opieka i wychowanie,

b) pomoc w nauce w tym wyrównywanie braków edukacyjnych,

c) organizacja czasu wolnego,

d) organizacja zajęć sportowych gier i zabaw rozwojowych,

e) rozwój zainteresowań

3. Do zadań formy specjalistycznej należy w szczególności:

a) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

b) wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,

c) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności społecznej,

d) pomoc w nauce w tym wyrównywanie braków edukacyjnych,

e) pomoc w integracji,

f) organizacja zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych, kompensacyjnych,

g) realizacja indywidualnych i grupowych programów kompensacyjnych,terapeutycznych

i socjoterapeutycznych,

h) udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dla rodziców i opiekunów prawnych w zakresie: problemów emocjonalnych, niepowodzeń w szkole, problemów wieku dorastania, trudności w porozumiewaniu się z dzieckiem, trudności wychowawczych,

i) wzmocnienie i doskonalenie umiejętności opiekuńczo–wychowawczych rodziców przejawiających problemy na tym tle,

j) powołanie grupy wsparcia o charakterze terapeutycznym, dla dzieci i osób dorosłych dotkniętych problemem w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,

4. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez zajęcia grupowe, indywidualne oraz konsultacje psychologiczne.

5. W ramach zadań formy specjalistycznej tworzony jest Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zwany dalej "stałym zespołem" dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. W skład zespołu wchodzą pracownicy Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny.

6. Stały zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w celu:

a) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

b) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

c) modyfikowania indywidualnego planu pracy,

d) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce;.

7. Na wniosek stałego zespołu dokonującego okresowej oceny dziecka może zostać zaprowadzona grupowa i indywidualna dokumentacja zajęć specjalistycznych.

§ 16.1.Dokumentację Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny tworzy:

a) dziennik pracy, który powinien zawierać listę obecności uczestników, temat i opis

prowadzonych zajęć,

b) roczny plan pracy zajęć opiekuńczo- wychowawczych,

c) miesięczny plan pracy,

d) tygodniowy rozkład zajęć,

e) dzienny rozkład zajęć,

f) kartę zgłoszeniową uczestnika, zawierającą zgoda rodzica /opiekuna prawnego na udział

w zajęciach prowadzonych w Ośrodku oraz w zajęciach specjalistycznych/ terapeutycznych,

g) kontrakt określający normy i zasady pracy na zajęciach.

2. Dokumentacja prowadzona jest przez wychowawców z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.

4. Dokumentacja jest dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom (opiekunom), a o jej udostępnieniu każdorazowo decyduje Dyrektor Ośrodka lub pod jego nieobecność starszy wychowawca- koordynator.

5. Ośrodek nie udostępnia dokumentacji w postaci notatek służbowych sporządzonych na podstawie obserwacji i rozmów przeprowadzonych z członkami rodziny, nauczycielami i specjalistami.

6. Nie jest udostępniana dokumentacja związana z prowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych.

§ 17.1. W Dziale Wsparcia Dziecka i Rodziny zajęcia prowadzą:

a) starszy wychowawca- koordynator,

b) wychowawcy,

c) specjaliści z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej i psychologii.

2. Do zadań starszego wychowawcy- koordynatora w szczególności należy:

a) dbałość za prawidłowe i bieżące prowadzenie dokumentacji przez podległych mu pracowników,

b) koordynowanie pracy pracowników DW i SZ,

c) sprawowanie nadzoru nad pracą wychowawców i innych specjalistów,

d) diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin,

e) organizowanie przyjęć dzieci do Ośrodka,

f) czuwanie nad przestrzeganiem standardów usług opiekuńczo- wychowawczych i terapeutycznych w Ośrodku,

g) zatwierdzanie planów pracy Działu i czuwanie nad ich realizacją,

h) prowadzenie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Ośrodka,

i) koordynowanie spotkań SZ, uroczystości, wyjść i wyjazdów,

j) dokonywanie na wniosek Dyrektora oceny pracy podległych mu pracowników,

k) wnioskowania do dyrektora w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych,

l) obsługa administracyjna Ośrodka,

ł) koordynowanie pracy Działu Inicjatyw Lokalnych,

m) pełnienie zastępstwa za Dyrektora pod jego nieobecność.

3. Do zadań wychowawców w szczególności należy:

a) organizacja i prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych,

b) sprawowanie opieki nad procesem wychowania,

c) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach Ośrodka, podczas zabaw ruchowych na zewnątrz budynku oraz podczas wycieczek i innych imprez,

d) prowadzenie dokumentacji Działu, opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonania zadań, opracowywanie rocznego i miesięcznego planu pracy wychowawczej,

e) prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczej z dzieckiem, wyrównywanie braków edukacyjnych, pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji,

f) organizowanie zajęć tematycznych i uroczystości, opieka nad wychowankami po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego,

g) dokumentowanie przebiegu pracy poprzez: dokonywanie bieżących wpisów w dzienniku zajęć

  dokonywanie systematycznych wpisów w arkuszu spostrzeżeń każdego dziecka,

h) współpraca ze szkołą- wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem,

kuratorem rodzinnym , pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz z rodzicami dziecka,

i) realizacja zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy dziecku,

j) dbanie, we współpracy z wychowankami, o estetykę pomieszczeń Ośrodka,

k) tworzenie atmosfery sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwego zainteresowania połączonego z gotowością pomocy,
l) tworzenie sprzyjających warunków do rozwijania uzdolnień wychowanków,
ł) udział w Zespołach do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,

m) wykonywanie innych zadań zleconych przez starszego wychowawcę- koordynatora, związanych z funkcjonowaniem Działu.

4. Do zadań specjalistów z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej, psychologii

w szczególności należy:

a) organizowanie i udzielanie pomocy specjalistycznej z zakresu socjoterapii, terapii pedagogicznej, psychologii dzieciom przebywającym w Ośrodku,

b) badanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
c) inspirowanie działalności terapeutycznej, profilaktycznej, prowadzenie konsultacji diagnostycznych,
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej,
e) dokumentowanie przebiegu pracy poprzez: dokonywanie bieżących wpisów w dzienniku zajęć

dokonywanie systematycznych wpisów w arkuszu spostrzeżeń każdego dziecka,
f) prowadzenie indywidualnych i grupowych badań oraz wskazywanie pożądanych form pomocy terapeutycznej, prowadzenie terapii (indywidualnej, grupowej),
g) wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych uczestników Ośrodka,
h) przygotowywanie i prowadzenie programów kompensacyjnych i korekcyjnych

dla dzieci,

5. Szczegółowe zadania pracowników Działu określają indywidualne zakresy czynności.

6. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w Ośrodku jest dostosowana do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 18.1.Dział Inicjatyw Lokalnych prowadzony jest w formach:

a) Akademii Seniora,

b) Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

c) otwartych działań społeczno- kulturalnych.

2. Do zadań Akademii Seniora należy w szczególności:

a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji społecznej seniorów poprzez wszechstronną aktywizację i organizację czasu wolnego,

b) poprawa jakości życia osób starszych poprzez utrzymanie w dobrej kondycji psychofizycznej, kształtowanie postaw prozdrowotnych z zakresu profilaktyki gerontologicznej, zdrowia i uzależnień,

c) rozwój sprawności intelektualnej, fizycznej, kulturalnej seniorów, oraz budowanie więzi międzyludzkich,

d) organizacja zajęć ogólnosprawnościowych, muzycznych, rękodzielniczych, komputerowych, teatralnych, turystycznych, rekreacyjnych itp., prowadzonych w ramach aktywnej i nowoczesnej terapii zajęciowej.

3. Do zadań Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy w szczególności:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, zdrowotnej i krajoznawczo turystycznej dla osób starszych,
b) aktywizacja psychospołeczna studenta, a co za tym idzie ogólne poprawianie jakości życia tych osób poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych w różnych formach,
c) dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego seniora oraz osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka starszego w społeczeństwie,

d) promocja zdrowego i aktywnego trybu życia, upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin,

e) stwarzanie warunków do spotkań ludziom o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach.

4. Otwarte działania społeczno kulturalne to:

a) integracja środowiska lokalnego w działaniach na rzecz dziecka, rodziny i osób starszych,

b) wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej społeczności lokalnej,

c) podejmowanie inicjatyw społecznych, prowadzących do realizacji celów statutowych Ośrodka,

d) promocja działań realizowanych przez Ośrodek w zakresie: prowadzenia i administrowania serwisu internetowego Ośrodka, przygotowywania, redagowania, zamieszczania informacji i materiałów graficznych, aktualizowania informacji dotyczących działalności Ośrodka.

5. Za prawidłową organizację pracy Działu odpowiedzialny jest starszy wychowawca- koordynator.

6. Zadania realizowane w ramach Działu opierają się o ustawę o pomocy społecznej w zakresie reintegracji społecznej, dotyczącej organizowania różnorodnych form integracji mieszkańców.

7. Szczegółową organizację Działu określają wewnętrzne zarządzenia Dyrektora z uwzględnieniem planu finansowego Ośrodka.

§ 19. Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obsługi należą:

a) stały nadzór nad właściwym funkcjonowaniem budynku Ośrodka,

b) dbałość o powierzone mienie,

c) utrzymanie w należytej czystości budynku Ośrodka a w szczególności: sal zajęć, ciągów komunikacyjnych, toalet, pomieszczeń biura, pomieszczeń gospodarczych, strychu i piwnicy,

d) utrzymanie w czystości terenu wokół posesji oraz flagowanie budynku,

e) drobne prace naprawcze troska o wyposażenie warsztatu tj. sprzęt, narzędzia, materiały,

f) zabezpieczenie mienia przed kradzieżą włamaniem, zamykanie okien, drzwi, systematyczne, usuwanie usterek poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń budynku,

g)usuwanie skutków jesieni, zimy oraz bieżąca pielęgnacja zieleni przed budynkiem należącym do Ośrodka,

h) dostarczanie korespondencji (dokumentów), materiałów promocyjnych dot. działalności Ośrodka instytucjom na terenie Miasta Lubań,

i) wykonywanie innych czynności i działań poleconych przez Dyrektora.

§ 20.1.Uczestnicy Ośrodka mogą tworzyć samorząd.

2. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez osoby przebywające w Ośrodku.

3. Opiekuna samorządu wybierają uczestnicy spośród pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

4. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka.

§ 21.1.Dopuszcza się możliwość angażowania do realizacji zadań Ośrodka wolontariuszy.

2. Korzystanie z usług wolontariuszy może odbywać się po podpisaniu umowy opartej na postanowieniach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Za pracę wolontariuszy odpowiadają pracownicy Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny.

 

Rozdział IV - Zasady podpisywania pism

 

§ 22.1. Wszystkie pisma wychodzące z Ośrodka podpisuje Dyrektor.

2. Dyrektor może upoważnić inne osoby do podpisywania pism w jego imieniu.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, winno być udzielone na piśmie.

§ 23. Pracownicy przygotowujący projekty pism parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.

 

Rozdział V - Postanowienia końcowe

 

§ 24. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane za zgodą i po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Lubań.

§ 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...