Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej » Konsultacje ze społeczeństwem » Dokumenty do konsultacji

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

 

1.         Planowana inwestycja dotyczy przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 108999D – ulicy Rynek w Lubaniu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Mikołaja.

 

2.         Przedsięwzięcie polegać będzie na:

a)     przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni ulicy i chodników na nawierzchnie z kostki granitowej oraz utwardzenie pasa drogowego pomiędzy jezdnią a zabudową śródrynkową brukowcem z kamienia obrobionego (bazaltu) oraz wykonaniem przy granicy z zabudową chodnika z kostki granitowej;

b)    wykonaniu odwodnienia powierzchniowego ściekami z kostki granitowej odprowadzającymi wody studniami ściekowymi istniejących istniejącymi istniejących projektowanymi przykanałami do istniejących kanałów deszczowych;

c)     remont linii n/n zasilającej oświetlenie uliczne wraz z wymianą punktów oświetlenia ulicznego;  

d)    zagospodarowanie terenu zielenią (kwietniki, krzewy i drzewka ozdobne).

 

3.         Zakres inwestycji:

a)        długość przebudowywanego odcinka drogi – 125,61 mb

b)        powierzchnia przebudowywanych elementów pasa drogowego:

- jezdnia                                             - 1084,53 m2;

- place                                                -   811,55 m2;

- chodniki                                            - 1017,80 m2;

- zieleńce, trawniki                              -   253,29 m2.

 

4.         Realizacja tego przedsięwzięć wiązać się będzie głównie z modernizacją drogi już istniejącej. Po przebudowie nie zostanie zmieniony dotychczasowy charakter drogi (na drodze odbywać się będzie tak jak obecnie ruch pojazdów). Skutkiem budowy lub przebudowy dróg będzie niewątpliwie wzrost natężenia ruchu pojazdów, jednak uciążliwości akustyczne i wibracyjne zostaną złagodzone dzięki poprawie nawierzchni jezdni. Uciążliwości emisyjne także zostaną złagodzone dzięki poprawie organizacji ruchu, w tym płynniejszym ruchem strumienia pojazdów. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w terenach już zurbanizowany i o niewielkich walorach środowiska przyrodniczego. W zdecydowanej większości oddziaływania związane z realizacją zadania będą miały charakter krótkotrwały (chwilowy) i odnosić się będą tylko do czasu budowy: uciążliwości akustyczne oraz zanieczyszczeń atmosfery pochodzących z placu budowy, związane z pracą maszyn i ciężkiego sprzętu oraz zwiększonego ruchu pojazdów obsługujących plac budowy. Produkowane odpady pochodzące z budowy drogi oraz
z pozostałych prac budowlanych, w znacznej mierze mogą być powrotnie wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych dla realizowanej inwestycji drogowych.
Skutkiem przebudowy drogi będzie przede wszystkim poprawa warunków akustycznych
i aerosanitarnych terenów przyległych, a więc i poprawa warunków życia mieszkańców rejonu miasta przez które ta droga przebiega. Zmniejszy się też negatywne oddziaływanie
na środowisko wodne (budowa systemów ujmujących wody opadowe z powierzchni komunikacyjnych). Poprawi się też bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Załączone dokumenty
  0000001 (1.5MB)        
  0000001-140 (501.9kB)        
  0000001-141 (2.3MB)        
  0000002 (1.3MB)        
  0000003 (1.2MB)        
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Joanna Czyż
Utworzony: 2008-02-05 10:14:27 Ostatnia zmiana: 2008-02-06 10:18:05