Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie nr 62/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym Itekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami 1 oraz Uchwały Nr XI/89/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 20 lipca 1999 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Lubań Burmistrz Miasta Lubań zarządzam co następuje:

 

§1

 

Wniosek Pani Pipior Władysławy zam ………………………. w sprawie umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalne w kwocie 2.383,40 zł rozpatrzyłem następująco:

-        kwotę 1.011,19 zł - stanowiącą zaległości za czynsz + odsetki za czynsz umorzyłem

-        kwotę 1.228,75 zł - stanowiącą zaległości za opłaty komunalne + odsetki rozłożyłem na 24 miesięczne raty

 

Wobec powyższego proszę, o niezwłoczne zgłoszenie się w ARK Nr 4 w Lubaniu w celu spisania stosownego porozumienia.

Informuję również Panią, iż brak wpłat bieżących oraz wpłat na poczet zaległości za okres jednego miesiąca spowoduje, że zarządca lokalu tj. ARK nr 4 w Lubaniu wystąpi z wnioskiem do sądu o eksmisję. Niezależnie od wszczęcia postępowania eksmisyjnego zarządca lokalu zmuszony będzie wystąpić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubaniu w sprawie odcięcia Pani wody.

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta

                                                                                              Konrad Rowiński

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2007-01-25 07:40:32 Ostatnia zmiana: 2007-01-26 13:10:33