Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXV z 27 lipca

Protokół Nr XXV/25/2004/8

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

 

godz.rozpoczęcia: 9:30                                                zakończenia: 11:20

 

 

Otwarcia sesji, zwołanej na podstawie 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 lipca 2004, dokonała pani Małgorzata Grzesiak Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXV sesji uczestniczyło 18 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecni usprawiedliwieni pan Marian Kwolik, pan Henryk Sławiński, pan Tadeusz Sztaba) oraz:

-        pan Konrad Rowiński                – Burmistrz Miasta,

-        pan Henryk Rogacki                 – Zastępca Burmistrza Miasta,

-        pan Wiesław Wydra                  – Zastępca Burmistrza Miasta,

-        pan Marian Zwierzański            – Skarbnik Miasta,

-        przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Jastrzębski.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wniosek o rozszerzenie zaproponowanego porządku obrad o punkt “ Zapytania i wnioski” oraz o ogłoszenie, po punkcie drugim porządku dziennego, 15 – sto minutowej przerwy w obradach, w czasie, której odbyłyby się spotkania poszczególnych klubów radnych.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został przyjęty większością głosów - przy 17 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez jednostkę budżetową Gimnazjum nr 3 w Lubaniu wieloletniego zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego“ Remont kładki dla pieszych nad ulicą Rybacką w Lubaniu”.

3) Zapytania i wnioski.

 

Ad. 2

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez jednostkę budżetową Gimnazjum nr 3 w Lubaniu wieloletniego zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego“ Remont kładki dla pieszych nad ulicą Rybacką w Lubaniu”.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – w roku ubiegłym wystąpiliśmy do MENiS z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na remont kładki nad ul. Rybacką. Pod koniec 2003 roku na ten cel otrzymaliśmy środki w wysokości około 70.000 zł. Dostaliśmy również 35.000 zł odszkodowania z PZU z tytułu uszkodzenia kładki. W ten sposób na remont kładki mieliśmy 100.000 zł. Niestety, w przeprowadzonych pierwszych dwóch przetargach, z różnych przyczyn, nie udało się wyłonić wykonawcy. Ceny ofert różnych firm startujących w tych przetargach wahały się w granicach od 107.000 zł do 235.000 zł.

W ostatnim przetargu, w którym brały udział dwie profesjonalne firmy – zajmujące się budową mostów, przedstawione zostały oferty zbliżone finansowo. Okazało się, że ceny tych ofert znacznie przekraczają wysokość środków posiadanych na ten cel – minimalna niezbędna kwota to 277.800 zł. Ponieważ remont kładki nie jest ujęty w planie inwestycyjnym, nie ma na niego zabezpieczonych w budżecie środków. Rozwiązaniem może być zaciągnięcie zobowiązania, na które potrzebna jest zgoda RM. Proponując takie rozwiązanie miano na uwadze, by nie liczyć na łut szczęścia, że na wykonanie remontu kładki będą przyznane jeszcze jakieś dodatkowe środki oraz by zadania tego nie dzielić na etapy , bo mogłoby zaistnieć podejrzenie dzielenia zamówienia. Wykonanie budżetu za I półrocze br. jest niezłe, ale jego powiększanie byłoby niewskazane, stąd propozycja zaciągnięcia zobowiązania. Ważnym jest również termin podjęcia tej decyzji, tak, aby zakończyć prowadzone postępowanie i podpisać umowę z wybranym wykonawcą do dnia 9 sierpnia br., czyli w terminie związania oferentów złożonymi ofertami. Obie firmy biorące udział w przetargu wyraziły zgodę, że w razie wygrania przetargu część zapłaty mogą otrzymać w roku 2005. Reasumując prosi o wyrażenie przez RM zgody na zaciągnięcie zobowiązania, które niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą, wykorzystania środków otrzymanych na ten cel z rezerwy oświatowej, które są ulokowane na koncie depozytowym i wykonania całego remontu kładki.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – z analizy historii remontu kładki, która rozpoczęła się w listopadzie 2003 roku wynika, że na ten cel według wyceny Wydziału TI potrzebna była kwota 120.000 zł. Natomiast ceny ofert proponowane przez firmy w kolejnych przetargach, które nie doszły do skutku, różniły się finansowo, ale nigdy nie była to kwota 277.000 zł. Nasuwają się, więc pytania: dlaczego teraz kwota ta jest dwa razy większa, jaki jest faktyczny zakres prac (pierwotnie mówiło się o robotach antykorozyjnych), jakie firmy biorą udział w toczącym się postępowaniu przetargowym, gdzie podziała się kwota 20.000 zł skoro teraz mówi się , że na remont zabezpieczonych jest 100.000 zł?

 

Pan Mieczysław Iwanow – stwierdził, że kwota potrzebna na remont kładki jest szokująca - za taką kwotę można wybudować dom. Jakie prace za tą kwotę będą wykonane , jakie w chwili obecnej, przy  pobliskiej obwodnicy, jest obciążenie tej kładki.

 

Pani Maria Skórniak – kładka była wykorzystywana po to, by usprawnić i zabezpieczyć ruch uczniów do szkoły. W chwili obecnej w rejonie szkoły jest sygnalizacja świetlna, co powoduje, że z kładki korzystała będzie niewielka liczba uczniów. Miejsce, w którym kładka się znajduje nie będzie spełniała swojego zadania. Słusznym byłoby, wraz z remontem została ona przesunięta na przedłużenie ul. Rataja.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – głosowanie będzie trudne. Kładka ma służyć całemu społeczeństwu, a nie tylko uczniom - w związku z tym wnioskuje, by do proponowanej kwoty dołożyć więcej pieniędzy i remont wykonać w taki sposób, aby kładka spełniała wszelkie wymogi techniczne i architektoniczne i by została przeniesiona na przedłużenie ul. Rataja. Jaka kwota byłaby na to potrzebna? Odnosząc się krytycznie do wadliwie funkcjonującej sygnalizacji świetlnej, zarówno na skrzyżowaniu ulic Rybackiej i Lwóweckiej, jak i w całym mieście stwierdził, że należy tym problemem się jak najszybciej zająć.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – czy firmy uczestniczące w przetargach powtarzają się, czy są to za każdym razem inne firmy?

 

Pan Zygmunt Duziak – zastanowić się należy nad tym, czy jest sens remontowania kładki w miejscu, w którym obecnie się ona znajduje, czy jak wynika z przeprowadzonych z mieszkańcami tego rejonu rozmów, nie zastanowić się nad wybudowaniem - wykorzystując elementy tej kładki - przejścia podziemnego łączącego ul. Rataja z Różaną?

 

Odpowiedzi na pytania zadane w dyskusji udzielił pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań.

We wszystkich przetargach od początku uczestniczy jedna ta sama profesjonalna firma. W ostatnim przetargu uczestniczą firmy ze Szczecina i Hydrobudowa z Poznania, która prowadzi prace na oczyszczalni ścieków. Wzrost kosztów remontu kładki spowodowany jest wzrostem VAT-u (po 1 maja wzrósł on o 15%), wzrostem cen stali i wzrostem kursu euro. Nasz kosztorys inwestorski wynosił 207.000 zł plus VAT. Uszkodzenie kładki nastąpiło po zdarzeniu, gdy wysięgnik koparki PRD uszkodził jej konstrukcję nośną. Zakres prac remontowych podzielony na część miejską i ubezpieczeniową. Jeden element to naprostowanie podpór, a drugi to malowanie i konserwacja (to dotyczyło miasta). Odnosząc się do propozycji przesunięcia kładki w inne miejsce stwierdził, że wszystko jest możliwe, ale nie ma na to ani środków, ani sensu, ponieważ w miejscu, na które miałaby być przeniesiona przebiegają różnego rodzaju media sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe i energetyczne. Przesunięcie kładki byłoby inwestycją, na którą nie otrzymalibyśmy pozwolenia, ponieważ wówczas musiałyby być zainstalowane na niej windy dla niepełnosprawnych. Koszt takiej inwestycji to kwota 1 mln zł. Odnosząc się natomiast do propozycji wybudowania przejścia podziemnego stwierdził, że kiedyś była rozważana była taka sugestia, sporządzona była też jego makieta, ale ze względu na wysoki poziom wód gruntowych w tym rejonie odstąpiono od takiego rozwiązania.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – w sprawozdaniu rocznym z pracy Burmistrz Miasta Lubań jest napisane, że 120.000 zł przeznaczone było na roboty konserwacyjne, nigdy nie mówiło się ani o kosztorysie na 207 tys. zł., ani o VAT, ani o podzieleniu remontu kładki na część miejska i część ubezpieczeniową.

 

Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta Lubań – w chwili obecnej na koncie depozytowym na remont kładki zdeponowane jest 100.000 zł. Odnosząc się do pytania, dlaczego mając 100.000 zł na remont kładki ogłosiliśmy przetarg na 180.000 zł odpowiedział , że mieliśmy rezerwę oświatową, z której część wzięliśmy na Tret. Poinformował, że MENiS pozytywnie zaopiniowało dwa wnioski na kwotę około 140.000 zł dla GM nr 2 i SP nr 4.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrz Miasta Lubań- środku z MENiS na remont kładki otrzymaliśmy tylko, dlatego, że stanowi ona dojście dzieci do szkoły.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – stwierdził, że jego zdaniem należy podjąć decyzję, czy kładka będzie remontowana, czy nie. Jeśli nie , to w 2005 r. trzeba będzie wyasygnować środki, by ją rozebrać. Kładki nie chce przejąć Krajowa Dyrekcja Dróg, ponieważ uważa, że jest ona zbędna, gdyż w pobliżu znajduje się przejście dla pieszych posiadające sygnalizację świetlną. Wydaje się, że przesunięcie kładki nie jest realne, bo w rozumieniu prawa budowlanego byłaby to nowa inwestycja. Według obowiązujących obecnie przepisów musielibyśmy wykonać przynajmniej windy dla niepełnosprawnych, a na tej kładce nie da się ich zainstalować i tak naprawdę byłaby to inwestycja przekraczająca kwotę 1 mln zł, na co miasta nie stać. Jeśli kładka nie będzie remontowana, to do MENiS będziemy musieli zwrócić prawie 70.000 zł i w ten sposób środki te przepadną bezpowrotnie. Jeśli jednak kładka jakoś miałaby spełniać swoją rolę (przejście na pływalnię, halę sportową, stadion) i uratowałaby życie, chociaż jednego dziecka to jej remont jest celowy, a kwota nie jest oszałamiająca.

 

W obradach nastąpiła 15-sto minutowa przerwa, w czasie, której kluby radnych uzgodniły swoje stanowiska.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – po wnikliwej analizie argumentów za remontem kładki (bezpieczeństwo dzieci) jak i przeciw ( koszt remontu kładki jak i jej położenie) - przeważa argument bezpieczeństwa. Dlatego też klub radnych OKW “Lubań 2002” wstrzyma się od głosu.

 

Pan Mieczysław Iwanow – ze względu na przerażającą kwotę, nie atrakcyjne położenie kładki, nie zlikwidowanie barier architektonicznych klub radnych RK “Razem” głosował będzie przeciw podjęciu uchwały.

 

Pan Gerard Kempiński – martwi wysoki koszt kładki jak również i to, że uczestnicząca w przetargu ta sama firma przedstawia wyższą ofertę cenową - zbadaniem procedury przetargowej winna zająć się Komisja Rewizyjna. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo dzieci klub radnych SLD-UP głosował będzie za remontem kładki.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto większością głosów – przy 10 głosach za, 3 przeciwnych i 5 wstrzymujących się.

 

Ad. 3 Zapytania i wnioski

 

Pan Zenon Piwoni – zgłosił wniosek o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną RM kontroli prawidłowości przeprowadzonych procedur przetargowych i zasadności wzrostu kosztów remontu kładki nad ul. Rybacką.

Do wniosku przychylił się pan Arkadiusz Słowiński

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – zgłosił zapytanie, czy w świetle złożonego przez pana Zenona Piwoni wniosku , może zostać podpisana umowa z wykonawcą?

 

Pan Zenon Piwoni – umowa może zostać podpisana natomiast Komisja Rewizyjna powinna wyjaśnić pewne istniejące w tej sprawie wątpliwości.

 

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wnioski dotyczące:

-        Utwardzenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Zgorzeleckiej 12,

-        Remontu muru oporowego przy ul. Zgorzeleckiej 12.

 

Pani Maria Skórniak – jak często badana jest przepustowość miejskich studzienek ściekowych?

 

Pan Zenon Piwoni – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-        kiedy wykonana zostanie elewacja basenu krytego, jaka firma będzie to robiła i za jaką kwotę?,

-        czy w związku z pojawiająca się plagą szczurów , których obecność widoczna jest szczególnie wzdłuż Siekierki, możliwe jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ich liczby ?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił zapytania w sprawach:

-        czy miasto w roku przyszłym ( tak jak w tym roku) złoży wniosek o przyznanie środków w ramach programu na rzecz społeczności romskiej?,

-        czy skonsumowany został przetarg na oczyszczenie młynówki?,

-        czy do właścicieli mediów skierowane zostało zapytanie , co dalej będzie ze skorodowanymi rurami przebiegającymi pod mostami na ul. Różanej i Bankowej?

-        czy istnieje możliwość, aby w niedzielę rano miasto było porządkowane po  aktach wandalizmu , jakie mają miejsce po piątkowych i sobotnich dyskotekach?  Mając na uwadze coraz więcej takich aktów zastanowić się należy nad monitorowaniem miasta.

 

Pan Stanisław Bąk – zgłosił zapytania i wniosku dotyczące:

-        jakie prace będą czynione, by zabezpieczyć przed powodzią budynki przy ul. Starolubańskiej nr 35 i 36?,

-        czy zgodne z prawem LPWiK nakazuje wspólnotom mieszkaniowym, by dokonały one oddzielenia kanalizacji sanitarnej i burzowej? Jest to inwestycja kosztowna, a poza tym zastały one taki stan rzeczy?,

-        wskazał na konieczność położenia nowej nawierzchni na ul. Armii Krajowej, Zawidowskiej i Łużyckiej oraz na brak chodnika od ul. Armii Krajowej 20 do mostu na Siekierce.

 

Pan Krzysztof Cepuchowicz – zgłosił wniosek o zlikwidowanie zapadliska przy studzience na ul. Wrocławskiej 7-9.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wniosek o wykoszenie trawy wzdłuż rowu melioracyjnego obok drogi garażowej na O. Piastów II.

 

Podziękowania za realizację zgłoszonych wniosków złożyli:

-        pani Grażyna Chromy - za remont schodków przy ul. Podwale,

-        pan Krzysztof Cepuchowicz – za wycięcie drzewa stanowiącego zagrożenie przy pl. Szarych Szeregów i oświetlenia postoju taxi,

-        pan Mieczysław Iwanow – za chodnik obok CPN ,

-        pani Małgorzata Grzesiak – za spiętrzenie robót na ul. Królowej Jadwigi.

 

Za zgodą prowadzącej sesję obrady opuścił 1 radny

 

Pani Małgorzata Grzesiak poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez pana Zenona Piwoni dotyczący zbadania przez Komisję Rewizyjną RM procedury przetargowej na remont kładki na ul. Rybackiej.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek został podjęty większością głosów – przy 15 głosach za , 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym się.

 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski udzielili:

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań:

-        remont muru oporowego przy ul. Zgorzeleckiej 12- zajmiemy się tą sprawą ,zbadamy czy grozi on zawaleniem,

-        plaga szczurów – w ciągu najbliższych dni sprawa zostanie zbadana ,

-        środki w ramach programu na rzecz społeczności romskiej – w roku bieżącym wystąpiliśmy o takie środki i je otrzymaliśmy –  przeznaczone zostały na organizację półkolonii (15.000 zł.), na remonty mieszkań ( 20.000 zł) , zakup podręczników i przyborów szkolnych ( 5.000 zł.),

Międzyszkolny Festiwal Kultury Romskiej , wystawę fotograficzną i biblioteczkę cyganologiczną. Na rok przyszły takie wnioski również  będziemy  składać – teraz nie ma jeszcze wyznaczonego terminu ich składania. Program ten chcemy kontynuować,

-        akty wandalizmu – najwięcej takich aktów obserwuje się po dyskotekach organizowanych w lokalu Wiktor z soboty na niedzielę. Problem ten zgłaszany był Policji – należy w tym okresie wzmóc patrole policyjne. Dobrym rozwiązaniem byłoby, by podczas dyskotek przed lokalem, w którym ona się odbywa cały czas stał radiowóz. Zarówno ta sprawa jak i propozycja monitorowania miasta zostanie poruszona dzisiaj na spotkaniu z okazji święta Policji. Sprzątanie po każdorazowych aktach wandalizmu byłoby kosztowne.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta - prowadzone były już wstępne rozmowy n/t monitorowania miasta, wskazane zostały również punkty, w których zamontowane byłyby kamery. Brak jest jednak na ten środków finansowych. Decyzja, by na ten cel przeznaczyć określoną kwotę należy do Rady Miasta. Wstępnie byłaby to suma około 100.000 zł. Pamiętać jednak należy, że w przyszłości byłyby potrzebne również środki na utrzymanie i konserwację.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta:

-        studzienki ściekowe – kwota przeznaczona w budżecie na deszczówkę została wykorzystana. Zajmuje się tym solidnie firma z Bolesławca. Z uwagi na tragiczny stan studzienek należałoby je wymienić,

-        elewacja basenu krytego – jest tam problem z dachem – brakuje odpowietrzenia kopuły dachu w związku z czym należy zrobić kominki wentylacyjne. Dopiero po tych robotach wykonana zostanie elewacja – do końca wakacji,

-        zapadlisko przy ul. Wrocławskiej 7-9 - jest to teren wspólnoty – poprosi jakąś firmę, by to zasypała,

-        oddzielenie kanalizacji sanitarnej od burzowej – należy to zrobić, a LPWiK ma takie prawo. W jak najszybszym czasie należy do tego zmierzać,

-        oczyszczenie młynówki – przygotowany jest materiał przetargowy . Przetarg odbędzie się za dwa tygodnie,

-        skorodowane rury przebiegające pod mostami na ul. Różanej i Bankowej – właściciele mediów pod mostem na ul. Bankowej wypowiedzieli się , że są one w dobrym stanie , natomiast zagrożenie stanowią rury pod mostem na ul. Różanej – trzeba je zabezpieczyć,

-        stan nawierzchni ul. Armii Krajowej, Łużyckiej i Zawidowskiej – nie są to drogi miejskie – ponownie wystąpimy z pismem do ich właścicieli,

-        wykoszona zostanie trawa wzdłuż rowu melioracyjnego obok drogi garażowej na Osiedlu Piastów II ,

-        zabezpieczenie przed powodzią budynków przy ul. Starolubańskiej 35 i 36 – nie jest możliwe. Mógłby w tym pomóc tylko remont kapitalny Siekierki, który wyniósłby około 100-150 tys zł.

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XXV sesji RM Lubań.

 

Sekretarz obrad Stanisław Jastrzębski

 

prot. JMT.

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-10-11 13:11:59 Ostatnia zmiana: 2006-10-11 13:13:05