Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966092
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2008 roku » Sesja z 27 maja 2008 r. obrazek Wersja do druku

Protokół nr XXII / 22 / 2008/ 5

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 27 maja 2008 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                                              zakończenia: 14.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXII  sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności  oraz

-        pan Konrad Rowiński                     - Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                       - Zastępca Burmistrza,

-        pan Wiesław Wydra                                   - Zastępca Burmistrza,

-        pani Elżbieta Sindrewicz                - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

-        pani Anna Przytulska                      - Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji  , mieszkańcy miasta.

 

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Bykowski.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu  XXI sesji RM.

3)       Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)       Promocja Gminy Miejskiej Lubań w kraju i zagranicą.

6)       Informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 roku.

7)       Podjęcie uchwał.

8)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

9)       Komunikaty.

 

Ad. 2

          Przyjęcie protokołu  XXI sesji RM.

 

Protokół XXI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3

 

        Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca kwietnia i maja przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie  spraw : organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , ochrony środowiska ,promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  

Pan Ryszard Piekarski –  jaki były przesłanki  o zlokalizowaniu boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 i kto podjął taką decyzję ? Czy obiektu tego nie można było  wybudować przy Gimnazjum nr 1?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – obiekt ten z założenia musi znajdować się przy szkole , musi cały czas być monitorowany, ogrodzony, oświetlony. Na  lokalizację tego obiektu brane były również pod uwagę inne miejsca, np. kartingi, boiska przy SP nr 1 i GM nr 2 – jednak z uwagi na planowane tam prace remontowe zadecydowano, że boisko powstanie przy SP nr 4. Lokalizacja jest dobra. Być może w przyszłości boisko wybudowane zostanie również na Księginkach.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdził, że szkodą jest , że decyzja o lokalizacji tego obiektu podjęta została bez szerszych konsultacji.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – wniosek o środki na budowę tego obiektu składany był w grudniu ub. . Było zbyt mało czasu na konsultację.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – ostatecznie o lokalizacji tego obiektu ,zarówno  ze względów powierzchniowych, ponieważ musi być to teren o pow. 300m2 , jak i  ekonomicznych – ze względu na podłączenie energii - zadecydował Wydział Techniczno-Inwestycyjny.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłoszone zapytania dotyczyły :

-       czy zgodnie z tradycją przedstawiony zostanie radnym nowy naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,

-        co oznacza użyczenie terenu dla firmy Budkar?

-        co oznacza przejęcie terenów przy ul. Spółdzielczej?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – firmie Budcar , mieszczącej się przy ul. Armii .Krajowej 5 użyczony został teren przy ul. Staszica na posadzenie drzew z uwagi na fakt , iż pan Szozda będący  właścicielem firmy , który wybudował obiekt obok Brikomarche musiał wcześniej na tym terenie wyciąć drzewa i w zamian za to dokonać nasadzeń innych drzew. Odnośnie terenów przy ul. Spółdzielczej – jesteśmy już fizycznie właścicielami warsztatów szkolnych.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy teren znajdujący się za SP nr 4 , na którym znajdują się zalane stare piwnice , zostanie włączony do strefy i czy ten fakt nie będzie przeszkadzał przyszłemu inwestorowi?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – jest to teren prywatny i chyba inwestor o tym fakcie wie.

 

Pan Stanisław Bykowski -  jaka firma prowadziła prace remontowe na drogach? W tym czasie nie było oznakowania prowadzonych prac , co stwarzało zagrożenie dla ruchu? Jak w Lubaniu przebiega strajk nauczycieli ?

 

Ad. 4

               Zgłaszanie interpelacji , wniosków i zapytań.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – wykonawcą prac remontowych na drogach jest firma p. Wesołowskiej z Zaręby. Faktycznie nie może być tak , że  prace na drogach nie są oznakowane.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poprosiła radnych o oznaczenie na składanych wnioskach , czy ma zostać udzielona na nie odpowiedź ustna , czy pisemna.

 

Pan Jerzy Wawrzyniak – zgłosił wniosek o wykonanie na boisku kartingowym specjalnego zjazdu dla   osób niepełnosprawnych i dla matek z wózkami.

 

Pan Paweł Płuciennik – zgłosił zapytanie , czy przekaźnik telefonii komórkowej zamontowany na kotłowni PEC nie ma złego oddziaływania na mieszkających w pobliżu mieszkańców oraz kto wydał zgodę na jego zamontowanie.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek o  ustawienie przy ul. Kolejowej na wysokości krzyża bądź w rejonie tablicy informacyjnej pt. dojazd do ul. Głównej  do numerów 89 itp. i do ul. Granicznej , gdyż dochodzi do licznych pomyłek – mylą się i błądzą Policja , Pogotowia , Straż Pożarna.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o uporządkowanie terenów po byłych poligonach , który jest rozjeżdżany przez samochody terenowe.

 

Pan Jan Baniak – zgłosił zapytanie , czy prawdą jest , że kamieniołomy w Zarębie podjęły kroki w celu powiększenia wyrobiska w kierunku ul. Polnej i jakie jest w tej sprawie stanowisko władz miasta? Zgłosił również wniosek , by w uchwale dotyczącej wynagrodzenia burmistrza dopisać paragraf mówiący o prawie przyznania burmistrzowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził , że brak jest odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych składane podczas wystąpień , np. brak  odpowiedzi na zapytanie dotyczące osób studiujących a pracujących w Urzędzie czy zdjęcia tablicy  z nieaktualnym napisem , znajdującej się przy SP nr 4.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytania i wnioski w sprawach :

-       jak w mieście wygląda sprawa pobierania opłaty adiacenckiej i jaka jest to kwota?,

-       jaka jest możliwość prawna , by rozliczanie zużytej wody ze wskazania na wodomierzu w poszczególnym lokalu mieszkalnym było wykonywane przez LPWiK a nie przez administratora ?

-       zaplanowania w przyszłorocznym budżecie miasta  środków finansowych na wykonanie   termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1tj. wymiana okien i ocieplenie budynku,

-        co było przyczyną wzrostu kosztu budowy boiska „Orlik” przy SP nr 4?

-       podjęcia interwencji w spr. likwidacji pozostałości po akcji zima na parkingu przy ul. Strażackiej,

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek o wykonanie chodnika przy ul. Wrocławskiej naprzeciw  kościoła Św. Trójcy – przy zejściu na targowisko.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wnioski i zapytania w sprawach :

-       do kogo mogłaby zwrócić się z pytaniem pani z Bogatyni , która prowadzi  w szkołach  akcję „ szklanka mleka”?

-       wyremontowania  zawalonego murku stojącego na zapleczu ulic Wąska – Tkacka  i zabezpieczenia tego terenu,

-        które placówki szkolne przystąpiły do akcji protestacyjnej?,

-        przedstawienia na piśmie informacji o sytuacji finansowej spółek miejskich oraz informacji n/t przyznanych nagród rocznych prezesom tych spółek ,

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłosił wniosek o przesunięcie na dawne miejsce przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – odnosząc się do zorganizowanego  przez uczniów

Gimnazjum nr 2 spotkania charytatywnego na rzecz chorego dziecka , zwróciła się do radnych z apelem, by radni poparli tą akcję wsparciem finansowym.

 

Ad. 5

              

         Promocja Gminy Miejskiej Lubań w kraju i zagranicą.

 

Prezentację multimedialną promocji Miasta przedstawiła pani Anna Przytulska – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta.

W materiale filmowym zaprezentowane zostały działania na rzecz wizerunku Miasta poza granicami kraju , uczestnictwo w targach , materiały promocyjne .

 

Pani Małgorzata Grzesiak – w  jakich cyklicznych imprezach miasto uczestniczyło w ostatnich trzech latach i jakie są z tego korzyści?

 

Pani Anna Przytulska – w każdym roku miasto uczestniczy co najmniej w pięciu targach zarówno w kraju , jak i za granicą , na których przedstawiana jest oferta gospodarcza lub turystyczna. Miasto prezentowane było  w Berlinie , Hanowerze , Monachium , Poznaniu , Jeleniej Górze. Głównie jednak na terenie Niemiec , w ramach Związku Sześciu Miast Łużyckich , ponieważ tak jest dla nas taniej .

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił wniosek , by temat promocji Miasta wpisany został w plan pracy Rady i by rozpatrywany był w maju każdego roku. Zgłosił również zapytanie , czy  możliwym byłoby zgromadzenia wszystkich  materiałów promocyjnych  w jednym miejscu tak , by były wyeksponowane dla mieszkańców. Podziękował za owocną pracę z panią Przytulską.

 

Pan Tadeusz Sztaba – również podziękował za współpracę , stwierdził  jednak , że w materiałach promocyjnych Miasta  brakuje ujęcia pomnika milenijnego.

 

Pan Mieczysław Iwanow i pan Marek Kardela wypowiedzieli się o przekazywaniu materiałów promocyjnych miasta za granicami kraju.

 

Ad. 6

       Informacja z realizacji budżetu miasta za I kwartał 2008 roku.

 

Informację przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Z informacji wynika , że plan dochodów wykonany został w 27,65% , co daje kwotę 12.609.806 zł natomiast plan wydatków został zrealizowany w 23,96% , co daje kwotę 10.981.603 zł. Planowany wynik finansowy deficyt budżetowy to 220.251 zł a zrealizowany wynik finansowy nadwyżka budżetowa to kwota 1.628.204 zł. Planowane spłaty kredytów , pożyczek i obligacji komunalnych w 2008 r. stanowią kwotę 3.115.610 zł  natomiast dokonane spłaty stanowią kwotę 1.078.341 zł. , co stanowi 34,62%.

 

Pan Zbigniew Paluch – Komisja Budżetowo – Gospodarcza na swoim posiedzeniu zapoznała się z tą informacją i przyjęła ją do wiadomości.

 

Ad. 7

               Podjęcie uchwał.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – Komisja Prezydialna i Kapitała Medalu dwukrotnie rozpatrywała wnioski o przyznanie medalu „Za zasługi dla Miasta :Lubania” . Z siedmiu złożonych wniosków pięć zaopiniowanych zostało pozytywnie.

 

 

Prezentację wniosków przedstawili :

 

Pan Tadeusz Sztaba – uzasadnił wnioski złożone przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich , które dotyczyły nadania medalu p. Peterowi Platzer , Ks. Siegbart Keiling , Ks. Janowi Marciniakowi.

Pan Eugeniusz Witanowski uzasadnił swój wniosek o przyznanie medalu p. Ryszardowi Dziubka.

 

Pani Małgorzata Grzesiak uzasadniła wniosek złożony przez Komisję Infrastruktury Społecznej o nadanie medalu p. Januszowi Skowrońskiemu.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdził , że jest zaskoczony negatywnym rozpatrzeniem wniosku dla pani Wandy Nawrockiej nauczycielce Gimnazjum nr 1.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1)      Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (.R.Dziubka)

 

Uchwałę podjęto przy 16 głosach za, 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

2)      Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (ks.S.Keiling)

 

Uchwałę podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

3)      Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (ks.J.Marciniak)

 

Uchwałę podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

4)      Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (P.Platzer)

 

Uchwałę podjęto przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się.

 

5)      Przyznania medalu „ Za zasługi dla Miasta Lubania” (J.Skowroński)

 

Uchwałę podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuścił  jeden radny.

 

6)      Ustalenia stref płatnego parkowania , stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ch pobierania.

 

Uchwałę podjęto przy 17 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

7)      Zmiany uchwały nr XLVIII/363/2006 RM Lubań z dnia 27.06.2006r. w spr. zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej  Lubań przez   jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie (  20 za)

 

8)      Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30.10.2007 r. w sprawie. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata   2008 – 2015.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie (  20 za)

 

9)       Zmiany budżetu miasta Lubań na 2008 rok

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie (  20 za)

 

10)   Zaciągnięcia kredytu

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie (  20 za)

 

Ad. 8

         Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – udzieliła odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości prawnej , by opłaty za pobór wody w budynkach pobierał LPWiK a nie administrator budynku -  zgodnie z prawem administrator ma obowiązek zawrzeć umowę na dostarczanie wody i odbiór   ścieków , natomiast o sposobie jego rozliczania decyduje wspólnota mieszkaniowa a nie rada czy  burmistrz.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania , zgłoszone podczas poprzedniej jak i obecnej sesji , które zgłosili:

 

Pan Tadeusz Sztaba :

-       czy istnieje możliwość zakupu maskownic fotaradarów -  wniosek zostanie przeanalizowany,

-       czy zrealizowany zostanie wniosek dotyczący zaproszenia do Miasta Pociągu Historii – realizacja tego wniosku wyniosłaby około 10.000 zł. , zostanie on ponownie przeanalizowany,

-       czy w mieście istnieje problem roszczeń – w  mieście do tej pory takich przypadków nie było , uregulowane są  wszystkie sprawy notarialne w księgach wieczystych – dotyczy to budynków komunalnych,

 

pan Tadeusz Biłous – w roku bieżącym nie ma środków na budowę nowych placów zabaw ,  uzupełnione zostanie wyposażenie  istniejących  4 placów zabaw.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Izerskiej – sprawa zgłaszana była kolei , ale rozmowy są trudne.

 

Pan Mieczysław Iwanow :

-       czy prowadzone były rozmowy z Zakonem Magdalenek na temat przejęcia gruntu i wybudowania na nim parkingu – Siostry Magdalenki nie są zainteresowane sprzedażą tego gruntu,

-       złej pisowni ul. Okrzei  tabliczki z napisem zostały poprawione

 

Pani Małgorzata Grzesiak :

-       możliwości  naprawy chodnika i nawierzchni ul. Żymierskiego kostką brukową – zostały już wykonane zjazdy  dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, natomiast w planie jest wymiana nawierzchni chodnika na kostkę,

-       usunięcia tablicy z nieaktualnym napisem „777 lat Lubania” znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 4 – zostanie zwrócona uwaga dyrektorowi szkoły.

    

Pan Ryszard Piekarski :

-       czy jest przewidywana sprzedaż za 1% wartości ostatniego wolnego lokalu w budynkach wielorodzinnych – moim zdaniem nie należy i nie można różnicować ceny sprzedaży mieszkań w zależności od ilości mieszkań komunalnych w budynkach.

-       dlaczego nie wydana została zgoda na utworzenie trzech klas pierwszych w Gimnazjum nr 1 – dyrektor Gimnazjum nr 1 zaproponowała utworzenie trzech klas pierwszych , w tym jednego oddziału  integracyjnego 15 osobowego  oraz dwóch klas ogólnodostępnych, które liczyłyby po 21 osób. pośród  dzieci  ubiegających się o przyjęcia do tej placówki 20 pochodzi  spoza Lubania. Nie może być tak , że   klasy w Gimnazjum nr 1 liczyłyby po 21 osób ,a klasy w innych gimnazjach po 30 osób, i   by dzieci spoza miasta miały lepsze warunki nauki niż dzieci miejskie. Dlatego zgoda na utworzenie  mniej  licznych klas nie została wydana.

-       podjęcia interwencji w spr. likwidacji pozostałości po akcji zima na parkingu przy ul. Strażackiej – wykonają to pracownicy interwencyjni UM,

-       termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 – wszystkie obiekty oświatowe będą docelowo docieplane , odpowiedź udzielona zostanie na piśmie.

 

Pan Zbigniew Paluch - osób studiujących pracujących w Urzędzie – w chwili obecnej opieka taką objętych jest 4 pracowników tj. pani  Bernadeta Medyńska , pani Halina Tomaszewska , pani Aleksandra Fink i pani Irena Rogoza. W stosunku do pierwszych 3 pań pomoc polega na  udzieleniu dodatkowego urlopu szkolnego i urlopu na pisanie pracy ,zwrotu kosztów delegacji i dofinansowaniu do noclegów. W przypadku pani Rogozy ,oprócz w/w pomocy  Urząd pokrywa 50% dofinansowania do czesnego.

 

Pan Jan Baniak -  by w uchwale dotyczącej wynagrodzenia burmistrza dopisać paragraf mówiący o prawie przyznania burmistrzowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego – kwestię przyznawania  dodatkowego wynagrodzenia rocznego burmistrzowi reguluje ustawa , nie ma więc potrzeby umieszczania takiego zapisu w uchwale – akcie niższego rzędu. Wyjaśnień udzieliła również pani Beata Siemaszkiewicz – radca.

 

Pan Stanisław Bykowski - przesunięcie na dawne miejsce przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej – jest to droga powiatowa.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - wyremontowania  zawalonego murku stojącego na zapleczu ulic Wąska – Tkacka  i zabezpieczenia  tego terenu – zorientujemy się w tej sprawie ,

-        które placówki szkolne przystąpiły do akcji protestacyjnej – akcje protestacyjne nie odbyły się w SP  nr 1 i GM nr 3 ,  pozostałe placówki do akcji przystąpiły,

 

Pana Stanisława Wisłockiego – kiedy zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy obwodnicy – w czerwcu odbędzie się spotkanie z wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz dyrektorem Zarządu Dróg . Po tym spotkaniu będziemy posiadali więcej informacji

 

Pan Paweł Płuciennik –czy przekaźnik telefonii komórkowej zamontowany na kotłowni PEC nie ma złego oddziaływania na mieszkających w pobliżu mieszkańców oraz kto wydał zgodę na jego zamontowanie – zostanie to sprawdzone.

 

Pan Tadeusz Sztaba –o  ustawienie przy ul. Kolejowej na wysokości krzyża bądź w rejonie tablicy informacyjnej pt. dojazd do ul. Głównej  do numerów 89 itp. i do ul. Granicznej – prowadzone były rozmowy z wójtem w sprawie nazwy ul. Granicznej , które nie przyniosły efektu.

 

Pan Witold Chojnacki – zgłosił wniosek o uporządkowanie terenów po byłych poligonach , który jest rozjeżdżany przez samochody terenowe – wniosek przekazany zostanie do Policji i do Wydziału Ochrony Środowiska.

 

Pan Mieczysław Iwanow –  o wykonanie chodnika przy ul. Wrocławskiej naprzeciw  kościoła Św. Trójcy – przy zejściu na targowisko wniosek jest zasadny , zostanie zrealizowany.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania , które zgłosili -

 

Pan Ryszard Piekarski - jak w mieście wygląda sprawa pobierania opłaty adiacenckiej i jaka jest to kwota – opłata ta dotyczy rejonu Harcerskiej Góry . Nie ma możliwości by podziały działek odbywały się bez zgody Wydziału RGGiN UM. Każda sytuacja rozpatrywana jest oddzielnie. Kwoty te nie są duże.

 

Pan Jan Baniak - czy prawdą jest , że kamieniołomy w Zarębie podjęły kroki w celu powiększenia wyrobiska w kierunku ul. Polnej – w tej chwili nic w tej sprawie nie wiadomo , zostanie to sprawdzone.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania  zgłoszone przez:

 

Pana Ryszarda Piekarskiego - co było przyczyną wzrostu kosztu budowy boiska „Orlik” przy SP nr 4 - kwota w wytycznych określona została na 1 milion złotych .Przyczyną wzrostu kosztów jest brak ujęcia w zaproponowanej dokumentacji  budowy ławek na stadionie, podjazdów dla pojazdów osób niepełnosprawnych , badań geotechnicznych , pełnej dokumentacji technicznej i budowlanej, podatku VAT.

 

Pana Jerzego  Wawrzyniaka –  o wykonanie na boisku kartingowym specjalnego zjazdu dla   osób niepełnosprawnych i dla matek z wózkami – nie jest to wielki problem , postaramy się to wykonać.

 

Ad. 9

         Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała o:

 

-       uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 , na które radni otrzymali zaproszenia.    Odbędzie się ona 29 .05.2008 r,

-        terminie odbycia sesji Młodych Ekologów , która odbędzie się 10.06.2008 r.,

-        organizowanym festynie parafialnym przy Kościele Św.Jadwigi,

-        złożeniu przez radnych oświadczeń majątkowych.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – zaprosił radnych do udziału w igrzyskach samorządowych , które odbędą się 31 maja br. w Mirsku.

 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XXII sesji RM.

 

 

 

 

 

 

 

      


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-07-03 13:10:04, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-07-03 13:12:55, Ostatnia zmiana: 2008-07-03 13:13:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3575