Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961742
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2007 r. » Sesja z 21 grudnia 2007 r. obrazek Wersja do druku

Protokół nr XVII /17 / 2007/ 12

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 21 grudnia 2007 roku

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                                             zakończenia: 15.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XVII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz

-        pan Konrad Rowiński                     -  Burmistrz Miasta

-        pan Henryk Rogacki                       -  Zastępca Burmistrza

-        pan Wiesław Wydra                        - Zastępca Burmistrza

-        pan Marian Zwierzyński                   - Skarbnik Miasta

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji, mieszkańcy miasta.

 

Sekretarzem obrad został pan Arkadiusz Słowiński.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – odczytała wniosek Burmistrza Miasta dotyczący rozpatrzenia autopoprawki do  § 17 pkt 3  projektu uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań. Poinformowała również , że około godz. 14.00 na opłatkową część zaproszony został ks. Jan Marciniak – Proboszcz Parafii w Henrykowie.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:

 

Część I - merytoryczna

1)       Otwarcie obrad.

2)       Przyjęcie protokołu  XVI sesji RM.

3)       Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)       Zatwierdzenie budżetu miasta na 2008 rok.

6)       Uchwalenie planów pracy stałych komisji RM Lubań na I półrocze 2008 r.

7)       Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2008 r.

8)       Podjęcie uchwał.

9)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

10)   Komunikaty.

 

Część II – uroczyste spotkanie opłatkowe ( około godz. 14.00)

 

Ad. 2

              Przyjęcie protokołu  XVI sesji RM.

 

Protokół XVI sesji został przyjęty bez uwag.

 

 

,

Ad. 3

           Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres miesiąca grudnia  przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in. w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Zbigniew Paluch – jaka jest kwota odszkodowań za wywłaszczenie gruntów i jakie grunty przekazane zostaną Starostwu w zamian za warsztaty szkolne ?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w sprawie przeprowadzenia negocjacji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu nabycia w skład mienia komunalnego gruntów przeznaczonych na cele publiczne powołana została komisja w składzie pan Henryk Rogacki , pani Anna Siwarska i pan Leszek Mańkowski. Więcej o negocjacjach powie pan Henryk Rogacki. Odnośnie natomiast warsztatów szkolnych – w zamian za ten teren i obiekt , który wyceniony jest na około 300 tys. zł. – zaproponowana została działka przy ul. K. Wielkiego ( obok kotłowni PEC) , która jest wyceniona na około 100 – 120 tys. zł, oraz dwie działki : przy ul. Papieża Jana Pawła II i obok Kościoła św. Jadwigi Śląskiej  - działki te warte są od 75 – 95 tys. zł.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – rokowania z właścicielami gruntów odbywają się w UM. Podstawą do negocjacji jest operat szacunkowy rzeczoznawcy. Cena 1 m2 wynosi w granicach

18 – 20 zł.

 

Pan Ryszard Piekarski – jak będzie zagospodarowany teren po warsztatach szkolnych?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – zgodnie z propozycją zawartą w dawnym planie przestrzennym powstanie tam teren rekreacyjny.

 

Pan Mieczysław Iwanow – informacja ta jest bardzo zadowalająca. Zwrócił się z prośbą do mediów , by informację tą przekazać mieszkańcom.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – stwierdził ,że z przekazaniem tej informacji wstrzymałby się do czasu , kiedy staniemy się właścicielem tego obiektu.

 

Ad. 4

               Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Marian Kwolik – pod adresem Przewodniczącej Rady zgłosił zapytania  w sprawach :

-        czym kierowała się pani Przewodnicząca, że w miesiącach listopadzie i grudniu nie odbyły się   spotkania radnych w okręgach wyborczych?,

-        czy przewidziana została uroczystość obchodów 7 rocznicy urodzin Kacpra Tymińskiego – pierwszego Lubanianka urodzonego w roku 2001.

 

Pan Eugeniusz Witanowski – czy istnieje możliwość przejęcia części terenów od PKS i przeznaczenia jej na parking dla tirów lub przeniesienia tam targowiska?

 

Pan Witold Chojnacki – Kopalnia Bazaltu przewozi tirami bazalt niszcząc nawierzchnię dróg. Czy w związku z tym Kopalnia płaci za zniszczenie dróg i partycypuje w kosztach ich napraw?

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił zapytanie i wniosek w sprawach:

-       dlaczego nie wyremontowano kaplicy cmentarnej. Remont obiecał wykonać w tym roku pan Jan Sajan. Czy w związku z brakiem dotrzymania obietnicy poniósł on konsekwencje służbowe?

-       rozpatrzenia możliwości zainstalowania na maszcie na Kamiennej Górze urządzenia do odbioru Internetu dla mieszkańców miasta.

 

Pani Halina Bargiel – w imieniu Komisji Infrastruktury Społecznej zgłosiła wnioski w sprawach :

-       reorganizacji bibliotek w mieście – zamknąć filię Biblioteki Miejskiej w Miejskim Domu Kultury i przenieść ją do filii na Osiedlu Piastów , a zaoszczędzone środki  przeznaczyć na rozwój tej filii,

-       przyznania nagrody Panu Kazimierzowi Kiljanowi – dyrektorowi MDK za inicjatywy podejmowane na rzecz mieszkańców miasta,

-       opracowania długofalowego programu profilaktyki zdrowotnej w mieście i przeznaczenia na ten cel środków finansowych,

-        wybrania przedstawiciela Rady Miasta – pana Witolda Chojnackiego - do Rady Sportu ,

-        docelowego ustalenia bazy lokalowej Muzeum Regionalnego,

-       wygospodarowania pomieszczenia na pracownię specjalistyczną tj. na konserwację zbiorów muzealnych ( pani dyrektor Muzeum proponuje pomieszczenia , w którym mieści się biuro RCEE).

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wnioski w sprawach:

-       realizacji w roku 2008 oświetlenia ( postawienia jednego punktu świetlnego ) na ul. Garbarskiej. Wniosek  ten  czeka na realizację od roku 2004,

-        uporządkowania w roku 2008 terenu leżącego między ul. Garbarską a Powiatową Komendą Straży Pożarnej ( wraz z uzupełnieniem drewnianej „ nawierzchni” kładki)

-        w związku z odpowiedzią udzieloną na zapytanie pana Andrzeja Gałęskiego dotyczącego wykonania nawierzchni ul. Torowej  zwrócił się z zapytaniem , czy faktycznie prowadzone będą tam prace gazownicze , jeśli   tak , to jaki będzie ich zakres?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek w sprawie uruchomienia oświetlenia drogowego w rejonie ul. Garbarskiej oraz łącznika ulic Wrzosowa i Miodowa. Negatywnie ustosunkował się do odpowiedzi udzielonej na zapytanie dotyczące organizacji ruchu na ul. Papieża Jana Pawła II – oznakowanie stacji CPN naprzeciwko byłej mleczarni

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek o ustawienie znaków ostrzegawczych przy przejeździe kolejowym przy ul. Izerskiej. Podziękował panu Wiesławowi Wydrze za wykonaną konserwacje rowów.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła zapytanie , czy  przed utylizacją  padłe ptactwo badane jest przez służby weterynaryjne pod kątem ptasiej grypy ?

 

Za zgodą Przewodniczącej obrady opuściło dwoje radnych.

 

Ad. 5

           Zatwierdzenie budżetu miasta na 2008 rok.

 

Pan Zbigniew Paluch – Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej odczytał  uchwałę

Nr I-328/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań projekcie budżetu miasta

Lubań na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego . Opinia jest pozytywna.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – założenia budżetu szczegółowo omówione zostały na listopadowej sesji, później prace nad nim trwały na posiedzeniach komisji. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące projektu budżetu  zgłoszone podczas posiedzeń komisji.

Zapytania dotyczyły :

-       dlaczego zwiększa się zatrudnienie i kwoty na wynagrodzenia w Gospodarstwie Pomocniczym UM Hotel  Pokoje Gościnne - zwiększenie zatrudnienia związane jest z tym , że Pokoje Gościnne czynne są całą dobę i nie zawsze do pracy mogą być zatrudniani stażyści lub praktykanci.

-        wyjaśnienia na jaki sprzęt komputerowy zaplanowana jest kwota 17.425 zł w Gimnazjum nr 3 – kwota ta przeznaczona jest na zakup komputera dla pracownika administracji szkoły , modernizację sprzętu komputerowego oraz zakup kserokopiarki.

 

Pan Burmistrz wnosząc  o uchwalenie budżetu stwierdził , że ujęte są w nim tylko rzeczy najważniejsze,  co nie znaczy , że zgłaszane wnioski dotyczące m.in. oświetlenia ul. Oficerskiej czy remontu ul. Łącznej nie będą realizowane np. z nadwyżki budżetowej. Nie jest to jedyna i ostateczna uchwała dotycząca budżetu roku 2008 , który jak zawsze w miarę potrzeb będzie korygowany.

 

Pan Zbigniew Paluch – 12 września 2007 roku pisemnie zgłosił oficjalny  wniosek o ujęcie w budżecie roku 2008 wykonania remontu ul. Łącznej w zamian za remont ul. Chopina. Do chwili obecnej nie otrzymał na ten wniosek odpowiedzi , nie został on również ujęty w projekcie budżetu . Stwierdził , że jego stanowisko jest jednoznaczne – skoro zgłoszony  wniosek  nie został w budżecie 2008 r. uwzględniony  - będzie głosował przeciwko jego uchwaleniu.

 

Pan Eugeniusz Witanowski – stwierdził ,że również uważa ,iż remont ul. Łącznej jest potrzebny tak samo , jak potrzebny jest remont ul. Chopina , na której mieszkańcy sami wykonali instalację wodno – kanalizacyjną.

 

Pan Zbigniew Paluch – również na ul. Łącznej Spółdzielnia Mieszkaniowa na swój koszt wykonała podłączenie do studni.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – na wykonanie kanalizacji w ul. Łącznej  potrzebna jest kwota  około 80 tys. zł , a na wykonanie nawierzchni około 200 tys. zł. Takich środków nie ma ujętych w budżecie. Odnosząc się do  remontu ul. Chopina i Moniuszki , które ujęte są w budżecie roku 2008 –  wnioski w tej sprawie składane były przez dwie poprzednie kadencje. Wykonanie remontu ul. Łącznej jest konieczne i będzie zrobione wówczas , gdy rozwiązany zostanie problem kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odnosząc się do wniosku zgłoszonego przez pana Zbigniewa Palucha stwierdził , że jest on realizowany. Ze sprawozdania wynika , że prace odwodnieniowe na ul. Łącznej są prowadzone i będą wykonane. W przyszłym roku zaproponowane zostaną środki na ul. Łączną z nadwyżki budżetowej. To , że nie ma konkretnego zapisu w projekcie budżetu 2008 r. nie oznacza, że słuszny wniosek dotyczący ul. Łącznej nie będzie realizowany .Wykreślenie z projektu budżetu remontu ul. Chopina nie jest zasadne.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zgłosił wniosek , by z nadwyżki budżetowej znalazły się środki na wykonanie łącznika od ul. Głównej.

 

Pan Stanisław Wisłocki – stwierdził , że na ul. Łącznej należy wykonać nową kanalizację sanitarną i deszczową , bo z istniejącą tam siecią nic nie da się zrobić.

 

Pan Mieczysław Iwanow – z przedstawionego projektu budżetu wynika , że prawie jego połowa przeznaczona jest na wynagrodzenia i jego pochodne , a na inwestycje przeznacza się tylko nieco

ponad 3 mln. zł. . Po dokładnym przeanalizowaniu budżetu , wysłuchaniu głosów w dyskusji Klub Radnych Rodziny Katolickie „Razem” przy głosowaniu projektu budżetu na 2008 rok wstrzyma się od głosu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – Obywatelski Klub Radnych nie będzie głosował za przyjęciem projektu budżetu na 2008 rok , prawdopodobnie większość jego członków wstrzyma się od głosu.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2008 r.podjęta została większością głosów – przy 9 głosach za , 9 wstrzymujących się i 1 przeciwnym.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – pogratulowała Burmistrzowi Miasta uchwalenia bużetu na rok 2008 pomimo dyskusji i wynikowi głosowania. Wyraziła nadzieję , że zgłaszane przez radnych wnioski i sugestie będą przez Burmistrza realizowane.

 

Ad 6

            Uchwalenie planów pracy stałych komisji RM Lubań na I półrocze 2008 r.

 

Uchwała w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań  na I półrocze 2008r podjęta została jednogłośnie

 

Ad. 7 

             Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2008 r.

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2008 r.

podjęta została jednogłośnie

 

Ad. 8

                Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

2) Powołania Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu na lata 2008 – 2012

    

Do składu Rady Muzeum zgłoszone zostały kandydatury radnych : pana Jana Baniaka ( zgłoszonego przez pana Arkadiusza Słowińskiego ) i pana Pawła Płuciennika ( zgłoszonego przez pana Marka Kardelę)

Zgłoszeni kandydaci wyraziłi  zgodę .

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

3)  Nadania nowych nazw ulic

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4) Zmiany uchwały nr XXVII/221/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 26.10.2004 r. w sprawie ustalenia

   wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

     

      Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5) Przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Z wnioskiem  Komisji Infrastruktury Społecznej dotyczącym zmiany zapisu w § 7 pkt  4 d „ i młodzieży uprawiającej sport.”

 

6) Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odniósł się do wniosków  Komisji Budżetowo – Gospodarczej , która wnioskuje o :

-       dopisanie w  § 17 pkt 4 – koordynator ds. bezpieczeństwa z dodatkiem funkcyjnym  w wysokości 40 zł miesięcznie  - stwierdził , że jego zdaniem jest to tworzenie stanowiska sztucznego , gdyż  zadania koordynatora pełnią w szkołach pedagodzy , którzy zadania te mają ujęte w zakresie obowiązków.

-       zmianę zapisu § 19 , który otrzymuje brzmienie: „ Dodatek dla nauczyciela za pracę  w warunkach uciążliwych przysługuje w wysokości 10% za każdą efektywnie przepracowaną godzinę w warunkach uciążliwych” - wydaje się , że jest to gorszy zapis niż zaproponowany w projekcie uchwały. Z posiadanych informacji wynika , że  w placówkach miejskich dodatek taki nie jest wypłacany. Odczytał  katalog  warunków  uciążliwych, które w miejskich placówkach nie występują.

   

Przedstawił autopoprawkę do § 17 pkt 3 projektu uchwały dotyczącą zwiększenia o 5 zł dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy. Autopoprawka ta uzgodniona została ze związkami zawodowymi ZNP. Wnioski zaproponowane przez Komisję wykraczają poza te uzgodnienia .

 

Pani Barbara Jaworowska – wymieniła co zaliczane jest do  warunków uciążliwych , ze pracę w których nauczyciele otrzymują te dodatki. Stwierdziła również , że zaproponowany przez Komisję zapis dotyczący dodatku za pracę w warunkach uciążliwych jest wygodniejszy do stosowania przez dyrektora placówki.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wypowiedział się za dopisaniem do projektu uchwały stanowiska koordynatora ds. bezpieczeństwa, bo jak stwierdził , wbrew wypowiedzi burmistrza, stanowisko to jest obowiązkowe i powinno być odpowiednio wynagradzane.

 

Pan Andrzej Gałęski – stwierdził , że stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa jest obowiązkowe i ze względu na zakres przypisanych mu obowiązków powinno być odpowiednio wynagradzane.

 

Pan Zbigniew Paluch – stwierdził , że jest za przyjęciem wniosku Komisji dotyczącym zmiany zapisu w § 19 dot. dodatku za pracę nauczyciela w warunkach uciążliwych, mieszane uczucia ma natomiast w stosunku do propozycji Komisji dotyczącym wprowadzenia stanowiska koordynatora ds. bezpieczeństwa i przyznania mu dodatku funkcyjnego Wypowiedział się za tym , by zadania koordynatora zostały wpisane do zakresu obowiązków pedagoga szkolnego i by dyrektorzy placówek decydowali o wysokości przyznania im za te zadania dodatku motywacyjnego.

 

Pan Jan Baniak – w związku z wątpliwościami dotyczącymi tego projektu zgłosił wniosek o zdjęcie go z porządku obrad sesji.

 

Za zgodą Przewodniczącej RM obrady opuścił jeden radny.

 

Pan Zbigniew Paluch – wypowiedział się za tym ,by projektu tej uchwały nie zdejmować z porządku obrad  ponieważ jej nie rozpatrzenie spowoduje , że nauczyciele  nie otrzymają przewidzianych w uchwale dodatków od nowego roku.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – zaproponował , by uchwałę podjąć w zaproponowanym brzmieniu . Do zgłoszonych wniosków zawsze będzie można powrócić i dokonać zmian .

 

Pan Jan Baniak – wycofał zgłoszony wcześniej wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił wniosek , by stanowisko koordynatora ujęte zostało w projekcie uchwały.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie:

-       wniosek dotyczący dopisania w  § 17 pkt 4 projektu uchwały  stanowiska koordynatora ds. bezpieczeństwa – został on  podjęty większością głosów –przy 9 głosach za, 7 wstrzymujących się i  2 przeciwnych,

-       wniosek o przyznanie koordynatorowi  dodatku funkcyjnego  w wysokości  40 zł miesięcznie –wniosek został podjęty przy 13 głosach za , 2 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

Uchwałę wraz z poprawkami podjęto większością głosów – przy 15 głosach za, 1 przeciwnym i  2 wstrzymujących się.

 

 7) Określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

8) zmiany budżetu miasta Lubań na 2007 rok.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 9

                Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje ,zapytania i wnioski.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski w sprawach:

 

-       możliwości przejęcia części terenów od PKS – możliwość taka istnieje , ale byłyby to bardzo duże koszty, na które miasto nie ma środków,

-       czy przewoźnicy płacą za zniszczenie dróg i partycypują w kosztach ich napraw – przewoźnicy nie płacą, ponieważ drogi nie są płatne,

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-       przyznania nagrody Panu Kazimierzowi Kiljanowi – dyrektorowi MDK – wniosek zostanie rozpatrzony,

-       wybrania przedstawiciela Rady Miasta do Rady Sportu – Radę Sportu powołuje Burmistrz i nie widzi potrzeby rozszerzenia jej składu ,

-       docelowego ustalenia bazy lokalowej Muzeum Regionalnego -  w przyszłości  docelową bazą Muzeum będzie Dom Solny,

-        wygospodarowania pomieszczenia na pracownię specjalistyczną tj. na konserwację zbiorów muzealnych wniosek nie jest zasadny , ponieważ z biura  RCEE  korzysta więcej osób niż z Muzeum,

-        remontu kaplicy – remont zaplanowany jest na rok 2008,

-       płacenia przewoźników za zniszczenie dróg –  nie ma przepisów , by starać się od przewoźników opłat za przejazd drogami .

 

Na pozostałe wnioski i zapytania udzielone zostaną odpowiedzi pisemne.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – udzieliła odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez pana Mariana Kwolika w sprawach:

-       czy przewidziana została uroczystość obchodów 7 rocznicy urodzin Kacpra Tymińskiego – jeśli fakt ukończenia przez Kacpra 7 roku życia nie został zaakcentowany , to zostanie to zrobione,

-        spotkań radnych z wyborcami – spotkania te w dalszym ciągu będą się odbywały, nastąpi to po podsumowaniu pracy Rady za rok 2007.

 

Ad. 10

          Komunikaty .

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – poinformowała o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń lustracyjnych . Odczytała życzenia świąteczne , które wpłynęły na jej ręce z różnych instytucji.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła zakończenie obrad XVII sesji RM.

 

Po oficjalnym zakończeniu merytorycznej części obrad sesji rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe, na które przybył ksiądz Jan Marciniak – Proboszcz Parafii w Henrykowie. W uroczystej części sesji uczestniczyły również dzieci z Przedszkola Niepublicznego , które przedstawiły jasełka.

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-02-18 13:45:03, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-02-18 13:55:03, Ostatnia zmiana: 2008-02-18 13:55:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2455