Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054431
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. obrazek Wersja do druku

            Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

            Osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi w dniu 13 października 2005 roku nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych,  przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Z w/w prawa mogą skorzystać również ich następcy prawni.

            Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić  osoby fizyczne i prawne ,będące właścicielami

lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Prawo do wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie przysługuje również następcom prawnym tych osób. Żądanie to przysługuje również wnioskodawcom, którzy nabyli udział w użytkowaniu wieczystym po dniu 13 października 2005 roku.

            W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści.

Termin  składania wniosków do 31 grudnia 2012 r.

 

Dokumenty od wnioskodawcy:

  1. Wniosek - do pobrania w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta ( ul.7-ej Dywizji 14, pokój numer 9-I piętro).
  2. Aktualny odpis z Księgi Wieczystej.
  3. Odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego  lub wypis umowy notarialnej; w przypadku następstwa prawnego- dokument potwierdzający ten fakt; w przypadku nieodpłatnego przekształcenia –dokumenty potwierdzające to uprawnienie.
  4. Dowód wpłaty zaliczki w kwocie 244 zł na poczet opracowania  operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

Forma załatwienia sprawy:

  1. Zlecenie opracowania operatu szacunkowego wyceny prawa użytkowania wieczystego  i prawa własności  gruntu.
  2. Decyzja Burmistrza Miasta Lubań  w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  3. Ujawnienie prawomocnej decyzji w sprawie przekształcenia przez wnioskodawcę w Sądzie Rejonowym w Lubaniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

 

Termin załatwienia sprawy- bez zbędnej zwłoki.

 

Opłaty:

            - opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu      Miasta Lubań najpóźniej w dniu złożenia wniosku, dołączając do niego dowód       wpłaty,

            - w przypadku działek zabudowanych lub przeznaczonych na cele      mieszkaniowe przy zapłacie jednorazowej stosowana jest bonifikata od         należnej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w          prawo własności. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty z tytułu przekształcenia          na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat, przy złożeniu oświadczenia woli     właściciela wyrażającego zgodę na ujawnienie hipoteki kaucyjnej w Księdze Wieczystej. Oprocentowanie niespłaconej części należnej za przekształcenie         równe jest stopie redyskonta weksli, stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania     wieczystego w  prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz. 1459).
 - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

- Uchwała Nr  XLI/306/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku   w sprawie wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu       przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań  ( Dz. Urz. Woj.    Doln. Nr 14, poz..238).

 

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta ( ul.7ej Dywizji 14, pokój numer 9-I piętro).

 

Informacje przygotowała: Agnieszka Granisz

 

Załączone dokumenty
  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (63.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (46kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-16 13:44:03, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-16 13:49:52, Ostatnia zmiana: 2008-04-04 09:28:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3813