Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056390
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2006 r. » Sesja z 19 grudnia 2006 r. obrazek Wersja do druku

 

Protokół nr IV / 4 / 2006

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia  19 grudnia 2006 roku

 

godz. rozpoczęcia: 12.00                                                                   zakończenia: 17.30

 

Otwarcia sesji  dokonała pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum radnych ,przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W IV sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz :

 

1      pan Konrad Rowiński                   - Burmistrz Miasta

2      pan Henryk Rogacki                     - Zastępca Burmistrza

3      pan Wiesław Wydra                      - Zastępca Burmistrza

4      pan Marian Zwierzyński                - Skarbnika Miasta

5      pan ppłk Zbigniew Borysewicz    - Komendant WKU w Bolesławcu

6      zaproszeni goście

7      przedstawiciele lokalnej prasy.

 

Sekretarzem obrad został pan Franciszek Bogdanowicz.

 

Do zaproponowanego porządku propozycje zmian zgłosili:

 

Pan Marian Kwolik – zgłosił  wnioski:

-        podjęcie przed punktem 10 porządku obrad projektu nowelizacji uchwały w sprawie wysokości diet przysługującej radnym . Nowelizacja dotyczyłaby wykreślenia z obowiązującej uchwały punktu 5 w § 2 i zmiany zapisu punktu 4 , który otrzyma nowe brzmienie , że radnym pracującym w jednej komisji przysługuje dieta w wysokości 32%  krotności stawki bazowej,

-        przyjęcia liczebności poszczególnych komisji RM tak, by Komisja Rewizyjna powołana została w składzie 5 osobowym a dwie pozostałe komisje w składach 8 osobowych

 

pan Konrad Rowiński – Burmistrz – z uwagi na fakt otrzymania od Wojewody Dolnośląskiego informacji o możliwości otrzymania jeszcze w tym roku dodatkowych środków finansowych na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta zgłosił wniosek o rozpatrzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania grobów i  cmentarzy wojennych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

 

Część I – merytoryczna

 

1)     Otwarcie obrad.

2)     Wręczenie medali rodzicom , którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy.

3)     Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji RM.

4)     Podjęcie uchwał w sprawie obsadzenia  wygasłych mandatów radnych (  projekty nr 1 i 2 )

5)     Ślubowanie radnych.

6)     Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

7)     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

8)     Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

9)     Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubań.

10)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RM dotyczącej określenia wysokości diet dla radnych.

11)       Powołanie komisji stałych Rady Miasta Lubań.

12)       Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta na rok 2007

13)       Podjęcie uchwał.

14)       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

15)       Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2005.

16)       Komunikaty

 

Część II – uroczyste spotkanie opłatkowe ( około godz. 14.00)

 

Ad. 2

 

Wręczenie medali rodzicom , którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy.

 

Po odczytaniu wyciągu z decyzji  Ministra Obrony Narodowej  z dnia 27.09.2006 roku  pan ppłk Zbigniew Borysewicz – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu wręczył pani Janinie Horbacz srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. Medal przyznany został rodzicom , którzy wychowali co najmniej troje dzieci na wzorowych żołnierzy.

 

Ad. 3

 

Przyjęcie protokołów z poprzednich  sesji RM.

 

Protokoły z I,II i III sesji RM przyjęte zostały bez uwag.

 

Ad. 4

 

Podjęcie uchwał w sprawie obsadzenia wygasłych mandatów radnych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała , że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Lubań Pana Wiesława Wydry – wybranego z okręgu wyborczego nr nr  2 z listy    wyborczej nr 5 –KW  Platforma Obywatelska RP zgodnie z  art. 194 ust. ustawy  z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z2003 r., Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) – kandydatem do wstąpienia w skład Rady Miasta Lubań z tej samej listy wyborczej jest pan Paweł Płuciennik, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności,

 

- w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Lubań Pana Henryka Rogackiego – wybranego z okręgu wyborczego nr 3 z listy   wyborczej nr 5 –KW  Platforma Obywatelska RP zgodnie z  art. 194 ust.1 ustawy  z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z2003 r., Nr 159, poz.1547 z późniejszymi zmianami) –  kandydatem do wstąpienia w skład Rady Miasta Lubań z tej samej listy wyborczej jest pan Stanisław Wisłocki, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności

 
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie:

1)     projekt uchwały nr 1 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu  wyborczego nr 2 w Lubaniu z listy wyborczej nr 5 KW Platforma Obywatelska RP utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 19 za

2)     projekt uchwały nr 2 w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 5 KW Platforma Obywatelska RP utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 19 za

 

Ad. 5

 

Ślubowanie radnych

 

Zgodnie  art.23 a ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego pan Paweł Płuciennik i pan Stanisław Wisłocki   złożyli ślubowanie o treści :

“ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście  obowiązki radnego sprawować  godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

                

Ad. 6

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań , obejmujące okres  listopada i grudnia br., przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie  spraw organizacyjno – prawnych , gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycyjnych, oświatowych , promocji miasta.

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Zapytania do przedstawionego sprawozdania zgłosili:

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-        jakości oświetlenia na ul. Różanej,

-        dlaczego PZU  w całości nie pokryło prac remontowych wykonanych po zalaniu budynku przy Pl. Lompy  i jaka  jest to kwota?.

 

Pan Stanisław Bykowski – zgłoszone zapytani dotyczyły:

-        komu przydzielono dwa mieszkania ?

-        czy w projekcie ul. Łokietka planowane jest włączenie do niej ul. Kochanowskiego?,

-        jaki był koszt remontu kładki przy ul. Robotniczej i dlaczego tak późno został  wykonany?,

-        wskazał na słabe oświetlenie ul. Esperantystów od ul. Kochanowskiego.

 

Pan Andrzej Gałęski – czy w planach ul. Łokietka przewidywane jest wykonanie dojścia do kompleksu szkolnego?

 

Odpowiedzi udzielili:

 

Pan Marian Zwierzański – odnosząc się do remontu wykonanego w budynku przy Pl. Lompy 1  - odszkodowanie wypłaciła Compensa – była to kwota 18 tys. zł. W tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć jaki był zakres remontu i jaki był jego koszt. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

-        planowanych rozwiązań ul. Łokietka – teren pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. Łokietka jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej i nie będzie ujęty w tym rozwiązaniu, dojście do  kompleksu szkolnego jest ujęte w dokumentacji,

-        słabego oświetlenia ul. Esperantystów – Kochanowskiego – należy zrobić tam nową inwestycję , jeżeli lampy migają to zostaną wymienione,

-        remontu kładki przy ul. Robotniczej – po otrzymaniu środków wybrana został firma , która przeprowadziła remont i zrobiła to w czasie a termin był do końca br.

 

 Na pozostałe zapytania odpowiedzi udzielone zostaną pisemnie.

 

Ad. 7

 

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Marian Kwolik – zgłosił wniosek pod adresem Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta o wystosowanie listu gratulacyjnego dla pierwszego mieszkańca miasta urodzonego w roku 2001.

 

Pan Mieczysław Iwanow – czy istnieje możliwość by w roku 2007 zainstalowana została nowa lampa przy ul. Ratuszowej? Czy będą naciski na Powiat w sprawie rozbiórki warsztatów szkolnych znajdujących się na zapleczu ul. Ratuszowej?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił uwagę  , by firma zajmująca się konserwacją oświetlenia w mieście była dyspozycyjna również w dni wolne od pracy i aby usuwaniem usterek w tym czasie nie musiał zajmować się Zakład Energetyczny.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłosił zapytania w sprawach:

-        czy rozpoczęte zostały prace nad nowelizacją uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w mieście i czy biorą w nich udział kierownicy ABK?,

-        czy prowadzone są rozmowy z księdzem w sprawie zagospodarowania budynku byłego przedszkola PKP?

-        czy Rada może wystosować protest w sprawie zmian wprowadzonych w rozkładzie jazdy pociągów ( brak  niektórych połączeń lub długi okres oczekiwania),

-        czy Rada może również wystosować protest do KRRiTV w sprawie braku dostępu do TV 3 i TV Kultura?

 

W obradach nastąpiła 15 minutowa przerwa.

 

Ad. 8

 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto propozycję Przewodniczącej Rady , by  Komisja Skrutacyjna ,zadaniem której będzie przeprowadzenie głosowania tajnego  dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta , powołana została w składzie trzy osobowym.

 

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali radni :

1)     pan Marek Kardela         ( zgłoszony przez pana Krzysztofa Jaworskiego)

2)     pan Ryszard Piekarski    ( zgłoszony prze pana Arkadiusza Słowińskiego )

3)     pan  Stanisław Bykowski ( zgłoszony przez pana Eugeniusza Witanowskiego )

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

 

W wyniku przeprowadzonego przez prowadzącego obrady głosowania Komisja Skrutacyjna powołana została w następującym składzie osobowym :

1.   pan Stanisław Bykowski

2.   pan Marek Kardela

3.   pan Ryszard Piekarski

 

Prowadząca obrady pani Małgorzata Grzesiak zapoznała radnych z zasadami głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących  Rady Miasta Lubań.

                                                            

Ad. 9

 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubań.

 

Na Wiceprzewodniczących RM zgłoszeni zostali kandydaci:

 

1)     pan Arkadiusz Słowiński  – zgłoszony przez pana Franciszka Bogdanowicza w imieniu Klubu  Radnych OKR 2006

      Pan Arkadiusz Słowiński jest doświadczonym radnym , przedstawicielem drugiego co do wielkości klubu  radnych. Wyraził nadzieję , że godnie będzie reprezentował Radę.

2)     pan Marian Kwolik – zgłoszony przez pana Jerzego Wawrzyniaka

      Pan Marian Kwolik jest doświadczonym samorządowcem , przewodniczącym Rady dwóch kadencji.

      

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Prowadząca obrady ogłosiła 15-sto minutową przerwę w obradach , w czasie której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i nastąpił akt głosowania.

 

Prowadząca obrady ogłosiła 10 minutową przerwę , w czasie której Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów.

 

Wyniki wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Miasta przedstawił pan Stanisław Bykowski – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 21 radnych. Liczba  głosów ważnych wyniosła 17 a liczba głosów nieważnych  4 .

 

Zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
pan Marian Kwolik               -  17 głosów za wyborem

pan Arkadiusz Słowiński      -  15 głosów za wyborem

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

 Wynik głosowania jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze pana Mariana Kwolika i pana Arkadiusza Słowińskiego na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubań.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały RM dotyczącej określenia wysokości diet dla radnych.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – przedstawiła wniosek  zgłoszony prze pana Mariana Kwolika dotyczący nowelizacji uchwały o wysokości diet dla radnych. Nowelizacja dotyczyłaby wykreślenia z obowiązującej uchwały punktu 5 w § 2  i zmiany zapisu punktu 4 , który otrzyma nowe brzmienie , że radnym pracującym w jednej komisji  przysługuje dieta w wysokości 32%  krotności stawki bazowej .

 

Pan Marian Kwolik – wypowiedział się na temat interpretacji usprawiedliwień nieobecności radnych w pracach Rady – np. z powodu choroby, delegacji, które nie stanowiły podstaw do jej usprawiedliwiania. Zgłosił sugestię by wystąpić do Wojewody o interpretację usprawiedliwień.

 

Pan Zbigniew Paluch – zgłosił zapytania dotyczące:

-        co to jest kwota bazowa , na podstawie której wyliczane są diety?

-        interpretacji nieusprawiedliwieni nieobecności za cały miesiąc jeżeli radny nie uczestniczy w pracach komisji i sesji ale w tym czasie pracuje jako radny w inny sposób, np. reprezentuje komisję czy Radę w ABK?

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – kwota bazowa ,na podstawie której wyliczana jest dieta  ogłaszana jest  w ustawie budżetowej na dany rok i w chwili obecnej wynosi 1726 zł.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz –  przyjęcie nowelizacji uchwały nie spowoduje wzrostu wydatków w budżecie miasta ponieważ kwota na diety jest w nim zaplanowana. Stwierdził ,że z punktu widzenia  racjonalnym jest , by radny pracował w jednej komisji. Nowelizując Statut Miasta zapomniano o ustaleniu liczebności komisji. W dalszej części swojej wypowiedzi przedstawił informację na temat pracy Komisji Mieszkaniowej i Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań. W znowelizowanym statucie Komisja Mieszkaniowa nie została ujęta , ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Zespół Opiniodawczy powołuje Burmistrz. Zespół taki zostanie powołany , a praca w nim będzie dodatkowo płatna. Zwróci się do przewodniczących klubów radnych i innych organizacji związkowych o wytypowanie osób , które będą w tym Zespole pracowały.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – zgłosiła propozycję , by w § 4 uchwały dotyczącym usprawiedliwiania nieobecności ująć zapis o usprawiedliwieniu na podstawie zwolnienia lekarskiego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady – udzielając odpowiedzi na zapytanie dotyczące usprawiedliwiania nieobecności radnego za cały miesiąc stwierdziła ,że jest ona zawarta w art. 19 ustawy o samorządzie gminnym , który mówi o obowiązkach radnego.

 

Pani Małgorzata Grzesiak poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 11

 

Powołanie komisji stałych Rady Miasta Lubań.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady - przedstawiła zgłoszone przez poszczególnych  radnych  deklaracje pracy w  komisjach RM.

 

Pan Tadeusz Biłous – stwierdził , że złożył deklarację w pracach dwóch komisji i chciałby zrezygnować z pracy w Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Marian Kwolik – w Komisji Rewizyjnej , zgodnie ze Statutem Miasta muszą być przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła  10 minutową przerwę , w czasie której odbyły się konsultacje w klubach radnych.

 

Po przerwie pani Małgorzata Grzesiak przedstawiła propozycje składów osobowych poszczególnych komisji.

 

1. Komisja  Rewizyjna

 

1. Marek Kardela      

2. Jan Baniak            

3. Tadeusz Biłous

4. Mieczysław Iwanow

5. Paweł Płuciennik

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań – uchwała podjęta została jednogłośnie

 

2. Komisja Budżetowo – Gospodarcza:

 

1.      Zbigniew Paluch        

2.      Andrzej Gałęski         

3.      Stanisław Bykowski

4.      Krzysztof Jaworski

5.      Krzysztof Krawiec

6.      Arkadiusz Słowiński

7.      Jerzy Wawrzyniak

8.      Eugeniusz Witanowski

 

3. Komisja Infrastruktury Społecznej :

 

1.      Halina Bargiel            

2.      Ryszard Piekarski     

3.      Franciszek Bogdanowicz

4.      Witold Chojnacki

5.      Małgorzata Grzesiak

6.      Marian Kwolik

7.      Tadeusz Sztaba

8.      Stanisław Wisłocki

 

Po ukonstytuowaniu się komisji pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady poinformowała ,że:

-        Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został pan Marek Kardela , Zastępcą pan Jan Baniak

-        Przewodniczącym  Komisji Budżetowo-Gospodarczej został pan Zbigniew Paluch, Zastępcą pan Andrzej Gałęski,

-        Przewodniczącą Komisji Infrastruktury Społecznej została pani Halina Bargiel , Zastępcą pan Ryszard Piekarski

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Lubań – uchwała podjęta została jednogłośnie

 

 

Ad. 12

            

Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta na rok 2007.

 

Projekt budżetu miasta na rok 2007 przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Do opracowania budżetu przyjęte zostały następujące wskaźniki ekonomiczne:

-        wzrost wynagrodzeń w 2007 roku o 3,5% w stosunku do 2006 roku,

-        wzrost wydatków rzeczowych w 2007 roku o 2,5% w stosunku do 2006 roku,

-        wzrost stawek podatkowych w 2007 roku zgodnie ze stawkami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,

-        wzrost cen usług komunalnych w 2007 roku o 8,5% w stosunku do 2006 roku,

-        wzrost czynszu mieszkaniowego od 1 marca 2007 roku o 10%.

 

Podstawowe dane o budżecie Miasta Lubań na 2007 rok:

 

Planuje się dochody budżetu miasta w wysokości                                 43.261.286 zł

z tego:

-        dochody z podatków i opłat                                                                    9.546.628 zł

-        udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa   10.448.310 zł

-        dochody z majątku gminy                                                              1.071.000 zł

-        pozostałe dochody własne                                                             5.350.757 zł

-        dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone                          7.374.057 zł

-        subwencja ogólna z budżetu państwa                                           8.462.534 zł

-        wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                        350.000 zł

-        dotacje celowe na zadania własne                                                   658.000 zł

 

Planuje się wydatki budżetu Miasta w wysokości                                 42.621.897 zł  

z tego:

-        Wydatki majątkowe                                                                               2.777.730 zł

z tego:

-        inwestycje                                                                                     2.777.730 zł

-        Wydatki bieżące                                                                                 39.844.167 zł

z tego:

-        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      18.147.245 zł

-        dotacje                                                                                                    2.267.450 zł

z tego:

-        przedmiotowe dla zakładów budżetowych                                            748.007 zł

-        dla instytucji kultury                                                                                 1.450.703 zł

-        inne dotacje                                                                                                 68 740 zł

-        wydatki na obsługę długu                                                                         621 000 zł

-        pozostałe wydatki                                                                              18.808.472 zł

 

Nadwyżkę budżetu miasta Lubań w 2007 roku ustala się na kwotę 639.389 zł

Na spłatę przypadających w 2007 roku rat kredytu, wykupu obligacji gminnych w Banku Ochrony Środowiska oraz kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Lubań, w Nordea Bank Polska S.A. i BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznacza się kwotę 3.417.119 zł. W 2007 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na wydatki inwestycyjne   w kwocie 2.777.730 zł Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2007 roku w wysokości  18.212.947 zł, co będzie stanowiło 42,1% dochodów w roku budżetowym.

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z porozumień i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.374.057 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 203.000 zł, co stanowi 0,48% wydatków budżetu  miasta.

Uchwala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

Dochody 350.000zł,wydatki 350.00zł w tym na dotacje celowe 54.000 zł

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 900 000 zł, które Burmistrz Miasta może zaciągnąć na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta.

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie, na kwotę 2.777.730 zł.

Szczegółowo omówione zostały dochody i wydatki w poszczególnych działach

 

Za zgodą Przewodniczącej Rady obrady opuścił jeden radny.

 

O godz. 14.45 pani Małgorzata Grzesiak ogłosiła godzinną przerwę w merytorycznej części obrad sesji.

W tym czasie odbyła się druga ,uroczysta opłatkowa część sesji ,w której uczestniczył ks. Dziekan Mieczysław Jackowiak .Życzenia świąteczne przekazali radnym pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady i ks. Dziekan Mieczysław Jackowiak. Radni podzielili się opłatkiem.

 

O godz. 15.45 Przewodnicząca Rady wznowiła część merytoryczną sesji , w której pan Konrad Rowiński – Burmistrz - kontynuował omawianie projektu budżetu miasta na rok 2007. Szczegółowo omówił plan zadań inwestycyjnych  na rok 2007oraz możliwość ich realizacji. Przy planowaniu budżetu przyjęto założenie ,że inwestycje nie mogą obciążać bieżącej działalności. W związku z tym na inwestycje zostaną zaciągnięte kredyty, tak aby jednorazowy wysiłek finansowy został rozłożony na wiele lat. Zaciągnięcie kolejnych kredytów nie wpłynie na zachwianie płynności finansowej Gminy.

 

Ad. 12

 

Podjęcie uchwał

 

Uzasadnienie projektów uchwał przedstawił pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

1)     stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 20 za

 

2)     przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 20 za

 

3)     zmiany uchwały Rady Miasta Nr V/67/2003 w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego

 

Uchwałę podjęto większością głosów przy 19 za i 1 wstrzymującym się

 

4)     zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 20 za

 

5)     upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta Lubań do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Lubań.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 20 za

 

6)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania grobów i  cmentarzy wojennych

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 20 za

 

Ad. 13

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady zgłosiła propozycję , by odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania udzielone zostały na piśmie.

 

 

Ad.14

 

Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2005.

 

Informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2005 przedstawił pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady III kadencji , na ręce którego oświadczenia były składane oraz pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta.

 

Informacje z analizy oświadczeń majątkowych stanowią załączniki do protokołu.

 

Ad. 15

 

Komunikaty

 

Pani Małgorzata Grzesiak – Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych .

 

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie obrad IV sesji RM.

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-25 11:18:09, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-25 11:23:18, Ostatnia zmiana: 2007-01-25 11:23:41, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2791