Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054264
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » V kadencja » Sesje z 2006 r. » Sesja z 27 listopada 2006 r. obrazek Wersja do druku

Protokół nr I / 1 / 2006

Inauguracyjnej sesji Rady Miasta  Lubań

odbytej 27 listopada  2006 roku

 

godz. rozpoczęcia:14.00                                                              zakończenia: 15.30

 

 

W I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Lubań V kadencji zwołanej na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym przez pana Mariana Kwolika – Przewodniczącego Rady Miasta Lubań IV kadencji uczestniczyli :

 

-        radni RM V kadencji wg załączonej listy obecności,

-        pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,

-        pani Beata Soczyńska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej,

-        mieszkańcy miasta,

-        przedstawiciele  lokalnej prasy i telewizji.

 

Na podstawie art. 20 ust. c ustawy o samorządzie gminnym pan Marian Kwolik przekazał prowadzenie obrad panu Tadeuszowi Biłousowi – radnemu seniorowi. Odegrany został hymn państwowy.

 

Komunikat w wynikach wyborów do Rady Miasta Lubań odbytych w dniu w dniu 12 listopada 2006 roku oraz wynikach wyborów na burmistrza miasta , które odbyły się w dwóch turach 12 i 26 listopada 2006r. odczytała pani Beata Soczyńska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.

Komunikat stanowi załącznik do protokołu.

Następnie pani Beata Soczyńska wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych Rady Miasta Lubań.

 

Zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym przez przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie , rotę którego odczytał pan Tadeusz Biłous – radny senior a najmłodszy wiekiem radny pan Arkadiusz Słowiński odczytał nazwiska radnych , którzy złożyli ślubowanie.

 

Ślubowania nie złożył  pan Konrad Rowiński , który w drugiej turze wyborów wybrany został burmistrzem Miasta.  Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu burmistrzowi nastąpi w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw  RP o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów na terenie całego kraju.

 

Oficjalnego otwarcia I sesji Rady Miasta Lubań V kadencji  i stwierdzenia kworum , przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta ,dokonał radny senior pan Tadeusz Biłous.

 

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad :

1        Odczytanie komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu

2        Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu zaświadczeń o wyborze na radnego.

3        Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

4        Ślubowanie radnych.

5        Ustalenie porządku obrad

6        Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Lubań :

a)     powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b)     zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Lubań,

c)      prezentacja ( wystąpienia) kandydatów,

d)     przeprowadzenie głosowania tajnego,

e)     ogłoszenie wyników wyboru przez Komisję Skrutacyjną.

7        Komunikaty.

8        Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Lubań.

 

Ad. 6

                    Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Lubań .

 

a)     powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 

Pan Tadeusz Biłosu ,mając na uwadze § 26 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta Lubań, który określa liczebność komisji skrutacyjnej  w składzie co najmniej trzech osób – zaproponował powołanie  trzy osobowego  składu komisji skrutacyjnej.

 

Pan Eugeniusz Wilanowski – zgłosił wniosek , by w skład Komisji Skrutacyjnej weszli przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Zaproponował , by przedstawicielem klubu radnych PO został pan Marek Kardela.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – mając na uwadze fakt , że przedstawienie klubów radnych oficjalnie nastąpi w punkcie „komunikaty” wypowiedział się za powołaniem  trzy osobowego składu Komisji Skrutacyjnej.

 

Pan Eugeniusz Wilanowski wycofał zgłoszony wniosek.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto propozycję prowadzącego obrady , aby Komisja Skrutacyjna , zadaniem której będzie przeprowadzenie głosowania tajnego dla wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, powołana została w składzie trzy osobowym.

 

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali:

1)     pan Ryszard Piekarski   ( zgłoszony przez pana Arkadiusza Słowińskiego )

2)     pan Stanisław Bykowski  (zgłoszony przez pana Mieczysława Iwanow)

3)     pan Marek Kardela ( zgłoszony przez pana Krzysztofa Jaworskiego )

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

 

W wyniku przeprowadzonego przez prowadzącego obrady głosowania Komisji Skrutacyjna powołana została w następującym składzie osobowym:

 

1)     pan Ryszard Piekarski  

2)     pan Stanisław Bykowski

3)     pan Marek Kardela

Przewodniczącym Komisji został pan Stanisław Bykowski.

 

Prowadzący obrady zapoznał radnych z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miasta.

 

b)     zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Lubań,

 

Na  Przewodniczącego Rady Miasta Lubań zgłoszeni zostali:

1)     pani Małgorzata Grzesiak . Kandydatkę zgłosił i przedstawił pan Henryk Rogacki. Pani Małgorzata Grzesiak jest radną od dwóch kadencji. Była Wiceprzewodniczącą Rady. Jej wiedza, doświadczenie i kompetencja dają pełną gwarancję , że z obowiązków Przewodniczącej będzie wywiązywała się bardzo dobrze.

2)     pan Arkadiusz Słowiński .Kandydata zgłosił i przedstawił pan Franciszek Bogdanowicz. Pan Arkadiusz Słowiński posiada doświadczenie w pracy samorządowej, mandat radnego będzie pełnił po raz czwarty.

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

 

Pan Henryk Rogacki –  pani Małgorzata Grzesiak jest przedstawicielką największego klubu radnych i przy przyjętych zasadach jest tak , że to właśnie przedstawiciel  takiego klubu zostaje przewodniczącym.

 

c)      prezentacja ( wystąpienia) kandydatów

 

pani Małgorzata Grzesiak – podziękowała panu Henrykowi Rogackiemu za zgłoszenie jej kandydatury. W swoim wystąpieniu podkreśliła , że po raz kolejny w przeprowadzonych wyborach uzyskała najlepszy wynik , który zobowiązuje do dalszego działania. Praca jako radnej i zdobyte doświadczenie przy boku byłego Przewodniczącego Rady Miasta daje poczucie odpowiedzialności  i motywacji do dalszej pracy.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – w swoim wystąpieniu podkreślił, że po raz czwarty z rzędu powierzony  został mu mandat radnego. Pomimo zgłoszenia jego kandydatury przez kolegę z klubu zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych by głos swój oddali na panią Małgorzatę Grzesiak.

 

Prowadzący obrady ogłosił 15 minutowa przerwę , w czasie której Komisji Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i nastąpił akt głosowania.

 

Prowadzący obrady ogłosił 10 minutową przerwę , w czasie której Komisji Skrutacyjna dokonała obliczenia głosów.

 

Wyniki głosowania przedstawił pan Stanisław Bykowski – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszeni kandydaci w głosowaniu tajnym uzyskali następującą ilość głosów:

1)     pani Małgorzata Grzesiak – 20 głosów za wyborem na Przewodniczącą

2)     pan Arkadiusz Słowiński   -    0 głosów za wyborem na Przewodniczącego.

 

W głosowaniu oddano 20 ważnych głosów.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

 

Wynik głosowania tajnego jest równoznaczny z podjęciem uchwały o wyborze pani Małgorzaty Grzesiak na Przewodniczącą Rady Miasta Lubań.

 

Dalsze prowadzenie obrad przejęła nowo  wybrana Przewodnicząca Rady Miasta pani Małgorzata Grzesiak. Złożyła podziękowanie za wybór oraz złożyła deklarację  owocnej współpracy.

 

Ad. 8

             Komunikaty.

 

Pan Konrad Rowiński- Burmistrz Miasta – na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym złożył wniosek o zwołanie sesji Rady Miasta w dniu 29 listopada 2006 roku o godz. 9.30 z następującym porządkiem obrad :

1)     Otwarcie obrad.

2)     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3)     Podjęcie uchwał w sprawach:

-       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

-       stawek podatku od środków transportowych.

 

Uzasadnieniem wniosku o zwołanie sesji jest fakt ,że Wojewoda Dolnośląski zawiadomił Gminy , że uchwały ustalające stawki podatków lokalnych na rok 2007 muszą być dostarczone do dnia 30 listopada 2006 r. aby zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym. W związku z tym zwołanie sesji przed tym terminem jest zasadne.

 

Pan Anna Krawiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego UM poinformowała radnych o materiałach jakie zostały im przekazane, o konieczności złożenia oświadczeń o stanie majątkowym, informacji i oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2006r. Zadeklarowała pomoc w prawidłowym ich wypełnieniu.

 

Pan Tadeusz Sztaba – zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu sesji , ponieważ w dniu tym nie będzie mógł w niej uczestniczyć z uwagi na wyjazd z chorym do Łodzi i terminu tego nie można już przełożyć.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz –ustalenie takiej daty odbycia sesji związane jest koniecznością dostarczenia uchwał okołobudżetowych do opublikowania.

 

Pani Małgorzata Grzesiak -  usprawiedliwienie nieobecności pana Tadeusza Sztaby na następnej sesji , która odbędzie się w dniu 29 listopada 2006 r. o godz. 9.30 zostaje przyjęte.

 

Oświadczenia o powołaniu klubów radnych złożyli:

 

1)     pan Arkadiusz Słowiński – z dniem dzisiejszym rozpoczął pracę klub radnych pod nazwą Obywatelski Klub Radnych  Lubań 2006 , który liczy 5 radnych. Przewodniczącym został pan Arkadiusz Słowiński.

2)     pan Mieczysław Iwanow – klub radnych Rodziny Katolickie „Razem” liczy 4 radnych. Przewodniczącym klubu jest pan Mieczysław Iwanow.

3)     pan Henryk Rogacki – klub radnych PO istnieje , przewodniczący klubu zostanie przedstawiony w terminie późniejszym.

4)     pan Marian Kwolik – klub radnych SLD + UP nie powołał jeszcze swojego przewodniczącego. Komunikat w tej sprawie przedstawiony zostanie na następnej sesji.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodnicząca Rady ogłosiła zakończenie obrad I inauguracyjnej  sesji RM Lubań.

 

 

 

Prot. Joanna Temborowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-03 12:58:02, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-03 12:59:17, Ostatnia zmiana: 2007-01-03 12:59:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3723