Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968596
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja XIV z 28 paźdzernika obrazek Wersja do druku

 

Protokół Nr XIV/14/2003/10

Sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 28 października 2003 roku

 

 

godz.rozpoczęcia:9.30                                                  zakończenia: 13.40

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XIV sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (usprawiedliwiona nieobecność Pana Jerzego Zielińskiego) oraz:

·         Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

·         Pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

·         Pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

·         Pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

·         Pani Małgorzata Chojnicka - Inspektor Oświaty,

·         kierownicy gospodarstw pomocniczych ,

·         pracownicy Urzędu Miasta ,

·         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Jan Sajan.

 

Pan Zenon Piwoni – w imieniu Komisji Budżetu RM – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały nr 8, dotyczącego zmiany uchwały nr IV/22/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia “Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu na 2003 rok”, z uwagi na konieczność jego dopracowania.

 

Pani Grażyna Chromy – zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 8 spowoduje, że nie będzie mógł być rozpatrzony również projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2003, gdyż oba te projekty są ze sobą powiązane.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – z uwagi na to, że  wniosek zgłoszony przez pana Zenona Piwoni jest wnioskiem podjętym na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu, zwrócił się z prośbą , by rozpatrzony on został w punkcie uchwały.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM –  wniosek Komisji Budżetu rozpatrzony zostanie w punkcie uchwały.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek obrad XIV sesji RM został przyjęty jednogłośnie w następującej kolejności :

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu XIII sesji RM.

3.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.      Sytuacja finansowa placówek oświatowych i gospodarstw pomocniczych Urzędu Miasta Lubań.

5.      Uchwały.

6.      Interpelacje, zapytania i wnioski.

7.      Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XIII sesji Rady Miasta został przyjęty.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie między sesyjnym.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmuje okres miesiąca października 2003 roku. W omawianym okresie:

 

·       W zakresie spraw organizacyjno – prawnych:

§         Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 5 projektów uchwał.

§         podpisał 13 Zarządzeń w sprawach:

§         oddania w użyczenie na rzecz LTBS Sp. z o.o. w Lubaniu nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Słowackiego 16,

§         zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok,

§         podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

§         powołania rzeczoznawców do oszacowania zwierząt w przypadku wybuchu choroby zakaźnej zwierząt,

§         rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych

 

·       W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

§         W ramach prac na obwodach oświetlenia drogowego:

-        na ulicy Skłodowskiej, zakończono wykonywanie linii oświetlenia. Zakres robót: 3 punkty świetle na słupach o wys. 5m podłączone do obwodu ulicy Parkowej, dodatkowy punkt (4-ty) skierowany na ulicy Skłodowskiej zamontowano na ulicy Parkowej;

-        na ul.Tkackiej, usunięto awarię linii kablowej (plac pomiędzy Tkacka a Wąską);

-        na ul.Staszica, gdzie usunięto awarię sieci napowietrznej (w rejonie ogródków działkowych).              

§         Zakończono realizację:

-        naprawy odcinka ogrodzenia z siatki stalowej na terenie parku Kamienna Góra (na wysokości Szkoły Muzycznej), wykonawcą robót był  ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu;

-        modernizacji targowiska miejskiego -  trwa procedura odbioru technicznego robót;

§         Wyłoniono wykonawcę na:

-        budowę oświetlenia drogowego na ulicy Leśnej (odcinek od torów PKP do granicy miasta) tj. Jeleniogórską Energetykę Wysokich i Najwyższych Napięć Sp. z o.o. w Lubaniu. W ramach budowy wykona się obwód o długości 700 mb z ustawionymi 19-stoma punktami świetlnymi oraz ustawi się nowy punkt sterowniczy (szafka sterująca) . 

 

·       W zakresie inwestycji i remontów:

1.      Roboty związane z poprawą warunków korzystania z pasów drogowych oraz bezpieczeństwem ruchu:

·         wykonano próg zwalniający z masy bitumicznej wraz z jego oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Prusa,

·         usunięto powstałe zapadnięcie  nawierzchni  ul. Wąskiej,

·         od 27 października rozpoczną się prace związane z remontami lokalnych uszkodzeń nawierzchni na wszystkich drogach gminnych przed okresem zimowym.

2.      Zakończono prace związane z zatwierdzaniem przez Władzę Wdrażającą Funduszu PHARE i Komisję Europejską materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków. Ogłoszenie o przetargu na wybór wykonawcy ukaże się na początku m-ca listopada, a przetarg zostanie przeprowadzony na początku m-ca stycznia 2004 roku. Rozpoczęcie robót i ich finansowanie nastąpi w I kwartale 2004 roku.

3.      Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na kuchnię w Stołówce Szkolnej przy ul. Bankowej w Lubaniu, obejmujące wykonanie robót remontowo – budowlanych, wymiany instalacji elektrycznej, wykonaniu wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji gazowej i c.o. oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego (gastronomicznego). 

4.      Wydano 5 decyzji na zajęcia pasów drogowych, 4 opinie pod przyszłe zajęcia pasów drogowych oraz 1 opinię pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i mieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.

5.      W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto wystąpiło 7 awarii sieci, w tym wodociągowej 5 szt. (ulice: Stawowa,Miła, Pastelowa, Robotnicza i Zygmunta Starego usunięte przez LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu) oraz    2 awarie sieci gazowej (ulice: Ratuszowa, Wrocławska – Szymanowskiego usunięte przez Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu).

 

·       W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

1.      Zaproszono do negocjacji warunków sprzedaży nieruchomości:

§         ul. Armii Krajowej,

§         ul. Zgorzelecka,

§         ul. Wrzosowa 1.

Do 23 października nie wpłynęła żadna oferta.

2.      Ogłoszono przetarg na sprzedaż działek położonych przy ul. Grunwaldzkiej – Tkackiej,  Mikołaja, Fabrycznej – Osiedle,

3.      Ogłoszono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 10 działek pod budowę garaży przy ul. Różanej który nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

4.      Sprzedano 9 działek pod budowę garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle.

5.      Przeprowadzono przetarg na sprzedaż działek przy ul. Mikołaja – Piramowicza – Granicznej, który nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych. Ogłoszono kolejny - II przetarg na sprzedaż w/w działek.

6.      Wytypowano do sprzedaży działkę  położoną  przy ul. Kazimierza Wielkiego.

7.      Oddano w trwały zarząd na rzecz  Szkoły Podstawowej Nr 4 nieruchomość położoną w Lubaniu przy ul. Kopernika 15

8.      Zawarto umowę użyczenia z TBS na nieruchomość zabudowaną budynkiem zajmowanym dotychczas przez Szkołę Podstawową Nr 4 położoną w Lubaniu przy ul. Słowackiego

9.      Sprzedano 11 lokali mieszkalnych .

10.    Wytypowano do sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 1 lokal mieszkalny do sprzedaży w przetargu .

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

§         W dniu 21 października br. odbyło się spotkanie z firmą „Regioplan”, która opracowuje plan przestrzenny. Podczas spotkania omówione zostały wstępne założenia do planu. Zakończono inwentaryzację jednostek planistycznych;

 

W zakresie oświaty:

§         W dniu 10 października br. w Państwowej Szkole Muzycznej w Lubaniu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Burmistrza Miasta dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań. Część artystyczną przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 2. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Lubań wręczył nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

 

W zakresie promocji miasta, kultury, sportu i rekreacji:

1.      Przygotowano dokumentację przetargową na informatyzację Lubańskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej. W przetargu, który odbył się  w dniu 13 października nie wybrano żadnej oferty, ponieważ na dwie, które wpłynęły jedna nie spełniała kryteriów. Uczestniczono w spotkaniach roboczych nt. organizowania Centrum. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele gmin, które otrzymały grant na ten cel, tj. Mysłakowice, Podgórzyn, Kowary, Lubawka, Szklarska Poręba. Przymierzono się do utworzenia wspólnej strony internetowej, prowadzenia szkoleń i wydania publikacji promujących i informujących.

2.      Zebrano, opracowano dokumentację i przygotowano formularze wniosku o  sfinansowanie prac konserwatorsko – renowacyjnych w Wieży Brackiej.  Wniosek zostanie złożony do Ministra Kultury w terminie do 31 października br. Przewidywany zakres prac we wniosku to:

-        wykonanie tynków i robót malarskich,

-        wykonanie okładzin schodów i balustrad,

-        przygotowanie dokumentacji renowacji obiektu,

-        renowacja stropów i schodów powyżej poziomu + 4,90

-        instalacja oświetlenia wewnętrznego.

Według kosztorysu przygotowanego przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 93.320,88 zł, co stanowi 100% wnioskowanej kwoty.

3.      W dniach od 22 do 24.10.2003 r. w Lubaniu przebywała 4 osobowa delegacja  z zaprzyjaźnionego miasta Prienai na Litwie. Podczas 3 dniowej wizyty goście odwiedzili „Agromet” ZEHS Lubań , „Imakon” , Centrum Utylizacji , Gimnazjum  Nr 1, nowoczesną stacje diagnostyczną.  Miejska spółka PEC Lubań Sp. z o.o. zaprezentowała sposób działania pieca na słomę.

4.      W ramach programu nieodpłatnego przekazywania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 roku na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma 3.538,95 kg konserw (pasztetów, konserw tyrolskich, lunszmitu i wieprzowiny w sosie własnym) z przeznaczeniem dla wszystkich , którzy znajdują się  trudnej sytuacji finansowej. Bliższe informacje na ten temat ok. 15 listopada.

5.      Miasto poparło ideę utworzenia przez Starostwo Powiatowe  Instytutu Łużyckiego w Lubaniu.

 

Ponadto Burmistrz:

§         03.10.2003 roku uczestniczył w posiedzeniu w Osiecznicy Związku Gmin „Kwisa”.

§         04.10.2003 roku uczestniczył w spotkaniu w ŁOSG absolwentów szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie.

§         wielokrotnie spotykał się ze Starostą Lubańskim w sprawie:

-        utworzenia wspólnej biblioteki na Oś. Piastów,

-        odpłatności za basen uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

-        odpłatności za korzystanie z usług PCE w roku 2004,

-        utworzenia Miejskiego i Powiatowego Centrum Przedsiębiorczości,

-        zagospodarowania strefy ekonomicznej.

§         gościł 26 października br. Nadburmistrza Gorlitz Rolf Karbaum w sprawie królewskiej drogi „Via Regia” .

 

W dyskusji głos zabrał pan Franciszek Bogdanowicz, który ponowił swoje zapytanie z poprzedniej sesji - czy w związku z wyznaczeniem miejsc na postój taksówek na ul. Spółdzielczej – taksówkarze wnoszą z tego tytułu opłaty do budżetu miasta, czy jest to traktowane jako zajęcie pasa jezdni? Zlokalizowanie tam postoju taksówek spowodowało, że taksówkarze, parkując równolegle do chodnika, zajmują miejsca parkingowe, z których nie mogą korzystać mieszkańcy miasta.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – odpowiedź na to zapytanie udzielona zostanie w punkcie interpelacje, wnioski, zapytania.

 

Ad. 4 Sytuacja finansowa placówek oświatowych i gospodarstw pomocniczych Urzędu Miasta Lubań.

 

Informację na temat sytuacji finansowej placówek oświatowych i gospodarstw pomocniczych UM Lubań przedstawił pan Henryk Rogacki – Z- ca BML.

 

Agencja Rozwoju Miasta:

sytuacja finansowa jest trudna, stan zobowiązań na 30.09.2003 roku wynosi 98 322,54 zł. Z ogólnej kwoty zobowiązań najwięcej stanowią:

-        zobowiązania wobec PEC sp. z o.o,

-        zobowiązania wobec ZUS,

-        podatek od nieruchomości,

-        zaliczka z Urzędu Miasta na poczet umowy na szkolenie bezrobotnych.

Stan należności na 30.09.03 r. wynosi 28 902,14 zł. Podejmowane są daleko idące działania windykacyjne i negocjacyjne w celu ich zmniejszenia.

 

Hotel ” Pokoje Gościnne”:

za 9 miesięcy 2003 roku przychody wyniosły 89 279 zł, koszty 78 900,46 zł. Nadwyżka wynosi 10 379 zł. Wykonanie planu na 2003:

-        dochody własne 119.500.00 zł,

-        wykonanie po 9 miesiącach wynosi 89 279 zł, co stanowi 74,71% planu rocznego

 

Placówki oświatowe:

wykonanie budżetu w placówkach oświatowych na ogólną kwotę 11 710 955 zł - za 9 miesięcy 2003 r. wynosi 8 771 888,02 zł, co stanowi 74,90% planu rocznego. Nie ma większych zagrożeń wykonania planu rocznego.

 

Przedstawione informacje przyjęte zostały bez uwag.

 

Ad. 5 Uchwały.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1.      Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004 –2007. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały. Pozostałe komisje projekt uchwały przyjęły do wiadomości

 

2.      Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2004 – 2007. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały. Pozostałe komisje projekt uchwały przyjęły do wiadomości

 

Opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych przedstawił Pan Stanisław Jastrzębski – przewodniczący zespołu powołanego do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach  na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2004 – 2007.

Powołany na XIII sesji RM Zespół – w składzie  Stanisław Jastrzębski - Przewodniczący, Stanisław Bąk, Krzysztof Cepuchowicz, Krzysztof Jaworski, Arkadiusz Słowiński, zbierał się trzy krotnie. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu zapoznali się z przepisami prawnymi dotyczącymi wyboru ławników. Łączna liczba zgłoszonych wniosków wyniosła 187. Na kolejnym posiedzeniu dokonana została wstępna weryfikacja zgłoszonych wniosków pod względem formalnym. W jej wyniku pozytywnie zaopiniowanych zostało 109 wniosków. Głównymi przyczynami  odrzucenia 78 wniosków były – brak zameldowania na terenie miasta osób popierających, brak wymaganej liczby osób popierających, brak podpisów osób popierających, wiek kandydatów, brak wpisu do rejestrów stowarzyszeń. Następnym etapem prac Zespołu było zasięgnięcie informacji o kandydatach w Krajowym Rejestrze Karnym i  Komendzie Powiatowej Policji. W wyniku przesłanych notatek policyjnych z listy 109 osób  - 11 zostało zaopiniowanych negatywnie. W wyniku prac Zespołu do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wytypowanych zostało 15 kandydatów, w tym 2 do orzekania z zakresu prawa pracy. Do Sądu Rejonowego w Lubaniu wytypowano 62 kandydatów - na 40 miejsc, oraz 21 kandydatów na 15 miejsc do orzekania z zakresu prawa pracy. Zespół zarekomendował w pierwszej kolejności osoby bezrobotne. 

W związku z tym, że art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada na radę gminy obowiązek wyboru ławników w głosowaniu tajnym – do składu komisji skrutacyjnej zgłoszeni zostali: 

-         Pan Ryszard Piekarski – zgłoszony przez Pana Arkadiusza Słowińskiego w imieniu OKW “Lubań 2002”,

-         Pan Jerzy Wawrzyniak – zgłoszony Przez pana Krzysztofa Jaworskiego w imieniu Klubu Radnych SLD- UP,

-         Pani Maria Skórniak – zgłoszona Przez pana Tadeusza Sztabę w imieniu Klubu Radnych “Razem”.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

W  wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 17 głosach za i 3 wstrzymujących się ,komisja skrutacyjna powołana została w składzie: pani Maria Skórniak, pan Ryszard Piekarski, pan Jerzy Wawrzyniak.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – ogłosił 15 minutową przerwę w obradach, w czasie której  komisja skrutacyjna dokonała wyboru pani Marii Skórniak na przewodniczącą komisji, a następnie opracowała karty do głosowania.

                                                    

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Po głosowaniu Przewodniczący RM ogłosił 40 minutową przerwę, w czasie której komisja skrutacyjna dokonała obliczenia głosów. Wyniki głosowania przedstawiła pani Maria Skórniak – przewodnicząca komisji.

 

Na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004 – 2007 wybrani zostali:

1.   Witecka Jolanta

2.   Zdobylak Urszula

 

Na ławników  Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004-2007 wybrani zostali:

1.        Bednarz Danuta

2.        Bonikowska Krystyna

3.        Gaina Józefa

4.        Głogowska Stefania

5.        Łuczko Aneta  

6.        Potocka Danuta

7.        Rupa Ewa

8.        Saganiewicz Małgorzata

9.        Smolarczyk Krystyna

10.    Sudejko Maria

11.    Trubisz Zofia

12.    Tusień Jadwiga

13.    Zielińska Małgorzata   

 

Na ławników do orzekania w sprawach z zakresu  prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Lubaniu na kadencję 2004-2007wybrani zostali:   

1.        Bełzowski Ryszard

2.        Chmielewska Halina

3.        Demjanowicz Małgorzata            

4.        Furtak Andrzej

5.        Janik Krystyna

6.        Karlińska Irena

7.        Klusik Lucyna

8.        Krogulecka Alina

9.        Lach Andrzej

10.    Ligięza Ryszarda                                                  

11.    Rewerska Kazimiera       

12.    Sikorska Jadwiga

13.    Spendowski Tomasz

14.    Warzych Stanisław

15.    Włosek Jolanta

 

Na ławników  Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2004-2007 wybrani zostali:

1.      Ardeli Małgorzata

2.      Bagrij Zbigniew               

3.      Bąk Urszula                             

4.      Bień Zdzisława                           

5.      Biniaszczyk Kazimierz                           

6.      Brzozowska Urszula                           

7.      Burba Teresa                             

8.      Drozdowicz Andrzej                            

9.      Gnaś Bogumiła                        

10.    Grabczyk Grażyna                    

11.    Grzebieniak Jadwiga                           

12.    Hardziej Lesław                                 

13.    Holumi Ireneusz                              

14.    Hutnik Stanisław                                  

15.    Majewska Maria                                

16.    Maras Arkadiusz                    

17.    Mereszka Czesława                          

18.    Ostrowska Henryka                          

19.    Pietkiewicz Teresa                           

20.    Pietrzak Grażyna                              

21.    Płuciennik Grażyna                         

22.    Prizel Izabela                          

23.    Rogoza Irena                          

24.    Rudzińska Dorota                             

25.    Rydzewska Jadwiga                          

26.    Sass Renata                                 

27.    Skowrońska Elżbieta                       

28.    Staśkowiak Dagmara                        

29.    Stołecka Beata                                   

30.    Strojna Elżbieta                                

31.    Szambelan Ewa                          

32.    Szydłowska Halina

33.    Szymańska Bożena

34.    Urbaniak Anna

35.    Wers Marian   

36.    Winiarska Małgorzata

37.    Wiśniewska Bogusława

38.    Wolna Weronika

39.    Zając Maria

40.    Ałykow Krystyna

                                                                        

Protokoły  komisji skrutacyjnej stanową załączniki  do uchwał Nr XIII/133/2003 i Nr XIII/134/2003 Rady Miasta Lubań.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił propozycję, by  w przypadku gdy osoba wybrana na ławnika, nie mogła pełnić swojej funkcji, na jej miejsce wybrana została osoba, która w głosowaniu otrzymała kolejno największą liczbę głosów.

 

Pan Marian Kwolik  - nie jest konieczne precyzowanie formy głosowania, ponieważ wybrane osoby uzyskały wymaganą liczbę głosów.

 

3.      Odwołania i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaniu. Opinie wszystkich komisji pozytywne, uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4.      Zmiany Statutu Miasta Lubań. Opinie wszystkich komisji pozytywne, Pan Marian Zwierzański – zgłosił poprawkę do załącznika nr 6 dotyczącą  zmiany zapisu, że przedszkola nr 1, 3, 5 są jednostkami, a nie zakładami budżetowymi. Uchwałę wraz z poprawką podjęto jednogłośnie.

 

5.      Ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubań. Komisja Budżetu projekt uchwały przyjęła do wiadomości. Opinie pozostałych komisji pozytywne. Uchwałę podjęto większością głosów – przy 16 za i 4 wstrzymujących się.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – zwrócił się z prośbą, aby najpierw rozpatrzony został projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia “Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu na 2003 rok, ponieważ jej podjęcie lub odrzucenie będzie miało wpływ na rozpatrzenie projektu uchwały  nr 6 w spr. zmiany budżetu miasta na rok 2003.

W związku z tym, że przewodniczący Komisji Budżetu zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały nr 8, w czasie przerwy odbyło się ponowne spotkanie Komisji Budżetu z BML, na którym wypracowane zostało wspólne stanowisko.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca br., w której zmieniono także zapisy  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zadania, które z tych środków mogą być finansowane oraz zasady zatrudnienia socjalnego. Ustawa przewiduje realizację dwóch zadań:

-        możliwość utworzenia centrum integracji społecznej,

-        możliwość utworzenia klubu integracji społecznej.

Istotnym dla funkcjonowania centrum integracji społecznej przy tworzeniu miejsc pracy jest możliwość prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i usługowej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego , spirytusowego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali. Prowadzenie takiej działalności jest finansowane z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności , może być również dofinansowana z innych źródeł. Utworzenie centrum integracji społecznej  jest przedsięwzięciem dużym, na które potrzebne są duże środki finansowe oraz zatrudnienie odpowiednich fachowców. O ile ustawodawca  szczegółowo określił zasady funkcjonowania, tworzenia i sposobu finansowania  centrum integracji społecznej,  to w odniesieniu do klubu integracji społecznej ograniczył się tylko do jednego artykułu, z którego wynika, że: ”Gmina lub na jej zlecenie ośrodek pomocy społecznej lub organizacje pożytku publicznego prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, które nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, mogą:

-        organizować roboty publiczne,

-        prowadzić kluby integracji społecznej organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

W klubach tych można organizować i prowadzić w szczególności programy zatrudnienia tymczasowego mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, wykonywania usług na podstawie umów cywilno - prawnych oraz przygotowania do podjęcia zatrudnienia, poradnictwo prawne, działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.”

Komisja Budżetu zaproponowała, by sprawę tę odłożyć  w czasie. Propozycja ta jest słuszna ze względu na tymczasowość panującą obecnie w Agencji Rozwoju Miasta,  której przypisane zostałyby nowe zadania. W chwili obecnej  obowiązki kierownika pełni pracownik UM pani Urszula Marzec, która porządkuje  sprawy administracyjne i windykacyjne ARM, w wyniku których sytuacja finansowa tej jednostki nieznacznie się poprawia. Za odłożeniem decyzji   przemawia  również to, że prowadzone są ze Starostwem rozmowy, by na bazie ARM utworzone zostało wspólne przedsięwzięcie z powiatem, i by konkurs na kierownika ARM, przeprowadzony został wspólnie ze Starostwem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z podjęciem decyzji poczekać np. trzy miesiące, gdy wykrystalizuje się umowa z powiatem i wybrany zostanie nowy kierownik ARM.

Podsumowując swoją wypowiedź, BML przedstawił porozumienie wypracowane wspólnie z Komisją Budżetu. Dotyczy ono dokonania zmian w projekcie uchwały nr 8, polegających na:

-        wykreśleniu z projektu uchwały w § 1 pkcie 2 podpunktu “b” o treści: ”działalność klubu integracji społecznej w Gospodarstwie Pomocniczym UM Agencja Rozwoju Miasta – 13 476 zł.”,

-        wykreśleniu z § 1 pkt 2 podpunktu “a” i zapisaniu go jako treści drugiego odnośnika w pkcie 2 - realizację zadania 2 “Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie”

-        3.000 zł  na zakup wyposażenia do “Błękitnego pokoju” w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.

Po dokonaniu tych zmian pozostanie wolna kwota 13 476 zł, którą można pozostawić z myślą o utworzeniu klubu integracji społecznej i przenieść ją na rok 2004, lub przygotować na następną sesję projekt jej podziału, uwzględniający wnioski złożone przez MKS “Łużyce”, MUKS ”Interfull” i GM Nr 1. Jeżeli druga z tych propozycji zostanie zaakceptowana, to na listopadowej sesji zaproponuje, by 10 000 zł przeznaczyć dla MKS “Łużyce”, 2 500 zł dla MUKS “Interfull” oraz 500 zł dla GM nr 1.

Reasumując, zgłosił wniosek, by projekt uchwały nr 8 został przyjęty z następującymi zmianami:

-        wykreślenie z projektu uchwały  w § 1 pkcie 2 podpunktu “b” o treści:” działalność klubu integracji społecznej w Gospodarstwie Pomocniczym UM Agencja Rozwoju Miasta – 13 476 zł”,

-        zmiany zapisu pktu 1 § 1 – dotyczącego zmiany kwot: z 354 165 zł na kwotę 18 689 zł,

-        wykreślenia z § 1 pkt 3 podpunktów “a” i “b”,

-        pozostawienie pozostałej treści projektu uchwały.

Zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie przez radnych opinii następujących możliwości : 

-         pozostawienia kwoty 13 476 zł jako nadwyżki na rok 2004  lub dokonania jej podziału zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – wypowiedział się za dokonaniem podziału  kwoty 13.476 zł z sugestią, by jej część przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia przy SP nr 4.

 

Pan Konrad  Rowiński – BML – zgłoszona propozycja jest słuszna, podjęte zostaną działania, by ogrodzenie wykonać  jeszcze w tym roku jednak nie z tych środków, ponieważ trudno byłoby udowodnić, że wykonanie ogrodzenia przy SP nr 4 jest przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

 

Pani Grażyna Chromy – przy SP nr 4 nasadzony został żywopłot, który stanowił będzie ogrodzenie.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił  propozycję, by kwota ta  przeznaczona została na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiego Domu Kultury. Pomoże to nowym kierownikom, którzy dobrze wywiązują się z obowiązków,  poprawić sytuację finansową tych jednostek.

 

pan Ryszard Piekarski – zwrócił się z zapytaniem, czy przy propozycji podziału tych środków  dla MKS “Łużyce” brane będzie pod uwagę to, że MKS“Łużyce” zwolniony jest z opłat, a nie administruje już obiektami na stadionie?

 

Pan Konrad Rowiński – BML – MKS “Łużyce” nie został zwolniony z opłat, mając na uwadze fakt, że klub zainwestował  w obiekt na stadionie kwotę 90 000 zł przyjęta została koncepcja, by czynsz nie był naliczany w formie gotówki, tylko jako rozliczenie tej kwoty.

 

Pan Zenon Piwoni – wycofał wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały nr 8, a  propozycji podziału wolnej kwoty 13 476 zł dokonać na posiedzeniach komisji.

 

Za zgodą Przewodniczącego RM obrady sesji opuściło 3 radnych.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 8 wraz ze zgłoszonymi wnioskami. Uchwałę podjęto jednogłośnie ( 17 za)

 

6.      Zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 r. Opinie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Budżetu pozytywne. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Pan Marian Zwierzański - w związku ze zmianami dokonanymi w projekcie uchwały nr 8, zmianie ulegnie zapis: w § 2 pkt 9 w rozdziale 85154 – z kwoty 32 165 zł do kwoty 18 689 zł, oraz w tym samym punkcie w § 4300 z kwoty 29 165 zł do kwoty 15 689 zł. Poprawki dokonać należy w pkcie 6 § 2 z kwoty 898 853 zł do kwoty 885 377 zł. Uchwałę wraz z poprawkami podjęto jednogłośnie.

 

7.   Zmiany uchwały nr XXXIII/226/1996 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 10 września 1996 r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego

Pan Konrad Rowiński – zgodnie z wypracowanym wspólnym stanowiskiem z Komisją Budżetu zgłosił wniosek dotyczący wykreślenia z § 1 ust. 2 pktu 4 dotyczącego dopisania do ARM prowadzenia klubu integracji społecznej oraz zmianę pktu 5 na pkt nr 4 z nazwą – zgodną z przyznanym grantem- “Gminnego Centrum Integracji Społecznej“.

Uchwałę wraz z poprawkami przyjęto jednoglośnie.

 

Ad. 6 Interpelacje, wnioski, zapytania.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone zapytania dotyczyły:

-        kiedy zasiedlony zostanie lokal przy ul. Łużyckiej, w którym mieściła się siedziba ABK nr nr 2? Z posiadanych informacji wynika, że miał on być zasiedlony już w miesiącu maju br.

-         czy jest możliwość zmiany śliskiej nawierzchni w przejściu pomiędzy ul. 3 Maja a Biedronką?

 

Pan Henryk Sławiński – zgłosił  wniosek dotyczący  rozważenia możliwości zmiany lokalizacji postoju taxi przy ul. Spółdzielczej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – z informacji uzyskanej od pana Wiesława Wydry – Z-cy BML - wynika, że postój taxi przy ul. Spółdzielczej jest rozwiązaniem tymczasowym, i że po dotychczasowych uwagach i obserwacjach ograniczona zostanie tam ilość miejsc postojowych.

 

Odpowiedzi na zgłoszone zapytania udzielił pan Konrad Rowiński – BML :

-        sprawę zasiedlenia lokalu przy ul. Łużyckiej, po dawnej siedzibie ABK nr 2, nadzoruje pan Henryk Rogacki – Z-ca BML. Lokal ten zaproponowany został rodzinie wieloosobowej z dzieckiem niepełnosprawnym, która powinna być eksmitowana z dotychczasowego mieszkania. Rodzina ta nie chce jednak przeprowadzić się do wskazanego jej lokalu. Lokal ten jest do natychmiastowego zagospodarowania.

-         zmiana nawierzchni w przejściu pomiędzy pl. 3-go Maja a Biedronką – przejście to  wykonane zostało przez właściciela przy pomocy UM. Trudno będzie wymienić nawierzchnię tego przejścia.

-         postój taxi przy ul. Spółdzielczej – decyzja w tej sprawie podjęta została samodzielnie przez zastępcę. Wydaje się, że postój taxi można było zlokalizować w innym miejscu. Z uwagi na to, że decyzja ta budzi wiele kontrowersji, podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu poprzedniego.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – powodem śliskiej nawierzchni w przejściu z pl. 3-go Maja do Biedronki jest złe wykonanie kratki ściekowej.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – mając na uwadze akces przystąpienia do UE poinformować należy mieszkańców o składaniu wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Pani Beata Siemaszkiewicz – radca prawny – stan prawny w tym zakresie jest skomplikowany, regulują go trzy ustawy, ostatnia o ustroju rolnym z lipca 2003 roku, do których nie ma jednak rozporządzeń wykonawczych. Jest to stan zawieszenia od nas niezależny.

 

Ad. 7 Komunikaty.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poinformował o terminie odbycia XV sesji RM, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2003 roku w Miejskim Domu Kultury. Sesja poświęcona będzie “Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Lubania”.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – złożył podziękowania panu Marianowi Kwolikowi za wykonanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową boksu przy ul. Grunwaldzkiej - Żymierskiego. Poinformował o powstaniu w dniu 23 października 2003 roku Polsko - Niemieckiego Stowarzyszenia Górnych Łużyc.

 

W  związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta  Lubań.

 

 

 

Sekretarz obrad i prowadzący obrady - Jan Sajan

 

 

prot. JMT

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-06 15:45:20, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-06 15:46:13, Ostatnia zmiana: 2006-11-06 15:46:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4472