Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968927
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja X z 27 maja obrazek Wersja do druku

Protokół Nr X/10/2003/6

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 27 maja 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9.30                                                         zakończenia: 15.30

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W X  sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz :

-         pan Konrad Rowiński     - Burmistrz Miasta,

-         pan Henryk Rogacki      - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Wiesław Wydra      - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         pan Michał Turkiewicz   - Poseł na Sejm RP,

-         pan Marek Prokura        - Prezes Kamiennogórskiej Strefy Małej Przedsiębiorczości,

-         pani Krystyna Mucha    - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy,

-         pani Małgorzata Chojnicka       - Inspektor Oświaty,

-         pan Roman Drabiński     - Syndyk Masy Upadłościowej LZPB,

-         pan Zdzisław Mierniki    - sekretarz Związku Inwalidów Wojennych RP O/Lubań.

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Krzysztof Jaworski.

 

Do porządku obrad  sesji  zgłoszone zostały wnioski przez:

 

-         pana Mariana Kwolika – Przewodniczącego RM dotyczące:

1/ zmiany kolejności zaproponowanego porządku obrad i rozpatrzenia jako punktu 3    “Informacji dotyczącej letniego wypoczynku dzieci i młodzieży“,

2/ wręczenia  Medalu “Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”, jakie zostało przyznane dla Urzędu Miasta.

 

-         pana Zenona Piwoni – Przewodniczącego Komisji Doraźnej d/a opracowania Statutu dotyczącego rozpatrzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia  16 kwietnia 2003 roku.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania  wnioski przyjęto jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu IX sesji RM.

3.      Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.      Wręczenie Medalu “Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”

5.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja na temat rynku pracy i możliwościach aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w Lubaniu.

7.      Uchwały.

8.      Interpelacje, zapytania i wnioski.

9.      Komunikaty.

 

Ad. 2

Protokół IX sesji RM został przyjęty.

 

 

Ad. 3 Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Informację dotyczącą letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, przygotowaną przez organizacje, które otrzymały na ten cel dotacje z budżetu miasta, przedstawiła pani Małgorzata Chojnacka – Inspektor Oświaty.

Oferty wypoczynku letniego “Lato 2003” przygotowane zostały przez:

 

Komendę Hufca ZHP w Lubaniu, która organizuje obóz dla dzieci i młodzieży w Mrzeżynie woj. zachodnio – pomorskie, w dwóch 18 dniowych turnusach. W ramach odpłatności organizator zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, atrakcyjny program pobytu, cztery posiłki dziennie.

Uczestnicy zakwaterowani będą w namiotach 10- osobowych. Koszt pobytu:770 zł.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które organizuje wypoczynek dla 40 osób w Borowicach w ośrodku wypoczynkowym z zapleczem sportowym. Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi około 400 zł.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które przedstawiło ofertę wakacyjną dla dzieci w ramach akcji „ Lato 2003 z TPD”.

Brenno w ośrodku kolonijnym na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, w sosnowym lesie, z własną plażą nad czystym jeziorem Białym – 4 turnusy 14 – dniowe w cenie 650 zł.

Cena obejmuje noclegi, wyżywienie, transport, opiekę pedagogiczną i medyczną, wycieczki rowerowe, naukę pływania na kajakach, wyjazd na basen kryty do Leszna.

Jest to turnus z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

Sarbinowo – wypoczynek nad morzem cena I turnusu 790 zł, następnych - 880 zł,

Jarosławiec, Jantar, Sianożęty turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe dla dzieci niepełnosprawnych z opiekunami.

 

Klub Małego Dziecka , który organizuje kolonie  zdrowotne z leczeniem i rehabilitacją w Dusznikach Zdrój w dniach 14 do 27 sierpnia 2003 r. .Dzieci będą zamieszkiwały w strefie uzdrowiskowej „A”. W czasie pobytu dzieci na koloni zdrowotnej przewidywany jest bogaty program kulturalno – oświatowy , między innymi wycieczki autokarowe do Wambierzyc, zwiedzanie muzeum w Polanicy. Uczestnikami koloni będą dzieci typowane przez pedagogów szkolnych. Dzieci po zakończonym turnusie otrzymają wyprawki szkolne.

 

Ponadto około piętnaścioro dzieci -objętych opieką socjoterapeutyczną uczęszczających  na zajęcia do świetlicy  terapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 1 -wyjadą na wypoczynek letni do Brenna.

W dyskusji , ustosunkowując się do przedstawionej informacji :

-         pan Franciszek Bogdanowicz  stwierdził , iż nie zawiera ona informacji dotyczącej  relacji pomiędzy odpłatnością  ponoszoną przez rodziców dzieci  a przyznaną dotacją,

-         pan Henryk Sławiński – zwrócił uwagę na brak informacji o organizacji wypoczynku dla dzieci pozostających na wakacje w mieście.

 

Pani Małgorzata Chojnacka –  przedstawiona informacja zawiera tylko oferty organizacji , które otrzymały na ten cel dotacje z budżetu miasta . Brak informacji o ofertach  wypoczynku dla dzieci pozostających w mieście spowodowany jest faktem  , że żadna placówka szkolna nie otrzymała dofinansowania na ten cel . W przypadku pozyskania dodatkowych środków ze sprzedaży koncesji  na sprzedaż alkoholu zorganizowane zostaną półkolonie przy  Stołówkach Szkolnych przy ul. Bankowej . Zwróciła się z prośbą , by w roku przyszłym przy podziale dotacji uwzględnić również środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w mieście. W odniesieniu do zapytania dotyczącego relacji pomiędzy odpłatnością  ponoszoną przez rodziców dzieci  a przyznaną dotacją  wyjaśniła , że w przypadku KMDz  i SRK koszt pobytu uczestnika pokrywają organizatorzy , TPD -  dofinansowanie do jednego dziecka wynosi 55 zł  natomiast odpłatność w przypadku ZHP zależna jest od liczby chętnych – całkowity koszt pobytu wszystkich uczestników pomniejszony zostanie o wysokość przyznanej dotacji.

 

Pani Grażyna Chromy – TPD za przyznaną dotację w kwocie 7.000 zł zorganizuje

bezpłatny wyjazd dla 12 dzieci natomiast  dofinansowanie pozostałych dzieci wyniesie  55 zł na każde dziecko.

 

Pan Konrad Rowiński – BML – organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście zajmą się również Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , które do 15 czerwca przygotują specjalną ofertę. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków za koncesje na sprzedaż alkoholu zaproponowane one zostaną również na ten cel

 

Ad. 4

           Wręczenie Medalu“Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”

 

Pan Zdzisław Miernicki – sekretarz Związku Inwalidów Wojennych RP O/Lubań wręczył panu  Konradowi Rowińskiemu  - BML -Medal“Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP”, który przyznany został UM Lubań przez Zarząd Główny ZIW RP.

 

Ad. 5

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie między sesyjnym.

 

Sprawozdanie obejmuje okres dwóch miesięcy – kwietnia i maja 2003 roku

W omawianym okresie Burmistrz przedłożył Radzie Miasta 9 projektów uchwał ,wydał 37 zarządzeń min. w sprawach:

-      zmian budżetu miasta Lubań na 2003 rok ,

-      umorzenia i rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych ,sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań na 2002 rok,

-      ustalenia wykazu stanowisk pracy , na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymać napoje oraz zasad ich wydawania ,

-      ogłoszenia konkursu na dyrektora MOSiR w Lubaniu ,

-      wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych na festynie z okazji obchodów 1 i 3  maja 2003 r ,

-      Regulaminu Gospodarowania ZFŚS w Lubaniu ,

-      podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży,

-      powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia na stanowisko dyr. MOSiR w Lubaniu ,

-      odpracowania i rozłożenia na raty zaległych czynszów i opłat   komunalnych ,

-      w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości od Syndyka  Masy

Upadłościowej „Lubańska Bawełna” Sp. Akcyjna,

-      nadania regulaminu organizacyjnego UM Lubań,

-      dnia wolnego ,

-      powołania Miejskiego Zespołu Reagowania ,

-      powołania komisji przetargowej mającej na celu wybór  najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych ,

-      ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu i cofaniu ulg, sposobu kontroli i przestrzegania warunków udzielania ulg w podatku od  nieruchomości ,

-      ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy sporządzaniu wykazu podatników będących przedsiębiorcami , którym umorzono zaległości   podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego  i leśnego w kwocie wyższej niż 100 zł ,

-      ustalenia składników i wysokości ekwiwalentu za ubiór służbowy  pracowników USC Lubań

 

Ponadto  :

 

W zakresie spraw kulturalno – sportowo - rekreacyjnych :

1.   W maju 2003 r. miasto zgłosiło swój udział w Ogólnopolskiej Kampanii 

a.   Profilaktycznej„Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem Ministra Edukacji

b.   Narodowej i  Sportu.

2.   Dnia 21.05.2003r. odbyło się szkolenie – warsztaty dot. konstruowania szkolnych programów profilaktycznych. W warsztatach brali udział  pedagodzy, psycholodzy i nauczyciele lubańskich szkół, w tym także ponadgimnazjalnych.

3.   W dniu 30.04.2003r. spośród pięciu kandydatów komisja konkursowa wybrała p. Witolda Chojnackiego na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4.   W dniach 8-11.05. 2003r. miasto uczestniczyło w targach nieruchomości w Lipsku. Zaprezentowano materiały promocyjne  dot. nieruchomości, w tym przede wszystkim strefy ekonomicznej.

5.   W dniach 28-30.05.2003r. odbędzie się seminarium „Droga do Europy”, których uczestnikami będą byli lubaniacy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu w Himmighausen.

6.   W dniu 21.05.2003r. otrzymano z zaprzyjaźnionego miasta Prienai na Litwie, zaproszenie na udział  7 – osobowej grupy młodzieży w wieku 13-18 lat na plener plastyczny. Ponadto miasto Prienai zaprosiło  na święto rejonu 4 – osobową delegację z Lubania, w terminie 26 – 29.06.2003r.

7.   W dniu 5.05.2003r. odbyło się  w Goerlitz posiedzenie grupy roboczej Związku Sześciu Miasta Łużyckich. Na posiedzeniu omówiono ostateczny kształt  wspólnego folderu Związku, omówiono budżet  br. przyjęto terminy targów na 2004r.

8.   Miasto ubiega się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  o środki  finansowe związane z programem przygotowań do członkostwa Polski w UE.

9.   W dniu 19.05.2003r. Burmistrz przebywał  z wizytą w Zittau, celem omówienia współpracy  gospodarczej i pozyskania inwestorów do Lubania.

10.    W dniu 20.05.2003r. przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych przebywali w Goerlitz, celem nawiązania współpracy pomiędzy lubańskim stowarzyszeniem a firmą Doradztwo i Transfer Technologii. Firma niemiecka zobowiązała się do zorganizowania grupy przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani przeszkoleniem pracowników w ramach programów polsko-niemieckich.  Spotkanie to ma nastąpić w miesiącu czerwcu. Inicjatywą spotkania jest utworzenie centrum szkolenia pracowników, w którym można uzyskać  kwalifikacyjny certyfikat unijny.

11.    Otrzymano 4.410 zł na wyprawki dla 49 pierwszoklasistów . Środki zostały podzielone i przekazane do szkół podstawowych.

12.    Pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Niemiec a przedsiębiorcami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych .

 

W zakresie oświaty

 

1.   W ramach środków na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych  przeprowadzono szkoleniowe rady pedagogiczne z następujących tematów:

a.      Pierwsza pomoc,

b.      Aktywizujące metody nauczania,

c.      Projektowanie ewaluacji.

2.   Przyznano dopłatę do czesnego dla 31 nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje w kwocie 22. 220,00 zł.

3.   Zatwierdzone zostały projekty organizacyjne placówek oświatowych. Liczba uczniów w roku szkolnym 2003/04 wyniesie 2651, o 54 uczniów mniej niż w roku 2002/03. W naszych szkołach uczyć się będzie 173 uczniów spoza Lubania.

4.   Wystąpiliśmy z wnioskiem do MEN i S  o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1% rezerwy w roku 2003 z tytułu remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół na ogólną kwotę 213 664,00 zł.

    Remonty zostaną przeprowadzone w następujących jednostkach:

-      Gimnazjum Nr 3 – przywrócenie do ruchu kładki dla pieszych oraz przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły,

-      wymiana instalacji elektrycznej w budynku po LO,

-      remont budynku na ul. Bankowej Stołówki szkolne.

 

W zakresie spraw gospodarki komunalnej :

 

1.   Przeprowadzono prace pielęgnacyjne :

-      dokonano wycinki 4 szt. drzew (ul.Słowackiego, Różana- skarpa nad Młynówką,

K. Wielkiego),

-      ogłowienia drzewa przy ul. Dworcowej,

2.   W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac związanych z czyszczeniem kanalizacji deszczowej w ulicach pozostających w zarządzie Gminy  Miejskiej Lubań na lata 2003-2004 -  Zakład Usług Budowlanych i Instalacyjnych  “BUDIMET” z Bolesławca.

3.   Przeprowadzono prace naprawcze kanałów kanalizacji deszczowej w obrębie ulic :

-      Rynek ( na wysokości tunelu przy Ratuszu) ,

-      Spółdzielczej ( na wysokości Apteki ) .

W obu przypadkach po zakończeniu robót odbudowano nawierzchnię bitumiczną w obrębie zrealizowanej naprawy. Łączny koszt zadań -  16.902,55 złotych .

4.   W ramach prac konserwacyjnych usunięto szkody na obwodach oświetlenia drogowego wynikające z aktów wandalizmu:

-  zamontowano klosze na ulicy : Wyspowej(1) ,Krzywoustego(1), Kolejowej(2)

-      zamontowano nowe oprawy na ulicy: Hermana(1), Krzywoustego(1), Kolejowej (1)

   Stromej(1) oraz na ścieżce do szpitala(1) .

       Łączny koszt zadania – 1.727,75 zł.

-  wymieniono na nowe oprawy na ulicy Granicznej ( przy postoju TAXI- bagażowe) – 6 szt., Mostowej ( ścieżka do ul. Głównej ) – 2 szt.

    Koszt realizacji : 702,20 zł.

5.   Po przeprowadzonych przeglądach stanu technicznego  koszy ulicznych :             

    ( ze względu na zniszczenia koszy oraz po analizie potrzeb ustawienia nowych koszy)   

-      dokonano: zakupu 100 szt. nowych koszy – koszt 12.439,00 zł.,

-      wykonano słupki do koszy – koszt 2.250,00 zł.,

-      rozpoczęto sukcesywny montaż koszy – koszt 3.000,00 zł. 

6.   W dniach 11.04.2003 do 15.04.20903 r. przeprowadzono akcję wywozu zbędnych przedmiotów z terenu całego miasta :

    ( załadunku przedmiotów dokonywała grupa pracowników interwencyjnych )

    Podczas „akcji „ wywieziono:

przedmioty gabarytowe( meble itp.) – 564mp

    opony samochodowe – 386 szt.

    Łączny koszt zadania: 9.060,00 zł.

7.   W ramach działań własnej grupy oczyszczono 21 ulic- w tym oczyszczano pobocza , chodniki , pasy jezdni oraz kratki deszczowe . Dodatkowo prowadzone są ciągłe prace porządkowe (  zbieranie papierów i folii) na placach zabaw  przy targowisku oraz w obrębie śródmieścia miasta.

8.   W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie miasta Lubania w roku 2003 ( koszt 90.000zł.) – Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu .

9.   W ramach realizacji umowy na utrzymanie terenów zieleni miejskiej min. :

-         zamontowano dodatkowe ławki i kosze – park przy Al. Kombatantów  ,

-         dokonano remontu ławek wraz z ich malowaniem,

-         nasadzono sezonowych kwiatów ( rabaty i gazony) oraz drzew.

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

 

1.   Złożono wniosek do konkursu "Lider polskiej ekologii" organizowanego przez Ministra 

    Środowiska . Lubań złożył wniosek pn. "System gospodarki odpadami w rejonie

    lubańskim oraz perspektywy jego rozwoju na bazie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin  

    Łużyckich".

2.   Złożono wniosek  do konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej - "Nasza gmina w Europie".

3.   W ramach działań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście zakupiono

z GFOSiGW 3 szt. kosiarek dla przedszkoli miejskich (w ub. roku wyposażono w      kosiarki wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja).

4.   Przeprowadzono przetarg i wykonano "Ekofizjografia podstawowa dla potrzeb projektu planu zagospodarowania przestrzennego m. Lubań", jako pierwszy element prac związanych z przygotowaniem nowych planów przestrzennych miasta.

5.   Ogłoszono tradycyjne przedsięwzięcie pn. "Lubań w kwiatach".

6.   Zakupiono z GFOSiGW oraz z budżetu miasta 100 szt. koszy ulicznych. Trwa ich

montaż.

7.   Zlecono wykonanie odcinka kanału sanitarnego przy skrzyżowaniu ulic Bankowa -Staszica. 

8.   W ramach robót publicznych przeprowadzono porządkowanie terenów zanieczyszczonych odpadami  na obrzeżach  miasta .

9.   Zorganizowano cykl przedsięwzięć pn. Lubańska Wiosna Ekologiczna,  przez UM Lubań i jednostkę miejską Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, przy współpracy  z   wieloma innymi instytucjami (np. szkoły, Muzeum Regionalne, MOSiR, ZGiUK).

 

W zakresie gospodarki gruntami , nieruchomościami i rolnictwa

 

1. Przeprowadzono przetarg na działki pod budownictwo jednorodzinne (Fabryczna Osiedle II etap)

2. W wyniku przeprowadzonych negocjacji w spr. sprzedaży działki  przy ul. Polnej zawarto akt notarialny.

3. Ogłoszono i przeprowadzono przetargi na zbycie działek:

-  przy ul. Wrzosowej ,

-  przy ul. Kazimierza Wielkiego ,

-  przy ul. Armii Krajowej

Przetargi nie doszły do skutki z uwagi na brak chętnych.

4.   Dosprzedano działki na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości przy ul. Armii Krajowej i Wrocławskiej.

5.   Sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

6.   Przeprowadzono przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w Lubaniu przy Placu Okrzei z przeznaczeniem na urządzenie letniego ogródka gastronomicznego. Z wyłonionym w przetargu dzierżawcą zawarto umowę dzierżawy, a następnie za obopólną zgodą ją rozwiązano.

7.   Zawarto akt notarialny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie zabudowanych i będących pod zabudową od Syndyka Masy Upadłości “Lubańskiej Bawełny” Lubań Spółka Akcyjna na rzecz Gminy Miejskiej Lubań.

Nieruchomości nabyto w zamian za zadłużenia podatkowe w stosunku do Gminy Miejskiej Lubań.

 

W zakresie realizacji budżetu miasta za I kwartał 2003 roku.

 

Wykonanie budżetu miasta za I kwartał br. wynosi 27% w tym :

-           plan dochodów  zaplanowany na 28.332.269 zł wykonany został w kwocie 7.664.000zł,co stanowi 27,5% wykonania planu rocznego ,

-           plan wydatków  zaplanowany na 27.720.384 zł wykonany został w wysokości 7.500.000 zł , co stanowi 27% wykonania planu rocznego,

-           w okresie tym nastąpiła spłata  rat kredytu oraz pożyczki w wysokości 666.261 zł tj. 60% spłat przypadających na rok 2003 , który wynosi 1.095.754 zł.

-           zagrożenia wykonania dochodów to sprzedaż mienia komunalnego , podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.

-           pozostałe dochody realizowane są zgodnie z planem.

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem głos zabrał pan Jerzy Zieliński  zadając pytania  dotyczące:

-           określenia nieruchomości, które nabyte zostały od “Lubańskiej Bawełny”,

-           w roku ubiegłym podjętych zostało 7 uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego różnych obszarów położonych na terenie Miasta - pytanie czy zgodnie z nową ustawą o planowaniu przestrzennym zdążymy do 11.07 br. z ich aktualizacją i czy wydatki na “Ekofizjografię.... “ robione były pod te plany i czy warto te prace kontynuować , jeśli nie zdążymy z nimi do 11 lipca br.?

 

 

Odpowiedzi udzielili:

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza - Syndyk Masy Upadłościowej “Lubańskiej Bawełny” zwrócił się z wnioskiem , by skompensować należności LB wobec miasta poprzez przekazanie terenów znajdujących się przy obiektach przy ul. Kolejowej , terenów na których znajdują  się zbiorniki Inhoffa, gruntów znajdujących się nad  stawem – łącznie są to tereny  za sumę 93 .000 zł.

 

Pan Jerzy Zieliński -  sprostował wypowiedź w części dotyczącej skompensowania należności LB wobec miasta – doszło do nabycia nieruchomości a nie kompensacji.

 

Pan Henryk Rogacki – Z-ca Burmistrza – podpisane zostały akty notarialne, w wyniku czego GM Lubań stała się właścicielem gruntów.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – odpowiedź na drugie zapytanie udzielona zostania po przeprowadzonej analizie z uwagi na fakt , że  Dziennik Ustaw o planowaniu przestrzennym ukazał się  dopiero tydzień temu .

 

Pan Zenon Piwoni – zgłosił wniosek o nagłośnienie mównicy.

 

Ad..6

Informacja na temat rynku pracy i możliwościach aktywnego przeciwdziałania  bezrobociu w Lubaniu.

 

Informację na temat rynku pracy i możliwościach aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w Lubaniu przedstawiła pani Krystyna Mucha – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy.

Z przedstawionej  informacji wynika , że Powiat Lubański należy do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w Województwie Dolnośląskim – na koniec marca br. stopa bezrobocia wynosiła 30,3% . Według szacunków PUP na koniec kwietnia br. stopa bezrobocia zmniejszy się do 29,4%.Pomimo tych bardzo niekorzystnych wskaźników  liczba bezrobotnych w powiecie ulega zmniejszeniu – obecnie jest niższa niż w 2002 r. i wynosi 6353 osoby - w tym na terenie Lubania 2.428. W stosunku do stycznia 2002 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 1036 pomimo , że w tym okresie dokonało rejestracji ponad 500 absolwentów. W mieście w tym samym okresie nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 349 osób. W Lubaniu 49% bezrobotnych stanowią osoby , które pozostają  w ewidencji PUP powyżej 12 miesięcy, prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada jedynie 17,4% osób. Ponad połowa bezrobotnych nie przekroczyła 34 roku życia , co 5 osoba nie posiada żadnego stażu pracy , ponad 30% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej 33% wykształcenie zawodowe. W 2002 roku w Lubaniu dokonało rejestracji 2246 osób. W związku z upadłością Kopalni Bazaltu “Józef” w Zarebie pracę utraciło 75 osób. Zwolnienie grupowe zapowiedziała Kopalnia Surowców Skalnych w Zarębie – dla 70 osób (na razie nie doszło ono do skutku). W 2003r. zamiar dokonania zwolnień grupowych dla 70 osób zgłosił SP ZOZ oraz Imakon – 60 osób.

W dalszej części informacji przedstawione zostały zagadnienia związane z:

1.   przeciwdziałaniem bezrobociu – zadaniami jednostek samorządu terytorialnego i Powiatowej Rady Zatrudnienia,

2.   wspieraniem przedsiębiorczości,

3.   zadaniami Powiatowego Urzędu Pracy, do których należą:

§       instytucjonalna obsługa bezrobocia,

§       pośrednictwo pracy – oferty pracy w tym za granicą – w ub. roku pracę podjęło 996 osób  z czego 162 osoby  za granicą . Największa ofertą pracy  w ub. roku była oferta dla 45 osób w Intermarsche i wszystkie osoby zatrudnione zostały ze środków pracodawcy. W roku bieżącym  z terenu miasta pracę podjęły 322 osoby – największą ofertą – dla 21 osób była oferta supermarketu Lidl,

§       poradnictwo zawodowe i Klub Pracy,

§       aktywizacja bezrobotnych – w ramach środków Funduszu Pracy w roku ubiegłym PUP otrzymał łączną kwotę  1.168.4 tys. zł na realizację programów aktywizacji bezrobotnych. Środki te wykorzystane zostały w 100%,

4.   programem aktywizacji absolwentów – różnymi formami aktywizacji objęto 214 osób,

5.   aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu - w 2003 roku  PUP otrzymał na ten cel kwotę 2.115.133 zł oraz 35.700 zł na program Moja Gmina w Unii Europejskiej. W ramach tych programów realizowane są min. szkolenia,prace interwencyjne( planuje się utworzenie 210 miejsc pracy) , roboty publiczne ( planuje się utworzenie 126 miejsc pracy).

Na zakończenie przedstawiony został zakres prac prowadzonych przez jednostkę oraz trudności , z jakimi mają do czynienia jej pracownicy. Dotyczą one w szczególności ogromnego zbiurokratyzowania – dla przykładu urzędnicy PUP wydają rocznie 4.000 PIT-ów, 20.000 różnego rodzaju zaświadczeń oraz 16.000 decyzji administracyjnych - w takiej sytuacji pracownik może poświęcić petentowi około 9 minut .

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – ustosunkowując się do przedstawionej informacji odniósł się do:

-      formy szkoleń prowadzonych przez PUP – pytanie , jakiego rodzaju są to szkolenia, czy prowadzą je wykładowcy i czy  nie lepiej byłoby środki przeznaczone na ten cel wykorzystać w inny sposób,

-      tworzenia miejsc pracy – czy można założyć przedsiębiorstwo i utrzymywać je za  niedużą kwotę mając na uwadze fakt , że część  kosztów zatrudnionych  w nich pracowników pokrywa PUP?

 

Pani Krystyna Mucha – w odniesieniu do szkoleń – PUP nie korzysta ze szkoleń wykładowców np. akademickich ,są to szkolenia dla bezrobotnych , które wybierane są w drodze przetargu  i mają na celu szkolenie bezrobotnych w konkretnych specjalnościach , np. spawacza , operatora maszyn ciężkich,mechanika. W odniesieniu natomiast do tworzenia miejsc pracy  z wykorzystaniem środków na refundację zatrudnienia –

pracodawcy  zobowiązani są po okresie refundacji do zatrudnienia pracowników ze środków pracodawcy  co najmniej na okres równy okresowi refundacji.

 

Po 5-cio minutowej przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Miasta , który udzielił głosu  panu Markowi Proskura .

 

Pan Marek Proskura – Prezes Kamiennogórskiej  Strefy  Małej Przedsiębiorczości – celem działania strefy jest pozyskiwanie inwestorów i tworzenie miejsc  pracy. Argumentami i atutami zachęcającymi do inwestowania w strefie są  dobre, uzbrojone tereny oraz stosowane ulgi dla inwestorów . W skład  KSE wchodzi 250 ha  terenów z czego ponad

14 ha znajduje się w Lubaniu – 12 ha to tereny po byłym ZNTK  i 2,4 ha obok PKS. Tereny obok PKS przewidziane są w planie na usługi i przemysł.

Atutem Lubania jest jego bliskość do granicy  , wadą natomiast wygląd terenów po byłym ZNTK , który odstrasza potencjalnych inwestorów. Zagospodarowanie tego terenu , który nie do nie jest do końca uzbrojony ,może odbyć się tylko w częściach . Koszty wyburzenia to około 1 mln zł., których nie ma. W chwili obecnej  chętnym do zainwestowania w KSE jest inwestor niemiecki , który  wśród 3 złożonych ofert, wskazał również  Lubań.

Inwestor ten zainteresowany jest wydzierżawieniem na okres 3 lat nowego budynku biurowego ZNTK . Powstałby tam zakład branży elektronicznej a zatrudnienie znalazłoby w nim  na początku 25 osób a docelowo 100 . Warunkiem jest jednak przystosowanie biurowca , wykonanie jego remontu , dojazdu . Koszt tego przedsięwzięcia wyniósłby w granicach 300 – 400 tysięcy złotych , których nie ma.  Potrzebny jest  pierwszy element , który przyniesie zyski . Może nim być wykupienie 0,9 ha terenu   koło PKS przez “BRICOMARCHE” , który tereny te chce wykupić i przeznaczyć na działalność “Dom  i ogród” .  Gdyby wyrażona została na to zgoda ,to wówczas uzyskane środki mogłyby  zostać przeznaczone na ten cel , a to dałoby  duże szanse na sukcesywne zagospodarowywanie tego terenu i ściągnięcie innych inwestorów.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

pan Jerzy Zieliński -  pytania pod adresem Prezesa KSE dotyczyły:

-           czy może powiedzieć jak nazywa się firma niemiecka ?,

-           aka jest powierzchnia  biurowca , którą firma  chce wydzierżawić?

 

Pan Marek Proskura – nie może podać nazwy firmy , powierzchnia nowej części biurowca wynosi ponad 1000 m 2  , jest on podpiwniczony – całkowita powierzchnia do wydzierżawienia to około 2200 m2 .

 

Pan Jerzy Zieliński – kolejne pytania dotyczyły :

-      ile środków finansowych zostanie pozyskanych  w przypadku sprzedaży terenu dla “BRICOMARCHE “ - czy będzie to 400 tys. zł ?

-      jakie są gwarancje , że środki te rzeczywiście pozostaną w Lubaniu i  w jaki sposób będą wykorzystane ?,

-      jakie są pomysły na dalsze zagospodarowanie 1,5 ha terenu przy ul. Kopernika , który w wyniku podziału – z uwagi na brak dojazdu – nie będzie nadawał się na zagospodarowanie na zakład przemysłowy?

 

Pan Marek Proskura – oferta kupna przez BRICOMARCHE 0,9 ha gruntu znacznie przewyższa kwotę 400 tys. zł. Środki uzyskane z  tej sprzedaży  przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na przystosowanie biurowca w ZNTK dla inwestora niemieckiego a pozostała ich część na  wyburzenie hal w ZNTK . Operacja z BRICOMARCHE daje szansę na uruchomienie w ZNTK zakładu pracy , który docelowo zatrudni 100 osób i pozwoli na dalsze pozyskanie innych inwestorów. W chwili obecnej nie ma chętnych na dalsze zagospodarowanie terenu przy ul. Kopernika.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – poruszone w dyskusji pytania dotyczyły :

-      od kiedy KSE zarządza  terenami znajdującymi się w Lubaniu i ile podatków z tego tytułu odprowadzonych zostało do miasta?

-      ile stworzono miejsc pracy w ZNTK w czasie , gdy administruje nim KSE?,

-      jaki będzie dalszy los istnienia strefy po wejściu do UE?

 

Pan Marek Proskura – po wejściu Polski do Unii Europejskiej strefy istniały będą do roku 2017.Strefa w Lubaniu przejęta została przez KSE w lipcu 2002 roku , nie zna skali kwot podatku odprowadzonych do miasta. W całej strefie znajduje się 13 zakładów pracy , z czego 11 w Kamiennej Górze. Na terenie ZNTK znajduje się zakład pana Czyrki. W celu stworzenia zakładu i miejsc pracy na terenie ZNTK koniecznym jest uporządkowanie jego terenu.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – odnosząc się do propozycji przedstawionej przez prezesa KSE stwierdził , iż    to jedynie obiecanki , nie ma żadnej pewności , że przedsiębiorca  niemiecki zainwestuje właśnie w Lubaniu , skoro ma do wyboru trzy oferty. W przypadku wybudowania supermarketu BRICOMARCHE w mieście upadnie kilka podmiotów , w wyniku czego pracę straci wiele osób. Prezes KSE  mając na uwadze wyłącznie korzyści dla strefy jest obojętny na to , co będzie działo się w Lubaniu. Stwierdził , że niepoważnym jest stwierdzenie , że kwota 400 tys. zł jest wystarczająca na wykonanie zakresu przedstawionych prac remontowych budynku biurowego w ZNTK. Brak jest również faktów , które potwierdziłyby , że inwestor niemiecki zapewni pracę dla 100 osób. Z uwagi na fakt , że lepszym terenem dla inwestorów jest teren płaski , a takim jest teren przy ul. Kopernika , właściwszym byłoby  w pierwszej kolejności  szukanie i pozyskiwanie inwestorów, którzy chcieliby  na nim ulokować swoje zakłady, natomiast tereny ZNTK zagospodarować w terminie późniejszym ze środków strefy a nie kosztem miasta.

 

Pan Marek Proskura – odnosząc się do wypowiedzi pana St. Jastrzębskiego stwierdził , że 

w swojej propozycji uczciwie przedstawił  sprawę , że inwestor niemiecki wybrał 3 oferty – w tym jedną z Lubania. Podkreślił jeszcze raz, że kwota  400 tys. zł jest wystarczająca na remont obiektu przemysłowego. Wyraził zdziwienie , że tyle emocji budzi propozycja budowy BRICOMARCHE a nikt nie protestował , gdy  na terenach prywatnych wybudowane zostały INTERMARCHE i LIDL.

 

pan Michał Turkiewicz – Poseł na Sejm RP - w swojej wypowiedzi przedstawił podejmowane w pracy poselskiej działania zmierzające do utrzymania istniejących miejsc pracy, które polegają na  pomocy  w rozwiązywaniu problemów , nawiązywaniu nowych  kontaktów i ścisłej  współpracy   z np. ZEHS-em, PKS-em, Kamieniołomami w Zarębie, Odlewnią w Baworowie ,”Dolwisem” w Leśnej  czy  Szpitalem Powiatowym .

 

W odniesieniu do Szpitala stwierdził , z głupotą i skandalem było podjęcie przez były Zarząd Powiatu Lubańskiego decyzji o sprywatyzowaniu Stacji Dializ.

W swojej pracy podejmuje również szereg  działań polegających na pozyskiwaniu nowych miejsc pracy . W tym zakresie  zorganizował spotkanie BML z dyrektorami zarządzającymi Inter Center Klub , wizytę nadburmistrza Zittau, w czasie której zwiedzona została cała  Strefa Kamiennogórska – w tym tereny po ZNTK i obiekty po LZPB , rewizytę w Zittau, w czasie której odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami niemieckimi.

Ustosunkowując się do propozycji przedstawionej przez pana Marka Proskura wyraził opinię , że Prezes KSE przedstawił  pewną wizję zagospodarowania terenów i obiektów po ZNTK , na terenie którego mogą istnieć zakłady pracy – jak np. zakład pana Czyrki .

Jeżeli Prezes KSE deklaruje ,że  wszystkie środki pozyskane ze sprzedaży gruntu dla BRICOMARCHE pozostaną w Lubaniu  , to  należy się nad tym zastanowić . Dobrze jednak by było gdyby był to inwestor przemysłowy a nie handlowy.

 

Pan Roman Drabiński – Syndyk Masy Upadłościowej LZPB -  przedstawił informację dotyczącą sprzedaży i zagospodarowywania obiektów po LZPB. Do chwili obecnej sprzedany został częściowo magazyn , plac manewrowy , małe obiekty, które można było wydzielić z nieruchomości i zagospodarować na odrębną działalność , np. na zakład wulkanizacyjny, jedna z hal produkcyjnych, na bazie której powstanie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją galanterii kosmetycznej.  Wpłynęła również  oferta od  firmy meblarskiej na sprzedaż pozostałych hal , na bazie których powstanie zakład  zajmujący się produkcją mebli tapicerowanych. Jeżeli Rada Wierzycieli upadłego zakładu  wyrazi zgodę  na sprzedaż to w miesiącu lipcu zawarta zostanie umowa przedwstępna  a transakcja zakończona zostanie w m-cu październiku br. Na zakończenie swojego wystąpienia  stwierdził , że w początkowej fazie złą decyzją Rady Wierzycieli było nie wyrażenie zgody na sprzedaż majątku po LZPB  za kwotę 2,2 mln zł przy oszacowaniu majątku na sumę 5 mln. zł ponieważ  środki pozyskiwane z bieżącej pracy syndyka służą tylko na opłacenie podatków i wynagrodzeń.

 

Pan Zenon Piwoni – reprezentujący Związek Kupców Lubańskich - w swojej wypowiedzi   stwierdził ,że propozycja budowy kolejnego supermarketu na terenie miasta  stanowi  zagrożenie dla miejscowych kupców ,dzięki którym miasto uzyskało swój obecny  wygląd .

Radni poprzedniej kadencji  przekazali tereny  strefie  w wierze , że będą one przeznaczone  pod przemysł i tak zostało to zapisane w uchwale RM, która określa , że tereny wnoszone do strefy przy ul. Kopernika - oznaczone literą P-  przeznaczone są na usługi produkcyjne.

W chwili obecnej zmienia się interpretację tego zapisu , co daje możliwość budowy placówki handlowej. Zaapelował by dokładnie przeanalizować propozycję  sprzedaży gruntu przy ul. Kopernika dla “ BRICOMARCHE”.

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Michała Turkiewicza dotyczącej stwierdzenia , że “głupotą i skandalem” było sprywatyzowanie Stacji Dializ  stwierdził , że nie należy formułować takich sądów, ponieważ  decyzja ta  pozwoliła na utrzymanie miejsc pracy dla 30 pielęgniarek i kilku lekarzy . W odniesieniu do propozycji  przedstawionej przez prezesa KSE stwierdził , że czyni ona dwa zła : zamordowanie miejscowego handlu i degradację terenu przy ul. Kopernika , który  jest terenem wymarzonym dla inwestora. Wydzielenie  z niego 0,9 ha  spowoduje , że pozostała część tego terenu nie będzie nadawała się na zagospodarowanie na zakład przemysłowy z powodu braku dojazdu. W chwili obecnej nie ma możliwości by ktokolwiek , również miasto, wniósł 400 tys. zł na remont obiektu w ZNTK i by za te pieniądze powstało wspólne przedsięwzięcie. Te dwa powody przesądzają o tym , że  pomysł przeznaczenia 400 tys. zł na uruchomienie 25 miejsc pracy w dzierżawionym terenie jest nonsensem .  Decyzję , co do terenu , który nie jest nasz podejmuje strefa ,ale są też procedury administracyjne , które mogą to uniemożliwić. Jeśli naprawdę jest inwestor chętny na wynajęcie biurowca w ZNTK, to należy  zastanowić się w jaki inny sposób można w tym pomóc.

 

Pan Michał Turkiewicz – ustosunkowując się do wypowiedzi pana Jerzego Zielińskiego w kwestii sprywatyzowania Stacji Dializ stwierdził , że była to decyzja  nieprzemyślana  i teraz liczone są skutki finansowe jej podjęcia . Za tą decyzję były Zarząd Starostwa poniósł konsekwencje. W chwili obecnej trwają starania by pielęgniarki otrzymywały należne im wynagrodzenia na czas i utrzymały swoje miejsca pracy. W odniesieniu zaś do zagospodarowania strefy – odpowiedzieć należy na pytanie czy gdyby znalazł się inwestor produkcyjny to czy Rada Miasta mogłaby przeznaczyć 400 tys. zł na remont biurowca w ZNTK ?  Zastanowić się  również należy jak zatrzymać inwestora w mieście godząc interesy wszystkich zainteresowanych .

 

Pan Stanisław Bąk – w swojej wypowiedzi podkreślił , że budowa kolejnego supermarketu  jest  tworzeniem i powiększaniem bezrobocia, gdyż 1 miejsce pracy w supermarkecie powoduje utratę 3 miejsc pracy w mniejszych placówkach handlowych. Supermarket  należący do inwestora zagranicznego  przerzuca koszty polityki cenowej na producentów , stosuje  dopłaty do sprowadzanych towarów i tym samym obniża koszty swoich towarów co prowadzi do nieuczciwej konkurencji . Wypowiedział się za  zagospodarowaniem terenu przy ul. Kopernika – zgodnie z uzasadnieniem  przedstawionym do uchwały RM nr V/66/2003 , tj.  na prowadzenie produkcji  przemysłowej a nie handlowej .

 

Pan Marian Kwolik – ustosunkowując się do  wypowiedzi przedmówców  wskazał na potrzebę wypowiedzenia się radnych w następujących kwestiach :

-      czy nie ma kolizji z planem zagospodarowania, żeby przy ul. Kopernika powstał market?,

-      czy sprzedaż części działki pod  market uszczupli  limit powierzchni Strefy Ekonomicznej w Lubaniu?,

-      jakie skuteczne działania może podjąć Rada i Burmistrz Miasta , aby nie doszło do podziału i sprzedaży działki dla BRICOMARCHE ?,

-      jakie mogą być zagrożenia , gdy nie “ trafi” nam się optymalny inwestor w SSE w najbliższym czasie?,

-      czy mówiąc “stop” marketom w Lubaniu zagwarantujemy stabilizację i rozwój dla Kupców Lubańskich?

 

Pan Jerzy Zieliński – wskazując na fakt , iż prowadzona dyskusja  dotycząca  BRICOMARCHE nie była ujęta w porządku obrad  sesji - zadał pytanie czemu ma ona służyć , czy przygotowany jest w tej sprawie jakiś akt – w formie projektu uchwały , rezolucji czy  apelu ,na  który ma wypowiedzieć się Rada?

 

Pan Marian Kwolik –  prowadzona dyskusja ma na celu ustalenie kierunków działań jakie  ma podjąć BML w świetle wniosku złożonego przez pana Stanisława Bąka , wystąpienia pana Zenona Piwoni – jako przedstawiciela Kupców Lubańskich i propozycji przedstawionej przez pana Marka Proskura.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrza Miasta – w swojej wypowiedzi ustosunkował się do propozycji lokalizacji BRICOMARCHE” oraz przedstawił ogólne spostrzeżenia  dotyczące bezrobocia. Podjęcie decyzji o wejściu miasta do SSE było decyzją dobrą i trafną. W chwili obecnej w części ZNTK prowadzona jest już działalność produkcyjna. Propozycja lokalizacji BRICOMARCHE  ul. Kopernika jest dla miasta pewną szansą  mającą tak swoje minusy jak i plusy.  Minusy to wzrost konkurencji , pogorszenie się sytuacji i warunków gospodarowania dla istniejących placówek o podobnej branży ( np. Gaja) oraz fakt , iż nie po to był zmieniany plan zagospodarowania tego terenu , by powstał tam sklep . Plusy  przyjęcia propozycji BRICOMARCHE ,to to , że zagospodarowany zostanie kolejny obszar miasta , powstaną  nowe miejsca pracy , wymuszona zostanie konkurencja na rynku, która będzie korzystniejsza dla mieszkańców miasta , sklep tej branży przyciągnie do miasta  nabywców z zewnątrz , strefa pozyska środki na wyburzenie hal w ZNTK , co pozwoli na pozyskanie kolejnych inwestorów. Ustosunkowując się do wątpliwości radnych zgłoszonych w czasie dyskusji w kwestii dotyczącej  gwarancji , że środki pozyskane od BRICOMARCHE   rzeczywiście pozostaną w Lubaniu i  w jaki sposób będą wykorzystane   stwierdził , iż z uwagi na to , że nie jesteśmy stronami ze strefą  możliwe jest przyjęcie pisemnego oświadczenia Prezesa KSE dającego takie zabezpieczenie i gwarancję . W przypadku  nie dotrzymania tych warunków możemy starać się – z 8% naszym udziałem w strefie - z poparciem innych udziałowców strefy o odwołanie Prezesa. Odnosząc się do planu zagospodarowania przestrzennego – jest to plan natury ogólnej i nie można przewidzieć , co inwestor chciałby na określonym terenie wybudować. Zmieniając plan w styczniu br. nikt nie spodziewał się , że pojawi się BRICOMARCHE i będzie zainteresowany tym terenem . Reasumując stwierdził , że przedstawiona propozycja Prezesa KSE jest pewną szansą i należy  się nad nią zastanowić . Zwrócił się z prośbą o wyrażenie stanowiska w tej sprawie przez Radę Miasta. Odnosząc się tematu dotyczącego  rynku pracy i możliwości aktywnego przeciwdziałania bezrobociu  przedstawił działania podejmowane przez samorząd  mające na celu wspieranie tak nowej działalności gospodarczej jak  i już istniejącej, pozyskiwanie inwestorów . W miesiącu sierpniu br. na bazie jednej z hal po LZPB powstanie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją wyrobów kosmetycznych , w którym docelowo znajdzie pracę około 80 -90 osób, 16 osób znajdzie również pracę w  zakładzie  zajmującym  się wytwarzaniem okien zespolonych , powstał również zakład diagnostyki. Działania  podejmowane na rzecz zwalczania bezrobocia polegają na aktywizacji bezrobotnych , tworzeniu miejsc pracy  w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych. Barierami w zwalczaniu bezrobocia jest brak wiedzy i umiejętności ,brak dostępu do zasobów technicznych i finansowych, brak ośrodka do wspierania przedsiębiorczości . Nie spełniła w tym zakresie oczekiwań Agencja Rozwoju Miasta , która w obecnej formie nie może dalej istnieć. Na bazie ARM  przy współudziale PUP należy stworzyć  stowarzyszenie okołobiznesowe, w którym skupieni byliby przedsiębiorcy, radni , samorządowcy.  Zadania jakimi zajmowałoby się to stowarzyszenie , które powinno zostać utworzone w br. to prowadzenie szkoleń, kursów.

Koszt takiego przedsięwzięcia to około 30-40 tys. zł.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza -  ustosunkowując się do wypowiedzi Prezesa KSE dotyczącej określenia  kwoty  400 tys. zł jako wystarczającej na remont biurowca  na terenie ZNTK wyraził opinię , że   koszt tego przedsięwzięcia wyniesie około 1 mln. zł.Wydanie takiej sumy z kasy miasta nie jest zasadne i lepiej byłoby przeznaczyć ją na inne cele.

 

Pan Jerzy Zieliński – czy posadowienie BRICOMARCHE na terenie przy ul. Kopernika jest zgodne z planem ,  czy wydana została w tej sprawie decyzja i czy działka ta podzielona jest geodezyjnie ?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – z  tego co wie – jest to zgodne z planem , decyzja Naczelnika Wydziału jest pozytywna.

 

Pan Jerzy Zieliński – stwierdził , że nie jest zasadne  podjęcie decyzji w tej konkretnej sprawie przez Radę gdyż  należy to do kompetencji burmistrza .Rada może odnieść się do tego tematu generalnie . Podsumowując  przeprowadzoną w tej sprawie dyskusję stwierdził , że nie rozumie intencji działania, bo zaczynamy działać na żądanie i pod presją strefy . Nie należy podejmować w tej sprawie decyzji pochopnie gdyż nie ma żadnej pewności czy prezes KSE wysłał ofertę do Niemiec i czy otrzyma na nią odpowiedź.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – ustosunkowując się do propozycji budowy kolejnego supermarketu stwierdził , że zniszczy on mniejsze sklepy a to uderzy w ludzi , którzy tworzą miejsca pracy. Dbać należy o lokalnych przedsiębiorców a nie takich , którzy przychodzą z zewnątrz i korzystają z różnego rodzaju ulg i zwolnień- czego nie mają miejscowi handlowcy.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – po wysłuchaniu przedstawionych informacji na temat bezrobocia oraz opinii w sprawie propozycji budowy BRICOMARCHE zasadnym jest poddanie pod głosowanie wniosku , że nie chcemy w mieście budowy  kolejnego supermarketu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – odnosząc się do wypowiedzi dotyczącej  podjęcia decyzji w sprawie BRICOMARCHE stwierdził , że nie ma to być  decyzja administracyjna Rady , bo jest to kompetencja burmistrza a ma być to pewnego rodzaju opinia , apel do strefy, wypowiedzenie  się co do podejmowania dalszych działań. Nie należy podchodzić to tego tematu ambicjonalnie ale merytorycznie . Mając na uwadze głosy  w dyskusji dotyczące lokalizacji BRICOMARCHE -  propozycja wydania pozytywnej decyzji w tej sprawie zostanie ponownie przeanalizowana .

 

Przewodniczący RM ogłosił 20 minutową przerwę w obradach , w czasie której Komisja Prezydialna opracowała stanowisko RM w sprawie lokalizacji BRICOMARCHE.

 

Dwie wersje stanowiska RM – negujące jak i aprobujące  zamiar budowy BRICOMARCHE   przedstawił pan  Marian Kwolik

 

1.   Rada Miasta Lubań wyraża swój sprzeciw wobec zamiaru budowy w strefie ekonomicznej sklepu “BRICOMARCHE”. Placówka ta poprzez wzrost konkurencji zagrozi działającym na rynku lubańskim podmiotom branży budowlanej i ogrodniczej oraz zmniejszeniu obszaru ( powierzchni działki) pod późniejsze inwestycje przemysłowe.

2.   Rada Miasta Lubań aprobuje propozycję Prezesa SSEMP S.A dotyczącą lokalizacji w części strefy sklepu “BRICOMARCHE”. Mając świadomość , że środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wyburzenie części hal w dawnym ZNTK i przez co większe będą szanse na pozyskanie inwestorów przemysłowych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania  przy  17 głosach za i 4 przeciwnych Rada Miasta Lubań zajęła następujące stanowisko w kwestii dotyczącej umieszczenia w części strefy przy ul. Kopernika  sklepu “BRICOMARCHE” :

Rada Miasta Lubań wyraża swój sprzeciw wobec zamiaru budowy w strefie ekonomicznej sklepu “BRICOMARCHE”. Placówka ta poprzez wzrost konkurencji zagrozi działającym na rynku lubańskim podmiotom branży budowlanej i ogrodniczej oraz zmniejszeniu obszaru ( powierzchni działki) pod późniejsze inwestycje przemysłowe.

Ad. . 6

               Podjęcie uchwał.

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1.   Zmiany uchwały nr VI/81/2003 z 28.01.2003r. w spr. procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie .

2.   Zasad umieszczania reklam , tablic informacyjnych , plansz , anten radiowych lub telewizyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miejskiej Lubań oraz związanych z tym opłat.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za , 1 wstrzymujący się.

3.   Nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu.

    Opinia Komisji Budżetu negatywna

    Opinie pozostałych  komisji pozytywne.

    Pan Marian Kwolik – zgłosił propozycję odłożenia projektu uchwały na następną sesję

    RM i  zasięgnięcie opinii w tej sprawie Euroregionu “Nysa”.

    Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do projektu uchwały wskazał na wątpliwości

    dotyczące: 

-           czy  prawidłowe jest sformułowanie w cudzysłowie  “ Euroregion Nysa”, a tym samym,   czy cudzysłów nie powinien być przy nazwie  “Nysa” ?

-           niewiadomym jest podmiot ,do jakiego odnosi  się projekt imienia “Euroregion Nysa”. W każdym z trzech krajów jest to odrębny byt prawny i winno to być doprecyzowane.

-           jakimi obowiązującymi przepisami, ale nie wewnątrzszkolnymi ,można uzasadnić wybór stowarzyszenia , jakim jest “Euroregion Nysa” na patrona szkoły?

-           czy dla osiągnięcia zamierzonych przez szkołę celów nie byłby wystarczający faktyczny  patronat stowarzyszenia nad placówką oświatową ( opiekun szkoły)?.

Zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek podjęty został jednogłośnie .

4.   Zmiany uchwały nr VII/96/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

5.   Upoważnienia Pani Marioli Wiśniewskiej pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za , 1 przeciwny.

6.   Zmiany budżetu miasta Lubań na 2003r.

    Opinie wszystkich komisji pozytywne.

    Uchwałę podjęto jednoglośnie

7.   Nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu.

    Opinie wszystkich komisji pozytywne

    Uchwałę podjęto jednoglośnie.

8.   zaskarżenia do NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu rozstrzygnięcia nadzorczego    Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2003 roku.

Pan Jerzy Zieliński – w trzech punktach  rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda ma rację – na jego podstawie słusznie  uchylone zostają  zapisy § 23 ust. 3 , § 23 ust. 15 oraz § 23 ust. 16. Nasz projekt uchwały skarży całość rozstrzygnięcia i skarga ta nie ostanie się w stosunku do tych trzech punktów. Rozsądniej było przygotować projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z pominięciem tych 3 punktów z jednoczesnym zaskarżeniem rozstrzygnięcia do NSA.

Uchwałę podjęto większością głosów – 20 za , 1 wstrzymujący się.

Ad. 7

             Interpelacje , zapytania, wnioski.

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła:

-      interpelację dotyczącą rozwiązania problemu wałęsających się psów , które stanowią zagrożenie dla mieszkańców a szczególnie dla dzieci. Ilu właścicieli psów ukaranych zostało mandatami , ile spraw skierowano do sądu , ile psów zostało odłowionych

-      wniosek dotyczący zabezpieczenia kratki ściekowej na ul. Esperantystów

Pan Mieczysław Iwanow  zgłosił wniosek dotyczący naprawy schodów przy ul. Podwale.

Pan Franciszek Bogdanowicz – poinformował o festynie parafialnym , który odbędzie się w dniu 14.06.br. oraz występie p. Krzysztoń w dniu 15.06 br. - dochód z z festynu i występu przeznaczony zostanie na budowę kościoła.

Ad. 8

           Komunikaty

Przewodniczący Rady pan Marian Kwolik poinformował o:

1.   terminie  następnej Sesji RM , która odbędzie się w dniu 08 lipca  2003 r.

2.   posiedzeniach komisji RM w tygodniu poprzedzającym sesję RM.

3.   posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej – 05 czerwca 2003 r. godz. 14.oo

4.   XI samorządowych igrzyskach Sportowo Rekreacyjnych Związku Gmin “Kwisa” , które odbędą się w dniu 31 maja 2003r. od godz. 11.00 w Lubomierzu .

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta  – przekazał radnym zaproszenie do udziału w igrzyskach samorządowych oraz zwrócił się z prośbą o przekazywanie ewentualnych uwag do Raportu o stanie miasta.

 

 W  związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad X sesji Rady Miasta  Lubań.

 

sekretarz obrad

Krzysztof Jaworski

 

prot J.M Temborowska


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-06 09:00:06, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-06 09:02:16, Ostatnia zmiana: 2006-11-06 09:02:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6816