Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056474
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja LIX z 26 września obrazek Wersja do druku

Protokół nr XLIX / 49 / 2006

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia  26 września   2006 roku

 

godz.rozpoczęcia:9.30                                                              zakończenia: 12.50

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik –  Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XLIX sesji uczestniczyło 18  radnych w/g załączonej listy obecności ( nieobecny pan Ryszard Janiak, pan Tadeusz Sztaba , pani Małgorzata Grzesiak) oraz :

-        pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-        pan Henryk Rogacki -  Zastępca Burmistrza Miasta

-        pan Marian Zwierzański   -  Skarbnik Miasta,

-        pani Małgorzata Garula    - Dyrektor MOSiR

-        pan Jan Brzozowski

-        pan Adam Wolański

-        Pani Eugenia Wielgus

-        przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                        

Sekretarzem  obrad został  pan  Zenon Piwoni.

 

Przyjęto następujący porządek obrad :

 

1)     Otwarcie obrad.

2)     Wręczenie Medali „Za Zasługi dla Miasta Lubania „

3)     Przyjęcie protokołu  XLVIII  sesji RM.

4)     Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

5)     Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

6)     Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2006 roku.

7)     Podjęcie uchwał.

8)     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9)     Komunikaty.

 

Ad. 2

 

Wręczenia medali „ Za zasługi dla Miasta Lubania” , przyznanych uchwałami Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 roku za promowanie miasta , zasługi włożone w jego rozwój oraz pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców  panu Janowi Brzozowskiemu i panu Adamowi Wolańskiemu dokonali pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady i pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

 

Podziękowania w imieniu odznaczonych złożył pan Jan Brzozowski.

 

W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu  XLVIII  sesji RM.

 

Protokół XLVIII sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z pracy  Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres od czerwca do września br. przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz. W sprawozdaniu omówione zostały działania wykonane m.in.  w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , gospodarki gruntami , inwestycjach .

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Za zgodą Rady głos zabrała pani Małgorzata Garula -  od 1 września 2006 r.  nowy dyrektor MOSiR

W krótkim wystąpieniu przybliżyła swoją osobę , przebieg dotychczasowej pracy zawodowej oraz zamierzenia  , jakie zamierza realizować jako dyrektor MOSiR.

 

Ad. 5

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

 

Pan Mieczysław Iwanow -  zgłoszone zapytanie dotyczyło dalszej przyszłości przejętego od PKP budynku byłego przedszkola przy ul. Jeleniogórskiej. Zgłosił również wniosek  o ustawienie szykan na ul. Ratuszowej i Zgorzeleckiej.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – zgłosił wniosek o zlikwidowanie zapadliska na ul. Głównej za warsztatem pana Janiaka.

 

Pani Grażyna Chromy – czy przy planowanym remoncie Ratusza uwzględnione będzie zamontowanie „szykan” dla gołębi?

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – czy  na ul. Papieża Jana Pawła II przewidywana jest zmiana ruchu?

 

Pani Maria Skórniak zgłosiła zapytania w sprawach:

-        kiedy usunięte zostaną usterki stwierdzone po remoncie kładki nad ul. Rybacką?,

-        czy będzie pionowe oznakowanie miejsc do parkowania dla inwalidów na parkingu przy PUP ?,

Wskazała również na brak oświetlenia ul. Szkolnej oraz brak kloszy na latarniach przy ul. Tkackiej i Grunwaldzkiej.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek o oznakowanie ul. Leśnej i Al. Niepodległości. Wskazał na brak realizacji wniosku o oznakowanie ul. Stromej. Zgłosił również zapytanie w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu spłaty zadłużenia ABK wobec wspólnot mieszkaniowych – czy utworzone będą odrębne rachunki dla wspólnot?

 

Pan Henryk Sławiński – zgłosił wniosek o ujęcie w budżecie miasta  w roku 2007  wykonania oświetlenia  ul. K.Jadwigi pomiędzy ul. Esperantystów i K. Wielkiego.

 

Pan Arkadiusz Słowiński -  zgłosił wnioski w sprawach:

-        rozpoczęcia prac nad nowelizacją uchwały RM w sprawie utrzymania porządku w mieście – w zakresie dotyczącym wysokości odpłatności za wywóz nieczystości  w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym,

-        wsparcia z budżetu miasta  ABK i wspólnot mieszkaniowych przy budowie boksów na śmieci oraz wstrzymania 150%  podwyżek za wywóz nieczystości mieszkańcom budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8

Zgłosił również zapytania dotyczące czy opracowana jest koncepcja organizacji ruchu w Rynku, kto jest za to odpowiedzialny i kiedy zostanie ona zrealizowana? Wskazał również na potrzebę wymiany brudnych flag znajdujących się na Sali Rajców.

 

Pan Jan Sajan –  poprosił o poszerzenie informacji o strefie ekonomicznej.

 

W obradach nastąpiła 15 – sto minutowa przerwa.

 

Ad. 6

 Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2006 roku.

 

W związku z tym , że radni otrzymali pisemną informację o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 2006 r. , najważniejsze  zagadnienia w niej zawarte  przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku przyjęta została zarządzeniem BML nr  106/2006 z dnia 31 sierpnia br. oraz przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Opinia RIO jest pozytywna.

Uchwalony  przez RM budżet na rok  2006  w dniu 28 grudnia 2005 roku wynosił: po stronie dochodów 38 089 959 zł po stronie wydatków 39 555 874 zł.

W okresie I półrocza 2006 roku budżet miasta  ulegał zmianom. Zmiany te wynikały również z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego oraz na wniosek Burmistrza Miasta Lubań.

W wyniku zmian ostateczny plan budżetu miasta Lubań na dzień  30 czerwca 2006 roku wyniósł:

po stronie dochodów 43 109 045 zł

po stronie wydatków 46 089 418 zł

Do dnia 30 czerwca Burmistrz Miasta skorzystał z następujących uprawnień (zgodnie z § 12, 13 Uchwały nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok):zaciągnął pożyczkę inwestycyjną w NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 4 266 812 zł

dokonywał przesunięcia wydatków budżetowych zgodnie z danym upoważnieniem

zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym 862 881 zł

Ponadto w celu pokrycia wydatków nieprzewidzianych w budżecie miasta wykorzystał rezerwę ogólną w wysokości 264 000 zł, z tego na:

-        ekspertyzę basenu krytego – 15 860 zł

-        TPD Lubań – zakup samochodu – 4 000 zł

-        dotację dla Muzeum Regionalnego w Lubaniu – 19 150 zł

-        naprawę dróg i chodników – 55 000 zł

-        dotację dla Powiatowej Komendy Policji – zakup samochodu – 25 000 zł

-        kosze uliczne, donice na kwiaty – 12 100 zł

-        remont budynków komunalnych – 107 731 zł

-        wydatki MOPS – 13 349 zł

-        Dni Lubania – 1 810 zł

-        czyszczenie Siekierki rzeki Kwisy – 10 000 zł.

       

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 980 373 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków inwestycjach zawartych w uchwale budżetowej na 2006 rok. Na zrealizowanie deficytu budżetowego miały wpływ następujące czynniki:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki– 6 254 694 zł ( NFOŚiGW Warszawa – 4 266 812 zł, WFOŚiGW Jelenia Góra – 1 125 000 zł, BGŻ Jelenia Góra – 862 882 zł - rachunek bieżący)

-   wolne środki obrotowe z 2005 roku – 351 746 zł

+  spłata kredytów i pożyczek – 876 937 zł

+  wykup obligacji komunalnych – 1 100 000 zł

+ zaangażowane środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz środki z depozytów – 996 503 zł

Wykonany deficyt budżetowy – 3 633 000 zł

Zobowiązania miasta Lubań na dzień 30.06.2006 wynosiły 22 804 271 zł , co stanowiło 52,87% planowanych dochodów, z tego przypada na:

obligacje komunalne 5 500 000 zł

kredyty i pożyczki 14 570 326 zł

wymagalne zobowiązania podległych jednostek bez Urzędu Miasta  2 020 560 zł (MOPS kwota 0 zł, Pokoje Gościnne kwota 14 073 zł, Szkoły Podstawowe od 1 do 4 kwota 6 023 zł, Gimnazja od 1 do 3 kwota 85 182 zł, Stołówki Szkolne kwota 0 zł, ABK nr 2 kwota 443 460 zł, ABK nr 3 kwota 557 876 zł, ABK nr 4 kwota 796 487 zł, MOSiR kwota 88 603 zł, Przedszkola Miejskie nr 1,3,5 kwota 27 713 zł. GFOŚiGW –  1 143 zł)

wymagalne zobowiązania Urzędu Miasta Lubań 713 385 zł

W I półroczu 2006 roku dokonano spłaty następujących kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych:

Nordea Bank Wrocław (inwestycje miejskie)                               300 619 zł   

pożyczka WFOŚiGW w Jeleniej Górze (Oczyszczalnia

     Ścieków dla miasta Lubania)                                                 190 000 zł    

-    BGŻ Jelenia Góra (termomodernizacja)                                  386 318 zł          

wykup obligacji BOŚ Warszawa                                               1 100 000 zł

                                                                                Razem: 1 976 937

 

Należności wymagalne miasta Lubań na dzień 30.06.2006 roku wynoszą 5 479 769 zł, z tego:

podatków i opłat lokalnych 3 247 361 zł

majątku gminy 363 684 zł

opłat administracyjnych 58 877 zł

jednostki budżetowe 108 192 zł

zakłady budżetowe 1 652 780 zł

GFOŚiGW 60 000 zł

innych należności 47 752 zł

 

Dokonano umorzeń podatkowych w I półroczu 2006 roku na kwotę   24 762 zł, z tego:

podatek od nieruchomości 21 113 zł

podatek rolny osoby fizyczne 2 424 zł

odsetki od podatków od osób fizycznych i osób prawnych 1 225 zł.

 

DOCHODY:

 

Plan dochodów ogółem został wykonany w kwocie 22 947 390 zł, tj. 53,23% planu rocznego z tego zadania własne 19 602 364 zł zł, tj. 54,99% planu rocznego oraz zadania zlecone 3 345 026 zł, tj. 44,83% planu rocznego.

Omówione zostały ważniejsze niezrealizowane i zrealizowane dochody, ich przyczyny i zagrożenia oraz sposób ich wykonania w II półroczu 2006 roku.

 

WYDATKI

 

Plan wydatków za I półrocze 2006 roku ogółem został zrealizowany na kwotę

26 580 390 zł, tj. 57,67% planu rocznego, z tego zadania własne 23 955 723 zł, tj. 62,02% planu rocznego oraz zadania zlecone 2 624 667 zł, tj. 35,18% planu rocznego.

Omówione zostały ważniejsze wydatki zrealizowane w I półroczu 2006 roku w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

Przedstawione zostały również dane o sytuacji jednostek miasta

 

1)     Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

     Sytuacja finansowa MOSiR nie uległa poprawie i w II półroczu także nie ulegnie

     poprawie, z powodu zamknięcia basenu przez Nadzór budowlany. Należy

     zwiększyć dotację inwestycyjną.

2)     Stołówek szkolnych

     Sytuacja finansowa jest dobra.

3)     Administracji Budynków Komunalnych Nr 2

     Sytuacja finansowa nie ulega poprawie z powodu zbyt niskich czynszów

     mieszkaniowych oraz ze wzrostu zobowiązań obligatoryjnych (energia, woda,

     ciepło, odpisy na fundusz remontowy wspólnot). Z dniem 1 lipca zakład uległ

     likwidacji i powstała jednostka budżetowa.

4)     Administracji Budynków Komunalnych Nr 3

     Sytuacja finansowa nie ulega poprawie z powodu zbyt niskich czynszów

     mieszkaniowych oraz ze wzrostu zobowiązań obligatoryjnych (energia, woda,

     ciepło, odpisy na fundusz remontowy wspólnot). Z dniem 1 lipca zakład uległ

     likwidacji i powstała jednostka budżetowa.

5)     Administracji Budynków Komunalnych Nr 4

Sytuacja finansowa nie ulega poprawie z powodu zbyt niskich czynszów mieszkaniowych oraz ze wzrostu zobowiązań obligatoryjnych (energia, woda, ciepło, odpisy na fundusz remontowy wspólnot). Z dniem 1 lipca zakład uległ likwidacji i powstała jednostka budżetowa

6)     Hotel Pokoje Gościnne Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Lubań

 Sytuacja finansowa gospodarstwa uległa pogorszeniu, lecz nastąpiło zahamowanie wzrostu kosztów działalności.

 

W pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy sytuacja finansowa jest poprawna.

 

WNIOSKI

 

Zrealizowane dochody budżetu miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów. Główną przyczyną zrealizowania dochodów powyżej planu jest realizacja dotacji z Funduszu Phare CBS w celu zakończenia inwestycji „Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn” oraz zrealizowane dochody w wyniku egzekucji komorniczej podjętej przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w ramach limitów ustalonych   w planach finansowych. Wydatki bieżące były celowo powiązane ze strukturą działalności jednostek gminy. Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano środki na inwestycje i dotacje oraz kwoty z rezerw budżetowych. Zaobserwowano niedobór środków w kilku dziedzinach w związku z tym w II półroczu należy zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę około 1 265 900 zł, w celu realizacji zadania w zakresie:

-        bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Lubań o kwotę 250 000 zł

-        wydatki inwestycyjne o kwotę 70 000 zł (basen otwarty)

-        wydatki na Łużyckie Centrum Rozwoju o kwotę 150 000 zł

-        odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 150 000 zł

-        sfinansowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych, które  powstały po likwidacji zakładów budżetowych – kwota 606 000 zł

-        wydatków oświatowych w zakresie remontów o kwotę 39 900 zł.

 

Pisemne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji Budżetu  odczytał uchwałę nr I – 219/2006 z dnia

25 września 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Lubań informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku. Skład Orzekający RIO badając  pod względem formalno – prawnym dokumenty będące podstawą analizy wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku oraz badając  pod względem merytorycznym informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku – wydał pozytywna opinię o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2006 roku.

 

Pan Arkadiusz Słowiński -  poprosił o wyjaśnienie na jakich zasadach zakupiony został samochód dla TPD? Wskazał również na niepokojące zadłużenie Pokoi Gościnnych UM.

 

Pan  Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – zakup samochodu dla  TPD  dofinansowany został z budżetu miasta . W tej sprawie Rada podjęła uchwałę na czerwcowej sesji.

 

Za zgodą Przewodniczącego obrady opuściła radna.

 

Ad. 7

           Podjęcie uchwał.

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach :

 

1)     Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XI/116/2003 z dnia 08 lipca  2003 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   Miasta Lubań na lata 2003 – 2007

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 za

 

2)     Zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok

   

     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt uchwały przyjęła do

     wiadomości.

 

     Opinie pozostałych komisji pozytywne

 

Pan Zenon Piwoni – na co przeznaczone będą środki w wysokości 15.203 zł zapisane w § 2 ust 3 na czyszczenie młynówki?

 

Pan Marian Zwierzański –  są to zobowiązania roku ubiegłego.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 za

 

3)     Zaciągnięcia kredytu bankowego

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Komisja Budżetu zgłosiła zapytanie – jaką kwotę ABK nr 2 , 3 i 4 przeznaczą na spłatę zobowiązań  wobec wspólnot mieszkaniowych oraz jaką wobec spółek GM Lubań ?

 

Komisja wnioskuje, aby z kredytu w pierwszej kolejności pokryte zostały zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych ( fundusz remontowy)  .

 

pan Ryszard Piekarski. zgłosił  zapytanie w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu spłaty zadłużenia ABK wobec wspólnot mieszkaniowych – czy utworzone będą odrębne rachunki dla wspólnot?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odnosząc się do rachunków bankowych – nastąpi zmiana zasad księgowania wszystkich umów ABK. Reorganizacja ABK powinna przebiegać w kierunku funkcjonowania tylko jednej administracji. Zaciągnięcie kredytu pozwoli na wyzerowanie zobowiązań wobec spółek miejskich i wspólnot obcych. Zobowiązania ABK wynoszą: ABK nr 2 – 282 tys.zł wobec spółek miejskich i 52 tys.zł wobec wspólnot  będących w obcym zarządzie , ABK nr 3 odpowiednio  48 tys. zł i 54 tys. zł , a ABK nr 4 – 170 tys. zł i 18 tys. zł.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik  - odnosząc się do wniosku Komisji Budżetu , aby z kredytu w pierwszej kolejności pokryte zostały zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych ( fundusz remontowy)  -  z kredytu pokryte zostaną najpierw zobowiązania wobec spółek miejskich , ponieważ są to zobowiązania wymagalne.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy w roku 2007 planowane jest zaciągnięcie kredytu by uzupełnić konta ABK wobec wspólnot?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – stwierdził , że chciałby aby w budżecie roku 2007 znalazły się środki na ABK , ale na tym etapie projektowania budżetu – ze względu na brak wytycznych z ministerstwa – na pytanie to nie może udzielić odpowiedzi.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 za

 

4)     Zmiany uchwały Rady Miasta Lubań nr XLVIII/363/2006 z dnia 27  czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności  Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej    Lubań.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 za

 

5)     Utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 

 Pan Arkadiusz Słowiński – czy w obwodach zamkniętych liczebność członków komisji może być mniejsza?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza – po zmianach ordynacja stanowi , że w obwodach zamkniętych komisja może liczyć od 5 do 7 członków.

 

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 17 za

 

6)     Skargi pana Lecha Szpakowskiego na działalność Burmistrza Miasta Lubań.

 

Wszystkie komisje skargę uznały za niezasadną

 

W związku z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego w lokalach „Pod Dębem” i „ IRON HOURSE” lub w najbliższym ich otoczeniu  po godz. 22.oo - Komisja Gospodarki Miejskiej wnioskuje o likwidację ogródków znajdujących się obok tych lokali lub o ich przeniesienie  na zaplecze biurowca Gminnej Spółdzielni „SCH”.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – wniosek Komisji spowoduje bardziej pogorszenie się sytuacji , a nie jej poprawę. Bardziej chodzi o częstsze patrole Policji.

 

Pan Mieczysław Iwanow – brak ciszy nocnej jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców a wniosek komisji może tą sytuację rozwiązać. Stwierdził , że z uwagi na opieszałość Urzędu problem ten trwa tak długo.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – w sprawie tej nie widać opieszałości Urzędu. Rozumie skarżących się , ale nie można winić za to Burmistrza. Winne w tym przypadku są służby porządkowe.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – w sprawie tej kilkakrotnie zwracano się do Policji ale bez widocznego efektu. Ze strony Urzędu przeprowadzone były kontrole , które nie wykazały zastrzeżeń. Na pewno sytuacja ta jest dla mieszkańców  uciążliwa, ale są też pewne formy oddziaływania.

 

Skargę uznano na niezasadną przy 13 głosach za , 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

Ad. 8

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-        dalszej przyszłości przejętego od PKP budynku byłego przedszkola przy ul. Jeleniogórskiej – był plan,   aby obiekt ten sprzedać. W ostatnim okresie wpłynęło pismo , że przejęciem tego obiektu  zainteresowany jest Kościół. Oczekiwana jest odpowiedź z Kurii w tej sprawie. Wówczas obiekt ten przekazany byłby w użytkowanie wieczyste Kościołowi,

-        ustawienia szykan na ul. Ratuszowej i Zgorzeleckiej -  wstępna opinia dotycząca ul. Ratuszowej jest negatywna ,do przeanalizowana  jest ulica  Zgorzelecka, ale nie jest to nasza ulica,

-        zamontowania „szykan” dla gołębi – planowane jest to przy remoncie Ratusza,

-        pionowego oznakowania miejsc do parkowania dla inwalidów na parkingu przy PUP – wniosek słuszny,

-        działania strefy ekonomicznej – od czerwca niewiele się zmieniło -  trwa remont , po którym znajdzie się tam firma z Wadowic i z Włoch.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-        zlikwidowania zapadliska na ul. Głównej – zależne jest to od kosztów , jeśli jednak zapadlisko stanowi zagrożenie to będzie zlikwidowane,

-        znakowanie ulicy  Stromej -  z powodów technicznych wykonanie pojedynczej tabliczki jest skomplikowane , wykonawca zrobi to gdy uzbiera się kilka tabliczek,

-        usunięcie usterek po remoncie kładki nad ul. Rybacką -  zostaną usunięte przez wykonawcę w ramach 3 letniej gwarancji,

-        zmiany ruchu   na ul. Papieża Jana Pawła II -  dzisiaj malowane są znaki,

-        organizacji ruchu w Rynku – dokumentacja znajduje się w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym ,  na razie brak jest środków finansowych na to zadanie,

 

Na pozostałe wnioski i zapytania odpowiedzi udzielone zostaną na piśmie.

 

Pan Zenon Piwoni – czy w tym roku  będą czyszczone młynówki ?

Pan Wiesław Wydra – zaplanowane w budżecie środki przeznaczone zostały na czyszczenie innych zatorów , ale 10 tys. zł będzie przeznaczone na  czyszczenie młynówek.

 

Ad. 9

Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik Przewodniczący Rady poinformował o :

-        uroczystym otwarciu oczyszczalni ścieków ,

-        złożeniu oświadczeń majątkowych przez 20 radnych ,

-        terminie odbycia ostatniej  IV kadencji sesji RM w dniu 17.10.2006 r.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – przeprosił za swoją wypowiedź z ostatniej sesji dotyczącą nie zaproszenia pana Jana Brzozowskiego na uroczystą sesję RM.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz – odczytał list intencyjny  przesłany z kurortu Orczaki nad Morzem Kaspijskim z propozycją nawiązania współpracy  z Lubaniem.  Zaproponował , aby opowiadając na ten list zaproponować współpracę i zaprosić w roku przyszłym 4 osobową delegację z Orczaki. Propozycja została przyjęta.

 

 

W  związku  z  wyczerpaniem  wszystkich  zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miasta  Lubań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-30 14:00:17, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-30 14:01:09, Ostatnia zmiana: 2006-10-30 14:01:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3241