Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056929
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XVIII z 27 stycznia obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XVIII/18/2004/1

Sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 27 stycznia 2004 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                              zakończenia: 14:30

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XVIII sesji uczestniczyło 21 radnych według załączonej listy obecności oraz:

 • pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta,
 • pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta,
 • pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta,
 • pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta,
 • przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Stanisław Bąk.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poinformował radnych, że w dniu 18 stycznia 2004 roku na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło pisemne zrzeczenie się mandatu, z dniem 31 stycznia 2004 roku, radnego Rady Miasta Lubań pana Jerzego Zielińskiego. W związku z powyższym wniósł o rozszerzenie punktu 8 porządku obrad “Podjęcie uchwał” o podjęcie szóstego projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.            Otwarcie obrad.

2.            Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miasta.

3.            Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.            Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.            Uchwalenie budżetu miasta Lubań na rok 2004.

6.            Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta na I półrocze 2004 r.

7.            Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2004 r.

8.            Podjęcie uchwał.

9.            Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10.       Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XVII sesji RM został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań obejmujące okres miesiąca stycznia 2004 przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrza Miasta Lubań.

                                

W omawianym okresie:

 

W zakresie spraw organizacyjno – prawnych

 

Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 2 projekty uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr VI/89/2003 z dnia 25 lutego 2003 w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu na lata 2003 –2005
 • utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą w Lubaniu przy ul. Skalniczej.

 

Wydał 13 zarządzeń, m.in. w sprawach:

 • powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
 • prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30.000 Euro na wykonanie „ Usług Komunalnych w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywozu nieczystości”,
 • podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 • podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
 • Miejskiej Lubań przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
 • powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
 • nauczyciela mianowanego,
 • wysokości stawek miesięcznych za wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej gruntów
 • komunalnych pod obiekty czasowe z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe, garaże, itp.

 

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

 

1.       W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego naprawiono następujące punkty świetlne:

      ulica Jeleniogórska – 2 szt., ulica Górna - 2 szt., ulica Słowackiego - 1 szt., ulica Słoneczna - 1 szt., ulica Bracka - 2 szt., ulica Polna - 1 szt.

2.       Poinformowano Zarządcę Dróg tj. Zarząd Dróg Krajowych w Lubaniu o uszkodzeniu słupa oświetleniowego na ulicy Warszawskiej. Zarządca drogi podjął stosowne działania w celu usunięcia szkody.

3.       Ze względu na stan techniczny przystąpiono do wymiany słupa oświetleniowego na ulicy Tkackiej – koszt 800 złotych.

4.       W ramach zadania – utrzymanie czystości unieważniono pierwsze postępowanie oraz ogłoszono drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług komunalnych w postaci utrzymania czystości na terenach miejskich oraz wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta na lata 2004 – 2005.

5.       Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert ustalone zostało na dzień 28 stycznia 2004 roku.

6.       W ramach zadania – utrzymanie zieleni wyłoniono wykonawcę w trybie zapytania o cenę na prowadzenie wycinki, ogławiania i prześwietlania drzewostanu na terenach miejskich Gminy Miejskiej Lubań. Wykonawcą w/w robót będzie Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Lubaniu, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

7.       W ramach zadania – utrzymanie szaletu miejskiego. W toku przeprowadzonych rokowań wyłoniono wykonawcę na utrzymanie i eksploatację szaletu miejskiego w 2004 roku. Wykonawcą usług będzie Spółdzielnia Usługowa „PIAST” z Legnicy. Koszt zadania 21 600 złotych.

8.       W dniu 7 stycznia 2004 roku zorganizowano spotkanie, zainteresowanych stron, które dotyczyło możliwości usytuowania i wybudowania boksów na śmieci w rejonie działalności Administracji Budynków Komunalnych Nr 3. Ustalono, że Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 przystąpi do przygotowania dokumentacji oraz przedstawi kalkulacje kosztów budowy boksów.

9.       Uzyskano i rozdysponowano 3 lokale mieszkalne.

10.  Wydano 189 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

W zakresie inwestycji i remontów:

 

1.     Roboty związane z bezpieczeństwem ruchu na drogach – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań z uwagi na panujące warunki zimowe prowadzono jedynie awaryjne prace związane z naprawą uszkodzonego i skradzionego oznakowania pionowego - rozpoczęto prace przygotowawcze dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy tych robót w roku 2004; przetarg zostanie ogłoszony na początku m-ca lutego, a umowa winna obowiązywać od 1 marca 2004 roku, również w trybie awaryjnym prowadzi się prace związane z właściwym utrzymaniem nawierzchni jezdni i z chwila ustąpienia warunków zimowych, remontowane są masą na zimno tylko najbardziej niebezpieczne wyrwy w nawierzchniach ulic; Przetarg na generalne naprawy cząstkowe jezdni ulic planowany jest w marcu, tak aby możliwe było wykonanie tych prac masami bitumicznymi na gorąco do końca maja br.

2.     W dniach 13 - 16 stycznia br. komisja przetargowa powołana do oceny ofert przetargu na wybór wykonawcy robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków prowadziła prace zakończone sporządzeniem protokółu i przesłaniem go wraz z wymaganymi dokumentami Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia postępowania i podjęcia decyzji, co do rekomendowanej przez nią oferty przyszłego Wykonawcy robót. Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej jest niezbędne dla zawarcia kontraktu, przekazania placu budowy i rozpoczęciu prac modernizacyjnych. Przewidujemy, że winno to nastąpić jeszcze w I kwartale 2004 roku.

3.     W ramach udzielanej pomocy innym Wydziałom oraz oświatowym jednostkom budżetowym w zakresie przygotowania i prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych, w w/w okresie takiej pomocy, udzielono Gimnazjum Nr 3 przy ul. Rybackiej w Lubaniu.

4.     Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania przetargowego związanego z wyborem wykonawcy robót remontowych kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 30 (ul. Rybacka), zakończyła prace w dniu 29 grudnia 2003 roku. Z powody braku minimum 2 ważnych ofert postępowanie zostało unieważnione. Trwają przygotowania do ponownego przeprowadzenia przetargu. Określony w pierwszym przetargu termin wykonania robót na dzień 15 czerwca 2004 roku nie zostanie zmieniony. Zamontowano dźwig dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku gimnazjum. Trwają prace związane z jego odbiorem przez Dozór Techniczny. Dokonanie odbioru pozwoli na rozpoczęcie jego użytkowania. Prace te opóźniają panujące niesprzyjające warunki zimowe.

Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zrealizowania w roku 2004 zadań inwestycyjno – remontowych. Zlecono opracowanie map do celów projektowych, które zostaną przekazane projektantom projektów budowlanych, na podstawie tych projektów, otrzymanych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń ich wykonania, opracowane zostaną dokumentacje przetargowe dla wyłonienia wykonawców robót. W pierwszej kolejności dotyczy to takich zadań, jak: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja i Kochanowskiego, przyłączenia budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kopernika i Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej do sieci kanalizacji sanitarnej, zagospodarowania terenu na zapleczu ulicy Spółdzielczej i Placu 3 Maja oraz remontu muru oporowego parkingu przy Urzędzie Miasta.

5.     Wydano 5 opinii pod projekty budowlane związane z przyszłym zajęciem pasów drogowych i umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym, m.in. 2 opinie dotycząca planowanej budowy przez LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu wymiany wodociągu w ulicy Sikorskiego oraz wykonania dodatkowego zasilania w wodę hydroforni przy ulicy Pogodnej.

6.     W powyższym okresie w pasach drogowych ulic administrowanych przez miasto wystąpiły 2 awarie sieci wodociągowej w ulicach: Wyspowej i Głównej usunięte przez LPWiK Sp.z o.o. w Lubaniu.

 

W zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

 • Zaproszono do negocjacji warunków sprzedaży działek nie zabudowanych ul. Mikołaja i ul. Fabryczna - Osiedle
 • Ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaż działek ul. Piramowicza – Graniczna – Mikołaja, ul. Armii Krajowej, ul. Zgorzelecka, ul. Wrzosowa
 • Wytypowano do sprzedaży w formie przetargu działkę Nr 75/15 położoną w Lubaniu przy ul. Mikołaja.
 • Wydano decyzję w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki zabudowanej przy ul. Polnej.
 • Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 9 działek pod budowę garaży przy ul. Różanej,
 • Sprzedano 7 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 • Wytypowano do sprzedaży 4 lokale mieszkalne, 2 lokale użytkowe, 1 pomieszczenie na rzecz najemców.
 • Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2/4, który zakończył się wynikiem pozytywnym.
 • Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynku wielomieszkaniowego i w prawie użytkowania wieczystego działki, położonym w Lubaniu przy ul. Gajowej 13
 • Dokonano zamiany w formie aktu notarialnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań (Zameczek) na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa (przy ul. Bankowej – była FATMA, przy Placu Lompy – byłe Liceum Ekonomiczne).
 • Wystąpiono z wnioskiem do Starosty Lubańskiego o nieodpłatne przekazanie w skład mienia komunalnego części budynku wchodzącego w skład kompleksu „starego szpitala” przy ul. Zawidowskiej 3a, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

 

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej:

 

23 stycznia br. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistycznej na temat projektów planów przestrzennych dla trzech jednostek planistycznych.

 

W zakresie promocji miasta, kultury, sportu i rekreacji:

 

 • Fundacja Arno Schmidta z siedzibą w Bargfeld przyznała dotację w wysokości 3.000 EURO na utrzymanie pokoju i. Arno Schmidta oraz organizację spotkań.
 • Wydano nowy folder informacyjno- gospodarczy miasta Lubania „Lubań – miasto dla turystów, miasto dla przedsiębiorców”.
 • Związek Sześciu Miast Łużyckich wydał folder turystyczny w języku niemieckim, polskim, angielskim i czeskim.
 • Miasto uczestniczyło w targach turystycznych w Stuttgarcie, materiały promocyjne miasta przekazano na targi „Grune Woche” w Berlinie oraz Drezdner Reisemarkt.
 • W dniu 11 stycznia odwiedziła miasto grupa seminaryjna z Goerlitz, która zwiedziła pokój Arno Schmidta. Odbyła wycieczkę po mieście „Śladami Arno Schmidta”.
 • W Gminnym Centrum Informacji Zawodowej została zatrudniona osoba w ramach robót publicznych (otwarcie 6 lutego br.)
 • Przeprowadzono rozmowy na temat uczestnictwa lubańskich przedsiębiorców w targach KONVENTA w Loebau. Miasto weźmie w nich czynny udział (8-9 maja br.)
 • Zostały wdrożone w życie nowe przepisy prawne do ewidencji działalności gospodarczej.

 

W zakresie spraw oświatowych:

 

­        Burmistrz Miasta spotkał się z Kuratorem Oświaty z Wrocławia, który wizytował Gimnazjum nr 1 i Szkołę Podstawową nr 3, w związku z projektem uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Lubaniu.

 

Ponadto Burmistrz:

 

 • 5 stycznia br. uczestniczył w Konwencie Wójtów, Burmistrzów Powiatu Lubańskiego z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej,
 • 12 stycznia br. w Spotkaniu Noworocznym u Wojewody Dolnośląskiego,
 • 14 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami biura konsultingowego w sprawie wdrożenia Wieloletniego Programu Wspierania Przedsiębiorczości, którego głównym celem będzie stworzenie optymalnych warunków dla przedsiębiorców, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, a także integracja środowiska gospodarczego z samorządem.
 • W miesiącu lutym odbędzie się szkolenie dla grupy pracowników urzędu, radnych i zainteresowanych przedsiębiorców.
 • 14 stycznia br. brał udział w ogólnopolskiej akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” czytając bajkę pt. „Paluszek” dla dzieci z przedszkola niepublicznego oraz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Kwisa”.
 • 15 stycznia br. uczestniczył w pierwszym roboczym spotkaniu z konsultantem firmy „TUVPOL” w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu prac związanego z wdrożeniem w Urzędzie Miasta systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000. Prace związane z wdrożeniem systemu będą trwały pół roku i zakończa się certyfikacją. W drugiej połowie stycznia odbędzie się szkolenie dla całej kadry kierowniczej Urzędu i szkolenie dla pełnomocnika oraz warsztaty dla zespołu koordynującego całe przedsięwzięcie,
 • 16 stycznia brał udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Powiatu Lubańskiego,
 • 18 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Klub Małego Dziecka,
 • 26 stycznia br. spotkał się z organizatorami Wyścigu Pokoju w Lubaniu w sprawie zorganizowania lotnej premii w Lubaniu.

 

Do sprawozdania zapytania zgłosili:

 

Pan Mieczysław Iwanow – która część budynku starego szpitala przeznaczona zostanie na mieszkania socjalne?

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – będzie to lewa część budynku, w której obecnie znajduje się Sanepid.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłoszone zapytania dotyczyły:

 • dlaczego, podczas ostatnich opadów śniegu, drogi miejskie nie były należycie utrzymane – nie były uruchomione ani piaskarki, ani pługi,
 • co było powodem katastrofy budowlanej w budynku przy ul. Tkackiej 29, skoro trzy lata temu przeprowadzony był tam remont kapitalny?

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkował się do terminu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas dyżuru radnego. Na interwencję zgłoszoną w dniu 19 listopada 2003 odpowiedź udzielona została dopiero w styczniu 2004. Zgłosił wniosek, by odpowiedzi udzielane były w terminie.

 

Pan Stanisław Bąk – w związku z tym, że działka przy ul. Kopernika sprzedana będzie Bricomarche zwrócił się z prośbą o podanie więcej informacji na ten temat.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – w związku z tym, że istnieje możliwość uruchomienia w tych miastach, w których były poprzednio, ośrodków egzaminacyjnych kierowców, zwrócił się z wnioskiem o poczynienie starań uruchomienia takiego ośrodka w Lubaniu.

 

Ad. 5 Budżetu miasta Lubań na rok 2004

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta, w którym uwzględnione zostały poprawki do budżetu miasta na rok 2004, wniesione przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wynikające z wydanej opinii o projekcie budżetu miasta w zakresie dotyczącym niektórych zapisów i paragrafów oraz przez Komisję Budżetu RM, które dotyczyły rozdziału środków z funduszu alkoholowego. Zmiany zaproponowane przez Komisję Budżetu będą musiały zostać uwzględnione przy podziale nadwyżki budżetowej z roku 2003 na uzupełnienie skorygowanych wydatków. Wszystkie naniesione zmiany zawarte zostały w tekście jednolitym projektu budżetu, który złożony został w BRM.

Poza przedstawionymi korektami, projekt budżetu niczym nie różni się od projektu przedstawionego w miesiącu grudniu.

 

Pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji Budżetu RM – przedstawił Uchwałę Nr I/A/25/2004 z dnia 20 stycznia 2004 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta projekcie budżetu Miasta Lubań na 2004 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.

 

Pan Marian Kwolik przedstawił opinie komisji Rady Miasta dotyczące projektu budżetu miasta na rok 2004.

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej zapoznała się z projektem uchwały.

Opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji i Komisji Gospodarki Miejskiej są pozytywne.

Pozytywna jest również opinia Komisji Budżetu, która wnioskuje o dokonanie zmian w harmonogramie realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu na rok 2004 tj.:

Zwiększenie dotacji dla MUKS Interful LO –o kwotę 1.000 zł, tj. z kwoty 3000 zł, do kwoty 4.000 zł poprzez zmniejszenie dotacji dla Schroniska Brata Alberta „Przystań” – o 1.000 zł , tj. kwoty 5.000 zł – kwoty - 4000 zł.

Zwiększenie dotacji dla MKS “Łużyce” – o 15.000 zł, tj. z kwoty 40.000 zł - kwoty 55.000 zł. poprzez zmniejszenie dotacji :

 • z zadania nr 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu o kwotę 10.000 zł: tj.  z kwoty  35.000 zł do kwoty 25.000 zł.

 • zadania nr 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej – programy profilaktyczne + szkolenia- o kwotę 4.000 zł, tj. z kwoty 28. 500 zł - do kwoty 24.500 zł.

 • zadania nr 8

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 1.000 zł, tj. z kwoty 31.000 zł do kwoty 30.000 zł .

 

Pan Jerzy Zieliński – ustosunkowując się do przedstawionych propozycji zmian w projekcie budżetu na rok 2004 stwierdził, że radni kolejny rok głosują “w ciemno” nad starym projektem, nie zawierającym zaproponowanych zmian, nie mają też opinii RIO. Projekt budżetu na rok 2004 choć jest lepszy od budżetu roku 2003, jest zestawieniem minimalnych konieczności i pozorowaniem podejmowania inwestycji. Podstawowe obawy dotyczą niezaspokojenia bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych miasta przy rosnącym zubożeniu jego mieszkańców podatkami i innymi opłatami, w tym przede wszystkim nadmiernym, bo 8% wzrostem czynszów mieszkaniowych. W budżecie zaniżony został plan dochodów w zakresie dochodów z majątku miasta i tzw. pozostałych dochodów oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Bardzo nisko zaplanowano również dochody z podatków i opłat lokalnych. W budżecie nie ma ujętego budownictwa socjalnego. Wciąż nie zbudowano planowanego czwartego budynku socjalnego z 20 mieszkaniami przy Fabrycznej – Osiedle. W tym budżecie powinna znaleźć się pula środków na dobre przygotowanie tej inwestycji w zakresie niezbędnych prac przygotowawczych i dokumentacyjnych, tym bardziej, że w 2005 roku można skorzystać z rządowego programu wsparcia dla gmin, które realizują budownictwo socjalne, a takie budownictwo nie znajdzie wsparcia w programach pomocowych UE. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie tego zadania z 35% dotacją rządu i możliwością zwiększenia tego wsparcia przez dodatkowe środki na prace publiczne przy realizacji budowy. Przygotowaniem do budowy ostatniego budynku socjalnego, w zakresie niezbędnych prac przygotowawczych i dokumentacyjnych, mogłoby zająć się TBS sp.z o.o . Ponieważ wniosek, dotyczący budownictwa socjalnego, zgłoszony na posiedzeniu Komisji Budżetu, nie został uwzględniony w zaproponowanych zmianach do projektu budżetu, formalnie zgłosił wniosek o dokonanie zmiany w projekcie budżetu miasta na rok 2004 polegającej na:

 • zwiększeniu dochodów w : dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 50.000 zł, w dz. 700 rozdz. 7005 § 0840 o kwotę 50.000 zł, w dz. 756 rozdz. 75618 § 0690 o kwotę 50.000 zł,
 • zwiększeniu wydatków w dz. 700 rozdz. 70021 na TBS o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie inwestycji polegającej na budowie czwartego budynku socjalnego (piętrowego) przy ul. Fabrycznej-Osiedle. TBS sp. z o.o w ramach tych środków wykona niezbędną dokumentację, zorganizuje prace publiczne, wykona przyłącza i zorganizuje plac budowy pod realizację w 2005r. oraz złoży w imieniu gminy miejskiej Lubań wniosek do programu rządowego o dotacje w wysokości 35% kosztów budowy oraz wniosek do
 • Powiatowego Urzędu Pracy o zorganizowanie robót publicznych przy realizacji tej inwestycji.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił stanowisko Komisji Budżetu dotyczące wniosku zgłoszonego przez pana Jerzego Zielińskiego w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta na rok 2004 kwoty 150.000 zł na przygotowanie projektu realizacji budowy ostatniego budynku socjalnego. W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja wniosek ten jednogłośnie odrzuciła. Natomiast jednogłośnie podjęła wniosek o ponowne jego rozważenie w budżecie miasta na rok 2005.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – wyjaśnił przyczyny nieścisłości zapisów klasyfikacyjnych w projekcie budżetu, które wskazane zostały przez RIO. Szczegółowo je omówił i przedstawił radnym, którzy dokonani poprawek w swoich materiałach.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – ustosunkowując się do wniosku pana Jerzego Zielińskiego dotyczącego budowy czwartego budynku socjalnego, stwierdził, że pomimo całej sympatii dla koncepcji budowy domu socjalnego, która jest tematem bardzo wzniosłym i nośnym, dotyczącym jednak zaledwie kilkunastu osób, przy czy zadaniem bardzo kosztownym, którego koszty wyniosłyby około 1 mln. zł, opiniuje ją negatywnie. Pamiętać należy, że budżet jest sztuką bardzo trudnego wyboru najbardziej niezbędnych remontów i inwestycji oraz innych wydatków w stosunku do właściwie nieograniczonych potrzeb. Nie można proponować inwestycji, którą trzeba rozpoczynać od nowa, nie kończąc już rozpoczętych, lub będących w toku realizacji. Przy konstrukcji tegorocznego budżetu kierowano się zasadą, aby zadania w nim zawarte dotyczyły jak największej liczby osób. Dlatego skupiono się na infrastrukturze, szkołach, na poprawie estetyki oraz bezpieczeństwa miejsc publicznych.Przed podjęciem pozytywnej opinii dotyczącej budowy czwartego budynku socjalnego niezbędnym byłoby zapoznanie się z finansami ABK. Kluczowym problemem jest utrzymanie mieszkań socjalnych, które nie przynoszą żadnych dochodów, a same straty. W chwili obecnej ABK dotkliwie odczuwają koszty, jakie ponoszą np. za regulowanie opłat za wodę przez użytkowników mieszkań socjalnych, którzy tych opłat nie wnoszą. Mając na uwadze sytuację finansową ABK miasto proponuje dla nich pewne formy pomocy, w ramach środków przeznaczonych na remonty, które pozwolą na zmniejszenie zadłużenia administracji. Zamiast rozpoczynania nowej inwestycji budowy domu socjalnego realniejszym jest przystosowanie na mieszkania socjalne części budynku starego szpitala (po Sanepidzie), gdzie według wyliczeń osiągnięty zostanie efekt dwukrotnie większy. Odnosząc się do propozycji, by przygotowaniem do budowy ostatniego budynku socjalnego, w zakresie niezbędnych prac przygotowawczych i dokumentacyjnych oraz zorganizowaniem robót publicznych przy realizacji tej inwestycji zajął się TBS Sp. z o.o stwierdził, że pamiętać należy o tym, że jest to spółka jednoosobowa, administrująca dwoma budynkami oraz rozpoczynająca przebudowę budynku szkolnego na cele mieszkalne. Poza tym TBS Sp. z o.o , zgodnie ze statutem powinno zajmować się budową mieszkań na wynajem , a nie budownictwem socjalnym. Odnośnie natomiast zatrudnienia przy budowie pracowników w ramach prac publicznych – zależne jest to od firmy realizującej zadanie. Reasumując stwierdził, iż zdając sobie sprawę, że jest wiele bardzo ważnych dla miasta przedsięwzięć, które z braku środków nie znalazły się w tegorocznym budżecie, np. kanalizacja Zakwisia, kolejny etap kanalizacji Kamiennej Góry, ujęcie w budżecie kolejnej inwestycji – budowy budynku socjalnego – nie jest zasadne.

 

Pan Jerzy Zieliński – w swojej wypowiedzi Burmistrz Miasta Lubań podał kilka powodów, mówiących o tym, że budowa ostatniego budynku socjalnego nie jest zasadna, nie zawarty został w niej natomiast ani jeden argument dotyczący propozycji zwiększenia tegorocznego budżetu miasta. Ponownie uzasadniając swój wniosek stwierdził, że budownictwo socjalne jest jedynym, które nie było i nie będzie dotowane ze środków pomocowych UE. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie tego zadania z 35% dotacją rządu i możliwością zwiększenia tego wsparcia przez dodatkowe środki na prace publiczne przy realizacji budowy. W ten sposób koszt wybudowania budynku socjalnego wyniósłby 50% jego wartości. Nie uwzględniając tego wniosku w budżecie rezygnujemy z dokończenia planu budownictwa socjalnego. W zamian za to rosną czynsze mieszkaniowe o 8%, nie reorganizujemy ABK, które działają niezgodnie z prawem. Odnosząc się do propozycji przygotowania zlecenia niezbędnych prac przygotowawczych i dokumentacyjnych, którymi mogłoby zająć się TBS sp.z o.o , Spółka ogłosiłaby tylko przetarg na dokumentację, natomiast opracowaniem wniosku mogłaby zająć się osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych z PUP. Jeśli możemy zwiększyć budżet o 150 tys. zł, to zróbmy to i rozpocznijmy prace. Projekt budżetu przedstawia BML, a radni mają prawo jego zmiany, pod warunkiem wskazania źródła finansowania, a to zostało wskazane. Wniósł o przegłosowanie wniosku.

 

Pan Marian Zwierzański – Skarbnik Miasta – poparł argumenty przedstawione przez Burmistrz Miasta Lubań. Mając na uwadze informacje prasowe dotyczące wzrostu bezrobocia, udział gmin w podatkach, który jest kwotą statystyczną i nie zostanie zrealizowaną, nie ma podstaw do zwiększania tegorocznego budżetu.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – ustosunkowując się do wypowiedzi Burmistrza Miasta Lubań stwierdził, że pomimo wcześniejszych obietnic nie zakończono prac związanych z zagospodarowaniem placu przy ul. Wąskiej- Tkackiej i nie znalazły one miejsca w budżecie na rok 2004. W projekcie budżetu dotyczącym zieleni nie ma kontynuacji akcji sadzenia drzew, a warto byłoby powrócić do tej tradycji. Odnosząc się do podziału dotacji (zwiększenie dotacji dla MKS “Łużyce”) stwierdził, że są to hasła medialne niemające nic wspólnego z zapobieganiem alkoholizmowi.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – ustosunkowując się do wniosku dotyczącego budowy budynku socjalnego, wskazał przykład Krotoszyna, miast bogatszego od Lubania, którego jednak nie stać na budownictwo socjalne. Nikt nie kwestionuje potrzeby budownictwa socjalnego, ale stajemy przed dylematem, czy ratować starą substancje mieszkaniową, czy budować nowy budynek socjalny. Na dziś z wielką powagą przyjąć należy informację, że zasadnym jest dokończenie planu budowy budynku socjalnego, ale zastanowić się należy nad tym, czy w chwili obecnej miasto na to stać.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – odnosząc się do wypowiedzi pana Arkadiusza Słowińskiego dotyczącej braku ujęcia w budżecie dokończenia zagospodarowania placu przy ul. Tkackiej-Wąskiej stwierdził, że uwaga jest słuszna, ale na realizację tego zadania brak środków, a pilniejszym jest uporządkowanie placu na zapleczu ul. Spółdzielczej. Odnosząc się natomiast do wzrostu czynszów mieszkaniowych – nie mają one wiele wspólnego z domem socjalnym, a opłaty za najem lokali są niskie w porównaniu z pozostałym opłatami za media.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że budownictwo socjalne należy do zadań własnych gminy i bez względu na to, co powiedział Burmistrz Miasta Luban, ludzkie dramaty wymuszą jego realizację. Zwrócił się z prośbą, by prezes TBS Sp z o.o, na lutowej, bądź marcowej sesji Rady Miasta, przedstawił informacje dotyczącą prac prowadzonych w budynku po SP nr 4. Zwrócił się z zapytaniem, czy władze miasta wiedziały o programie dotyczącym rewitalizacji budynków i czy z niego skorzystały?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – odnosząc się do zakończenia zagospodarowania placu przy ul. Tkackiej- Wąskiej stwierdził, że mając na uwadze fakt, iż teren ten został sprzedany osobie fizycznej pod budowę budynku, nie zasadnym byłoby tam w tej chwili inwestować. Odnosząc się do budowy budynku socjalnego – nie jest przeciwny budownictwu socjalnemu, ale mając na uwadze wybór budowy nowego budynku lub remont budynku po Sanepidzie, który przeznaczony będzie na lokale socjalne, korzystniejszym jest remont, gdyż za taką samą kwotę liczba lokali będzie dwukrotnie większa.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – uzasadniając wniosek Komisji Budżetu dotyczący wysokości dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Poradni Odwykowej stwierdziła, że Komisja proponując podział dotacji z funduszu alkoholowego kierowała się tym, że partycypacja w kosztach funkcjonowania Poradni Odwykowej wynosić będzie 1 zł od mieszkańca. Zwróciła się z zapytaniem, czy odbyło się spotkanie burmistrzów i starosty dotyczące współfinansowania Poradni Odwykowej przez poszczególne gminy.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – spotkanie takie odbyło się w listopadzie ubiegłego roku. Starosta zwrócił się z prośbą o współfinansowanie Poradni Odwykowej do wszystkich gmin. Trudno jest natomiast powiedzieć, jaki będzie na nią odzew. To, co proponuje miasto jest wszystkim, co chcemy zaproponować, natomiast Poradnia Odwykowa widzi to inaczej. Według niej kwota 35 tys. zł – zapisana w harmonogramie, przeznaczona będzie na finansowanie zadań podstawowych, natomiast kwota 23 tys zł, czyli 1 zł od mieszkańca byłaby przeznaczona na realizację zadań ponadpodstawowych.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie:

 

1.     Wniosek zgłoszony przez pana Jerzego Zielińskiego dotyczący dokonanie zmiany w projekcie budżetu miasta na rok 2004.

 

Wniosek został odrzucony przy 4 głosach za, 14 przeciwnych i 3 wstrzymujących się.

 

2.     Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na rok 2004.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 17 głosach za, 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

 

Ad. 6 Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na I półrocze roku 2004

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Ad.7 Zatwierdzenie planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze roku 2004

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się – z wnioskiem pana A. Słowińskiego dot. przedstawienia na sesji Rady Miasta informacji przez prezesa TBS Sp. z o.o

 

Za zgodą Przewodniczącego RM obrady opuścił 1 radny.

 

Ad. 8 Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

Zmiany uchwały Rady Miasta Nr VI/89/2003 w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych LPWiK Sp. z o.o w Lubaniu na tata 2003-2005

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 17 głosach za, 3 przeciwnych.

 

Utworzenia Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą w Lubaniu przy ul. Skalniczej 3

Opinia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywna pod warunkiem wydania opinii pozytywnej przez Kuratora Oświaty.

Pozostałe komisje nie wydały opinii z uwagi na brak opinii Kuratora Oświaty.

Pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta - zgłosił wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały w porządku obrad w związku z tym, że w dniu 22 stycznia br. wpłynęło pismo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w którym Kurator informuje, że opinię w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Zespól Szkół nr 1 Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą w Lubaniu przy ul. Skalniczej 3 wyda do 30 stycznia 2004r.

Wniosek został przyjęty przy 19 głosach za i 1 przeciwnym.

 

Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Lubań.

Pan Jerzy Zieliński – w związku z tym, że projekt uchwały dotyczy jego osoby, wyłącza się z głosowania. Powodem zrzeczenia się mandatu są narastające obowiązki zawodowe Sekretarza Miasta Bolesławiec, które uniemożliwiają łączenie ich z działalnością społeczną, a nie jak podała prasa, że wyprowadza się z Lubania. Podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, przepraszając równocześnie jeśli swoimi wypowiedziami kogoś uraził, oraz wyrażając nadzieję, że jego samorządowe doświadczenie będzie jeszcze przydatne miastu. Następnie przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miasta upominek w postaci “Złotej Księgi Polskiego Samorządu – 2002” proszą radnych o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego RM Lubań.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwałę podjęto jednogłośnie przy 19 glosach za(z głosowania wyłączył się pan Jerzy Zieliński) .

 

W imieniu radnych podziękowania za pracę w Radzie Miasta złożyli pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta, pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji Budżetu, pan Henryk Sławiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wręczając upominki.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.

 

Pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – na podstawie konkretnych przykładów przedstawił informację dotyczącą ponoszonych przez lokatorów opłat czynszowych przed i po planowanej podwyżce czynszu: w przypadku lokali socjalnych czynsz po podwyżce wzrośnie o około 2 zł, w przypadku pozostałych lokali mieszkalnych, w zależności od metrażu podwyżka czynszu wyniesie ponad 10 zł miesięcznie.

 

Pan Jan Sajan – ustosunkowując się do zapytania pana Ryszarda Piekarskiego dotyczącego niewłaściwego utrzymania dróg i chodników miejskich podczas ostatnich opadów śniegu, stwierdził, że ZGiUK Sp z o.o zajmuje się utrzymaniem w należytym stanie tych dróg i chodników, które objęte są umową. W okresie, o którym mowa chodniki były czarne, a drogi przejezdne.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – drogi podzielone są na kategorie odśnieżania w/g kolejności, co 2, 4, 6 godzin.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – odpowiadając na zapytanie pana Stanisława Bąka dotyczącego podania informacji n/t strefy ekonomicznej i sprzedaży działki przy ul. Kopernika dla Bricomarche – sprzedane zostały dwie hale na produkcję żakardu, kolejna zajęta jest przez zakład metalowy p. Czyrki, finalizowane są rozmowy z firmą Instal, która będzie zajmowała się budową kontenerów, natomiast działka przy ul. Kopernika- Fabrycznej sprzedana została firmie “Krokus”, która prawdopodobnie powiązana jest z Bricomarche.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań - odnosząc się do zapytania pana Ryszarda Piekarskiego dotyczącego przyczyn katastrofy budowlanej w budynku przy ul. Tkackiej 29 – faktycznie w budynku tym przeprowadzony był remont, ale częściowy, nie kapitalny. W chwili obecnej budynek ten jest w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej a nie miasta. Remontu wymaga jego część, który muszą współfinansować jego właściciele.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań –wypowiedział się na temat prawnego braku możliwości dofinansowywania przez miasto remontów budynków będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych. Jednym z punktów kampanii wyborczej była propozycja, by w puli miasta,w ramach funduszu remontowego, znajdowały się środki finansowe, z których dofinansowane byłyby udziały w remontach budynków komunalnych wykonywane w ramach funduszy remontowych wspólnot mieszkaniowych. Nie zezwala na to jednak ustawa o finansach publicznych, negatywna w tej sprawie jest również opinia RIO i byłego Urzędu Mieszkalnictwa. Przygotowane zostanie w tej sprawie wystąpienie do posłów i Związku Miast Polskich. Odnosząc się natomiast do programu rewitalizacji budynków, to musi przystąpić do niego wspólnota mieszkaniowa, a nie UM czy ABK.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił wniosek dotyczący wybudowania 2 lub 3 punktów świetlnych przy ul. Skalniczej.

 

Pan Jan Sajan – zgłosił wniosek dotyczący wykonania oświetlenia ul. Moniuszki.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek o przycięcie żywopłotu przy ul. Zgorzeleckiej – na trasie Zgorzelec – Jelenia Góra.

 

Ad. 10 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta - zapoznał radnych z odpowiedzią Ministra Zdrowia, z dnia 12 grudnia 2004 roku, na apel Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie podjęcia niezwłocznych negocjacji z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie Lubania, które nie złożyły ofert na świadczenia zdrowotne na rok 2004.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

Sekretarz obrad Stanisław Bąk

 

prot. JMT

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-27 07:28:07, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-27 07:32:00, Ostatnia zmiana: 2006-10-27 07:32:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3437