Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968677
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXII z 22 lutego obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXXII/32/2005/15

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 22 lutego 2005 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                                          zakończenia: 15:30

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXXII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

 • Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,
 • Pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,
 • Pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta
 • Pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,
 • Pan Marek Kamiński - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o
 • Pan Zbigniew Borysewicz - przedstawiciel WKU w Bolesławcu
 • zaproszeni goście,
 • przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Arkadiusz Słowiński.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – zgłosił wniosek dotyczący rozszerzenia porządku obrad o punkt “Wręczenie aktu mianowania na stopień oficerski”.

Wniosek został przyjęty.

 

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Złożenie ślubowania.

3.       Wręczenie aktu mianowania na stopień oficerski.

4.       Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miasta.

5.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

6.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

7.       Działalność statutowa PEC Lubań Sp. z o.o – informację składa Prezes PEC Sp.z o.o

8.       Podjęcie uchwał.

9.       Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10.   Komunikaty.

 

Ad. 2 Złożenie ślubowania

 

Zgodnie z art. 23a Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - przed przystąpieniem do wykonywania mandatu kandydat na radnego pan Ryszard Janiak złożył ślubowanie.

 

Pan Marian Kwolik – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 1 w Lubaniu z listy wyborczej nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP – utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 3 Wręczenie aktu mianowania na stopień oficerski

 

Pan płk Zbigniew Borysewicz – przedstawiciel WKU w Bolesławcu – po odczytaniu wyciągu z decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia2005 roku, o przyznaniu kolejnego stopnia oficerskiego – w imieniu Komendanta WKU – wręczył akt mianowania na stopień podporucznika Wojska Polskiego pani Germeine Nowickiej.

Podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do awansu złożyła pani Germeine Nowicka. Wyróżnionej kwiaty oraz upominek wręczyli pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta i pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta. Gratulacje złożyli również pani Eugenia Wielgus – Przewodnicząca Klubu Pionierów Ziemi Lubańskiej, pan Jan Brzozowski – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód w Lubaniu.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miasta

 

Protokół XXXI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 5 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące miesiąc luty 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu

 

Ad. 6 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Interpelacje pisemne nie wpłynęły.

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek dotyczący ustawienia znaków zakazujących wprowadzanie psów na place zabaw i tym podobne miejsca.

 

Pan Zenon Piwoni – zwrócił się z zapytaniem, czy są możliwości udzielania kredytów z budżetu miasta dla wspólnot mieszkaniowych, które chciałyby wykonać remont swojego budynku, np. wymianę pokrycia dachu?

 

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

·          jaka będzie decyzja burmistrza dotycząca planowanej lokalizacji nadajnika telefonii komórkowej na wieży Ratusza?,

·          jakie są losy protestu Związku Miast Polskich w sprawie zmniejszenia subwencji oświatowej ?,

·          kto wszedł w skład Rady Nadzorczej LPWiK i kto został jej przewodniczącym?,

·          czy można zapytać posła o losy ustawy dotyczącej wypłaty zasiłków dla rencistów i emerytów i czy poseł ją opiniował?

 

Pan Stanisław Bąk – czy w opracowywanej dokumentacji kanalizacji Uniegoszczy ujęty jest również rejon Kamiennej Góry?

 

Ad.7 Działalność statutowa PEC Lubań Sp. z o.o.

 

Informację dotyczącą statutowej działalności PEC Lubań Sp. z o.o. za rok 2004 przedstawił jej Prezes - pan Marek Kamiński.

W informacji omówione zostały zagadnienia związane z:

 • kapitałem zakładowym Spółki, który na koniec 2004 r. wynosił 5 133 500 zł,
 • koncesjami: na wytwarzanie ciepła w źródłach ciepła i na przesył, dystrybucję ciepła dla odbiorców,
 • wynikami ekonomicznymi za rok 2004:

·          przychód Spółki ze sprzedaży wyniósł 6 875,1 tys. zł, w tym z ciepła 5 972,0 tys. zł,

·          zysk brutto wyniósł 386,8 tys. zł, zysk netto 276,7 tys. zł,

·          rentowność spółki z całokształtu działalności wynosi 4,9%, natomiast rentowność sprzedaży netto 4,0% ,

·          ze spłatą pożyczek i kredytów inwestycyjnych :

·          do końca roku 2004 spłacono pożyczkę i kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami i różnicami kursowymi w kwocie 345,5 tys. zł,

·          do spłaty pozostało 391,1 tys. zł, z czego 311,1 tys. zł zostanie spłacone w 2005 roku , a pozostałe 80 tys. zł w roku 2006.

·          ściąganiem należności za ciepło w 2004 roku - stan należności przeterminowanych na koniec roku wyniósł 527,3 tys. zł - największe zaległości ma SP ZOZ, Integra – Polska Lubań, jednostki miejskie, ABK Nr 2.

·          ze sprzedażą ciepła – w roku 2004 zanotowano wzrost sprzedaży ciepła o 0,2 % oraz wzrost mocy zamówieniowej o 1,5 MW,

 • “Taryfą dla ciepła”,
 • współpracą z odbiorcami.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – mając na uwadze, to, że Agencja Rolna Skarbu Państwa sprzedaje ziemię, zwrócił się z zapytaniem, czy pola, które użytkuje PEC są własnością Spółki, czy też własnością skarbu państwa?

 

Pan Marek Kamiński – pola użytkowane przez Spółkę nie są jej własnością. PEC ma zawarte umowy z dwoma dostawcami słomy.

 

Pan Ryszard Piekarski – czy oczekiwana podwyżka cen nie będzie przyczyną zmniejszenia sie odbiorców ciepła

 

Pan Marek Kamiński – ceny energii cieplnej nie wzrosną pozostaną na takim samym poziomie. Ponadto w celu utrzymania, jak i pozyskania nowych odbiorców, Spółka będzie wychodziła z propozycjami zmniejszenia strat ciepła.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – kto jest największym dłużnikiem Spółki i czy zaległe należności zostały spłacone?

 

Pan Marek Kamiński – długi z lat ubiegłych pozostały. Do największych dłużników należą “Integra” – której sprawa skierowana została do komornika oraz ABK Nr 2, która  generuje duże straty. Pozostali odbiorcy na bieżąco regulują należności wraz z odsetkami.

 

Pan Konrad Rowiński – poinformował o rozstrzygnięciu konkursu na kierownika ABK Nr 2. Nowym kierownikiem została pani Mirosława Markiewicz, która obejmie swoje obowiązki od 1 marca 2005 roku. Wyraził nadzieję, że poprawi się kontakt tej administracji z PEC. Poinformował również o tym, że w dniu wczorajszym odbyło sie posiedzenie Rady Nadzorczej PEC, na której to prezes Spółki przedstawił plan taryf ciepła, z których wynika, że w tym roku nie będzie podwyżek.

 

W obradach nastąpiła godzinna przerwa, w czasie, której odbyło się posiedzenie Komisji Prezydialnej.

 

Obrady zostały wznowione o godz. 12:00.

 

Na drugą część obrad sesji przybyli:

 • Pan Janusz Niekrasz - Wójt Gminy Siekierczyn,
 • Pan Tomasz Bernacki - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • Pani Regina Łukawska - przedstawiciel Zakładu Badawczo – Wdrożeniowego Politechniki Wrocławskiej,
 • Pan Eugeniusz Kończyk - Prezes LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu,
 • Pani Małgorzata Chojnacka - Inspektor Oświaty,
 • Pani Beata Siemaszkiewicz - radca prawny

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

Zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubań

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej – 1 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się

Opinie pozostałych komisji pozytywne

Uchwałę podjęto przy 20 głosach za i 1 wstrzymującym się.

 

Przyjęcia programu ochrony środowiska pod nazwą “Program ochrony środowiska Gminy Miejskiej Lubań i plan gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Lubań”.

Opinie wszystkich komisji pozytywne

 

Prezentację programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Lubań przedstawiła pani Regina Łukawska - przedstawiciel Zakładu Badawczo – Wdrożeniowego Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze. Przedstawione programy zakładają kilka istotnych kierunków zmierzających do poprawy stanu środowiska i gospodarki odpadami na terenie miasta, ze wskazaniem sposobów ich osiągnięcia. Między innymi dotyczy to czystości Kwisy i jej dopływów, stanu powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi, zasobów wód podziemnych i powierzchniowych, podnoszenia świadomości i kultury ekologicznej, uporządkowania gospodarki odpadami, rozszerzania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pisemna prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Jan Sajan – stwierdził, że sprawdza się selektywna zbiórka odpadów komunalnych i pozyskiwanie ich u źródeł, jednak, jeśli nie ulegną zwiększeniu ceny skupu materiałów wtórnych, to nie będzie możliwości osiągnięcia wskaźników zapisanych w programie, chyba, że gmina do tego dopłaci.

 

Pani Regina Łukawska - jest to pierwsza edycja programu, która po czterech latach wskaże, czy wskaźniki te zostana osiągnięte. Nie jest to jednak pułap, który gmina musi osiągnąć, ma natomiast do niego dążyć.

 

Przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił sie z zapytaniem, czy uwzględniona zostanie również podwyżka dla pracowników administracyjnych placówek oświatowych?

 

Pani Małgorzata Chojnacka – tak, podwyżka w wysokości 4% jest obecnie w fazie uzgodnień ze Związkami Zawodowymi. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiony zostanie na marcowej sesji Rady Miasta.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Uchylenia Uchwał Nr XLIX/394/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 24.09.2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i Nr II/10/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 28.11.2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/394/2002 z dnia 24.09.2002 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Konrad Rowiński – zgłosił wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad i rozpatrzenia go na następnej sesji Rady Miasta, ponieważ chciałby sprawdzić, czy elementy tej uchwały, które są prawem miejscowym są uwzględnione w przepisach prawa unijnego.

W wyniku głosowania wniosek o zdjęcie projektu uchwały z obrad sesji podjęty został jednogłośnie.

 

Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu ( z poprawką dotyczącą zapisu punktu 2 w § 1)

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Opinie pozostałych komisji pozytywne, przy czym poprawki nie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej.

 

Pan Marian Kwolik – zapoznał radnych z poprawką, przedstawioną przez LPWiK Sp. z o.o , dotyczącą zmiany zapisu punktu 2 w § 1. Odczytał również protest Wójta Gminy Siekierczyn w sprawie projektowanej wysokości taryf opłat na rok 2005 za odprowadzanie ścieków z Gminy Siekierczyn do oczyszczalni ścieków w Lubaniu.

Pisemny protest stanowi załącznik do protokołu.

 

Za zgodą Rady Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu panu Januszowi Niekraszowi – Wójtowi Gminy Siekierczyn.

Wójt Gminy Siekierczyn złożył oficjalny protest w sprawie projektowanej wysokości taryfy opłat na rok 2005 za odprowadzanie ścieków z obszaru gminy do oczyszczalni ścieków w Lubaniu. Dotychczasowa stawka opłat za ścieki z roku 2004 w wysokości 1,90 zł ma zostać podwyższona do kwoty 2,23 zł/m3, co stanowi wzrost o 17,4 %, przy czym dla odbiorców z terenu Lubania ten wzrost wyniesie 5%. Uważa, że nie jest to partnerskie traktowanie Gminy Siekierczyn jako największego hurtowego odbiorcy usług, dostarczającego do oczyszczalni łącznie 12% wszystkich ścieków, a udział ten będzie systematycznie wzrastał. Stawki opłat w ostatnich dwóch latach były ustalane w drodze bezpośrednich negocjacji. Tym razem jednak stawka ta została jednostronnie narzucona bez jakichkolwiek uzgodnień. Gmina Siekierczyn rocznie przesyła do oczyszczalni 126 tys. m3 ścieków, co stanowi niezwykle istotne dociążenia jej mocy przerobowych i przyczynia się do obniżenia stałych kosztów jednostkowych. Ścieki te pochodzą z około 700 lokalnych odbiorców, za których płatnikiem jest Gmina Siekierczyn. Aby obsłużyć taką ilość odbiorców niezbędna jest odpowiednia służba administracyjna ze strony gminy. Są to znaczne koszty, które muszą być wkalkulowane do ceny obowiązującej mieszkańców gminy. Ponadto mieszkańcy muszą zapłacić również do LPWiK za taką samą nie wykonywaną obsługę administracyjną, ujętą w cenie płaconej za odbiór ścieków. Wziąć należy również pod uwagę to, że Spółka pozyskując dochody za świadczone usługi na rzecz Gminy Siekierczyn nie ponosi strat na tym odcinku sieci kanalizacyjnej, gdyż wszystkie ścieki wprowadzane do sieci są opomiarowane i uwolnione od jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych. Ponadto do ceny za odbiór ścieków wkalkulowane są jednostkowe koszty odtworzenia wyeksploatowanych kanałów z terenu Lubania, z których nie korzysta Gmina Siekierczyn. Przedstawione argumenty potwierdzają zastrzeżenia do zawyżonej wielkości stawki i są w pełni zasadne. Stwierdził, że jest przekonany, że LPWiK ponosi znacznie mniejsze koszty świadcząc usługi odbioru ścieków z Siekierczyna, niż od odbiorców z terenu miasta i powinno to być uwzględnione w taryfie opłat dla gminy, poprzez zastosowanie upustu cenowego na podobnej zasadzie jak to miało miejsce prze ostatnie dwa lata. Na zakończenie swojego wystąpienia pan Janusz Niekrasz poprosił o zrozumienie słów protestu i o partnerskie potraktowanie swojej gminy.

 

Pan Eugeniusz Kończyk – ustosunkowując się do wypowiedzi Wójta stwierdził, że już od trzech lat taryfy ustalane są zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Stawki i ceny opłat zawarte w taryfach określone zostały na podstawie analizy kosztów poniesionych przez Spółkę w roku 2004 i zostały pozytywnie zweryfikowane przez zespół weryfikacyjny powołany przez Burmistrza. Odnosząc się do wysokości cen za odprowadzanie ścieków dla gminy Siekierczyn stwierdził, że w roku 2004 wobec tej gminy stosowana była 10% bonifikata, której przyjęcie w roku bieżącym zostało zakwestionowane przez audytora, ponieważ jest to niezgodne z prawem i jest działaniem na szkodę Spółki. Ustosunkowując się do wysokości cen za wodę i odprowadzanie ścieków stwierdził, że mogą one zostać obniżone, ale wówczas gmina jest zobowiązana do wyrównania tej różnicy. W przypadku obniżenia cen za odprowadzanie ścieków dla Gminy Siekierczyn, taką samą bonifikatę należałoby zastosować również dla innych największych odbiorców, jakimi są np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, ABK czy Łużyckie Centrum Medyczne.

 

Pan Wiesław Wydra – odnosząc się do proponowanej stawki za odprowadzanie ścieków dla Siekierczyna w wysokości 2,23 zł. stwierdził, że jest ona uśredniona i wynika z faktu , iż w gminie tej nie ma podziału pomiaru ścieków dla gospodarstw domowych i odbiorców pozostałych, tak jak ma to miejsce w mieście. Gdyby takiego podziału nie było w mieście to stawka ta również byłaby uśredniona.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że obie strony mają rację, a najdalej idącą jest propozycja Zastępcy Burmistrza. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość obniżenia ceny dla Siekierczyna, czy jest to cena ostateczna?

 

Pan Eugeniusz Kończyk – ceny są zgodne z wyliczeniami i nie ma możliwości udzielenia Siekierczynowi bonifikaty.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że podjęcie tej uchwały nie ma nic wspólnego z samorządnością, ponieważ ustawa jest tak skonstruowana, że ceny zawarte we wniosku LPWiK i tak będą obowiązywały. Rozumiejąc argumenty przedstawione przez wójta, jak również przez prezesa Spółki przy głosowaniu uchwały wstrzyma się od głosu.

 

Pan Janusz Niekrasz - podkreślił, że dzięki zawarciu porozumienia komunalnego z Siekierczynem miasto skorzystało z uzyskania dotacji z funduszy pomocowych na modernizację oczyszczalni ścieków. Ponadto Gmina Siekierczyn dołożyła 30 000 zł do opracowania dokumentacji. Wyraził oburzenie, że proponowane stawki nie były z tak dużym odbiorcą, jakim jest gmina Siekierczyn konsultowane.

 

Pan Konrad Rowiński – stwierdził, iż zgadza się z wypowiedzią radnego Arkadiusza Słowińskiego, że podjęcie tej Uchwały nie ma nic wspólnego z samorządnością, ponieważ zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków są jednoznaczne. W ramach uprawnień wynikających z tej ustawy Burmistrz może dokonać jedynie weryfikacji, czy przedstawione przez Spółkę taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy. Taka ocena został przeprowadzona i na jej podstawie uznano, że wniosek LPWiK nie budzi zastrzeżeń, w związku, z czym wnioskowana podwyżka jest uzasadniona. Jednak rozumiejąc protest wójta zaproponował, aby jeszcze raz zastanowić się nad możliwością, by w tym roku złagodzić proponowaną wysokość opłat za odprowadzanie ścieków dla Gminy Siekierczyn, aby ten wzrost nie wynosił 17%, a np. 6%. Zgodnie z zapisami ustawy istnieje możliwość zróżnicowania taryf po udokumentowaniu kosztów, które ponosi odbiorca. Zwrócił się do prezesa Spółki, aby jeszcze raz tą sprawę przemyśleć. Jeśli wzrost cen wyniósłby 6% to uszczerbek dla Spółki byłby mniejszy niż dla Siekierczyna.

 

Pan Marian Kwolik – poprosił prezesa Spółki o przedstawienie prognozy dynamiki wzrostu kosztów po zakończeniu modernizacji oczyszczalni ścieków.

 

Pan Eugeniusz Kończyk – wysokość cen wynika z rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa. Taryfy te mają wpływ na plan modernizacji zatwierdzony uchwałą Rady na trzy lata. Uwzględniają koszty inwestycji, amortyzację powykonawczą, wzrost kosztów, wzrost podatku od nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego i spłaty kredytów. Nie powinny one ulec zmianie. Gdyż naruszona zostanie procedura. Odnosząc się do propozycji obniżenia wzrostu opłat dla Gminy Siekierczyn stwierdził, że w ślad za tą obniżką, obniżki takiej domagać się będzie również mogła gmina wiejska Lubań.

 

Pan Wiesław Wydra – zaproponował, aby ścieki z Gminy Siekierczyn rozdzielone zostały tak jak w mieście, dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.

 

Pan Tadeusz Sztaba – uważa, że dyskusja ta powinna mieć miejsce wcześniej, a nie na sesji.

 

W obradach nastąpiła 15 minutowa przerwa.

 

Pan Konrad Rowiński – w czasie przerwy osiągnięto konsensus, ale z uwagi na problem prawny na sesji trudno jest to zmienić. Jeśli zastosowana byłaby obniżka, to generalnie byłaby to strata około 15 000 zł i należałoby tą różnicę dopłacić Spółce z budżetu miasta. Można zastanowić się również nad innym rozwiązaniem tej kwestii. Biorąc pod uwagę, że Spółka będzie miała zysk stratę tą można by pokryć właśnie z tego zysku. Jeśli radni to zaakceptują, to Burmistrz, jako Zgromadzenie wspólników w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki zaproponuje pokrycie tej straty z zysku Spółki. Zwrócił się do radnych z prośbą o poradę jak wyjść z tej sytuacji, ponieważ sprawa jest prawnie skomplikowana.

 

Pan Marian Kwolik – z tej deklaracji wynika wniosek dotyczący zmiany zapisu w § 1 pkt 3 ppkt c projektu Uchwały – 2,12 zł.

 

Pan Wiesław Wydra – jeśli ścieki z Siekierczyna podzielimy na na gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców np. 20% i 80%, to wówczas ppkt “c” należy wykreślić.

 

Pan Janusz Niekrasz – takiego podziału może dokonać uchwałą tylko Rada Gminy Siekierczyn, a nie może tego zrobić Rada Miasta Lubań. Stwierdził, że niesprawiedliwym jest 17% wzrost cen dla Siekierczyna i 5% wzrost dla Lubania.

 

Pan Jan Sajan – dyskusja powinna dotyczyć tematu, czy przedstawione taryfy są prawidłowe, czy nie.

 

Pan Ryszard Janiak – 7% wzrost cen dla Siekierczyna wynika z tego, że w tym roku nie została zastosowana 10% bonifikata, która obowiązywała w latach ubiegłych. Gdyby bonifikata ta nadal obowiązywała, wówczas wzrost wyniósłby 7%, a nie 17%. Uważa, że uchwała powinna zostać podjęta w przedstawionej wersji, bez poprawek.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie poszczególne paragrafy projektu uchwały:

 • § 1 pkt 2 – z dopisaniem: “zależna od średnicy wodomierza” – 19 za, 2 wstrzymujące się,
 • § 1 pkt 3 ppkt c– z wykreśleniem słowa “hurtowa” – 20 za, 1 wstrzymujący się.
 • § 1 pkt 3 ppkt c – z dopisaniem “kanalizacją sanitarną” – jednogłośnie.

 

Następnie pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wnioski dotyczące:

 • zmiany zapisu § 1 pkt 3 ppkt “c” – obniżenie do kwoty 2,12 zł wysokości ceny za 1m3 odprowadzanych ścieków
 • nie rozpatrywania projektu uchwały,
 • rozpatrzenia projektu uchwały bez zmiany zapisu § 1 pkt 3 ppkt “c”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek nr 2 został odrzucony przy 6 głosach za, 13 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

Jako najdalej idący głosowaniu poddany został wniosek nr 1 – przyjęto go przy 12 głosach za, 7 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.-

Uchwałę wraz z wniesionymi poprawkami podjęto przy 13 głosach za i 8 wstrzymujących się.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania

 

Odpowiedzi udzielili:

 

Pan Henryk Rogacki – zgodnie z obietnicą złożona na grudniowej sesji RM przedstawił informację dotyczącą działalności punktu konsultacyjnego d/s przemocy w rodzinie.

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – ustosunkowując się do przedstawionej informacji stwierdziła, że Komisji Budżetu, składającej ten wniosek bardziej chodziło o kwestie finansowe, czyli sposób wydatkowania pieniędzy, co jednak w złożonej informacji nie zostało uwzględnione.

 

Pan Konrad Rowiński – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

·          ustawienia znaków zakazujących wyprowadzania psów na place zabaw – wniosek ten jest jak najbardziej zasadny . Zastanowić się należy w jakiej formie to zrobić , jako zakaz , czy jako apel w formie tablic informacyjnych . Tablice takie mogłyby być ustawione przy piaskownicach i placach zabaw będących własnością komunalną. Natomiast każdy inny zarządca obiektu, np. spółdzielnie mieszkaniowe, czy wspólnoty mieszkaniowe, takie tablice powinny zrobić we własnym zakresie.

·          możliwości udzielania kredytów z budżetu miasta wspólnotom mieszkaniowym , które chciałyby przeprowadzić remont , np. dachu – rzeczywiście , były plany utworzenia funduszu remontowego w celu wsparcia dużych remontów budynków , jednak okazało się to niemożliwe , ze względu na przepisy prawne. Wspólnoty mieszkaniowe mają osobowość prawną i same mogą zaciągać pożyczki w banku. Możliwe jest natomiast zwolnienie wspólnoty mieszkaniowej z podatku od nieruchomości, w zamian za wykonanie zauważalnej pracy przez wspólnotę. Nie można dotować wspólnoty dotacjami ani kredytami. Natomiast tam, gdzie część lokali jest komunalnych, przy dużych remontach może wchodzić w rachubę zabezpieczenie odpowiedniej puli środków finansowych z możliwością późniejszej jej spłaty przez innych współwłaścicieli. W najbliższych miesiącach przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu rewitalizacji części miasta w celu pozyskania środków unijnych.

 

Pan Ryszard Janiak odnosząc się do zapytania pana Zenona Piwoni stwierdził, że zapisane jest to w uchwalonej strategii mieszkaniowej, która opracowana została w ramach programu Umbrella.

 

·          lokalizacji nadajnika telefonii komórkowej na wieży Ratusza – o umieszczenie nadajnika na wieży Ratusza zwrócił się jeden z operatorów sieci komórkowej. Zyski z tego tytułu ok. 20 tys. zł rocznie stanowiłyby przychód Miejskiej Biblioteki Publicznej i byłyby przeznaczone na zakup książek. Firma ta wystąpiła o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja administracyjna jest pozytywna, ale musi być jeszcze wydana zgoda miasta. Trwa analiza dokumentów pod względem ewentualnego niekorzystnego oddziaływania takiego nadajnika w przyszłości dla osób zamieszkałych w centrum. Reasumując, ostateczna decyzja nie została podjęta, ale wszystko wskazuje na to, że będzie ona negatywna,

·          zmniejszenia subwencji oświatowej – w styczniu br. otrzymaliśmy informację o zmniejszeniu subwencji oświatowej o dalsze 297 tys. zł w stosunku do pierwotnej wysokości podanej przez ministerstwo w październiku ub.roku, i ujętej w budżecie miasta na rok 2005. Nie może być tak, że co roku minister zmienia sposób naliczania subwencji oświatowej. W sprawie tej Związek Miast Polskich, za pośrednictwem miasta Łodzi, wystąpił z protestem do Trybunału Konstytucyjnego.

·          składu Rady nadzorczej LPWiK – w skład nowej Rady Nadzorczej wchodzą: pan Adam Kasprzyk, pani Małgorzata Dębowa, pan Edward Witecki, który jest przewodniczącym, pan Krzysztof Czuj i pan Tomasz Lubieński.

·          czy poseł opiniował ustawę o wypłacie zasiłków dla rencistów i emerytów – o to należy zapytać posła osobiście,

·          czy rejon Kamiennej Góry ujęty jest w opracowywanej dokumentacji dla Uniegoszczy – nie jest ujęty. Rejon Kamiennej Góry ujęty zostanie w dużym projekcie II i III etapu Uniegoszczy.

 

Ad. 11 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik poinformował o :

·          Terminie złożenia oświadczeń majątkowych, który upływa dnia 30 kwietnia 2005 roku.

·          Szkoleniu radnych, które odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2005 roku w Ośrodku “Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich.

·          Wyjeździe radnych do Loebau w dniu 12.04.2005 roku i do Skjern w dniach 20 – 22.04.2005 roku.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XXXII sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

Zobacz także
  Sprawozdanie Burmistrza za miesiąc luty

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-31 08:34:17, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-31 08:34:54, Ostatnia zmiana: 2007-01-08 12:26:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4203