Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056956
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXIII z 30 marca obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXXIII/33/2005/16

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 30 marca 2005 roku

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                               zakończenia: 13:40

 

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXXIII sesji uczestniczyło 19 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecni pan Tadeusz Sztaba, pan Krzysztof Cepuchowicz) oraz:

  • Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,
  • Pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,
  • Pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,
  • Pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,
  • Pan Franciszek Miękoś - Naczelnik Wydziału GKiM UM
  • Pani Mirosława Markiewicz - kierownik ABK Nr 2
  • Pani Teresa Chamier – Gliszczyńska - kierownik ABK Nr 3
  • Pani Bogusława Wiśniewska - kierownik ABK Nr 4
  • przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Henryk Sławiński.

 

Pan Marian Kwolik odczytał wniosek Burmistrza Miasta dotyczący rozszerzenia porządku obrad w punkcie “Podjęcie uchwał” o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji.

Wniosek został przyjęty.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miasta.

3.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4.       Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.       Działalność statutowa Administracji Budynków Komunalnych.

6.       Uchwały.

7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

8.       Komunikaty.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miasta

 

Protokół XXXII sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące miesiąc marzec 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Sprawozdanie stanowi załacznik do niniejszgo protokółu

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zgłosił wniosek w sprawie odśnieżania dróg na terenie miasta, dotyczący rozważenia możliwości, począwszy od przyszłego sezonu zimowego, zmiany rodzaju materiału do posypywania dróg - zrezygnowania z posypywania piaskiem z solą, a zastąpienie posypką bazaltową. Zastosowanie posypki bazaltowej przyczyni się m.in. do poprawienia przyczepności pojazdów na śliskiej nawierzchni, zmniejszy degradację środowiska.

 

Pan Stanisław Jastrzębski – zgłosił wnioski dotyczące:

·          wymiany płytek posadzkowych w łączniku między ul. 3-go Maja a “Biedronką”, które w okresie jesienno – zimowym są śliskie, a to z kolei powoduje częste upadki osób tamtędy przechodzących. Według szacunków byłaby to kwota 2000 – 3000 zł,

·          wyczyszczenia dwóch studzienek ściekowych przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Dolnej,

·          usunięcia piasku z drogi zalegającego od kilku lat przy ul. Dolnej – naprzeciwko boiska szkolnego,

·          usunięcia wystających pni po ściętych drzewach przy ul. Dolnej,

·          oświetlenia ul. Moniuszki,

·          przedłużenia oświetlenia o dwie lampy przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Dolnej.

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłosił wnioski i zapytania dotyczące:

·          rozważenia możliwości odwodnienia i utwardzenia nawierzchni podwórka na zapleczu budynków przy ul. Tkackiej,

·          czy będzie przeprowadzona konsultacja z radnymi w sprawie organizacji ruchu w Rynku?,

·          rozważenia możliwości organizacji “Dni Lubania” na amfiteatrze, a nie jak to jest planowane w centrum miasta,

·          czy Burmistrz planuje, wzorem lat ubiegłych ,zatrudnienie pracowników interwencyjnych i czy mogliby oni zająć się oczyszczaniem poboczy ulic?,

·          czy jest możliwość przejęcia na mienie komunalne niszczejącego obiektu, byłego przedszkola PKP, u zbiegu ulic Głównej i Jeleniogórskiej ?,

·          czy spółki komunalne mogą umarzać odsetki od nie płaconych przez mieszkańców rachunków za media, które obciążają budżet ABK?,

·          kiedy wybudowany zostanie boks na śmieci dla wspólnoty przy ul. Żymierskiego - Grunwaldzkiej?

 

Pani Maria Skórniak – zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

·          wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy PKO na pl. 3-go Maja,

·          odnowienia poziomego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

·          oznakowania pionowego miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na wszystkich parkingach w mieście,

·          na jakiej podstawie prawnej pobierane są opłaty za wjazd na teren Łużyckiego Centrum Medycznego?

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła wniosek dotyczący podjęcia działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Zgorzelecka - Kopernika poprzez instalację sygnalizacji świetlnej. Czy, w świetle otrzymanego pisma z Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Burmistrz podjął rozmowy w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym, Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PZU w Lubaniu?

 

Pan Mieczysław Iwanow – zgłosił wniosek dotyczący usunięcia przewróconego słupa telefonicznego z ul. Moniuszki.

 

Pan Ryszard Janiak – zgłosił interpelację w sprawie doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni ul. Kolejowej (przy TBS) po pracach przeprowadzonych w roku 2004 przez Dialog, który wykonywał tam pracezwiązane z położeniem linii telefonicznej, oraz wnioski w sprawach:

·          wyznaczenia dwóch miejsc parkingowych dla inwalidów w strefie miejsc parkingowych na pl. 3-go Maja przy Banku PKO ,

·          na wysokości restauracji “Takis” na części komunikacyjnej przeznaczonej dla pieszych parkowane są samochody zmuszające pieszych do wychodzenia na ulicę. Należy podjąć starania, by piesi mieli zagwarantowana przejście drogą przeznaczoną dla nich. Samochody mogą parkować na zapleczu restauracji, na którym znajduje się duży plac.

 

Pan Stanisław Bąk – zgłosił wniosek dotyczący zainteresowania się dewastowanym obiektem starego szpitala.

 

Pan Marian Kwolik – zgłosił zapytania dotyczące:

·          losów projektu ul. Łokietka,

·          kiedy rozpoczną się prace brukarzy na pozostałej części Rynku?

·          czy jest możliwość koordynacji tych prac z zamierzeniami Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia “Górne Łużyce” posadowienia nowego słupa pocztowego?

 

Pan Konrad Rowiński – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

·          odśnieżania dróg – osobiście uważa, że drogi należy odśnieżać,a nie posypywać. Na przeszkodzie stoi jednak przepis o zwalczaniu gołoledzi. Zgłoszona propozycja posypywania dróg posypką bazaltową zostanie przeanalizowana,

·          wymiany płytek w łączniku pomiędzy pl. 3-go maja a “Biedronką” - wniosek zostanie przeanalizowany pod względem finansowym, bo byłaby to inwestycja,

·          oświetlenie ul. Moniuszki – znajduje sie na etapie opracowania dokumentacji. Koszt oświetlenia szacowany jest na około 52 tys. zł, których w budżecie nie ma. Nie będzie również możliwości sfinansowania go z nadwyżki budżetowej, z której był planowany, ponieważ nadwyżka przeznaczona będzie na pokrycie obniżonej  subwencji oświatowej, zwiększą sie również wydatki w związku z wypłatą stypendium dla uczniów, na wypłatę których również otrzymaliśmy niewystarczającą kwotę,

·          konsultacji z radnych na temat organizacji ruchu w Rynku – konsultacja przeprowadzona zostanie na szkoleniu radnych,

·          zatrudnienie pracowników interwencyjnych – pracownicy zostaną zatrudnieni w miesiącu kwietniu i maju,

·          organizacji Dni Lubania w centrum miasta – przenosząc tegoroczne Dni Lubania do centrum miasta kierowano się kilkoma względami. Najważniejszym z nich jest argument dotyczący Festiwalu Folklorystycznego, finansowanego ze środków unijnych, w którym uczestniczyły będą zespoły ludowe z Polski, Niemiec i Czech. Istniały uzasadnione obawy, że na tą część imprezy, na amfiteatr, przyszłoby niewiele osób, natomiast podczas występów tych zespołów w centrum miasta obejrzy je więcej osób , choćby nawet przypadkowych przechodniów,

·          przejęcia na mienie komunalne obiektu byłego przedszkola PKP – występowaliśmy o przejęcie tego obiektu, jednak z uwagi na to, że jest obciążony hipoteką na 18 mln. zł nie ma możliwości jego przejęcia,

·          umarzania odsetek ABK przez spółki miejskie - trudno, aby wbrew prawu i rozsądkowi spółki nie miałyby pobierać odsetek,

·          wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed PKO – wniosek zostanie przekazany zarządcy drogi, ponieważ nie jest to ani droga, ani chodnik miejski,

·          partycypacji w kosztach zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy ul. Zgorzeleckiej - Kopernika – wystąpiliśmy o podanie kosztów tego zadania i jeśli inni zainteresowani zadeklarują swój wkład, to miasto będzie w tym partycypowało,

·          pobierania opłat za wjazd na teren Łużyckiego Centrum Medycznego – grunt jest własnością ŁCM, możemy sprawdzić, czy pobieranie opłat jest zgodne z prawem,

·          obiekt starego szpitala jest własnością prywatną spółki Abor. Możemy wystąpić z zapytaniem do nadzoru budowlanego.

 

Ad. 5 Działalność statutowa Administracji Budynków Komunalnych

 

Zbiorczą informację dotyczącą działalności statutowej Administracji Budynków Komunalnych nr 2, 3 i 4 w Lubaniu za rok 2004 przedstawił pan Franciszek Miękoś – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

W informacji przedstawione zostały zbiorcze dane dotyczące:

·          zatrudnienia - we wszystkich administracjach zatrudnionych jest 29 pracowników,

·          średniomiesięcznego kosztu utrzymania administracji – 30 556 zł,

·          średniego stosunku kosztów utrzymania do dochodów rzeczywistych za rok 2004 - 16,43%,

·          ilości i struktury administrowanych zasobów ogółem - 426 budynków, w tym 63 komunalne, 3486 lokali mieszkalnych, 142.759 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,

·          wyposażenia w urządzenia techniczne zasobów komunalnych,

·          stopnia zagęszczenia lokali mieszkalnych komunalnych,

·          ilości mieszkańców i ilości gospodarstw domowych obsługiwanych przez administracje - odpowiednio 8738 i 4095 ,

·          ilości wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ABK – 365,

·          dochodów i ich podziałem :

·          dochody ABK Nr 2 za 2004 rok – 1 529 077 zł, wydatki 1 470 721 zł,

·          dochody ABK Nr 3 za 2004 rok – 1 442 698 zł, wydatki 1 377 486 zł,

·          dochody ABK Nr 4 za 2004 rok – 1 494 380 zł, wydatki 1 430 210 zł,

·          zaległości w spłacie czynszu na 31.12.2004 r. - ogółem 1 372 247 zł,

·          średniego wskaźnika zaległości czynszowych dla jednostek do przypisu rocznego – 20,15%

·          stanu zobowiązań – 1 277 609,77 zł,

·          dochodów z tytułu sprzedaży usług komunalnych bez podatku VAT – ogółem 3 297 880 zł,

·          wydatków z tytułu sprzedaży usług komunalnych bez podatku VAT – ogółem 3 202 441 zł,

·          wydatków z czynszów – ogółem 2 256 043 zł,

·          wydatków na utrzymanie czystości w administrowanych zasobach ogółem – 288 035 zł,

·          wydatków i zakresem zadań remontowych,

·          zamierzeń administracji na 2005 rok.

 

Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Ryszard Piekarski –odnosząc się do remontu lokalu socjalnego na Os. Fabryczna, który spłonął zgłosił zapytanie, z czego wynikał jego tak wysoki koszt remontu - 30 tys. zł? Czy mając na uwadze fakt, że za taką kwotę można kupić mieszkanie był sens przeprowadzania tego remontu? Czy nie można było tego mieszkania przyznać osobie, która wyremontowałaby go na własny koszt?

 

Pani Mirosława Markiewicz – nie można porównywać kosztów remontu z kupnem mieszkania. W stosunku do wykonanych prac remontowych, m.in. wymiany instalacji elektrycznej, pokrycia dachowego, wykonania w-c, nie był to koszt wysoki.

 

Pan Franciszek Miękoś – remont wykonany został przez firmę z Bolesławca w oparciu o kalkulację opracowaną przez firmę z Lubania. Z uwagi na fakt, że jest to lokal socjalny nie można było go przyznać osobie, która by je wyremontowała.

 

Pan Zenon Piwoni – na czy polega polityka kierowania na Komisję Budżetu wniosków o umorzenia i jak to tego podchodzą administracje?

 

Pan Franciszek Miękoś – polityka ABK polega na tym, że są to pozwy do sądów, spisywane są porozumienia o spłatę zaległych należności. Na Komisję Budżetu przekazywane są tylko takie przypadki, które reguluje uchwała Rady Miasta. Czasami są to przypadki losowe, przy czym umorzenia dotyczą tylko zaległości czynszowych, natomiast zaległości z tytułu opłat komunalnych rozkładane są na raty.

 

Pan Ryszard Janiak – zwrócił się z zapytaniem do kierownika ABK Nr 2, czy przejmując administrację zapoznała się z wysokością jego zadłużenia i czy uwzględnione w nich zostały też należności za lokale komunalne dotyczące funduszu remontowego?

 

Pan Mirosława Markiewicz – stan zadłużenia administracji jest jej znany. Odnosząc się do wpłat na fundusz remontowy – jeśli fundusz dotyczy wspólnot to jest on odprowadzany, jeśli natomiast dotyczy on lokali komunalnych to są to pieniądze na papierze.

 

Pan Ryszard Janiak – czy jest to zgodne z prawem?

 

Pani Mirosława Markiewicz – właściwie nie.

 

Pan Jan Sajan – odniósł się do kosztów ponoszonych przez administracje dotyczących sprzątania wokół budynków, które zarządzane są przez wspólnoty. Zapytał, czy spalony lokal socjalny był ubezpieczony?

 

Pan Franciszek Miękoś – problemem w sprzątaniu jest to, że budynki zostały sprzedane po obrysie, czynione są starania, aby wspólnoty dokupowały tereny przyległe. Wspólnoty godzą się na ponoszenie kosztów sprzątania. Odnosząc się do ubezpieczenia budynków, to budynki ma ubezpieczona ABK Nr 3, ubezpieczanie kończy ABK Nr 4. Jeśli chodzi o lokal socjalny – zostanie to sprawdzone.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – przepisy prawne zabraniają eksmisji, czy kierownicy administracji są zorientowani jak egzekwują to wspólnoty? Ile osób skorzystało z możliwości adaptacji strychów?

 

Pan Franciszek Miękoś – w przypadku, gdy wspólnota ma problemy z zaległymi czynszami, wówczas zakłada hipotekę, a następnie lokal jest licytowany. Odnosząc się do adaptacji strychów – we wcześniejszych okresach było wielu chętnych do ich adaptacji, teraz natomiast osób takich jest znacznie mniej, ponieważ mniej jest takich strychów jak i również zgody na adaptacje nie wyrażają wspólnoty, niemniej takie rozmowy z zarządami wspólnot są prowadzone. Jeśli istnieje taka potrzeba, to zestawienie takie zostanie przygotowane.

 

Pan Mieczysław Iwanow – wskazał na potrzebę wewnętrznej zamiany mieszkań ze względu np. na zadłużenia. W przyszłości pomyśleć będzie trzeba o przystosowaniu jakiegoś obiektu na mieszkania socjalne.

 

Pan Jan Sajan – odnosząc się do kosztów utrzymania czystości przez administracje stwierdził, że poprzez np. Straż Miejską, zmusza się je do wywozu na własny koszt przedmiotów wielkogabarytowych czy gruzu.

 

Pan Krzysztof Jaworski – Straż Miejska zawsze stara się ustalić, kto takie przedmioty wystawia.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – jaka jest skala odsetek administracji od nie płaconych przez najemców opłat komunalnych i czy nie ma możliwości, by spółki tych odsetek od administracji nie pobierały?

 

Pani Bogusława Wiśniewska – nie ma takiej możliwości, ponieważ spółki odsetki naliczają od kwoty głównej wszystkich najemców.

 

Pan Marian Zwierzański – naliczanie odsetek jest obligatoryjne, jeśli płatność następuje po upływie 30 dni, to odsetki muszą być pobierane. Stwierdził, że administracje winne negocjować umowy ze spółkami.

 

Pan Konrad Rowiński – ustosunkował się do zagadnień poruszony w dyskusji, m.in. kosztów ponoszonych przez administracje dotyczących sprzątania wokół budynków, które zarządzane są przez wspólnoty. Wcześniejsza sprzedaż wspólnotom budynków po obrysie, szczególnie w centrum miasta powoduje, że wspólnoty te ograniczają się do sprzątania tylko w granicach swojej własności. Będzie to problemem, gdy liczba zarządzanych przez ABK zasobów będzie malała. Odnosząc się do zaliczek na fundusz remontowy – zdaje sobie sprawę, że nie jest to zgodne z prawem, ale zamiast z tego się satysfakcjonować, jak to wynika z wcześniejszej wypowiedzi radnego, należy znaleźć jakieś rozwiązanie. Trzeba także zauważyć, ile własnych środków administracje przeznaczają na remonty. Rozwiązaniem może być zobowiązanie, aby ABK żadnych remontów nie wykonywały, wtedy ich sytuacja finansowa się poprawi Problemem jest również to, że ABK mają zaległości niepłaconych przez lokatorów czynszów. Odnosząc się do lokali socjalnych należy problem ten przemyśleć - może zlikwidować listę przydziału mieszkań komunalnych, a wtedy wszystkie lokale będą lokalami socjalnymi. Dobrze byłoby zastanowić się nad wprowadzeniem kaucji mieszkaniowych dla tych, którzy mieszkania otrzymują. Szansą będzie program rewitalizacji starej zabudowy, do wejścia, w który się przygotowujemy. Generalnie wydaje się, że rozwiązaniem problemów ABK jest albo podwyższenie czynszów, albo zwiększenie dotacji przedmiotowych dla ABK, na które jednak nie ma środków.

 

Pan Ryszard Janiak – stwierdził, iż wcześniejsze zapytanie, czy ABK działają zgodnie z prawem, skierowane było również do radnych. Odnosząc się do sprawozdania stwierdził, że powinno zawierać również wykazanie należności ABK wobec wspólnot. Zwrócił się z zapytaniem, czy wspólnoty, które same się zarządzają mają problemy finansowe?

 

Pan Konrad Rowiński – wspólnoty nie mają problemów, bo nie mają mieszkań komunalnych i ich najemców, mają tylko właścicieli. Ponadto wspólnota może dłużnikowi założyć hipotekę a także wnioskować do sądu, natomiast ABK takich możliwości nie mają. Różnice nie są w sposobie zarządzania, ale w uwarunkowaniach prawnych.

 

W obradach nastąpiła 15 minutowa przerwa.

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

 

Skargi pana Krzysztofa Wróbla na panią Beatę Jurak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Wszystkie komisje skargę uznały za niezasadną. Uchwałę, uznającą skargę za niezasadną, podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 16 radnych)

 

Skargi pana Krzysztofa Jurkowskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.

Wszystkie komisje skargę uznały za niezasadną. Uchwałę, uznającą skargę za niezasadną, podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 16 radnych)

 

Zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok.

Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały przyjęła do wiadomości.

Opinie pozostałych komisji pozytywne. Uchwałę podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych)

 

Powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Punktu konsultacyjnego d/s narkomanii.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

 

Zmiany Uchwały Nr XXX/240/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28.12.2004 w sprawie “Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu na 2005 rok.”

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

 

Zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

 

Zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

 

Zaopiniowania projektu planu aglomeracji Projektu uchwały nie opiniowała Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

 

Zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25.03.2003 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie gminy miejskiej Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 18 radnych)

 

Zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25.03.2003 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego na terenie gminy miejskiej Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

 

Przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że jest przeciwny temu projektowi uchwały ponieważ nie ma pewności, że przyznana uczniom pomoc, np. z rodzin patologicznych, nie zostanie przeznaczona na inne cele.

 

Pan Arkadiusz Słowiński – czy wypłata stypendium jest zadaniem zleconym i czy miast będzie musiało do tego dopłacać?

 

Pan Henryk Rogacki –zgodnie z prawem Rada taką uchwałę musi podjęć, innym problemem jest natomiast, czy przyznane środki, np. dzieciom z rodzin patologicznych, zostaną właściwie wykorzystane.

 

Pan Marian Zwierzański – pkt 1 § 2 projektu uchwały wyraźnie określa, że na stypendia przeznaczonych zostanie tyle środków ile otrzymamy.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

 

Uznania obszaru za użytek ekologiczny “ Dolina Gozdnicy “

Opinie wszystkich komisji pozytywne – z wnioskiem Komisji Budżetu o wydanie opinii, czy uchwała ta nie będzie stanowiła przeszkody w planowanej budowie obwodnicy?

 

Pan Wiesław Wydra – uchwała ta nie będzie stanowiła przeszkody w planowanej budowie obwodnicy czy mostu , ponieważ akty prawne wyższego rzędu zezwalają na budowę celów strategicznych, do których należą autostrady, mosty czy obwodnice.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie ( w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych)

 

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Odpowiedzi na pozostałe zapytania i wnioski udzielił pan Wiesław Wydra

·          wystające pnie po ściętych drzewach na ul. Dolnej zostaną usunięte ,

·          projekt ul. Łokietka skończony zostanie pod koniec m-ca kwietnia,

·          brukowanie pozostałej części Rynku muszą zostać skoordynowane , zajmie się tym osobiście.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – zastanowić się należy, czy nie trzeba zamknąć wjazdu do lasu na Przylesiu w związku z tym, że powstaje tam wysypisko śmieci.

 

Pan Ryszard Janiak – zgłosił zapytanie, czy można głazem zagrodzić przejazd, powstały po wycięciu jednego ze słupów, przy ul. Jeleniogórskiej, obok przystanku autobusowego

 

Ad. 8 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik poinformował o:

·          terminie złożenia oświadczeń majątkowych, który upływa dnia 30 kwietnia 2005 roku.

·          szkoleniu radnych, które odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2005 r. w Ośrodku “Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich.

·          wyjeździe radnych do Loebau w dniu 12 kwietnia 2005 roku i do Skjern w dniach 20-22 kwietnia 2005 roku.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego – Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miasta Lubań.

Zobacz także
  Sprawozdanie Burmistrza za miesiąc marzec

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-31 08:30:20, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-31 08:31:27, Ostatnia zmiana: 2007-01-08 12:28:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3693