Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5965983
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2006 » Sesja XLIII z 28 lutego obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XLIII/43/2005/26

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 29 lutego 2006 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                     zakończenia: 14:00

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podej­mować prawomocne Uchwały Rada Miasta.

 

W XLIII sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-         pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

-         pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta

-         pan Marian Zwierzyński - Skarbnik Miasta

-         pan młodszy inspektor Janusz Kowalczyk - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu

-         pan podinspektor Krzysztof Durkalec - Naczelnik Wydziału Prewencji Policji

-         pan Eugeniusz Kończyk - Prezes LPWiK Sp. z o. o w Lubaniu

-         przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

                                                                                                                       

Sekretarzem obrad został pan Mieczysław Iwanow.

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad w punkcie Uchwały o rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz o przyjęcie autopoprawek do projektów Uchwał:

-         nr 4 w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od­prowadzania ścieków LPWiK na okres od 1 kwietnia 2006 roku do 31 marca 2007 roku. Autopoprawka dotyczy przyjęcia we wszystkich tabelach cen netto i dopisanie w § 1 pkt 5 zdania w brzmieniu: „Do zatwierdzonych taryf dolicza się podatek VAT w wysokości określonej od­rębnymi przepisami” oraz zmiany w tabeli 4 w pkt 3 ceny netto 11,20 zł/szt. za wodomierz o śred­nicy O40 i dopisanie pkt 4 powyżej O40 z ceną netto 36,10 zł/ szt. Dotychczasowy pkt 4 w tabeli otrzymuje nr 5.

-         nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XI/116/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2003-2007. Au­topoprawka dotyczy pkt 5.

 

Uzasadnienie wniosku przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań.

 

Pan Marian Kwolik zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie rezolucji w spra­wie wyrażenia przez Radę Miasta zgody na nadanie Ośrodkowi Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu imienia „Ziemi Łużyckiej”.

 

Propozycje zmian w porządku obrad przyjęte zostały jednogłośnie.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie obrad.

2)      Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miasta.

3)      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4)      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5)      Stan bezpieczeństwa i porządku w mieście Lubań - Propozycje współpracy prospołecz­nej.

6)      Działalność statutowa Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu

7)      Podjęcie Uchwał.

8)      Podjęcie rezolucji sprawie wyrażenia zgody na nadanie Ośrodkowi Tresury Psów Słu­żbowych Straży Granicznej w Lubaniu imienia „Ziemi Łużyckiej”.

9)      Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

10)   Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokół XLII sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

 

Sprawozdanie obejmujące okres miesiąca lutego 2006 roku przedstawił pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta

Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Pani Grażyna Chromy - zgłosiła wniosek o wytyczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ulicy Esperantystów na wysokości ulicy Kochanowskiego.

 

Pan Mieczysław Iwanow - zgłosił zapytanie o dalsze losy istnienia stacji CPN przy ulicy Ra­tuszowej.

 

Pan Ryszard Piekarski - zgłosił zapytania dotyczące:

-         jak rozpatrzony został wniosek dotyczący likwidacji dwóch lub trzech miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i Placu Strażackiego

-         czy możliwe jest posypywanie dróg niesortem?

-         czy planowany jest zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej?

-         jak Burmistrz zamierza rozwiązać powstałe trudności w przekazaniu budynku przy ulicy Skalniczej 2 w zasoby TBS? Czy nie lepiej ponownie wyjść z próbą sprzedaży reszty tego budynku?

 

Pani Maria Skórniak - odnosząc się do odpowiedzi udzielonej na wniosek dotyczący piono­wego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych zgłosiła zapytanie czy do­tyczy to również parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy?

 

Pan Tadeusz Sztaba zgłosił wnioski dotyczące:

-         podjęcia inicjatywy w sprawie zmiany wyglądu budynku po byłym przedszkolu kolejowym przy ulicy Jeleniogórskiej. Budynek ten położony przy drodze krajowej „straszy” swoim wy­glądem przejeżdżających obok turystów, szczególnie obcokrajowców. Czy nie można na tym budynku umieścić informacji, do kogo budynek ten należy?,

-         podjęcia inicjatywy i wspólnego działania z wójtem Gminy Lubań na rzecz poprawy na­wierzchni dróg w obrębie ulicy Głównej tj. łączników łączących tą część ulicy z ulicą Graniczną,

-         czy jest możliwość przekazania Straży Granicznej majątku kolejowego przy ulicy Warszaw­skiej?,

-         czy zainstalowanie fotoradaru przy drodze krajowej jest legalne? Sprawdzenie jak poradziły sobie z tym gminy ościenne, również poza granicami kraju?

 

Pan Arkadiusz Słowiński zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

-         czy planowana jest budowa marketu Netto? Jeśli tak, to gdzie ma być on zlokalizowany?

-         rozplanowana dyżurów radnych tak , by dyżury pełnili radni z różnych okręgów,

-         doprecyzowania w odpowiedzi udzielonej na wniosek dotyczący prac modernizacyjnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Różanej znaczenia zapisu kto jest do tego zobowiązany = administrator czy ZGiUK?,

-         przedłożenia pisemnej informacji jak podzielony został zysk spółek komunalnych miasta wypracowanych w 2005 roku.

 

Ad. 5 Stan bezpieczeństwa i porządku w mieście Lubań - propozycje współpracy pro-społecznej

 

Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Lubań przedstawił zastępca Komendanta Powiatowej Policji młodszy inspektor Janusz Kowalczyk.

Komenda Powiatowa Policji realizuje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli: za­pobiegania i zwalczania przestępczości, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z przedstawionej informacji wynika, że w roku 2005 określonych zostało kilka głównych kierun­ków działań m.in.: wzrostu poparcia bezpieczeństwa osobistego i mienia w tym ograniczenia przestępczości, realizacja oczekiwań społecznych dotyczących standardu obsługi obywatela przez policję, wzrostu zaufania, poprawa wizerunku policji, rozpoznawanie i ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, tj. chuligaństwo i wandalizm, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Realizując określone zadania należy stwierdzić, że w roku 2005 nastąpiło dalsze zahamowanie przestępczości, co objawia się spadkiem dynamiki przestępstw przede wszystkim o charakterze kryminalnym jak: bójki, rozboje, pobicia, kradzieże, kradzieże z włamaniem, kradzieże samo­chodów. Wskaźnik ten wyniósł na koniec 2005 roku 79% i jest lepszy od wskaźnika osiągnięte­go w roku 2004, który wynosił 89%. Nastąpił również dalszy wzrost wykrywalności w stosunku do roku 2004 z 72,8% do 74,8% w roku 2005, natomiast w wykrywalności kryminalnej z 62,1% zanotowanego w roku 2004 do 64,3% w roku 2005. Odnotowano również spadek prze­stępstw w zakresie przemocy w rodzinie. W roku 2005 sporządzono 63 niebieskie karty, czyli znacznie mniej niż w roku 2004, których było 116. Jeżeli chodzi o przestępstwa takie jak kra­dzieże, to ich dynamika w stosunku do roku 2004 spadła o 12%, zanotowano również zmniej­szenie o 7% dynamiki dokonanych kradzieży z włamaniem. Realizując wytyczone kierunki pracy policji w zakresie realizacji oczekiwań społecznych dotyczących standardu obsługi obywa­teli przez policję, wzrostu zaufania oraz poprawy wizerunku policji opracowane zostały ankiety, w których większość respondentów wypowiedziała się pozytywnie w zakresie zaufania do po­licji, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, zaufania dzielnicowym, których na terenie miasta jest trzech.

Reasumując swoją wypowiedź stwierdził, że bezpieczeństwo w mieście znacznie się poprawiło w stosunku do roku ubiegłego.

 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa w kwestii ruchu drogowego przedstawił podinspektor Krzysztof Durkalec - Naczelnik Wydziału Prewencji.

Z przedstawionej informacji wynika, że w roku 2004 w mieście jak i w powiecie odnotowani 361 kolizji drogowych, 42 wypadki, w których było 13 ofiar śmiertelnych. Jest to czterokrotny wzrost w stosunku do lat ubiegłych. Zwrócił uwagę na newralgiczny miejski odcinek drogi kra­jowej nr 30, na którym zdarzyło w roku ubiegłym 55 kolizji, 7 wypadków, w których rannych zostało 5 osób a dwie poniosły śmierć. Wiodącymi przyczynami wypadków jest nie dostosowa­nie prędkości do istniejących na drodze warunków, niewłaściwe wyprzedzanie, nie udzielanie pierwszeństwa przejazdu. Uwzględniając złą sytuację w Rd opracowano program naprawczy, w ramach, którego przystąpiono do realizacji konkretnych zadań - systematycznego monitoringu sytuacji, dostosowanie taktyki do zagrożeń, zwiększenie ilości patroli, poprzez wprowadzenie patroli jednoosobowych i patroli mieszanych z funkcjonariuszami Straży Granicznej, do­stosowanie i zwiększenie nadzoru nad służbą, wprowadzenie patroli w pojazdach nie oznakowanych.

Efektami programu i podjętych działań na przełomie od miesiąca grudnia 2005 do lutego 2006 roku jest skontrolowanie 860 pojazdów, zatrzymanie 9 nietrzeźwych kierowców, wymierzenie 320 mandatów karnych, przeprowadzenie 19 akcji z uwzględnieniem drogi krajowej nr 30, przeprowadzenie patroli przez policjantów z zewnątrz. W ramach współpracy prospołecznej prowadzona ona jest m.in. z Łużyckim Oddziałem Straży Granicznej, Strażą Miejską, Urzędem Celnym, MOPS–em, PCPR, zarządcami dróg, mediami, szkołami – odbyto 71 spotkań z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - czy zdarzyło się nakładać mandaty karne właścicielom dróg, na których doszło do kolizji z powodu istniejących się na nich dziur?

Wskazał na złe oznakowa­nie skrzyżowania drogi krajowej z wjazdem i wyjazdem ze stacji CPN przy drodze krajowej nr 30

 

Pan Krzysztof Durkalec - odnosząc się do niewłaściwego oznakowania przy wjeździe i wyje­ździe ze stacji CPN stwierdził, że sam to wyjaśni z właścicielem stacji. W odniesieniu do dru­giego zapytania stwierdził, że policjanci patrolujący sporządzają pisemne informacje o stanie określonych dróg i informacje takie przesyłają właścicielom dróg, ale nie są oni karani.

 

Pan Stanisław Bąk - zgłosił zapytanie czy policja planuje zakup fotoradaru i jaka jest wykry­walność osób handlujących narkotykami wokół szkół?

 

Pan Krzysztof Durkalec - odnosząc się do zakupu fotoradaru – rozmowy w tym zakresie na­leży podejmować wspólnie z samorządami. W przypadku natomiast do osób handlujących nar­kotykami, to było kilka takich przypadków. Temat ten jest w zainteresowaniu dzielnicowych. Najczęstsze kradzieże w szkołach dotyczą telefonów komórkowych – zdarzeń takich było w roku ubiegłym 17.

 

Pan Ryszard Janiak - zwrócił się z zapytaniem jak można rozwiązać problem parkujących samochodów na chodniku przy restauracji Takis przy ulicy Jeleniogórskiej?

 

Pan Krzysztof Durkalec - jest to zadanie do jak najszybszego załatwienia przez dzielnico­wego.

 

Pan Ryszard Piekarski - czy dzielnicowi mogliby spotykać się z mieszkańcami celem bli­ższego ich poznania, czy spotkania takie mogłyby odbywać się również w szkołach?

 

Pan Krzysztof Durkalec - spotkania takie odbywają się w szkołach z uczniami, nauczycielami, rodzicami, dzielnicowi prezentowani są również w prasie i telewizji.

 

W obradach sesji nastąpiła 15-sto minutowa przerwa.

 

Na obrady przybył pan Lucjan Żełabowski – Starosta Powiatu Lubańskiego.

 

Pan Marian Kwolik zwrócił się do radnych o wyrażenie zgody, by pan Starosta mógł wy­powiedzieć się przed następnym punktem obrad w sprawie projektu Uchwały dotyczącego projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/102/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicz­nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu.

 

Radni wyrazili zgodę przez aklamację.

 

Pan Lucjan Żełabowski - Starostwo zamierza przedłużyć termin likwidacji SP ZOZ do końca 2009 roku. Aby tego dokonać potrzebna jest pozytywna opinia gmin. Powodami przedłużenia terminu likwidacji SP ZOZ są następujące okoliczności.

Proces spłaty zobowiązań, który rozpoczął się w 2005 roku nie zakończy się do końca 2006 roku. Obecnie powiat dokonał spłaty przeważającej części zobowiązań pracowniczych na kwotę 3,5 mln zł na rzecz wierzycieli pracowniczych. Również w zakresie wierzycieli cywilnoprawnych proces spłaty zobowiązań rozpoczął się i będzie kontynuowany w br. Obecnie zostało za­spokojonych w całości lub części 14 największych takich wierzycieli na kwotę ponad 4,7 mln zł. W roku bieżącym planowane jest zaspokojenie do końca wierzycieli pracowniczych i dalszych wierzycieli cywilnoprawnych na kwotę 6 mln zł.

W roku bieżącym z zaciągniętego kredytu w wysokości 2,5 mln zł spłacone zostaną 13 pensje z lat poprzednich. Tym samym zostało lub zostanie spłacone 12 mln zł zobowiązań po likwidowa­nym zakładzie. Ponadto cały czas trwa spłata zobowiązań poprzez egzekucyjną sprzedaż mienia ruchomego Do spłaty pozostaje jeszcze kwota ponad 28 mln zł i musi być rozciągnięta w czasie. Poza tym do końca br. nie zostaną zakończone takie czynności jak m.in.: zakończenie wszystkich procesów, w których SP ZOZ występuje w charakterze strony powodowej lub strony pozwanej, zakończenie postępowań egzekucyjnych, w których SP ZOZ występuje jako wierzy­ciel, archiwizacja dokumentacji medycznej, wystawianie na rzecz pracowników druków RP-7 i innych dokumentów, o które wnioskują pracownicy, sprzedaż majątku ruchomego z prze­znaczeniem na spłatę zobowiązań po likwidowanym zakładzie.

Zwrócił się z prośbą o racjonalne podejście do projektu tej Uchwały i wydanie opinii pozytyw­nej.

 

Pan Marian Kwolik - poprosił o ustosunkowanie się do wniosku zgłoszonego przez Komisję Gospodarki Miejskiej dotyczącego przedstawienia informacji ile wynosi miesięczny i roczny koszt wynagrodzenia likwidatora SP ZOZ.

 

Pan Lucjan Żełabowski - wynagrodzenie likwidatora wynosi 2500 zł netto i 22% VAT do tego należy doliczyć jeszcze 2000 zł na etat w kancelarii prowadzonej przez likwidatora.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz - jaki sprzęt jest sprzedawany, czy sprzedawane są również budynki i co stanie się, jeśli opinia rady będzie negatywna?

 

Pan Lucjan Żełbowski - sprzedaży sprzętu, który był własnością SP ZOZ dokonuje komornik. Sprzęt ten został wyceniony na około 600 tys. zł, i jest sukcesywnie wykupywany przez ŁCM. Budynki wniesione zostały aportem.

 

Pani Małgorzata Grzesiak - ponieważ aportem do ŁCM wniesiony został również budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje realne zagrożenie dla tego budynku i czy ŁCM się go pozbędzie?

 

Pan Lucjan Żełabowski - byłyby to bardzo nieracjonalne gdyby miało to mieć miejsce. W każdym działaniu musi być zgoda Powiatu. Stwierdził, że nie widzi żadnego zagrożenia dla Warsztatów. Są propozycje ich powiększenia a nie likwidacji. Odnosząc się natomiast do budynku, w którym mieści się obecnie Sanepid stwierdził, że jeśli ŁCM chciałby go sprzedać, to zostanie on wycofany z aportu i stanie się własnością Powiatu i nic mu nie będzie groziło.

 

Pan Arkadiusz Słowiński - stwierdził, że jak okazuje się wcześniejsze deklaracje były tylko deklaracjami i nic z nich nie wyszło. Z jednej strony rozumie działania podejmowane przez po­wiat, z drugiej natomiast strony jest przeciwny, bo nie wydaje się by z licytacji osiągnięto kwo­tą potrzebną do spłacenia długu.

 

Pan Lucjan Żełabowski - historia pokazuje, że gdyby wcześniej podjęte działania nie zostały podjęte, to wówczas długi SP ZOZ byłyby znacznie większe niż dziś. Podjęcie wcześniejszych decyzji o likwidacji pozwoliło na zachowanie szpitala w mieście, zatrudnienie pracowników.

 

Pan Tadeusz Sztaba - czy jest jakaś wizja by w szpitalu powstał oddział kardiologiczny i czy prawdą jest, że odszedł dr Bobak?

 

Pan Lucjan Żełabowski - prawdą jest, że dr Bobak odszedł, prowadzi prywatna praktyką lekarską, ale ma 8 godzin w szpitalu. Choroby serca leczone są na oddziale wewnętrznym. Jeśli uda się pozyskać kardiologa, to uruchomiona zostanie poradnia kardiologiczna. Centrum kar­diologiczne ma być tworzone w Zgorzelcu i swoim zasięgiem obejmowałoby tez powiat luba­ński.

 

Pan Zenon Piwoni - jaki wynik finansowy osiągnęła Spółka ŁCM w roku 2005?

 

Pan Lucjan Żełabowski - nie ma jeszcze bilansu, ale myśli, że wynik finansowy będzie ze­rowy lub wystąpi mały dochód. Wiadomym będzie to w kwietniu.

 

Pan Marian Kwolik - co stanie się, jeśli uchwała ta zostanie zaopiniowana negatywnie?

 

Pan Lucjan Żełabowski - nic się nie stanie, ale nie będzie wyglądało poważnie.

 

Ad. 6 Działalność statutowa Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Lubaniu

 

Informację dotyczącą statutowej działalności Spółki przedstawił jaj prezes pan Eugeniusz Kończyk.

Omówił w niej zagadnienia dotyczące:

-         przedmiotu działalności Spółki,

-         przychodów Spółki – w porównaniu z rokiem poprzednim obniżyły się o 1%, przy czym przychody z działalności podstawowej i sprzedaży usług wzrosły o 1,8%,

-         kosztów działalności – w porównaniu do roku ubiegłego obniżyły się o 1,7 % i stanowią 98% kosztów roku 2004,

-         ogólnego wyniku finansowego, który wynosi 155,6 tys. brutto a 82 tys. netto,

-         analizy sprzedaży wody na przełomie lat 1999-2005,

-         najważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wykonanych w roku 2005,

-         głównych zadań inwestycyjno – remontowych zaplanowanych na rok 2006.

 

Ad. 7 Podjęcie Uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał w sprawach:

1). Zmiany Statutu Miasta Lubań

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

2). Udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

3). Zmiany Uchwały Nr XXXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 roku w spra­wie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodziel­nienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

4). Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu na okres od dnia 1 kwietnia 2006 roku do dnia 31 marca 2007 roku.

Uchwałę z autopoprawką podjęto większością głosów – przy 18 za i 3 wstrzymujących się.

 

5) Wyrażenia opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/102/2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaniu

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 11 za i 10 przeciwnych

 

6). Zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XI/116/2003 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2003 – 2007

Uchwałę z autopoprawką podjęto jednogłośnie

 

7). Zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 roku

Uchwałę podjęto jednogłośnie

 

Ad. 8 Podjęcie rezolucji sprawie wyrażenia zgody na nadanie Ośrodkowi Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu imienia „Ziemi Łużyckiej”

 

Rada Miasta jednogłośnie podjęła rezolucję w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Ośrodek Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu imienia „Ziemi Łużyckiej”

 

Ośrodek Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej, wcześniej jako Ośrodek Tresury Psów Służbowych Wojsk Ochrony Pogranicza, związany jest z Ziemią Łużycką od listopada 1957 roku, kiedy to został przeniesiony do Zgorzelca, a od 1987 roku mieścił się w Żarce nad Nysą. Obecnie znajduje się w Lubaniu, gdzie został przeniesiony w 2001 roku. W swojej 60–cio let­niej tradycji przez prawie 50 lat losy ośrodka łączą się nierozerwalnie z Łużycami. Przez cały ten okres ośrodek czynnie angażuje się w życie powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego. Funk­cjonariusze ośrodka uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach utożsamiają się z regionalną lud­nością.

    

W związku z podjętymi przedsięwzięciami zmierzającymi do ufundowania sztandaru dla Ośrod­ka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej, zgodnie z §13, pkt 2 ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 1996 roku w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion, Rada Miasta Lubań wyraża zgodę na przyjęcie przez Ośrodek Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu imienia „Ziemi Łużyckiej”.

 

Ad. 9 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski

 

Pan Henryk Rogacki udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

-         budynku przy ulicy Skalniczej 2 – właściciele posiadają 21% udziałów, resztę miasto – TBS. W budżecie miasta na ten budynek przeznaczonych jest 200 tys. zł. Z uwagi na fakt, że w miesiącu marcu zmniejszają się stawki za opłaty notarialne to, dlatego budy­nek wniesiony zostanie aportem do TBS w marcu. Ze wspólnota prowadzone są roz­mowy

-         możliwości przekazania Straży Granicznej majątku kolejowego przy ulicy Warszawskiej – w sprawie tej musi wypowiedzieć się minister administracji i spraw wewnętrznych

 

Pan Konrad Rowiński udzielił odpowiedzi na zapytania dotyczące:

-         umieszczenia na budynku byłego przedszkola PKP informacji do kogo budynek ten na­leży – umieszczanie takich informacji nie jest praktykowane, moglibyśmy zostać oskarżeni o zniesławienie dobrego imienia PKP,

-         poprawy nawierzchni dróg w o obrębie ulicy Głównej tj. łączników łączących tą część ulicy z ulicą Graniczną – sprawą tą nie jest zainteresowany wójt Gminy Lubań. Zadekla­rował, że osobiście tam się uda z radnym, by ocenić jak sprawę rozwiązać,

-         czy planowana jest budowa marketu Netto - wydane jest przez powiat pozwolenie na budowę. Lokalizacja na gruncie pomiędzy ulicami Rybacką i Zgorzelecką,

-         doprecyzowania w odpowiedzi udzielonej na wniosek dotyczący prac modernizacyjnych na cmentarzu komunalnych przy ulicy Różanej znaczenia zapisu kto jest do tego zobowiązany = administrator czy ZGiUK - jak wynika z udzielonej odpowiedzi jest to za­danie spoczywające na organie wykonawczym. Grunt pod cmentarzem jest własnością komunalną. ZGiUK nie ma wprost obowiązku czynienia tam inwestycji,

-         podzielony został zysk spółek komunalnych miasta wypracowanych w 2005 roku- szczegółowe dane zostaną podane po zatwierdzeniu bilansów wszystkich spółek,

-         oznakowania przejścia dla pieszych na ulicy Esperantystów na wysokości ulicy Kocha­nowskiego - wniosek jest słuszny,

-         rozpatrzony został wniosek dotyczący likwidacji dwóch lub trzech miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i Placu Strażackiego - wniosek nie jest zasadny,

-         czy możliwe jest posypywanie dróg niesortem – nie jest to możliwe w tym roku, ponie­waż zakupiony został wcześniej piasek do posypywania

-         czy planowany jest zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej – są bardzo poważne za­strzeżenia prawne dotyczące tego, kto może go używać, które najpierw należy wyjaśnić. Prowadzone są rozmowy z Chromexem dotyczące zakupu 1 fotoradaru.

-         likwidacji stacji CPN z ulicy Podwale – samorząd nie ma możliwości przymuszenia stacji do likwidacji. Jedyna szansa to nadzór budowlany, który może taki nakaz wydać z uwagi na nieprzestrzeganie określonych norm bezpieczeństwa.

 

Pan Zenon Piwoni zgłosił formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.

 

Ad. 10 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik poinformował o terminie składania oświadczeń majątkowych.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miasta Lubań.

 

Załączone dokumenty
  sprawozdanie_burmistrza_ii (65kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-07 09:40:51, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-07 09:42:09, Ostatnia zmiana: 2006-06-19 11:20:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3514