Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966643
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXIX z 25 pażdziernika obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXXIX/39/2005/22

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 25 października 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

 

godz. rozpoczęcia: 9:30 zakończenia: 14:30

Przed rozpoczęciem obrad pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady dokonał wręczenia podziękowań za udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności dla potrzebujących dzieci pani

Małgorzacie Grzesiak, panu Tadeuszowi Biłous – radnym Rady Miasta oraz uczennicom Gimnazjum nr 3 w Lubaniu Julicie Biłous, Kamili Markuszewskiej i Beacie Mucha.

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

W XXXVIII sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecny pan Jerzy Wawrzyniak) oraz:

1.      pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,

2.      pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

3.      pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

4.      pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

5.      przedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Sekretarzem obrad został pan Tadeusz Biłous.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miasta.

3.      Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

4.      Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.      Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta.

6.      Informacja na temat rozbudowy oczyszczalni ścieków.

7.      Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta Lubań za rok 2004.

8.      Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za rok 2004.

9.      Podjęcie uchwał.

10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.

11.  Komunikaty.

 

Ad. 2

Protokół XXXVIII sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag

 

Ad. 3

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie obejmujące miesiąc październik 2005 roku przedstawił pan Konrad Rowiński

Burmistrz Miasta

Sprawozdanie znajduję w załączonym pliku.

 

Ad.4

Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

Pani Grażyna Chromy – zgłosiła wniosek i zapytanie w sprawach:

-         uwzględnienia w budżecie miasta na rok 2006 środków na remont schodów na ul. Łużyckiej,

-         czy ziemia i gruz wywożony z budowy stacji benzynowej na ul. Włókienniczą jest zgodnyz planem zagospodarowania miasta? Czy tyle ziemi i gruzu potrzebne jest do wyrównania terenu?

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłoszone wnioski i zapytania dotyczyły:

-         czy planuje się do końca roku stworzenie szczególnych preferencji dla mieszkańców zainteresowanych ewentualnym wykupem mieszkań komunalnych , aby tym samym pobudzić sprzedaż?,

-         uporządkowania terenu na pl. Okrzei sąsiadującym z budynkiem przychodni lekarskich,

-         zamontowania na ul. Zawidowskiej przy skrzyżowaniach z ulicą doprowadzającą do Łużyckiego Centrum Medycznego lustra , umożliwiającego bezpieczny wyjazd z ŁCM,

-         optymalnego docięcia żywopłotu na ul. A. Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką, którego wysokość ogranicza widoczność włączających się do ruchu pojazdów,

-         naprawy punktu oświetleniowego na pl. Księdza Winiarskiego.

Pani Maria Skórniak zgłoszony wniosek i zapytanie dotyczyło:

-         dlaczego zabytkowa brama przy jednej z posesji przy ul. Brackiej 10 jest szpetnie zamurowana, kto i na jakiej podstawie wydał zezwolenie na takie zeszpecenie tej ulicy?,

-         bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy markecie Plus. Należy wstawić na tym przejściu, między łańcuchami słupki uniemożliwiające wjazd samochodów na parking przez przejście.

Pan Mieczysław Iwanow zgłosił wniosek o naprawę muru oporowego przy ul. Zgorzeleckiej,

którego stan techniczny jest obecnie zagrożeniem dla przechodniów.

Pan Franciszek Bogdanowicz zgłosił wniosek o usunięcie znaku zakazu wjazdu na plac Strażacki i ustawienia znaku zakazu parkowania przy sklepach.

Pan Arkadiusz Słowiński – zgłoszone wnioski i zapytanie dotyczyły:

-         udzielenia informacji , które z parceli leżących wokół placu przy fontannie ( przy Ratuszu) mają być sprzedane pod zabudowę mieszkaniowo – handlową i kiedy ta sprzedaż ma nastąpić?,

-         przywrócenia oświetlenia w parku położonym u zbiegu ulic Łużyckiej i Staszica,

-         zamontowania na gzymsach Ratusza bolców, które uniemożliwiałyby gołębiom siadanie na nich,

-         kiedy swoje posiedzenie odbędzie Komisja Rewizyjna RM?

Pan Stanisław Bąk, za jaką cenę został sprzedany teren pod budowę stacji paliw?

Pan Henryk Sławiński poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM odbędzie się 7 listopada 2005 roku o godz. 12:00.

 

Ad. 5

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta

Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta w 2004 i 2005 roku

przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

W sprawozdaniu omówiony został sposób realizacji działań ujętych w następujących celach:

-         środowisko naturalne odnowione i skutecznie chronione,

-         aktywizacja przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy,

-         wzmocnienie podstaw rozwoju turystyki w mieście,

-         usługi społeczne w podstawowym zakresie zbieżne z oczekiwaniami większości mieszkańców,

-         powszechne przestrzeganie zasad porządku publicznego,

-         wysoka świadomość , zaufanie do władz i poczucie wspólnoty mieszkańców,

-         rewitalizacja i rozwój zabudowy miejskiej i poprawa infrastruktury miejskiej,

-         miasto czyste, estetyczne a mienie komunalne bardziej zadbane.

Sprawozdanie pisemne stanowi załącznik do protokołu.

 

W dyskusji głos zabrali:

Pan Tadeusz Sztaba - czy miasto zachęca np. wspólnoty mieszkaniowe do usuwania eternitu i

ma wpływ na jego usuwanie?

Pan Konrad Rowiński – nie ma programów rządowych w tym zakresie. Miasto nie może dofinansowywać wspólnot, które usuwają eternit.

Pan Stanisław Bąk – odnosząc się do zanieczyszczania środowiska stwierdził, że wyeliminowanie ruchu pojazdów z centrum Miasta nie poprawi stanu zanieczyszczenia, bo Lubań leży w niecce. Należałoby podjąć działania w kierunku ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych, które są często niesprawne technicznie.

W obradach nastąpiła 20 – sto minutowa przerwa.

Na obrady sesji przybył pan Adam Śmigielski – przedstawiciel Zarządu Krajowego Dróg i Autostrad z Lubania.

Pan Tadeusz Sztaba – zwrócił się z zapytaniem, czy możliwym będzie dokonanie przycinki drzew przy ul. Warszawskiej, które są przyczyną braku sygnału anteny satelitarnej. Koszty

przycinki pokryje zainteresowany tym problemem.

Pan Artur Śmigielski – będzie to możliwe.

Pani Małgorzata Grzesiak – rok temu zgłosiła wniosek dotyczący rozważenia możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy ul. Zgorzeleckiej i Kopernika ( J.PawłaII ). Wniosek ten przesłany został do Starostwa Powiatowego. Czy w sprawie tej Starostwo podjęło rozmowy z Zarządem Krajowym Dróg?

Pan Franciszek Bogdanowicz – zwrócił się z zapytaniem, co jeszcze musi się zdarzyć na

skrzyżowaniu, aby coś zrobiono w zakresie poprawy bezpieczeństwa – określić należy czy ma być tam sygnalizacja świetlna czy rondo.

Pan Krzysztof Cepuchowicz – wskazał na brak na tym skrzyżowaniu znaków kierunkowych

na Zgorzelec i Jelenią Górę.

Pan Tadeusz Sztaba – czy Zarząd Krajowy Dróg zainteresowany jest zainstalowaniem na

swoich drogach fotoradarów?

Pan Artur Śmigielski – ustosunkowując się do zgłoszonych zapytań stwierdził, że:

-         Starostwo Powiatowe nie kontaktowało się z Zarządem Dróg Krajowych w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i Kopernika,

-         oznakowanie tego skrzyżowania jest dobre,

-         budowie sygnalizacji świetlnej decydują nie tylko względy finansowe, ale również inne uwarunkowania – struktura ruchu. Na tej obwodnicy jest dobra widoczność, a natężenie ruchu pojazdów odbywa się tylko w określonych godzinach Odnosząc się do propozycji budowy ronda – jest to sprawa przyszłościowa, natomiast koszt zainstalowania sygnalizacji świetlnej wyniósłby około 200 tys. zł, na co nie ma środków. Tańszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie fotoradarów. Reasumując stwierdził, że nie planuje się w ciągu najbliższego czasu wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na tym odcinku.

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że jest bardzo niezadowolony z udzielonych odpowiedzi, bo kwota 200 tys. zł nijak się nie ma do bezpieczeństwa, tym bardziej, że z przejścia przez tą obwodnicę korzystają dzieci uczęszczające do szkoły.

Pan Stanisław Jastrzębski – wskazał na złą synchronizację świateł przy ul. Rybackiej –

Lwóweckiej.

Pani Maria Skórniak –w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy markecie

Plus należy wstawić na tym przejściu, między łańcuchami słupki uniemożliwiające wjazd

samochodów na parking przez przejście. Dobrym rozwiązaniem byłoby również ograniczenie

prędkości samochodów na ul. Rybackiej – Warszawskiej.

Pan Arkadiusz Słowiński – wskazał na potrzebę konserwacji aparatów przyciskowych na ul.

Rybackiej – Zgorzeleckiej.

Pan Artur Śmigielski – konserwacja aparatów przyciskowych prowadzona jest na bieżąco –

jeśli one nie działają zostaną naprawione. Przyjmuje wniosek o ograniczenie prędkości samochodów do 40 km/h na wskazanym odcinku. Odnosząc się do złej synchronizacji świateł na ul. Rybackiej – Lwóweckiej – światła zmieniają się w zależności od natężenia ruchu. Zostanie to sprawdzone i jeśli jest to usterka zostanie naprawiona. Odnośnie partycypacji w kosztach zainstalowania fotoradarów stwierdził, że nie może odpowiedzieć na to pytanie.

Pan Konrad Rowiński –prowadzone są rozmowy na temat zainstalowania fotoradarów. Na

przeszkodzie temu stoi na razie prawo o zamówieniach publicznych. Zorganizowany będzie najprawdopodobniej przetarg.

Pan Jan Sajan – wskazał na konieczność oczyszczenia zarośniętych chodników w kierunku

Zgorzelca.

Pan Artur Śmigielski – chodniki przylegające do dróg krajowych są sprzątane a to, że niektóre

są zarośnięte świadczy o tym, że nikt z nich nie korzysta. Postarają się je posprzątać.

Odnosząc się do wstawienia na przejściu przy Plusie, między łańcuchami słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na parking przez przejście- jest to niemożliwe, ponieważ nie można utrudniać pieszym przejścia. Można zwrócić się do Plusa, aby fizycznie odgrodził ten teren.

Pan Ryszard Janiak – wskazał na potrzebę ustawienia np. głazów uniemożliwiających

przejazd samochodów przez zatoczkę autobusową przy ul. Jeleniogórskiej na wysokości byłej

Bawełnianki.

Pan Artur Śmigielski – ustawione zostaną tam zapory.

Ad. 6 Informacja na temat rozbudowy oczyszczalni ścieków

Informację przedstawił pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „HYDROBUDOWA 9” Spółka z o.o. z Poznania. Zaawansowanie prac objętych podstawowym kontraktem i umowami na roboty dodatkowe, zgodnie ze złożonymi świadectwami przejściowymi płatności, wynosi ok. 49%. Zakończono prace związane z opracowaniem zmian projektowych dotyczących koncepcji

gospodarki osadowej oraz kosztorysów inwestorskich. Opracowano i złożono wnioski na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji i niskoprocentowych pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski uzyskały pozytywna akceptację. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 7 533 000 złotych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (kredyt

niskoprocentowy) oraz 2 630 000 złotych z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (w tym dotacja 1 315 000 złotych). Miasto otrzymało decyzję dotyczącą dodatkowego finansowego wsparcia inwestycji z rezerwy celowej budżetu

państwa na dofinansowanie, jako wkładu własnego miasta, prac modernizacyjnych oczyszczalni. Wnioskowano o kwotę 3 500 000 złotych, przyznano 800 000 złotych. Na ukończeniu są prowadzone przez komisje prace związane z udzieleniem dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych robót obejmujących temat gospodarki osadowej. Na podstawie sporządzonych opracowań zamiennych i na roboty dodatkowe zbilansowano również koszty inwestycji, które zamkną się kwotą 21 176 600 złotych. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zakończenie inwestycji w ustalonym terminie, szukanie innych źródeł finansowania inwestycji tak, aby udział środków finansowych budżetu miasta w finansowaniu inwestycji był jak najmniejszy oraz osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczonych ścieków.

 

Ad.7

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych

radnych Rady Miasta Lubań za rok 2004

 

Pan Marian Kwolik – przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miasta

Lubań za rok 2004.

Oświadczenia złożyły 22 osoby Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie.

W oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Analiza oświadczeń stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8

Informacja Burmistrza Miasta Lubań dotycząca analizy oświadczeń majątkowych

pracowników samorządowych za rok 2004

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Oświadczenia złożyło 37 osób, 36 oświadczeń zostało złożonych w terminie, 1 oświadczenie

(pani Jolanty Górskiej) zostało złożone w dniu 11 lipca 2005 roku na pisemne wezwanie Burmistrza. Wszystkie oświadczenia zostały przekazane do Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania osób zobowiązanych do składania oświadczenia, oświadczenia w większości są wypełnione prawidłowo, nie mniej jednak najczęściej popełnione błędy to: brak określenia

przynależności poszczególnych składników majątkowych, rzeczy ruchomych, dochodów i

zobowiązań do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, w pkt. VIII brak kwot oraz tytułu osiągniętego dochodu małżonka lub podawanie przychodu zamiast dochodu. Reasumując stwierdzone nieprawidłowości (błędy) nie są na tyle istotne, aby zastosować wobec tych osób uregulowania art. 24 h ust. 9 i art. 24 l Ustawy o samorządzie gminnym. Należy potraktować je jako oczywiste błędy o mniejszym ciężarze gatunkowym. Osoby zobowiązane do składani oświadczeń majątkowych zostaną poinformowane o stwierdzonych błędach, aby zapobiec ich powtórzeniu przy składaniu kolejnych oświadczeń majątkowych. Analiza oświadczę stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwał

 

Projekty uchwał w sprawach:

1.      Zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok

Komisja Budżetu nie wydała opinii – 2 za, 2 przeciw,2 wstrzymujące się

Opinie pozostałych komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, opieki Społecznej i Socjalnej – 3 za, 1 przeciw

Komisja Gospodarki Miejskiej - 5 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący się

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 12 za, 6 przeciwnych i 2 wstrzymujących się

2.      Zmiany Uchwały Nr XXX/240/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu na 2005 rok

Opinie wszystkich komisji pozytywne:

Komisja Zdrowia, opieki Społecznej i Socjalnej – 3 za, 1 wstrzymujący się

Komisja Gospodarki Miejskiej – jednogłośnie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – jednogłośnie

Komisja Budżetu - jednogłośnie

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 10

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania

Pan Henryk Rogacki – udzielił odpowiedzi na zapytanie pani Grażyny Chromy - ziemia i gruz

wywożony z budowy stacji benzynowej na ul. Włókienniczą jest zgodny z planem i uzgodnieniami.

Pan Konrad Rowiński – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-         udzielenia informacji, które z parceli leżących wokół placu przy fontannie (przy Ratuszu) mają być sprzedane pod zabudowę mieszkaniowo – handlową i kiedy ta sprzedaż ma nastąpić - zgodnie z planem zagospodarowania sprzedaż i zagospodarowanie dotyczy terenu od Ratusza do chodnika. Na razie jednak sprzedaż tych działek jest wstrzymana na okres 10-15 lat. Teren ten powinien zostać sprzedany poważnemu inwestorowi, który zagospodaruje go szybko i solidnie.

-         Można rozważyć w przyszłości pomysł wybudowania na tym terenie np. siedziby Urzędu i jakiegoś banku. Na razie jednak sprzedaż tych działek jest wstrzymana na okres 10 -15 lat.

-         przywrócenia oświetlenia w parku położonym u zbiegu ulic Łużyckiej i Staszica – wniosek jest zasadny

-         zamontowania na gzymsach Ratusza bolców, które uniemożliwiałyby gołębiom siadanie na nich - wniosek jest zasadny,

-         naprawy muru oporowego przy ul. Zgorzeleckiej – służby techniczne ocenią jego stan,

-         uwzględnienia w budżecie miasta na rok 2006 środków na remont schodów na ul. Łużyckiej – wniosek do rozpatrzenia,

-         dlaczego zabytkowa brama przy jednej z posesji przy ul. Brackiej 10 jest szpetnie zamurowana, kto i na jakiej podstawie wydał zezwolenie na takie zeszpecenie tej ulicy – jest to posesja prywatna, miasto nie wydawało na to żadnej zgody, prawdopodobnie była to samowola budowlana,

-         czy planuje się do końca roku stworzenie szczególnych preferencji dla mieszkańców zainteresowanych ewentualnym wykupem mieszkań komunalnych , aby tym samym pobudzić sprzedaż – nie da się tego zrobić do końca roku, ale jest to sprawa do przemyślenia w roku przyszłym. Istnieje jednak obawa, że lokale sprzedane osobom niezamożnym spowoduje, że nie będą oni mieli środków na właściwe ich utrzymanie, niemniej jest to temat do dyskusji,

-         uporządkowania terenu na pl. Okrzei sąsiadującym z budynkiem przychodni lekarskich – zorientujemy się kto jest właścicielem terenu,

-         zamontowania na ul. Zawidowskiej przy skrzyżowaniach z ulicą doprowadzającą do Łużyckiego Centrum Medycznego lustra, umożliwiającego bezpieczny wyjazd z ŁCM z uwagi na to, że jest to droga wojewódzka wniosek przesłany zostanie do Starostwa,

-         optymalnego docięcia żywopłotu na ul. A. Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką, którego wysokość ogranicza widoczność włączających się do ruchu pojazdów – zostanie wykonane,

-         naprawy punktu oświetleniowego na pl. Księdza Winiarskiego – w ramach konserwacji oświetlenia,

-         jaką cenę został sprzedany teren pod budowę stacji paliw – miasto gruntu nie sprzedawało ponieważ nie jest to grunt miejski ale prywatny.

Pan Wiesław Wydra - udzielił odpowiedzi na zapytanie dotyczące usunięcie znaku zakazu

wjazdu na plac Strażacki - można znak usunąć i przyglądnąć się jak będzie to funkcjonowało.

 

Ad. 11

Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik poinformował o:

-         wystąpieniu z dniem 15 października 2005 roku pana Zenona Piwoni z klubu radnych SLD-UP,

-         terminie odbycia 40 sesji Rady Miasta 29 listopada 2005 roku

Pan Konrad Rowiński –zwrócił się z prośbą do radnych, aby uczestniczyli w pracach zespołu

opiniodawczego ds. rewitalizacji miasta.

Chęć uczestnictwa w pracach tego zespołu zgłosili: pan Jan Sajan, pan Zenon Piwoni, pan

Marian Kwolik, pan Arkadiusz Słowiński i pan Krzysztof Jaworski.

W związku z wyczerpaniem wszystkich zaplanowanych punktów porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Lubań.

 

Załączone dokumenty
  sprawozdanie_oswiadczenia_majatkowe (21.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  sprawozdanie_oswiadczenia_majatkowe_01 (55.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-03 09:01:23, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-03 09:02:44, Ostatnia zmiana: 2006-11-03 09:04:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3422