Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054319
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Programy, strategie i opracowywania » Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

Lokalny Plan Rewitalizacji miasta Lubań

Lubań jest 23-tysięcznym miastem powiatowym, na południowo-zachodnich rubieżach Polski. W ciągu swej historii, która liczy już ponad 1000 lat, miasto zawsze miało charakter przygraniczny. Ścierały się tutaj wpływy Serbołużyczan, Polaków, Czechów, a w końcu i Niemców, w pobliżu przebiegały granice Polski, Czech i kolejnych krajów niemieckich – Saksonii, Prus i Niemiec. Przez większość swojej historii Lubań czerpał bogactwo z tego przygranicznego położenia. Ciągłość osadnictwa i ewolucyjny rozwój gospodarki sprawiały, iż mieszkańcy Lubania z pokolenia na pokolenie pomnażali swoje bogactwo, a co za tym i miasto. Lubań długo podnosił się ze zniszczeń, jakie dotknęły miasto w końcu drugiej wojny światowej. Kolejne ciężkie zmiany dotknęły społeczność Lubania wskutek gwałtownych przemian społeczno-gospodarczych lat 90-tych XX wieku. Lubań stał się miastem o strukturalnym bezrobociu spowodowanym upadkiem kilku kluczowych przedsiębiorstw państwowych. Od tej pory miasto stopniowo zmienia swój wizerunek i profil. Z miasta typowo przemysłowego staje się miastem o rozwiniętej funkcji handlowej, drobnej przedsiębiorczości, a także być może w przyszłości również turystyki. Przeprowadzenie określonych zmian gospodarczych w mieście wymaga jednak skonstruowania programu, który w oparciu o zmiany przestrzenne, infrastrukturalne, inwestycje, wykreuje określony wizerunek miasta, a także będzie stymulował kierunki tych zmian. Dzięki tym działaniom odwrócone zostaną negatywne tendencje społeczno-gospodarcze.

 

W tym celu podjęto decyzję o przygotowaniu programu operacyjnego „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubań”. Uznano, iż posiadanie przedmiotowego programu wychodzi naprzeciw potrzebom miasta, a także będzie dokumentem, który umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne.

 

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest całościowa odnowa wybranych obszarów miejskich, która obejmuje nie tylko sferę przestrzenną, lecz również gospodarczą, społeczną i ekologiczną. Program Lokalnego Programu Rewitalizacji skierowany jest, więc do wybranych dzielnic, przede wszystkim o zabytkowym charakterze, a także terenów poprzemysłowych i powojskowych, które podupadły technicznie, gospodarczo, a w konsekwencji również dotknęły je problemy społeczne.

 

Na Lokalny Program Rewitalizacji składają się, więc z jednej strony programy techniczne, polegające na remontach, modernizacji zabudowy, renowacji zabytków, a z drugiej strony programy skierowane na pobudzenie inicjatywy gospodarczej, rozwiązujące problemy społeczne (bezrobocie, przestępczość, niż demograficzny). Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji nie jest więc remont techniczny określonych części miasta lub obiektów, lecz uzyskanie poprzez działania inwestycyjno-remontowe określonych efektów społeczno – gospodarczych. Dlatego też rewitalizacja oznacza szeroki wachlarz działań przywracających wybrane obszary do życia. Podejmowane projekty powinny, więc zachęcić do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących miejsca pracy, do współpracy różnych środowisk i instytucji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, poprawy bezpieczeństwa, zapobiegania przestępczości, aktywizacji organizacji kulturalnych, turystycznych.

 

Lokalny Program Rewitalizacji przygotowany został przez Zespół do spraw przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z koordynatorem, powołanym zarządzeniem Burmistrza Lubania. W skład zespołu weszli zainteresowani przedstawiciele wybranych wydziałów Urzędu Miasta, a także Burmistrz. Dodatkowo w prace nad projektem LPR-u włączenie zostali radni miejscy, przedstawiciele zarządów wspólnot mieszkaniowych, spółek miejskich. Zespół odbył kilka spotkań, podczas których ustalono granice obszarów rewitalizowanych, cele do osiągnięcia, a także zadania, które mają pomóc w osiągnięciu określonych celów. Tekst dokumentu został przygotowany przez koordynatora zespołu – Tomasza Bernackiego, na podstawie wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, przy wykorzystaniu m.in. istniejących dokumentów strategicznych regionalnych i miejskich, materiałów dostarczonych przez członków zespołu oraz wydziały Urzędu Miasta Lubań. Ostateczna wersja tekstu została przedstawiona Zespołowi, spółkom miejskim oraz największym zarządcom wspólnot mieszkaniowych, a ostatecznie radnym miejskim, w celu wniesienia dodatkowych uwag.

W wyniku pracy zespołowej wyznaczono 7 obszarów miasta przeznaczonych do rewitalizacji. Obszary te pokrywają się z historycznymi dzielnicami mieszkaniowymi (mieszkaniowo – usługowymi) oraz jeden obszar związany jest z dawną strefą przemysłową. Wyznaczone obszary w dużym stopniu uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej (niektóre dzielnice nawet w 60-70%), przez co niegdyś bardzo atrakcyjne miasto stało się w okresie powojennym przedmiotem wielu „eksperymentów” urbanistycznych, które doprowadziły do jeszcze większej degradacji tkanki miejskiej. Wskutek tego wiele części miasta utraciło swój dawny specyficzny charakter, tracąc walory gospodarcze, kulturowe i turystyczne. Dlatego też do rewitalizacji wyznaczono następujące obszary:

-         Stare Miasto

-         Przedmieście Brackie

-         Przedmieście Zgorzeleckie

-         Przedmieście Mikołajskie

-         Kamienna Góra

-         Obszar przemysłowo – kolejowy przy ul. Gazowej

-         Stary Lubań Górny

 

Podczas opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji korzystano z ustaleń zawartych w miejskich dokumentach strategicznych takich jak:

-         Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lubania

-         Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Lubań,

-         Strategia rozwoju miasta – Lubań 2000 plus

-         Plan rewitalizacji Starego Miasta

-         Program Ochrony Środowiska

-         Wieloletni Program Wspierania Przedsiębiorczości dla miasta Lubań na lata 2004-2008 (projekt)

-         Strategii Mieszkaniowej miasta Lubań.

Ramy czasowe Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Lubań przyjęto zgodnie z horyzontami czasowymi programowania Unii Europejskiej tj. na rok 2006 (jako ostatni rok etapu 2000-2006) oraz na lata 2007 – 2013. Na najbliższy okres, krótkoterminowy, wiele zadań zawartych wpisuje się w istniejący dokument strategiczno-finansowy miasta – Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Załączone dokumenty
  Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Lubań (11.4MB) obrazek pobierz obrazek pokaż
Zobacz także
  Uchwała Nr XLII/317/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubań

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-08 12:24:37, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-08 12:28:43, Ostatnia zmiana: 2006-06-09 10:18:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6574