Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5512878
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2006 rok Wersja do druku

Lubań dnia 03 października 2006r.

 

GGNiR 0151/ 38 / 05/06

 

OGŁOSZENIE

 

 

                          Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1,art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm. ),§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku  poz.2108 ) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.);

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

 kolejny  przetarg ustny nieograniczony

 

 

-         na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Esperantystów, Obręb II, AM 17, stanowiącej  działkę nr 40/2 o powierzchni  2.976 m2

 

cena wywoławcza wynosi 118.000,-zł( słownie :sto osiemnaście tysięcy złotych)

 

wadium wynosi 10.000,- zł ( słownie :dziesięć tysięcy złotych)

 

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

·        Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działkę niezabudowaną Nr 40/2 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

 

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań , nieruchomość znajduje się w jednostce 1AG10 przeznaczonej na tereny aktywności gospodarczej (tereny, na których zlokalizowane są usługi komercyjne i publiczne, działalności produkcyjne, bazy transportowe i przeładunkowe , składy i magazyny).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2006 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14 ,sala nr 11.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 09 listopada 2006 roku na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej

Oddział Lubań ul.7-ej Dywizji 14- konto nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 .

  

Wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

 

100 % ceny uzyskanej w przetargu , należy wpłacić najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem .Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży , najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie oznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. Nr 167 z 2004 roku poz.1758).

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w kwocie 1.817,80,-zł(słownie :jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych , osiemdziesiąt groszy ).

 

Ustanowiona zostanie służebność gruntowa na czas nieokreślony , polegająca na prawie bezpłatnego przejazdu , przewozu i przechodu przez działkę Nr 40/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 40/1 zabudowanej stacją transformatorową.

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro ,pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

 

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania .

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-04 13:35:09, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-04 13:37:14, Ostatnia zmiana: 2008-08-22 14:23:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1022