Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054360
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Stowarzyszenia i Związki obrazek Wersja do druku

Związek Miast Polskich

obrazek 

ul. Robocza46 A

61-517 Poznań

tel.: (061) 633 50 50

fax: (061) 633 50 60
email: biuro@zmp.poznan.pl  

(URL): http://www.zmp.poznan.pl/index.htm

 

Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny.

Wiosną 2003 roku do Związku należy 265 miast. Mieszka w nich ponad 76% miejskiej ludności kraju. Miasto Lubań przystąpiło do Związku Miast Polskich w 1994 roku (Uchwała Rady Miasta w Lubaniu Nr LXII/354/94 z dnia 25 stycznia 1994 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do Związku Miast Polskich)

Delegatem Miasta od 1994 roku jest obecny Burmistrz Miasta pan Konrad Rowiński. (Uchwała Rady Miasta w Lubaniu Nr IV/32/1994 z dnia 15 listopada 1994 w sprawie zmiany

Uchwały Rady Miasta w Lubaniu Nr LXII/354/1994 z dnia 25 stycznia 1994 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do Związku Miast Polskich)

 

Organem stanowiącym Związku jest jego Zgromadzenie Ogólne.
Zgromadzenie Ogólne:

-         składa się z delegatów wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,

-         odbywa się dwa razy w roku,

-         wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,

-         podejmuje uchwały i wnioski,

-         ustala budżet Związku.

 

Organem wykonawczym jest Zarząd, któremu przewodniczy Prezes Związku.
Zarząd:

-         liczy 17 członków,

-         opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,

-         spotyka się raz w miesiącu,

-         reprezentuje Związek na zewnątrz,

-         wykonuje budżet,

-         organizuje przedsięwzięcia Związku.

 

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna:

-         składa się z pięciu osób,

-         uczestniczy w pracach Zarządu,

-         bada wykonanie przez Zarząd budżetu,

-         kontroluje realizację uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

-         Organy Związku obsługuje Biuro, którego dyrektora powołuje Zarząd.

 

Działalność Związku

Lobbing legislacyjny
Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stanowiska i projekty zmian ustaw niekorzystnych dla samorządów, przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe Związku, a także wypracowane w czasie konferencji, spotkań i zjazdów są przedstawiane:

-         Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom roboczym,

-         komisjom Sejmu i Senatu,

-         odpowiednim ministerstwom.

Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o nie podpisywanie ustawy albo podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin.
W celu uzyskania odpowiednich regulacji prawnych przedstawiciele Związku współpracują nie tylko z komisjami Sejmu i Senatu, czy poszczególnymi ministerstwami, ale uczestniczą również w pracach między innymi:

-         Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych,

-         Narodowej Rady Integracji Europejskiej,

-         Naczelnej Rady Zatrudnienia,

-         Państwowej Rady Nieruchomości,

-         Okrągłego Stołu ds. Zdrowia,

-         Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju,

-         Komisji Heraldycznej przy MSWiA,

-         Rady Fundacji Godła Promocyjnego Konkursu "Teraz Polska",

-         Rady Fundacji Agencji Rozwoju Komunalnego

 

Współpraca zagraniczna

Związek jest członkiem Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupiającej 45 organizacji gmin, powiatów i regionów z 31 krajów Europy. Ma także swoich przedstawicieli w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), który jest samorządową instytucją konsultacyjną przy Radzie Europy oraz we Wspólnej Komisji Konsultacyjnej Komitetu Regionów U E i Samorządów RR W pierwszym okresie działalności ZMP nawiązał współpracę z amerykańską Narodową Ligą Miast (NLC), której doświadczenia pomogły przy organizacji Związku. Ważnym kierunkiem działań ZMP na arenie międzynarodowej jest umacnianie współpracy miast bliźniaczych za pośrednictwem programu Komisji Europejskiej - Town Twinning. Związek utrzymuje stałe kontakty z podobnymi organizacjami samorządowymi w Europie oraz USA.

Partnerzy, z którymi Związek ma podpisaną umowę o współpracy to:

-         Niemiecka Sekcja CEMR,

-         Estoński Związek Miast,

-         Ukraiński Związek Miast.

Związek współpracuje i realizuje wspólne przedsięwzięcia z innymi członkami CEMR-u:

-         Związkiem Władz Lokalnych Danii,

-         Fińskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych,

-         Austriackim Związkiem Miast,

-         Międzynarodowym Biurem Władz Lokalnych w Londynie,

-         Związkiem Gmin Holenderskich,

-         Związkiem Władz Lokalnych Litwy,

-         Francuską Sekcją CEMR,

-         Związkiem Miast Słowackich,

-         Szwedzkim Związkiem Władz Lokalnych,

-         Partnerstwem Węgierskich Związków Władz.

Podejmowane są także wspólne działania z innymi partnerami w Niemczech oraz Kanadzie.


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-16 09:35:43, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-16 09:37:35, Ostatnia zmiana: 2006-06-16 09:41:58, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2768