Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964148
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » maj nr 44 -54 obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 50/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 15 maja 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubań nadanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań Nr 66/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku (tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 79/2005 z 6 maja 2005 roku zmieniony Zarządzeniem Nr 181/2005 z 8 listopada 2005 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1.       W § 7 wprowadza się następujące zmiany

-         w ust. 2 pkt 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„11) Referat ds. obronnych, reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych”.

-         w ust. 3 skreśla się pkt 2.

2.       W § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Burmistrz może tworzyć referaty samodzielne lub w ramach wydziałów, określając równocześnie podział zadań pomiędzy nimi.”

3.       W § 18 w zdaniu pierwszym i drugim po wyrazie „Wydziały” dodaje się wyrazy „i referaty”.

4.       W § 19 ust. 22 pkt 9 i 11 otrzymują nowe brzmienie:

„ 9) Łużyckie Centrum Rozwoju”;

„11) Referat ds. reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych /RK/”.

5.       W § 23 w ust.1 po wyrazach „samodzielnych stanowisk” do daje się wyrazy „oraz referatów”.

6.       W § 27 skreśla się ustępy od 7 do 14.

7.       W § 32 wprowadza się następujące zmiany:

-         skreśla się ust. 13,

-         ust. 18 otrzymuje nowe brzmienie:

„18. Nadzór merytoryczny nad Łużyckim Centrum Rozwoju”.

8.       W § 33 dodaje się ust. 36 w brzmieniu:

„ 36. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przygotowania zawodowego”.

9.       § 35 otrzymuje nowe brzmienie:

㤠35 Referat ds. reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych.

Do zadań Referatu ds. reagowania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1)       Merytoryczny nadzór nad organizacją stałych dyżurów związanych z podwyższeniem gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych.

2)       Organizacja szkoleń obronnych w ramach Akcji Kurierskiej.

3)       Opracowanie i aktualizacja programu mobilizacji gospodarki narodowej na wypadek „W”.

4)       Organizacja i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz udział w organizacji poboru.

5)       Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych.

6)       Organizowanie natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych.

7)       Przygotowanie dokumentów do zwrotów kosztów za ćwiczenia żołnierzy rezerwy oraz uznawanie poborowych i żołnierzy za opiekunów lub mających na utrzymaniu członków rodziny.

8)       Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w sprawach rejestracji i poboru służby wojskowej.

9)       Prowadzenie spraw związanych z reagowaniem kryzysowym, a w szczególności:

a.        przygotowywanie rocznego planu pracy miejskiego zespołu reagowania;

b.       kierowanie bieżącymi sprawami zespołu oraz jego działaniem w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;

c.        ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń zespołu;

d.       zawiadamianie o terminach posiedzeń zespołu i przewodniczenie jego posiedzeniom;

e.        realizowanie zadań obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

f.         nadzór nad Ochotniczą Strażą Pożarną;

10)    Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, a w szczególności:

a.        zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

b.       ochrona systemów i sieci informatycznych;

c.        kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

d.       Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

e.        Opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji;

f.         Szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych.”

10.   skreśla się § 37

 

§ 2

 

Zmienia się treść załącznika nr 1 „Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Lubań” – nowy schemat stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku.

 

§ 4

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta Lubań.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Załączone dokumenty
  zarzadzenie_50_2006_zalacznik1 (33.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-14 12:44:03, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-14 12:45:21, Ostatnia zmiana: 2008-09-04 12:57:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1169