Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054541
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Statut Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

Statut miasta Lubań

Statut miasta Lubań

(tekst ujednolicony według stanu na dzień 23 stycznia 2007  roku)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 Ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 30 Statutu Miasta Lubania przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 15 grudnia 1992 roku Nr XLII/239/92 ( T.J z 2004 r. Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego nr 65, poz.1292 z dnia 09.04.2004 r.) zmienionego Uchwałami : XL/301/2005 z 29 listopad 2005 roku ( Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego nr 264, poz. 4698 z dnia 30.12.2005r.), XLIII/318/2006 z 28 lutego 2006 roku ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 59 poz. 936 z 20.03.2006 r.), XLVIII/366/2006 z 27 czerwca 2006 r.  ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 170 poz. 2672 z 19.08.2006 r.) , V/24/2007 z 23 stycznia 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 39 poz. 354 z 13.02.2007 r.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Użyte w Statucie Miasta Lubań sformułowania oznaczają:

Miasto - Gminę Miejską Lubań,

Burmistrz - Burmistrza Miasta Lubań,

Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Miasta Lubań,

Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lubań,

Rada - Radę Miasta Lubań,

Radny - Członka Rady Miasta Lubań,

Statut - Statut Miasta Lubań,

Ustawa - Ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

                 (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Lubań - Gminę Miejską Lubań,

Rada Osiedla - Radę Osiedla Gminy Miejskiej Lubań.

 

§ 2

 

Lubań jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie miasta.

 

§ 3

 

1.      Miasto Lubań obejmuje obszar o powierzchni 16,12 km2.

2.      Granice miasta określone są na planie stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu.

3.      skreślony.

4.      Ustrój, zakres działania i zasady finansowania osiedli określają odrębne statuty.

 

§ 4

 

1.      Symbolami miasta są: herb, flaga i hejnał.

2.      Symbole miasta podlegają ochronie prawnej.

3.      Komercyjne wykorzystywanie nazwy i symboli Lubania wymaga zgody Burmistrza.

4.      Miasto posługuje się metalową tłoczoną pieczęcią okrągłą zawierającą pośrodku uproszczony herb a w otoku napis „Miasto Lubań”.

5.      Wzory i opisy symboli miasta oraz wzór pieczęci zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

 

§ 5

 

1.      Rada może osobie szczególnie zasłużonej dla Lubania nadać honorowe obywatelstwo miasta.

2.      Nadanie obywatelstwa honorowego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony miasta.

3.      Pozbawienie obywatelstwa honorowego następuje w taki sposób jak nadanie.

4.      Zasady nadania honorowego obywatelstwa Lubania określa Rada.

5.      Rada może przyznać osobie, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Lubania medal „Za zasługi dla Miasta Lubania”

6.      Wzór i opis medalu oraz zasady jego przyznawania określa załącznik nr 3 do Statutu.

 

§ 6

 

1.      Miasto posiada osobowość prawną.

2.      Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

3.      Miasto działa poprzez swoje organy: Radę Miasta i Burmistrza.

 

 

Rozdział II - Referendum Gminne

§ 7

 

1.      Mieszkańcy miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów miasta.

2.      W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady Miasta i Burmistrza przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.

3.      Referendum może być przeprowadzone w każdej innej ważnej sprawie dla miasta.

4.      Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek, co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

5.      Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział, co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

6.      skreślony.

 

 

Rozdział III - Rada Miasta

 

§ 8

 

1.      Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta.

2.      Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy z zakresu działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

3.      Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady określa ustawa o samorządzie gminnym i inne ustawy.

 

§ 9

 

1.      Rada kontroluje działalność Burmistrza oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2.      W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

3.      Do zadań komisji rewizyjnej należy:

a)     opiniowanie wykonania przez Burmistrza budżetu miasta,

b)     występowanie do Rady z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi,

c)      przedkładanie wniosku, o którym mowa w pkcie b do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

d)     kontrola działalności Burmistrza i podporządkowanych jednostek pod względem legalności, celowości i gospodarności, a w szczególności pod względem ich zgodności z polityką wynikającą z uchwał Rady Miasta,

e)     rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych .

4.      Komisja podejmuje działania na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę oraz w każdym innym przypadku podjęcia uchwały w sprawie kontroli przez Radę

5.      Szczegółowy tryb pracy oraz sposób przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 6 do Statutu .

6.      skreślony,

7.      skreślony,

8.      skreślony,

9.      skreślony,

10. skreślony,

11.  skreślony.

 

§ 9 a

 

1.      Przewodniczący Rady kieruje skargi na działalność Burmistrza i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do Komisji Rewizyjnej.

2.      Komisja zapoznaje się ze skargą, pisemnymi wyjaśnieniami do niej złożonymi przez zainteresowanego oraz aktami danej sprawy.

3.      Komisja swoją opinię w sprawie wraz ze skargą i wyjaśnieniami zainteresowanego przedkłada Radzie do rozpatrzenia na najbliższej sesji.

4.      Tryb i sposób rozpatrywania skarg regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

§ 10

 

1.     Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

2.      Funkcji, o których mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

3.     Prawo zgłaszania kandydatur na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących przysługuje każdemu radnemu. Głosowanie przeprowadza się odrębnie dla każdej z tych funkcji.

4.      skreślony.

5.      Do zadań i uprawnień Przewodniczącego Rady należy:

1)     reprezentowanie Rady na zewnątrz,

2)     przewodniczenie posiedzeniom Rady i organizowanie pracy Rady

3)     składanie oświadczeń w sprawach, które były przedmiotem obrad sesji lub jej komisji,

4)     skreślony,

5)     koordynowanie prac Biura Rady,

6)     nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Burmistrzem,

7)     przyjmowanie i analizowanie oświadczeń majątkowych radnych.

6.      Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia  wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 

§ 11

 

1.      Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesja odbywa się na jednym lub kilku posiedzeniach.

2.      Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

3.      Tryb zwoływania sesji, jej przebieg, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego obrad oraz prowadzenie protokołu określa szczegółowo Regulamin Rady, stanowiący załącznik nr 4 do Statutu.

 

§ 12

 

Rada na sesjach podejmuje uchwały, rezolucje i apele.

 

§ 13

 

1.      Sesja odbywa się na jednym lub kilku posiedzeniach.

2.      Protokoły z posiedzeń Rady i komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu.

3.      Jawność działania organów obejmuje w szczególności prawo obywatela do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń sesji i posiedzeń komisji po ich formalnym przyjęciu.

4.      Korzystanie z dokumentów, o których mowa w ust. 2, polega w szczególności na zapoznaniu się z treścią, sporządzeniu notatek, odpisów lub uzyskaniu wyciągu, odpisu bądź kopii w tym kopii elektronicznej.

5.      Dokumenty, o których mowa w ust. 2, udostępniane są na wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku osoba zainteresowana określa rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem jej zainteresowania. Wnioski rozpatruje Burmistrz.

6.      Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 2 zawierają informacje, co, do których istnieją ustawowe ograniczenia jawności, udostępniane są z wyłączeniem tych informacji, jeżeli zapewni to ich ochronę. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje w formie decyzji.

7.      Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2, jest nieodpłatne jednakże wydawanie odpisów, wyciągów bądź kopii w tym kopii elektronicznej może być objęte odpłatnością.

8.      Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2, następuje niezwłocznie.

 

§ 14

 

1.      Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany, przy czym ma obowiązek uwzględniania interesów całego miasta.

2.      Prawa i obowiązki radnego określa ustawa, inne akty prawne i niniejszy Statut.

3.      W sprawie naruszenia przez radnego podstawowych obowiązków wynikających ze złożonego ślubowania, właściwym dla rozpatrzenia jest Komisję Etyki wybraną przez Radę. Tryb działania określa Regulamin Komisji Etyki stanowiący załącznik nr 5 do Statutu.

4.      Radni mogą tworzyć kluby radnych, utrzymujących się ze składek członków klubu, zwanych dalej „klubem”:

1)     klub jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, związanym z wypracowywaniem wspólnych stanowisk, poglądów, opinii i decyzji dotyczących działalności na forum Rady i jej komisji,

2)     organizację klubu oraz wyboru jego władz określa regulamin przyjmowany przez członków klubu,

3)     klub tworzą radni w liczbie nie mniejszej niż trzy osoby,

4)     kluby mogą korzystać z pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia narad w Urzędzie Miasta,

5)     fakt powołania klubu, jego skład osobowy i władze oraz wszystkie zmiany w tym zakresie, podaje się do wiadomości Rady.

 

                                                                   § 15

 

1.      Do określonych zadań Rada tworzy komisje stałe i doraźne .

2.      skreślony.

3.      Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwały Rady.

 

4.      Rada powołuje następujące komisje stałe:

1)     Rewizyjną,

2)     Budżetowo – Gospodarczą,

3)     Infrastruktury Społecznej .

5.      W skład komisji wchodzą radni będący jej członkami . W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami . Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

6.      Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego .

 

§ 16

 

1.      Zadania komisji stałych określa Regulamin Rady Miasta stanowiący załącznik nr 4 do Statutu. Natomiast tryb pracy Komisji stałych określają ich regulaminy stanowiące załącznik nr 6, 7, 8 do Statutu.

2.      Zadania komisji doraźnych określa każdorazowo uchwała Rady.

 

Skreśla się wyrazy Rozdział IV - Zarząd Miasta wraz z §17 – 22.

 

§ 23

 

Burmistrz wykonuje:

1.      uchwały Rady,

2.      jemu przypisane zadania i kompetencje,

3.      zadania powierzone, o ile ich wykonanie na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego ,

4.      zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

 

§ 24

 

1.      Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i Objaśnieniami przygotowuje Burmistrz i przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.      Osiedla nie tworzą własnych budżetów i prowadzą działalność finansową w zakresie wyznaczonym przez budżet miasta.

 

§ 25

 

1.      Przewodniczący Rady wykonuje obowiązki pracodawcy w stosunku do Burmistrza za wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia.

2.      Burmistrz wykonuje obowiązki pracodawcy wobec osób powołanych na stanowisko sekretarza miasta i skarbnika miasta oraz powołanych na zastępców burmistrza, pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych instytucji kultury.

 

 Rozdział V - Mienie komunalne i gospodarka finansowa

 

§ 26

 

1.      Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Miasta uchwalanego przez Radę na rok kalendarzowy.

2.      Uchwalanie budżetu miasta poprzedza uchwała Rady określająca procedurę uchwalania budżetu, rodzaj i stopień szczegółowości materiałów, jakie przedstawić ma Burmistrz.

3.      Burmistrz jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową miasta.

4.      Gospodarka finansowa miasta jest jawna.

5.      Obsługę kasową miasta prowadzi bank wskazany przez Radę.

6.      Wykaz komunalnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych gminy zawiera załącznik nr 9 do statutu.

 

Rozdział VI – Osiedla

 

§ 27

 

1.      W Lubaniu mogą być tworzone osiedla, jako samorządowe jednostki pomocnicze miasta.

2.      Organem uchwałodawczym osiedla jest Rada Osiedla.

3.      Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd Osiedla.

4.      Przewodniczący Zarządu osiedla może uczestniczyć w pracach Rady Miasta na zasadach przyjętych dla radnego Rady Miasta – bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla o sesjach Rady Miasta – na takich samych zasadach jak radnych.

5.      Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

6.      Rada Miasta może upoważnić właściwe organy osiedla do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

§ 28

 

1.      Osiedla tworzy Rada Miasta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy w drodze uchwały.

2.      Łączenie, podział oraz likwidacja osiedli następuje wg zasad przewidzianych dla ich utworzenia.

3.      Wybory organów osiedla zarządza Rada Miasta.

4.      Granice jednostek pomocniczych, ich ustrój, a także zakres działania i zasady funkcjonowania określają statuty osiedli.

5.      Osiedla nie posiadają uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej miasta.

 

 

 

 

§ 29

 

1.      Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawują Rada Miasta oraz Burmistrz,

2.      Burmistrz dokonuje kontroli gospodarki finansowej osiedli raz na rok.

 

 

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

 

 

§ 30

 

1.      Uchwalanie i zmiany Statutu mogą być wprowadzane bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

2.      Zmiana wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załączone dokumenty
  Statut miasta Lubań (56.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-05-30 14:28:07, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-05-30 14:36:21, Ostatnia zmiana: 2007-02-23 07:52:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4256