Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056823
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » V kadencja » 2008 rok » maj 2008 r.( nr 48 - 53 ) obrazek Wersja do druku

Zarządzenie nr  53 /2008

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  29 maja 2008 roku

 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2, art. 58 ust 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142   poz. 1591 późniejszymi zmianami/, art. 165 ust. 1. art. 167 ust.2 pkt 1 i 2, art. 184 ust.1   pkt 1 i 2, pkt 13, pkt 14, art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 uchwały nr XVI/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2008 rok. Burmistrz Miasta Lubań zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 9.870 zł

2.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale  801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ( Szkoła Podstawowa  nr 2) w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.870 zł

3.     Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.136 zł

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność  o kwotę 3.136 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę  3.074 zł

 

§ 2

 

1.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta  o kwotę  47.600 z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 35.000 zł

      § 4430 różne opłaty i składki o kwotę  12.600 zł

2.     Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w kwocie 51.400 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  36.200 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.300 zł

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1.100 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę  4.000 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 5.000 zł.

3.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe ( rezerwa ogólna) w § 4810 rezerwa o kwotę 30.036 zł

4.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.636 zł

5.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  (ABK-3) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.550 zł.

6.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 23.988 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11.988 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 12.000 zł

7.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 23.988 zł z tego

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  22.488 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł

8.     Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 167.300 zł z tego:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 166.800 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 500 zł

ABK-2

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 500 zł

ABK-3

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 166.800 zł

ABK-4

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 36.800 zł

9.     Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  o kwotę 167.300 zł z tego:

§ 3020  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 16.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.400 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  45.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę  100.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 1.000 zł

§ 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę

500 zł

ABK-2

§ 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości o kwotę 500 zł

ABK-3

§ 3020  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  20.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł

ABK-4

§ 3020  wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.400 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę  25.000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł

§ 4430 różne opłaty i składki  o kwotę 1.000 zł

10.Zwiększa się wydatki  w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.600 zł

11.Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022 Rada Miasta w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1.600 zł

12.Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.850 zł –flagi z herbem Miasta.

13.Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą  46.948.933 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań na rok 2008 po zmianach wynoszą  47.952.748 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta
                                                                                                Konrad Rowiński

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-06-27 11:46:50, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-06-27 11:48:25, Ostatnia zmiana: 2008-09-17 09:50:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2650