Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084345
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Lubań

za 2007 rok

 

I. w zakresie spraw organizacyjno – prawnych :

 

1.      Burmistrz wydał  142 zarządzenia.

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 55  projektów  uchwał Rady .

3.      Burmistrz wydał  łącznie 10 upoważnień i pełnomocnictw.

4.      Burmistrz wydał  łącznie  10752 decyzje administracyjne.

 

Wydział

Liczba wydanych decyzji administracyjnych

Odwołania

Do ponownego rozpatrzenia

Decyzje uchylone /umorzone

Decyzje utrzymane w mocy

Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa

 

86

 

-

 

-

 

-

 

-

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

2137

 

10

 

8

 

8

 

2

Rozwoju

310

1

-

1

-

 

Oświaty

676

             -

              -

-

 

-

Finansowy

7062

1

1

1

-

 

Spraw Obywatelskich

               44

4

4

4

 

Techniczno-Inwestycyjny

             121

-

-

-

-

Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

 

88

 

-

 

-

 

-

 

-

Urząd Stanu Cywilnego

              228

-

-

-

-

          Razem:

10752

16

12

14

2

 

 

5.      W 2007 r. Burmistrz  kontynuował obowiązkową wymianę dowodów osobistych  książeczkowych na dowody osobiste nowego wzoru. W związku z tym  wydał łącznie z dokumentami wystawianymi po raz pierwszy, 5.132 dokumenty, tj. o 1.443 więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. W tej liczbie mieści się 3.720 dowodów osobistych wymienionych z przyczyn ustawowych.

6.      Burmistrz jako Zgromadzenie Wspólników

 

·        PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu

            odbył 3 posiedzenia, w tym 1 zwyczajne

            podjął 11 uchwał

 

·        LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu

            odbył 4 posiedzenia, w tym 1 zwyczajne

            podjął 10 uchwał

 

·        ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu

            odbył  5 posiedzeń, w tym 1 zwyczajne

            podjął 8 uchwał

 

·        LTBS Sp. z o.o. w Lubaniu

            odbył 1 posiedzenia- zwyczajne

            podjął  5 uchwał.

 

7.      Zatrudnienie :

 

·        Burmistrz powołał na stanowisko : Dyrektora Gimnazjum nr 3  – panią

Aleksandrę Białek , Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 – panią Jolantę Kazan . Obie Panie zostały wyłonione w drodze konkursu;

·        Zatrudnił w  Urzędzie Miasta w ramach  prac publicznych  24  pracowników

oraz umożliwił 20 młodym osobom odbycie stażów absolwenckich oraz  przygotowania zawodowego .

 

8.      Kontrole:

 

1)     Wewnętrzne :

W 2007 roku Burmistrz za pośrednictwem inspektora ds. kontroli przeprowadził    następujące kontrole :

 

 

Lp.

Nazwa jednostki podlegającej kontroli

Przedmiot kontroli

Termin przeprowadzonej

kontroli

1.

Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Weryfikacja wniosku

o zatwierdzenie stawek wody i ścieków na 2006r.

05.02-14.02.2007r.

2.

Administracja Budynków Komunalnych Nr 3

Przestrzeganie ustaleń Statutu, obowiązujących procedur kontroli, wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych

i dokonywania wydatków w 2007r.

i w okresie lipiec-grudzień 2006r.

17.04.-14.05.2007r.

3.

Administracja Budynków Komunalnych Nr 4

Przestrzeganie ustaleń Statutu, obowiązujących procedur kontroli, wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych

i dokonywania wydatków w 2007r.

i w okresie lipiec-grudzień 2006r.

23.05-05.06.2007r.

4.

Administracja Budynków Komunalnych Nr 2

Przestrzeganie ustaleń Statutu, obowiązujących procedur kontroli, wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych

i dokonywania wydatków w 2007r.

i w okresie lipiec-grudzień 2006r.

14.06-29.06.2007r.

5.

Spółki Komunalne

Analiza sprawozdań

za 2006r.

27.07.2007r.

6.

Spółki Komunalne

Analiza sprawozdań

za I półrocze2007r.

03.08.2007r.

7.

Miejski Dom Kultury

Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2006r.

11.12-31.12.2007r.

8.

Muzeum Regionalne

Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2006r.

11.12-31.12.2007r.

9.

Miejska Biblioteka Publiczna

Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2006r.

11.12-31.12.2007r.

10.

Międzyzakładowy  Klub Sportowy

„ Łużyce”

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r.

18.12.-31.12.2007r.

11.

UKS MOSiR

„SKORPIONY”

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

12.

JWOPR

Jelenia Góra

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

13.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

14.

Związek Harcerstwa Polskiego

 

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

15.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii NSPJiSJ

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

16.

Ognisko TKKF

„Osiedle”

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

17.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

18.

Międzyszkolny Klub Sportowy

„Piast”

Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Miasta w 2007r

18-31.12.2007r.

 

 

2)     Zewnętrzne :

 

W 2007 roku  Burmistrz jako organ wykonawczy Gminy był kontrolowany przez jednostki  zewnętrzne :

 

Lp

Kontrolowany dział Urzędu Miasta

Przez kogo kontrolowany

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

1.

Urząd Miasta :

Wydział  Organizacyjno-

Prawny

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

23.03

2007r.

Prawidłowość rozpatrywania  skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych w okresie 2006-2007r.

2.

Urząd Miasta:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Starostwo Powiatowe

 w Lubaniu

18. 04-

2007r.

 

Kontrola stanu organizacji ruchu na drogach gminnych zarządzanych przez

Burmistrza Miasta Lubań.

3.

Urząd Miasta:

Urząd Stanu

Cywilnego

Archiwum Państwowe

we Wrocławiu,

 

20.09.

2007r.

Kontrola archiwum zakładowego

4.

Urząd Miasta:

 Wydział  Organizacyjno-

Prawny

Archiwum Państwowe

we Wrocławiu,

 

20.12.

2007r.

Kontrola archiwum zakładowego

 

 

II. w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1.      Remonty komunalnych budynków i lokali mieszkalnych :

 

 

Rodzaj remontu

 

Ilość przeprowadzonych remontów 2007 r.

 

Koszt remontów

 

Remonty dachów

 

63

 

608.110,-

 

Wymiana instalacji w budynkach :

- wodociągowej

- kanalizacyjnej

- gazowej

- elektrycznej

- inne

 

 

 

13

9

11

29

20

 

 

 

23.777,-

50.826,-

13.546,-

67.982,-

52.063,-

 

Łącznie w komunalnych zasobach mieszkaniowych nakłady na remonty w roku 2007

wyniosły  816.304  złotych. 

 

2.      Uzysk i rozdział lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem : 24

      z tego :

-        lokali mieszkalnych                         - 18

-        lokali socjalnych                               -   6

 

    Rozdział mieszkań  :

-        lokale mieszkalne                            - 18

-        lokale socjalne                                 -   6

  

Rodziny umieszczone na listach, oczekujące na lokale :

 

-        mieszkalne                                       -   49

-        socjalne                                            - 103

 

 

3.      Zieleń miejska 

 

Ogólna powierzchnia zieleni miejskiej wraz z zielenią na posesjach budynków komunalnych wynosi 64 ha, wraz z miejskimi parkami. Na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano z budżetu miasta  173.551 zł. Prace związane  z utrzymaniem zieleni miejskiej koncentrowały się głównie na obszarze   35 ha, z tego w parkach o powierzchni 17,7 ha .Zakres prac obejmował koszenie traw, pielęgnację rabatów i gazonów ,wycinkę suchych drzew ,pielęgnację żywopłotów oraz nasadzenia drzew i krzewów  w ilości :

-        drzew       - 1.150  szt.

-        Krzewy     -    350  szt.

Ponadto na terenach zieleni miejskiej usunięto 21 szt. suchych drzew. Usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej wykonywał Zakład            Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu.

 

4.      Cmentarnictwo

 

Zadania związane z cmentarnictwem w 2007 roku realizowane były jak w latach poprzednich przez miejską spółkę  Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka

z o. o w Lubaniu .

-        przy ul. Wrocławskiej o pow.1,3 ha. Cmentarz posiada przygotowaną kwaterę pod pochówki o pow.0,5 ha

-       na Uniegoszczy o pow. 0,8 ha cmentarz posiada rezerwy powierzchni na pochówek zmarłych na około 5 lat.

 Na prace związane z utrzymaniem Cmentarza Żołnierzy Radzieckich  na terenie – „ Park Kamienna Góra o pow.0,45 ha , wydatkowano kwotę  27.284 zł.ze środków  Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Wrocławiu oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

5.    Komunikacja miejska

Zadanie to realizowana jest przez Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej w Lubaniu Spółka z o. o .na podstawie umowy z Burmistrzem Miasta Lubań . W 2007 roku  komunikacja miejska obejmowała 4 linie, które w pełni zaspakajają potrzeby mieszkańców miasta . Ceny biletów wynosiły – normalny  1,80 zł. ulgowy – 0,90 zł

Wydatki z budżetu miasta na utrzymanie  komunikacji miejskiej w 2007 roku wyniosły  – 42.363 zł

 

6.      Gospodarka odpadami komunalnymi i oczyszczanie miasta

W 2007 r. zebrano  ogółem 6.760,97 ton odpadów komunalnych, w tym: z gospodarstw domowych 5.925,52 tony, pozostałe ( zakłady) – 835,45 tony. Ilość selektywnie zebranych odpadów ogółem  – 500,73 tony w tym:

-        papier i tektura                                                  - 86,82 ton

-        opakowania z tworzyw sztucznych                   - 25,58 ton

-        opakowania ze szkła                                        - 73,70 ton

-        odpady wielkogabarytowe                               - 88,77 ton

-        odpady biodegradalne i inne                           - 225,86 ton

Odpady stałe gromadzone były na wysypisku położonym w Lubaniu przy

ul. Bazaltowej

Do miejskiej oczyszczalni ścieków zrzucono ogółem  1.000 tyś.m3 ścieków.

 

Pracami porządkowymi objęto tereny miejskie o powierzchni 56.282 m 2

Na utrzymanie czystości na terenach miejskich w 2007 roku wydatkowano z budżetu miasta 309.309 zł.

/sprzątanie terenów miejskich wywóz śmieci z koszyczków , zakup koszy na śmieci,

wywóz zbędnych przedmiotów, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego/.

 

7.      Oświetlenie drogowe 

 

Na koniec roku 2007 sieć oświetlenia drogowego na terenie miasta obejmowała 1717 punktów świetlnych podzielonych na 36 obwody oświetleniowe.

 

Całkowity koszt utrzymania oświetlenia w roku 2007 wyniósł :                 632.905 zł.

w tym m.in. :

-        opłaty za zużycie energii elektrycznej                                               308.878 zł.

-       koszt konserwacji                                                                                  95.218 zł.

-       koszt likwidacji skutków wandalizmu                                                   28.845 zł

-        koszt modernizacji obwodów                                                             123.732 zł

-        pozostałe koszty ( drobne remonty,                                                       5.200  zł.

                               opłaty dzierżawne )

 

W roku 2007 w ramach modernizacji systemów oświetlenia zrealizowano m.in. : 

·       na ul. Łukasiewicza wymieniono słup drewniany na stalowy oraz wymieniono odcinek linii zasilającej napowietrznej na izolowaną linię .

·       dokonano wymiany 20 słupów stalowych typu parkowego  na terenie miasta , głównie w rejonie ulic na Osiedlu Piastów.

·        na ul. Klasztornej w rejonie budowanych domków jednorodzinnych ustawiono tymczasowe oświetlenie drogowe.

·        na Placu Strażackim ułożono linię kablową i ustawiono punkt oświetlający plac  zabaw.

·        na Rynku po przygotowaniu w roku 2006 podziemnej infrastruktury zamontowano 9 lamp stylowych .

 

III. w zakresie inwestycji i prac remontowych :

 

1.      Remonty i inwestycje drogowe :

W roku 2007 w ramach przyznanych na ten cel środków w budżecie miasta, prowadzono generalnie roboty bieżącego utrzymania nawierzchni dróg, elementów pasa drogowego  oraz utrzymania ich oznakowania, a także drobne roboty inwestycyjne. W ramach tego zadania wykonano :

-       remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną z obcinaniem krawędzi

      uszkodzeń w ilości 989,80 m2

-       remonty cząstkowe nawierzchni ulic masą bitumiczną bez obcinania krawędzi w ilości 26,20 ton

-        likwidacja przełomów i zapadlisk jezdni – 55,62 m2.

-        remont uszkodzeń na części nawierzchni ul. Słonecznej poprzez frezowanie uszkodzeń i mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczej na powierzchni 522,92 m2 przy wbudowaniu 65,36 ton masy asfaltowej.

 

·        Odnowę nawierzchni masą bitumiczną wykonywane mechanicznie :

-        część ul. Kazimierza Wielkiego na długości 136 mb i powierzchni 1015,60 m2 (wraz z wymiana obramowania jezdni na długości 132,50 mb).

-        ulica Mikołaja na długości 66 mb i powierzchni 427,86 m2.

-        część ulicy Tkackiej na długości 37 mb i powierzchni 264,92 m2.

 

·        Przebudowa nawierzchni :

-       Rozpoczęto prac związane z przebudową nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną na części ulicy Cmentarnej na długości 246 mb i powierzchni 1424,55 m2 (I etap)

-       przebudowano nawierzchnię skrzyżowania ulic Graniczna – Wrocławska kostką betonową na długości 22 mb i powierzchni 135,9 m2 wraz z chodnikiem długości 18 mb i powierzchni 50,40 m2

-        przebudowano zniszczoną nawierzchnię bitumiczną na nawierzchnię z kostki betonowej części chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego na powierzchni 118,32 m2.

-       przebudowano nawierzchnię z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wyminą obramowania jezdni chodnika przy ul. Brackiej (strona lewa) na długości 29,7 mb i powierzchni 47,91 m2.

-        utwardzono nawierzchnię zjazdu na drogę wewnętrzną (ul.Papieża Jana Pawła II) z drogi woj. Nr 296 na powierzchni 51,28 m2.

 

·        Parkingi:

-        Odnowiono masą bitumiczną nawierzchnię parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Lubaniu na powierzchni 1.220,07 m2

-        przebudowano części parkingu pomiędzy ul. Tkacką i Żymierskiego na nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 247,55 m2.

 

·        Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń zabezpieczających:

-        poprawiono uszkodzenia oznakowania pionowego w ilości 301 szt. tarcz znaków oraz 52 szt. słupków,

-        zamontowano nowe znaki pionowe- 33 szt.,

-        zamontowano nowe tarcze znaków pionowych  - 26 szt.,

-        wymieniono uszkodzone słupki do znaków - 15 szt.

-        odnowiono oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne parkingów i symbole na parkingach) na powierzchni 1232,76 m2.

 

·        Zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej i Pl.Lompy w ramach, której wykonano:

-        ustawiono nowe słupki do znaków pionowych -17 szt.

-        ustawiono słupki do znaków pionowych z wcześniejszego demontażu - 6 szt.

-        zamontowano nowe tarcze znaków pionowych - 60 szt.,

-        zamontowano  tarcze znaków pionowych z wcześniejszego demontażu -15 szt.,

-        oznakowano poziome przejść dla pieszych na powierzchni 138,11 m2.

 

·        Rozpoczęto prace związane z opracowaniem elektronicznej ewidencji dróg gminnych.

 

2.      Zadania inwestycyjne :

 

1)     Przebudowa zniszczonej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej drogi wewnętrznej – ul. Mikołaja Reja. Wykonywano nawierzchnię na całym odcinku ulicy na długości 161 mb rozpoczętych powierzchni 810,00 m2.

2)     Odnowa nawierzchni drogi gminnej Nr 108975D – ulica Górna: Wykonano odnowę zniszczonej nawierzchni masą bitumiczną na odcinku ulicy pomiędzy ul. Zamkową i ul. Chopina. Długość odnowy 172 mb powierzchnia

1.223,50 m2.

3)     Kanalizacja deszczowa w drodze wewnętrznej ul. Łącznej :

Podjęto próby udrożnienia istniejącej kanalizacji i odnalezienie jej przebiegu. Z uwagi na całkowite zamulenie kanału, częściowe jego zniszczenie oraz nieustalone miejsce odbioru wód opadowych z tej ulicy i przyległych terenów podjęto decyzję opracowania projektu  budowlanego przebudowy i zmiany trasy z włączeniem w kanalizację deszczową w ul. Armii Krajowej. Prace projektowe i budowlane planuje się wykonać w roku 2008.

4)     Obwodnica Zachodnia Miasta :

Zakończono prace geodezyjne związane z podziałem działek pod pas drogowy i ich  wykupem. Całość tych prac zakończona zostanie  w 2008 roku. Podjęto rozmowy z  Urzędem Marszałkowskim i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na temat wspólnej realizacji tej inwestycji.

5)    Dokumentacja Techniczna zagospodarowania ulic i placów w rejonie Starego Miasta  w Lubaniu. Wykonano dokumentacje projektowe na  część zadań, w tym: zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Wąską – Spółdzielczą i  Rynkiem wraz z placem przy Ratuszu, Terenu pomiędzy ulicami Spółdzielcza – Ratuszowa i Plac Strażacki oraz pomiędzy ulicami Spółdzielcza – Wąska i Bracka. W roku  2008 planuje się kontynuację dalszych  prac projektowych. Projekty są niezbędnym  elementem wniosków o dofinansowanie prac ze środków pomocowych Unii Europejskiej, które miasto zamierza złożyć w roku 2008.

6)     Wykonano dokumentację techniczną elewacji budynku Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7- Dywizji 14 oraz  wykonano częściową izolację budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu.

 

3.      Pozostałe zadania związane z drogownictwem i obiektami w pasach drogowych :

 

1)    Wymieniono zniszczoną nawierzchnię mostu drewnianego nad potokiem Siekierka w ciągu drogi wewnętrznej – ul. Starolubańskiej na powierzchni 49,10 m2

2)    Dokonano awaryjnej naprawy kamiennego muru oporowego podtrzymującego korpus drogi gminnej Nr 109048D – ulicy Głównej.

3)     Zakupiono materiały betonowe na potrzeby miasta i jako udział miasta w wykonywaniu przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty robót drogowych: kostka betonowa w ilości 168 m2 na drogę wewnętrzną przy Placu Lompy 4, wykonywaną przez wspólnotę mieszkaniową; - krawężnik betonowy w ilości 50 szt. i obrzeża betonowe w ilości 40 szt. na utwardzania chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego wykonywanego przez wspólnotę mieszkaniową; - krawężnik betonowy w ilości 80 szt. obrzeża betonowe w ilości 25 szt. oraz kostkę betonową w ilości 262 m2 jako partycypację miasta w kosztach przebudowy ulicy Dolnej wykonywanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu; - kostka betonowa w ilości 1497,20 m2, na drogi wewnętrzne i place na terenie Osiedla Fabryczna II etap planowane do wykonania w roku 2008 przez Radę Parafialną Parafii Świętej Jadwigi przy ul. Papieża Jana Pawła II; Wspólnotę Mieszkaniową; - krawężnik betonowy w ilości 120 szt. obrzeża betonowe w ilości 30 szt. oraz kostkę betonową w  ilości 296,11 m2 na potrzeby robót drogowych wykonywanych przez miasto.

4)    Zakupiono materiały kamienne dla mieszkańców i na potrzeby miasta w ilości 188,30 ton na wyrównywanie nierówności i ubytków dróg gruntowych oraz podbudowy pod chodniki  place.

5)     W roku 2007 wydano również:

-        65 szt. decyzji na zajęcie pasów drogowych dróg gminnych na potrzeby nie związane z drogami;

-        52 szt. decyzji na zajęcie pasów drogowych pod roboty awaryjne;

-        4 szt. decyzji na urządzenie zjazdów na drogi gminne.

 

4.      Utrzymanie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg – ulic zarządzanych przez miasto.

 

W roku 2007 koncentrowano się głównie na awaryjnych naprawach niedrożnoś kanalizacji oraz jak corocznie na właściwym utrzymaniu sieci kanalizacji deszczowej i jej elementów. W ramach przyznanych środków w budżecie miasta zostały wykonane następujące prace:

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej:

-        czyszczenie kanałów deszczowych na łącznej długości 1522 mb;

-        studni rewizyjnych – 34 szt.;

-        wpustów ulicznych wraz z przykanałami 115 kpl;

Roboty awaryjne:

-       zlikwidowano 5 szt. zapadlisk spowodowanych awariami kanałów deszczowych;

-        awaryjne naprawy niedrożnej kanalizacji deszczowej poprzez wymianę sieci na sieć z rur PVC: w Alei Kombatantów o średnicy 200 mm na długości 27,70 mb wraz z wykonaniem dodatkowych 2 studni rewizyjnych; w ul. Torowej o średnicy 300 mm na długości 12 mb wraz z wykonaniem 1 szt. studni rewizyjnej; w ul. Pawiej o średnicy 200 mm na długości 15 mb wraz z udrożnieniem kanału i studni rewizyjnych;

-       wykonano uzupełnienie odwodnienia w ul. Włościańskiej poprzez wybudowanie dodatkowego kanału deszczowego o średnicy 200 mm na długości 14 mb i 160 mm na długości 8 mb wraz z wykonaniem 1 studni inspekcyjnej oraz 2 szt. wpustów ulicznych;

-       uzupełniono odwodnienie jezdni ul. Górnej poprzez wykonanie 7,0 mb przykanlika oraz 2 wpustów ulicznych,

-        uzupełniono odwodnienie jezdni ul. K. Wielkiego poprzez wykonanie 16,0 mb przykanlika oraz 1 wpustu ulicznego,

-       uzupełniono odwodnienie jezdni ul. Prusa poprzez wykonanie 5,0 mb przykanlika oraz 11 mb odwodnienia liniowego,

-        uszczelniono studnię rewizyjną w ul.Willowej wraz z odbudową zapadniętej nawierzchni z kostki betonowej.

 

Wykonano regulacje i uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej;

-        studni rewizyjnych wraz z wymiana włazów żeliwnych – 2 szt;

-        wpustów ulicznych wraz z wymianą obudowy żeliwnej – 9 szt;

-        wpustów ulicznych bez wymiany obudowy żeliwnej – 2 szt;

 

5.      Bieżące utrzymanie kanałów i rowów

    

      W ramach tych prac, w roku 2007 wykonano Konserwację kanału Młynówki i jej

      dopływów do rzeki Kwisa, poprzez oczyszczanie kanału z namułu na długości

      920 mb i przepustów łącznej długości 60 mb, wykoszenie skarp oraz

     wykarczowanie krzewów na skarpach. Dodatkowo odmulono zamuloną w trakcie

      powodzi z sierpnia 2006 roku odnogę kanału na wlocie z rzeki Kwisa w okolicy

     ul. Wyspowej w ilości ok. 50 m3.

 

IV. w zakresie gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa :

 

1.      Na mienie komunalne nabyto w 2007 roku na wniosek, z mocy prawa oraz na zasadzie  umów cywilno – prawnych nieruchomości:

1)     Z mocy prawa na cele publiczne od Skarbu Państwa w związku z planowaną budową  obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu nabyto 13 działek jako grunty nie zabudowane ;

2)    Z mocy prawa na cele publiczne od Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z planowaną budową obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu  nabyto 7 działek  jako grunty nie  zabudowane

3)     Z mocy prawa na cele publiczne od Spółdzielni Mieszkaniowej, Polskiego Związku działkowców oraz osób fizycznych w związku z planowaną budową obwodnicy  południowo – zachodniej w Lubaniu nabyto 9 działek jako grunty nie zabudowane

4)    Z mocy prawa na cele publiczne od osób fizycznych w związku z poszerzeniem dróg w rejonie osiedla Harcerska Góra, ulicy Klasztornej oraz Osiedla Fabrycznego nabyto 4 działki jako grunty nie zabudowane ;

5)     W zamian za zaległości podatkowe udział w wysokości 60% w prawie własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Łużyckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a, oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 65/26, Obręb II, AM 14 o pow. 2.307 m2.

 

2.      W 2007 roku rozdysponowano nieruchomości poprzez:

1)     Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem,  położonej w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 2, oznaczonej jako działka Nr 54/7, Obręb III, AM 6 o pow.

371 m2.

2)     Sprzedaż 2 działek pod budowę garaży:

-        działka Nr 25/8, Obręb V, AM 4 o pow. 26 m2 przy ul. Polnej

-        działka Nr 11/35, Obręb I, AM 10 o pow. 24 m2 przy ul. Fabrycznej Osiedle

3)    Sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu (była strzelnica), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9, Obręb I, AM 3 o pow. 5.310 m2.

4)    Sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2.

5)     Uwłaszczenie z  mocy prawa, tj. oddanie dla PKP SA w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Dworcowej 10,10a,10b oraz prawa własności budynków położonych na tej nieruchomości.

6)     Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Mikołaja oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 75/11, Obręb III, AM 3 o pow. 105 m2.

7)     Sprzedaż działki nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy

ul. Starolubańskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 15/5, Obręb II, AM 19 o pow. 382 m2.

8)    Sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym przedszkolem PKP, położonej w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11, oznaczonej jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3.912 m2.

9)    Sprzedaż gruntu rolnego stanowiącego nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 47, Obręb IV , AM 3 o pow. 0,1303 ha położoną w Lubaniu przy

ul. Głównej.

10)      Sprzedaż działek nie zabudowanych położonych w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (Obręb I, AM 10 działki Nr 5/3, 5/4, 4/10, 4/2, 4/3, 4/4, 14, 15, 4/19, 4/20 , 4/21 o łącznej pow. 5.696 m2 ).

11)      Oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż w formie bezprzetargowej 7  działek na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości  o łącznej pow. 1.267 m2:

·        działka Nr 35/2  Obr. III, AM  7  o pow. położona  w Lubaniu przy

ul. Ludowej 2.

·        działka Nr  71/7 Obr. III, AM 4 o pow. położona  w Lubaniu przy

ul. Dąbrowskiego

·       działki Nr 71/1, 71/2, 71/5, Obręb III, AM 4 o łącznej pow. 272 m2, położone w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 5

·        działka Nr 67, Obręb I, AM 8 o pow. 213 m2 położona w Lubaniu przy

ul. Miłej

·        działka Nr 8/11, Obręb III, AM 6 o pow. 3 m2 położona w Lubaniu przy

ul. Grunwaldzkiej

12)       Sprzedaż  156 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie na rzecz najemców.

13)      Sprzedaż 2 lokali wykorzystywanych na cele inne mieszkalne położonych w budynku przy ul. Robotniczej 11 w Lubaniu.

 

3.      Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa

 

     Zagospodarowanie mienia komunalnego obrazuje tabela

 

Lp.

Przedmiot sprzedaży lub oddania  w użytkowanie wieczyste w szt.

2006

2007

1

lokale  mieszkalne

65

156

2

lokale użytkowe

4

2

3

budynek mieszkalno– użytkowy

-

-

4

budynki użytkowe

1

1

5

budynki mieszkalne

-

1

6

dosprzedaż pomieszczeń

-

-

 

działki budowlane

 

 

7

mieszkalne jednorodzinne

-

11

8

mieszkalne wielorodzinne

-

-

9

mieszkalno – usługowe

-

1

10

mieszkalno usługowo handlowe

-

1

11

handlowo – usługowe

-

-

12

usługowe

2

-

13

usługowo – rekreacyjne

-

1

14

zabudowa przemysłowa usługowa, składowa

-

-

15

poprawa warunków już posiadanych działek

8

7

16

uwłaszczanie działek zabud. garażami ze środków własnych

-

-

17

sprzedaż działek zabud. garażami bez przetargu

-

-

18

sprzedaż działek zabud, garażami w przetargu

-

-

19

działki pod budowę garaży w przetargu

-

2

20

działki pod eksploatację kopalin

 

-

21

działki inne(rolne)

2

2

 

4.      Ponadto :

1)    Zawarto umowę  dzierżawy nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Esperantystów z przeznaczeniem na usługi komercyjne, oznaczoną jako działka Nr 40/2, Obręb II, AM 17 o pow. 2.976 m2.

2)     Kontynuowano dzierżawę 23 działek położonych w różnych częściach miasta z przeznaczeniem  na prowadzenie działalności handlowej, handlowo – usługowej i garaży z lokalizacją czasową.

3)     Kontynuowano dzierżawę dla 25 dzierżawców gruntów o powierzchni ok. 46 ha, które są uprawiane   rolniczo oraz  gruntów użytkowanych jako ogrody przydomowe.

4)     Zawarto dwie umowy dzierżawy na nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Staszica z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej,   ( nauka jazdy) oznaczoną jako działka Nr 56, Obręb III, AM 2 o pow. 120 m2.

5)    Wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych położonych w Lubaniu.

6)     Sprzedano w formie bezprzetargowej działkę Nr  11 Obr. III, AM 4 położoną  w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

7)     Oddano w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu:

-       działkę Nr 110, Obręb V, AM 5 przy ul. Dąbrowskiego (korty tenisowe).

-        działkę Nr 2/2, Obręb V, AM 8 przy Al. Kombatantów (basen)

-        działkę Nr 20 , Obręb I, AM 15 przy ul. Działkowej (kartingi)

-        działkę Nr 34, Obręb III, AM 8 przy ul. Ludowej (stadion)

8)     Oddano w użyczenie na rzecz MDK w Lubaniu  część działki Nr 1, Obręb I, AM 16 o pow. 2.000 m2 .

 

V. w zakresie ochrony środowiska i  gospodarki przestrzennej:  

 

1.   Gmina Miejska Lubań w 2007 roku wzięła udział w 10-tej edycji prestiżowego  Konkursu Ministra Środowiska pn. „Lider Polskiej Ekologii”. Celem corocznego Konkursu jest ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: "przedsiębiorstwo", "wyrób", "stowarzyszenia  i fundacje" a nasze miasto wzięło udział w kategorii "jednostka samorządu terytorialnego". Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przygotował bardzo obszerny i wyczerpujący wniosek, który zawierał informacje dotyczące najważniejszych inwestycji przeprowadzonych na rzecz ochrony środowiska w tym opis: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich wraz z sortownią i kompostownią, jak również opis miejskiej ciepłowni, w której wykorzystywanym paliwem opałowym jest słoma oraz opisem prowadzonej na terenie Lubania edukacji ekologicznej formalnej i nieformalnej zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Do Konkursu zgłosiło udział 131 jednostek w tym 73 jednostki samorządowe  oraz 58 przedsiębiorstwa. Podczas rozstrzygnięcia Konkursu, które odbyło się 17 października 2007 r. w Warszawie Burmistrz Miasta Lubań wraz z Naczelnikiem Wydziału  odebrał statuetkę „LIDERA  POLSKIEJ  EKOLOGII   2007”.

2.    W 2007 r. Burmistrz Miasta jak co roku zorganizował akcję pod nazwą „Mieszkajmy piękniej, czyli Lubań w kwiatach”, która miała na celu polepszenie wizerunku miasta,  które dzięki zieleni i kwiatom wieszanym przez mieszkańców w oknach, na balkonach swoich mieszkań i domów, staje się piękniejsze i przyjemniejsze dla nas wszystkich. Mieszkańcy nie zawiedli i tym razem, do akcji zgłosiło swój udział 49 osób. Rozstrzygnięcie akcji nastąpiło 25 października w Sali Rajców Miejskiego Ratusza.  Burmistrz Miasta osobiście wręczył wyróżnienia pieniężne w wysokości 400 zł pięciu osobom i 100 zł piętnastu osobom.

3.     Gmina Miejska Lubań w głównej mierze przekazała prowadzenie działań związanych z edukacją ekologiczną prowadzoną na swoim terenie, Regionalnemu Centrum Edukacji Ekologicznej działającemu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, które ściśle współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta.

4.   Podsumowując całoroczne działania w 2007 wyróżniono 25 lokalnych liderów działań proekologicznych szczególnie zaangażowanych w edukację ekologiczną, wprowadzanie zasad gospodarki odpadami w środowisku lokalnym, wdrażanie Dekady Edukacji na  Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w mieście Lubań i powiecie lubańskim. Wśród tych osób znalazło się 6 członków LSE. LSE „Agenda 21” współpracowało szczególnie aktywnie w 2007 roku z: Komisją Ochrony Przyrody PTTK w Lubaniu, P-ZFST „Pogranicze” w Lubaniu, Koordynacyjnym Centrum Promocji i Edukacji Przyrodniczo - Leśnej Nadleśnictwa Świeradów.      

 

5.      Ochrona i gospodarowanie zielenią :

 

     W 2007 r. wydano 39 zezwoleń na usunięcie w sumie 125 szt. drzew. Najczęściej

     wycinanymi gatunkami w minionym roku były: topola – 33 szt., lipa – 17 szt.,

     klon – 15 szt., świerk – 13 szt. Najczęstszą przyczyną podawaną we wniosku o

     wydanie zezwolenia na wycinkę drzew było zagrożenie bezpieczeństwa dla osób

     bądź mienia. Wydane ww. zezwolenia w większości spraw uzależniono od

     dokonania nowych nasadzeń. W 2007 r. zobowiązano wnioskodawców do

     przeprowadzenia nasadzeń 108 szt. drzew.  W 2007 roku rozpatrywano dwie

     sprawy dotyczące zniszczenia drzew przez wykonanie niewłaściwej pielęgnacji

     drzew. Jedna ze spraw dotyczyła przycięcia 36 szt. żywotnika zachodniego.

     rosnącego przy ul. Izerskiej 8, druga przycinki lip rosnących przy ul. Mickiewicza

     Obie sprawy zostały pozostawione bez ostatecznego rozstrzygnięcia, które

     nastąpi dopiero po kolejnych oględzin przedmiotowych drzew  w okresie

     wiosennym 2008 r.

 

6.      W roku 2007 Centrum Badań Jakości w Lubniu przeprowadziło dwukrotne badania   monitoringowe Wysypiska w Nawojowie Łużyckim, na które złożyły się:

 • analizy wód podziemnych i powierzchniowych, w tym pobliskiego potoku
 • pomiary zanieczyszczenia powietrza,
 • określenie przebiegu osiadania składowiska.

Wyniki badań nie wykazały negatywnego, ponadnormatywnego wpływu wysypiska na otaczające środowisko.

 

7.      Gospodarka przestrzenna i architektura :

 

W roku 2007  dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta postępowanie administracyjne było prowadzone, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), poprzez decyzje o warunkach zabudowy (lub lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla planowanych inwestycji na podstawie tzw. „zasad dobrego sąsiedztwa”. Tam, gdzie nie ma planu inwestorzy prywatni mogą budować jedynie to, co wynika z  zasady kontynuacji zabudowy podobnej, a zatem: dotychczasowa funkcja zabudowań sąsiednich, parametry, cechy i wskaźnik gęstości zabudowy. Podobne muszą być nie tylko gabaryty, ale i forma architektoniczna budynków sąsiednich. Z zasady kontynuacji zwolnione są natomiast inwestycje celu publicznego, inwestycje produkcyjne, zagrodowe. W roku 2007 wszczęto łącznie 25 spraw z zakresu ustalania warunków zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydano 23 pozytywne decyzji administracyjnych (z czego 1  zakończyła postępowania wszczęte jeszcze w 2005 r.). Jedną wszczętą sprawę umorzono oraz jedną wycofano.

   

Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla planowanych inwestycji w mieście można  podzielić następująco:

·        1 decyzja w zakresie budownictwa usługowego   

·        2 decyzje w zakresie budownictwa mieszkaniowego  lub mieszkaniowo -

     usługowego 

·        8 decyzji, dotyczących rozbudowy, przebudowy, nadbudowy  istniejących

      budynków lub ich adaptacji na cele mieszkalne

·       7 decyzji,  dotyczących budowy lub przebudowy budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, garaży, budynków gospodarczych,

·        1 decyzja dotyczyła innych drobnych inwestycji

·        1 decyzja dotycząca zmiany decyzji

 

Ponadto w roku 2007 wszczęto 4 postępowania ustalające lokalizację inwestycji celu  publicznego, 1 wycofano, wydano 3 decyzję dla inwestycji polegającej na budowie:

§         Kanalizacji sanitarnej przy ul. Jeleniogórskiej, Głównej, Bocznej

§         Sieci gazowej przy ul. Rubinowej

§         Kanalizacji sanitarnej przy ul. Bocznej

 

W roku 2007  dla terenów, dla których nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wszczęto 49 spraw w zakresie opiniowania zamierzeń inwestycyjnych oraz informacji o przeznaczeniu terenu. W oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy wydano m.in.:

·        33 zaświadczenia o  przeznaczenia terenu,

·        10 opinii o podziale geodezyjnym,

·        4 opinie w sprawie zbycia działki (sprzedaży lub dosprzedaży gruntu).

·        2 inne opinie

Ponadto dla terenów, objętych planami zagospodarowania przestrzennego  wydano 183  pisma oraz postanowienia, obejmujących wypisy i wyrysy z planów oraz opinie o podziałach geodezyjnych.

 

8.      Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe:

 

W dniu 18 września 2007r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. nr 127, poz. 880), która wprowadziła obowiązek uzyskania takiego zezwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację WOH. Obowiązek ten dotyczy obiektów o powierzchni handlowej przekraczającej 400 m2. Obiekt istniejące przed wejściem w życie ustawy (lub które uzyskały warunki zabudowy przed tym terminem) są zwolnione z obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Rady Miasta Lubań, wykonania analizy i opinii czy sprawdzania zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.W roku 2007 w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej wszczęto 22 postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności usługowej (tworzenia i działania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych). Wydano 19 pozytywnych decyzji administracyjnych. Dwie wszczęte sprawy zostały zakończone bez rozpatrzenia, natomiast jeden obiekt nie wymagał wydania takiej decyzji.

VI. W zakresie promocji Miasta i kontaktów zagranicznych :  

 

W roku 2007 odnotowano następujące działania promocyjne:

      

1.      zamieszczono prezentację miasta w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska,

2.     zakupiono albumy:„Światowe dziedzictwo” w wersji językowej polskiej, niemieckiej i angielskiej,

3.      zamieszczono reklamę miasta w „Polish Businnes Magazyn”,

4.      ufundowano:

-        puchar dla PTTK ,

-        3 puchary  i 10 dyplomów dla zwycięzców konkursów zorganizowanych podczas   obchodów „Dni Lubania”,

-        sygnet  dla zwycięzcy zawodów łuczniczych,

-         6  pucharów  dla zwycięzców  zawodów organizowanych przez MOSiR,

-        koszulki bawełniane z herbem miasta dla Honorowych Dawców Krwi,

-        polary z herbem Miasta (naszywki) dla harcerzy,

-        puchar dla zwycięzcy zawodów wędkarskich,

5.      zakupiono:

-        plan Miasta Lubania,

-        torby papierowe z herbem Miasta,

-        długopisy  z napisem na klipsie www.luban.pl,

-         naklejki samoprzylepne z panoramą miasta,

-        50 szt. egzemplarzy  książek „ Zatrzymane wahadło”,

-        10 pucharów kryształowych z napisem „Puchar Burmistrza miasta Lubań”,

-        zdjęcia lotnicze miasta,

-        uliczne dekoracje świąteczne, które przekazano do ZGiUK,

-        50 szt. -   filiżanki typu „ekspresso” z  herbem  miasta,

6.      wydano publikację popularno-naukową „ Łużyce Górne na przestrzeni wieków”,

7.      na terenie miasta oznakowano drogę „ św. Jakuba”,

8.      na stronach www. zamieszczono  „Wirtualny spacer po starym Lubaniu”,

9.     w dniu 8.06.2007r. odbyła się w Lubaniu lotna premia w ramach XV Jubileuszowego Międzynarodowego  Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”. Udział wzięło 96 kolarzy, w tym 46 z zagranicy.

 

Uczestnictwo w targach i seminariach :

Miasto uczestniczyło w targach turystycznych i  gospodarczych, w :

 • Stuttgarcie w dniach 18-22.01.2007r.
 • Dreźnie w dniach 6-8.02.2007r.
 • Loebau  w dniach 28-29.04.2007r. Zespoły MDK przedstawiły swój program artystyczny.
 • Jeleniej Górze w dniach 11-12.05.2007r.
 • Koeln w dniach 6-10.08.2007r.
 • Lipsku w dniach 21.11. – 25.11. 2007r.

 

Oferty inwestycyjne :

 1. Informacje dot. lubańskiej części strefy ekonomicznej  zamieszczono na stronach internetowych miasta  www.luban.pl. w wersji językowej polskiej, niemieckiej i angielskiej oraz www.przetargi.luban.pl
 2. Przeprowadzono szereg rozmów bezpośrednich wraz z prezentacją strefy z potencjalnymi inwestorami, również zagranicznymi. Przesyłano żądane informacje.
 3. Promocja prowadzona przez KSSE w Kamiennej Górze.

 

Kontakty Międzynarodowe:

 

Niemcy :

 

1.     Zakończono wspólny projekt w obszarze handlu detalicznego, realizowany ze Stowarzyszeniem w Kittlitz. W dniu 14.06. 2007r. odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Dzięki niemu nawiązano współpracę pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorcami w różnych branżach obu miast. Ponadto przygotowano w języku polskim i niemieckim podsumowanie projektu oraz wytyczne celem podejmowania decyzji strategicznych w rozwoju handlu detalicznego w obu miastach. Podjęto działania zmierzające do prac nad nowym projektem „ Handel detaliczny w centrum miast Lubań i Loebau 2007-2008”.

2.     Przesyłano informacje i materiały promocyjne miasta osobom zainteresowanym naszym miastem.

3.    W dniu 6.06.2007r. przybywała w Lubaniu z jednodniową wizytą delegacja z miasta partnerskiego  Loebau. Celem wizyty było zapoznanie się ze strukturą funkcjonowania spółek miejskich  (PEC, ZGiUK, LPWiK), oraz możliwościami turystycznymi regionu. Ponadto  na terenie Niemiec miasto Lubań prowadzi współpracę z następującymi organizacjami:

 

Związek Sześciu Miast Łużyckich :

 

W roku 2007 odnotowano następujące wydarzenia:

1.     raz  na dwa  miesiące odbywały się zebrania grupy roboczej, celem realizacji zadań zawartych w   rocznym planie pracy,

2.     opracowano i rozpropagowano  oferty dla turystów indywidualnych z możliwością zwiedzania miast łużyckich,

3.     drużyna Miasta Lubań zwyciężyła w zawodach strzeleckich Związku Sześciu Miast,  otrzymując puchar przechodni,

4.     przekazywano informację na temat imprez kulturalnych i turystycznych organizowanych w mieście,

5.     przekazano teksty informacyjne nt. miasta, celem wykorzystania ich przez stronę      niemiecką do promocji na terenie   Niemiec,

6.     udział 4 – osobowej grupy młodych artystów z Liceum Plastycznego z Jeleniej Góry w plenerze plastycznym organizowanym przez miasto Nebelschutz,

7.     wydano informatory  „Górne Łużyce. Urlop”  w języku polskim  i niemieckim.  Informatory przekazano do Informacji Turystycznej,

8.      delegacja Miasta uczestniczyła w obchodach Święta Kwiatów w Kamenz oraz w   obchodach  święta „Starego Miasta” w Goerlitz,

9.      aktualizacja strony www.oberlausitz-sechstaedtebund.de,

10.      wydanie informatora  dot. „Bożonarodzeniowych rynków” w języku polskim i niemieckim. Informator przekazano do Biura Obsługi Klienta i Informacji Turystycznej,

11.       miasto czynnie uczestniczyło w pracach „Europastadt Goerlitz – Zgorzelec”,

12.      wyprodukowano likier Związku Sześciu Miast Łużyckich, który do nabycia jest po stronie  niemieckiej  w każdej informacji turystycznej,

13.       wznowienie folderu Związku w języku polskim i niemieckim.

 

 

 FOERDERVEREIN GESAMTDEUTSCHE BILDUNGSSTAETTE HIMMIGHAUSEN

 

W dniach od 21.07- 4.08.2006r.  na wypoczynku letnim w Himmighausen przebywała 25 – osobowa grupa uczniów lubańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Koszty  wypoczynku poniosło stowarzyszenie. Rodzice dzieci natomiast pokryli koszty  tłumacza , opiekunów oraz część kosztów podróży. Z Euroregionu „Nysa” otrzymano dofinansowanie na pokrycie części kosztów podróży. Kwota dofinansowania wyniosła 3.900 zł

Przygotowany program był bardzo atrakcyjny. Dzieci  miały okazję zapoznać się z kulturą niemiecką. Zorganizowano wiele wycieczek na terenie Westfalii.  Podczas wypoczynku z wizytą u dzieci gościł Burmistrz Miasta Lubań. W trakcie wizyty nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej – 13 lecia współpracy pomiędzy miastem Lubań i stowarzyszeniem w Himmighausen. Tablica z granitu została wykonana przez zakład rzemieślniczy w Zarębie.

Litwa:

 

W  dniach  18-21.06.2007r. 6-osobowa delegacja miasta Prienai    przebywała z wizytą  w Lubaniu. Delegacja miała okazję zapoznać się z rozwojem gospodarczym Miasta,  zamierzeniami na najbliższe lata  oraz zagospodarowaniem turystycznym regionu.Rewizyta  6-osobowej delegacji  miasta Lubania odbyła się  w dniach 17-20.09.2007r.

 

VII. w zakresie spraw oświatowych

 

1.      Przedszkola :

 

W roku 2007 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały 3 przedszkola publiczne oraz 1 przedszkole niepubliczne:

 •  w strukturze przedszkoli funkcjonowały klasy zerowe;

·       do  przedszkoli miejskich ogółem uczęszczało 508 dzieci w 21 oddziałach, zatrudnionych było 30 nauczycieli oraz 29 pracowników obsługi  i 9 administracyjnych;

·        W roku  2007  publiczne  przedszkola miejskie zostały dofinansowane z budżetu Miasta  w wysokości  2.443.602,24 zł, natomiast Przedszkole Niepubliczne otrzymało dotację w wysokości 473.903,04 zł .

 

2.      Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne :

 

·       W roku 2007 na terenie Miasta Lubania funkcjonowały następujące  placówki :

      4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja ;

·        Na dwie zmiany uczyły  się dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 2.

·       do szkół podstawowych uczęszczało 1.321 uczniów w 51 oddziałach , do gimnazjów 898 uczniów w 34 oddziałach ;

·        ogółem w 2007 roku  zatrudniano 186 nauczycieli na  168,58 etatach oraz 58 pracowników administracji i obsługi na 56,25 etatach.

·       Do najważniejszych  remontów  wykonanych  w 2007 roku  w  placówkach oświatowych należą :

-        wymiana stolarki okiennej w SP 1 i GM nr 2

-       bieżące remonty sal dydaktycznych i korytarzy w placówkach oświatowych;

·        Placówki oświatowe jako jednostki budżetowe otrzymały dotację z budżetu Miasta w wysokości:

§         subwencja oświatowa  w wysokości: 7.907.156 zł

§         środki własne Miasta: 1.513,368,48 zł

 

3.      Stołówki  Szkolne

 

Zakład budżetowy „Stołówki Szkolne”   zajmował  się produkcją i sprzedażą  posiłków. Dziennie średnio wyprodukowano 587 posiłków. Posiłki dostarczane były do placówek oświatowych. Stanowiska do wydawania  posiłków znajdują się w siedzibie zakładu oraz w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły  Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 , Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3.

Dochody zakładu to dotacja z budżetu Miasta oraz wpływy za sprzedaż posiłków. Przychody własne wyniosły 738.010,10 zł,  w tym dotacje z budżetu Miasta  264.383,20 , koszty za 2007 rok zamknęły się kwotą 734,832,79 zł.

W zakładzie zatrudnionych jest 14 osób na 13,13 etatu. 

4.      Ponadto  w 2007 roku :

 

-        nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego.

-        Wydatkowano kwotę  234,988 zł na stypendia szkolne dla 682 uczniów;

-       Wojewoda zwrócił  kwotę 136.364 zł z tytułu zatrudnienia młodocianych pracowników;

 

VIII.    Ponadto Burmistrz w 2007 roku :

 

·       zorganizował wspólnie ze Starostą Lubańskim spotkanie noworoczne dla dyrektorów , kierowników zakładów pracy funkcjonujących na terenie miasta i powiatu;

·        kontynuował wdrażanie w Urzędzie Miasta Lubań systemu  zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 (  w lutym 2006 roku został przeprowadzony audyt sprawdzający Urząd Miasta) ;

·       uczestniczył w posiedzeniach Związku Gmin „Kwisa” , Związku Miast Polskich, Konwentach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości ; Euroregionu „Nysa”;

·       brał udział w licznych spotkaniach i uroczystościach , jubileuszach organizowanych przez zakłady, organizacje, instytucje i jednostki funkcjonujące na terenie Miasta.

 

 

 

 

 

Sporządziła : Anna Krawiec

 

 

Lubań, 18 kwietnia 2008 roku


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-06-25 12:03:20, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-06-25 12:09:50, Ostatnia zmiana: 2008-06-25 12:10:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1318