Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084301
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-7/07

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  lipiec-sierpień   2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.Burmistrz wydał  17  Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

·        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

·        przekazania dla MOPS w Lubaniu środków trwałych;

·        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;

·        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ;

·        zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok;

·        wniesienia aportu na rzecz LPWiK Sp. z o.o. – przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Pl.Lompy;

·        szczegółowych zasad i terminów opracowywania materiałów do projektu budżetu Miasta Lubań na 2008 rok ;

·       ustalenia  wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnych ubioru dla pracowników USC;

·        podania do publicznej wiadomości wykazu gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

·        przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2007 roku ;

·       powołania komisji dokonującej I przetargu ustnego ograniczonego w dniu 11.09.2007 r. na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań ;

 

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań  3 projekty uchwały .

3.      Burmistrz jako Zgromadzenie Wspólników odbył Nadzwyczajne Posiedzenie :

 

·        ZGIUK Sp. z o.o., na którym zaakceptował nowy cennik na przyjęcie odpadów komunalnych do Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniu oraz uchwalił nowy cennik wywozu i składowania odpadów.

·        PEC Lubań  Sp. z o.o., na którym zatwierdził Regulamin Organizacyjny Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu otwartego w rachunku bieżącym ( na działalność bieżącą)

 

 

II.  w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

  

1.W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

 

·        W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 45 punktów świetlnych .

            ( Osiedle „PIAST”- 4 , „Księginki” – 10 „Kamienna Góra” – 6 , „ Śródmieście” –

            12, w innych miejscach – 13) .

·        Miejski konserwator oświetlenia drogowego w ramach usuwania skutków awarii uzupełnił uszkodzony odcinek linii napowietrznej przy Al.Kombatantów , gdzie upadek drzewa spowodował zerwanie linii na odcinku 70 mb.  Koszt zadania wyniósł 6.774 złotych.

·        Miejski konserwator oświetlenia drogowego w ramach usuwania skutków awarii uzupełnił skradziony 90 metrowy odcinek linii napowietrznej przy Al.Kombatantów , W dniu 25.07.2007 r. Naczelnik Sekcji Kryminalnej Policji w Lubaniu umorzył pochodzenie ze względu na nie wykrycie sprawcy kradzieży. Koszt zadania wyniósł 4.981,03 złotych.

·        W ramach modernizacji obwodów oświetlenia drogowego:

-zlecono wymianę 20 stalowych słupów typu parkowego na terenie miasta Lubań. Koszt zadania wyniesie 51.620 złotych. Wymianę realizuje miejski konserwator oświetlenia drogowego.

- zlecono montaż i ustawienie stylowych słupów ( 9 szt.) wraz z podwójnymi stylowymi oprawami w obrębie Rynku .

Koszt ustawienia i ułożenia linii kablowej wyniesie 47.607 złotych. 

 

2. W ramach zadania – utrzymanie zieleni

 • Grupa pracowników interwencyjnych prowadziła wykaszanie terenów miejskich .W miesiącach lipiec-sierpień  wykoszono trawy w obrębie ulicy Granicznej, Kazimierza Wlk., ścieżkę do szpitala, Kopernika , Wojska Polskiego, Cmentarnej, Działkowej, Jasnej, Robotniczej, Warszawskiej, Rybackiej, Papieża Jana Pawła II, Górnej, Zamkowej i Izerskiej.
 • Zamontowano 20 ławek parkowych w rejonie : parku przy ul.Kazimierza Wlk., parku przy Placu Lompy ,ul. Dąbrowskiego przy cmentarzu komunalnej na ul.Wrocławskiej. Koszt zadania wyniósł 1200 złotych. 
 • Na podstawie Decyzji Starosty Lubańskiego wycięto m.in. drzewa w rejonie : ul. Robotniczej ( 2 lipy) , w biegu kanału Młynówka ( 1 wierzba) , ul.Staszica ( 1 sosna, 1 topola) ,  ul.Łużyckiej ( 5 wierzb) . Prace realizował ZGiUK w ramach umowy na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Lubań.

3. W ramach zadania : utrzymanie cmentarzy wojennych    

                                  

 • Zlecono remont nawierzchni alejek cmentarnych na cmentarzu żołnierzy radzieckich na Kamiennej Górze. Zadanie realizuje się na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Lubań w sprawie przekazania środków z budżetu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa . Koszt zadania 20.2000 złotych.
 • Na podstawie porozumienia Wojewody Dolnośląskiego z Burmistrzem Miasta Lubań w sprawie bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Burmistrz Miasta Lubań wystąpił  do Wojewody z wnioskiem o sfinansowanie w roku 2008 remontu pomnika głównego na cmentarzu żołnierzy radzieckich na Kamiennej Górze w wysokości 2500 złotych.

  

4 W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

 • Uzyskano                           : 1 lokal socjalny ,  2 lokale mieszkalne
 • Rozdzielono                       : 2 lokale mieszkalne
 • W ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce ( remonty domów i mieszkań) zlecono :
  - montaż 69 okien wraz z parapetami ,
  - montaż 18 drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych,
  - postawienie 3 pieców kaflowych,
  - wykonanie 127 m2 podłóg w lokalach mieszkalnych,
  - montaż pieca c.o .
  Koszt robót wyniesie 90.000 złotych .   Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa przyznanych Gminie Miejskiej Lubań.

5. W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

·        liczba wydanych decyzji:

w czerwcu         -  111

w lipcu              -     94

·        kwota przyznanych dodatków:

w czerwcu             -  216.497,54 zł

w lipcu                  -   14.731,65 zł

 

 

III. w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1.. W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

1)      Zakończono prace przygotowawcze do opracowania i aplikowania wniosku o współfinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań”. Przedsięwzięcie zostało przez Ministerstwo Środowiska umieszczone na liście Indykatywnego wykazu pozostałych indywidualnych projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  W dniu 06.07.2007r. projekt Indykatywnego wykazu został przesłany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu zatwierdzenia. Po procedurze zatwierdzającej Indykatywny Wykaz LPWiK Sp. z.o.o. jako Beneficjent będzie mogło występować z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie przedsięwzięcia.

 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne niezbędne do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Kamienna Góra – IV etap oraz dla budowy kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Uniegoszcz – I etap.

2)    Wydział Techniczno-Inwestycyjny opracował projekt budowlany na awaryjne
zabezpieczenie Domu Solnego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków. Uzyskano Decyzję od Wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy obiekcie zabytkowym. Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę w tym zakresie. Są to sprawy formalne, które należy dopełnić mimo, że zabezpieczenie obiektu zostało w trybie awaryjnym wykonane wcześniej.

3)     Opracowano dane i informacje na potrzeby aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aktualizacja KPOŚK w pełni będzie odzwierciedli aktualny stan oraz potrzeby i możliwości inwestycyjne Gminy Miejskiej Lubań.

4)      Uzupełniono dane dotyczące potencjalnych przedsięwzięć zgłoszonych do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć dla Województwa Dolnośląskiego. Jednocześnie opracowano
i  przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informacje
o planowanych środkach pochodzących z budżetu Miasta i niezbędnych środkach pochodzących z UE na realizację zadań inwestycyjnych w gminie. Informacje pozwolą na zaplanowanie realizacji programów operacyjnych w województwie.

 

2. Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)  Prowadzono prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego ulic – dróg

     zarządzanych przez Burmistrza Miasta Lubań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa

     ruchu poprzez utrzymanie oznakowania pionowego tylko w trybie awaryjnym.

2)  Rozpoczęto prace związane z odnową oznakowania poziomego przejść dla pieszych, a po

     zakończeniu tych prac miejsc parkingowych. Całość prac powinna zostać zakończona do

     końca 15 września  br.

3)  W dniu 06.06.br , po wcześniejszym zainstalowaniu oznakowania pionowego oraz

     wykonaniu odnowy oraz nowych elementów oznakowania poziomego, wprowadzono

     zmianę organizacji ruchu na ulicach Szkolna oraz Placu Lompy z ruchu dwukierunkowego

     na jednokierunkowy. 

4)      Zakończono remonty cząstkowe uszkodzeń nawierzchni jezdni  na  wszystkich drogach

       gminnych na terenie Miasta .

5)      Przygotowywane są dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy robót

      nawierzchniowych związanych z odnową odcinka ul. Górnej w Lubaniu (pomiędzy

      ul.Zamkową i ul.Chopina) oraz odcinka ul.K.Wielkiego. Planuje się, w przypadku

      znalezienia zainteresowanego wykonawcy, na wykonawstwo tych robót nie później niż do

      końca września tego roku.

 

3. Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

1)     Wyczyszczono 24 wpusty deszczowe zlokalizowane w pasach drogowych dróg gminnych w centrum miasta – prace są kontynuowane.

2)     Wyremontowano studnię kanalizacyjną w ul. Robotniczej.

3)      Wykonano odwodnienie liniowe poprzeczne ulicy Bema – dł. 4m.

4)   Wykonano odwodnienie ul. Włościańskiej – wykonano 2 wpusty deszczowe i studnię  połączeniowo – rewizyjną.

5)   Wyremontowano uszkodzone wpusty deszczowe w ul. Włókienniczej (4 szt.), Spółdzielczej, Królowej Jadwigi, Kopernika, Esperantystów i Pogodnej.

6)    Zlikwidowano zapadlisko w ul. Tkackiej.

7)    Wydano techn. warunki przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 2 szt.

 

4. Inne zadania :

 

 W powyższym okresie wydano:

 

 • 9 sztuk decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego dróg gminnych dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu w których określono warunki zajęcie pasa drogowego na podstawie których należało usunąć przedmiotowe awarie;
 • 2 zezwolenia na wejście z robotami w pasy drogowe dróg wewnętrznych będących pod zarządem Burmistrza Miasta Lubań bez naliczania opłat;
 • 6 sztuk decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego;
 • 2 sztuki opinii pod projekty;
 • 2 pozwolenia na urządzenie  zajazdów na drogę gminną (ul. Wojska Polskiego) oraz na drogę wewnętrzną (ul. Stanisława Moniuszki) z prywatnych posesji, 1 pozwolenie na przebudowę zjazdu na drogę gminną (ul. Przemysłowa) z działki Nr 17/12 AM 10 Obr. III oraz na wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z masy bitumicznej na przedmiotowej działce na koszt inwestora.
 • Rozpoczęto postępowanie administracyjne w sprawie wyegzekwowania prawidłowego podłączenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Tkackiej 13.
 • Wykonano modernizację alejek cmentarza komunalnego przy ul. Wrocławskiej – wykonano nową nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej wraz z podbudową (234m2) wraz z obramieniem z obrzeży (156m).

 

IV.  w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości:

- działki Nr 28/7, Obręb III, AM 3 – ul. Tkacka

- działka Nr 17/10, Obręb III, AM 10 – ul. Przemysłowa

- działka Nr 68/5, Obręb III, AM 6- Plac Okrzei

2.      Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonych przy ul. Skalniczej 12, Jeleniogórskiej 12, Zielonej 10, Zielonej 8, Kopernika 31A, Esperantystów 1C, Zgorzeleckiej 24A.

3.      Zawarto akt notarialny sprzedaży  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu (była strzelnica), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9, Obręb I, AM 3 o pow. 5.310 m2. Przeznaczenie nieruchomości w studium – tereny koncentracji usług i towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej.

4.     Zawarto akt notarialny sprzedaży  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2. Przeznaczenie nieruchomości w studium – tereny zieleni urządzonej i tereny zalewowe rzeki Kwisy.

5.     Wytypowano do sprzedaży w formie bezprzetargowej działkę Nr  11 Obr. III, AM 4 położoną  w Lubaniu przy ul. Spółdzielczej, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.

6.     Wytypowano do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki położone w Lubaniu na Osiedlu Fabrycznym z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (Obręb I, AM 10 działki Nr 5/3, 5/4, 4/10, 4/2, 4/3, 4/4, 14, 15, 4/19, 4/20, 4/21, 5/17, 5/18, 17, 5/16, 5/14)

7.     Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie jako:

- działka nr 75/9, Obręb III, AM 3 o pow. 94 m2 przy ul. Granicznej

- działka nr 75/11, Obręb III, AM 3 o pow. 105 m2 przy ul. Mikołaja

8.     Ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej przy ul. Starolubańskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 15/5, Obręb II, AM 19 o pow. 382 m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną (mieszaną).

9.     Wydano decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Sąsiedzkiej 19.

10.  Sprzedano 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

11.  Wytypowano do sprzedaży 38 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

12.  Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynków wielolokalowych i w prawie współużytkowania wieczystego działek, położonych w Lubaniu przy

- ul. Parkowej 9, Skłodowskiej 5, Dąbrowskiego 7

13. Wytypowano do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomość gruntową nie zabudowaną, położoną w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 5 z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

14. Wytypowano do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowane położone w Lubaniu zabudowane budynkami gospodarczymi, oznaczone geodezyjnie jako :

- działka Nr 23/3, Obręb II, AM 19 o pow. 379 m2 przy ul. Starolubańskiej

- działka Nr 47/3, Obręb II, AM 18 o pow. 63 m2 przy ul. Łużyckiej

15. Wytypowano do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną byłym przedszkolem PKP, położoną w Lubaniu przy ul. Jeleniogórskiej 11, oznaczoną jako działka Nr 6, Obręb IV, AM 12 o pow. 3.912 m2. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo – usługową o niskiej intensywności.

16.  Ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości j.w.

17.  Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie art. 4, pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące udzielenia zamówienia publicznego  na wykonanie usług związanych z wydzieleniem gruntów przeznaczonych pod budowę obwodnicy południowo – zachodniej w Lubaniu. Zawarto umowę w wybranym oferentem.

18. Wydano decyzję stwierdzającą nabycie z mocy prawa przez PKP SA w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Dworcowej 10,10a,10b oraz prawa własności budynków położonych na tej nieruchomości.

19. Wytypowano do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego grunt rolny stanowiący nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 47, Obręb IV , AM 3 o pow. 0,1303 ha położoną w Lubaniu przy ul. Głównej.

20. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości j.w.

 

 

V. w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

1. W dniu 16.07.2007r. w ratuszu w Zittau odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej

     Związku Sześciu Miast  Łużyckich. Podczas spotkania omówiono zadania, które Związek

     będzie realizował w roku przyszłym. Wstępnie zaplanowano:

·        dodruk folderu,

·        promocję miast w prasie, m.in. w Ferienmagazin 2008/2009, pod hasłem,

 „ Zwiedzamy miasta. Muzea. Kulinaria”,

·        rozszerzenie informacji o Związku na stronach internetowych,

·        udział w targach turystycznych i gospodarczych,

·        kontynuacja programów szkolnych – poznawanie miast i gmin polskich oraz  niemieckich,

·        kontynuacja programu kulinarnego dla gastronomii. Udział w szkoleniach i prezentacja gotowych produktów, w tym historycznego dania Konwentowego Związku Sześciu Miast.

 

2. W dniu 17.07. odbyło się posiedzenie grupy roboczej projektu „handel detaliczny
     w   c
entrum miast Lubań i Loebau 2007 – 2008”. Grupę  tę stanowią przedstawiciele
     stowarzyszenia handlowców w Loebau: pp. Mietkie i
  Springer oraz  p. Schtriezel. Miasto
     Lubań reprezentują  Z-ca Burmistrza miasta Lubań – 
Henryk Rogacki , Z-ca Naczelnika 
     Wydziału Rozwoju Miasta – Anna Przytulska,
Prezes PSS „Społem”  - Zenon Piwoni.
     Wiodącymi punktami projektu  są:

·        oszacowanie aktualnej sytuacji;

·        przygotowanie i udział w konferencji „ dzień polskiej gospodarki” w polsko-niemieckim centrum rzemieślników w Goerlitz;

·        sondowanie obsługi oraz  możliwości i utworzenia  centrum prezentacji  miasta Lubania w Loebau i miasta Loebau w Lubaniu;

·        przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z przedsiębiorcami dot. intensyfikacji ponadgranicznej współpracy – pomiędzy  poszczególnymi branżami handlu ;(np. rzemiosło, gastronomia, hotelarstwo, usługi itd.)

·        prezentacja wyników przez partnerów projektu podczas spotkania z przedsiębiorcami w czasie trwania targów gospodarczych  w dniu 27.04.2008r.

  

3. W dniu 21.07.2007r.  25-osobowa grupa młodzieży z lubańskich i leśniańskich szkół

    podstawowych i gimnazjalnych wyjechała na wypoczynek letni do Himmighausen –  

    Westfalia. Wypoczynek został zorganizowany przez byłych lubaniaków – członków

    stowarzyszenia w Himmighausen. Pobyt   trwał do dnia 4.08.2007r. Burmistrz

    Miasta Lubań odwiedził grupę na wypoczynku w dniach 27-29.07.  W czasie pobytu

    m.in. odsłonięto tablicę pamiątkową 13-lecia spotkań młodzieży polsko-niemieckiej.

    

 4. W dniu 21.07. – na placu przy ratuszu odbył się Koncert Muzyczny w wykonaniu

     uczestników Festiwalu Piosenki Abstynenckiej.

 

5. W dniu 28.07. w rynku odbył się IV Euroregionalny Festiwal Folklorystyczny „FolkArt

     2007” pod patronatem Burmistrza Miasta  Lubań. Imprezie  towarzyszył kiermasz  
     wyrobów ludowych i rękodzielniczych oraz konkurs na 
tradycyjne wyroby pierogowe i
     pierogopodobne.

 

6. W dniu 22.07. na boisku kartingowym MOSiR odbył się turniej piłkarski o puchar

     Burmistrza Miasta Lubań młodzieży powyżej 16 roku życia. Pomysłodawcą turnieju

     było dwóch młodych lubaniaków  pp. Łukasz Misiurek i Łukasz Rogalski.

 

7. Miasto zgłosiło swój akces w kampanii ogólnopolskiej CIĄŻA BEZ ALKOHOLU

      i PROWADZĘ JESTEM TRZEŹWY. Za udział w szóstej edycji kampanii społecznej  

     „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007 miasto otrzymało certyfikat będący podziękowaniem

     za aktywny udział , a wśród laureatów konkursów znalazły się dzieci z lubańskich 

     szkół.

 

8.  Podpisane zostało porozumienie ze starostwem powiatowym na promocję Łużyckiej

      Karty Turystycznej .

 

9.  Na stronach internetowych miasta zamieszczono plik wirtualny Lubań z planem miasta,

      ukształtowaniem terenu i spacerem po starym Lubaniu – sfinansowano ze środków na

      promocję Miasta.

     

10. Ze środków na rozwiązywanie problemów alkoholowych dofinansowane zostały propo- 

      zycje MDK, MOPS, MBP i ŁCR  dla dzieci i młodzieży spędzającej lato w mieście.  

 

11. W dniu 9.08 w Rynku odbył się koncert holenderskiej grupy wokalno-tanecznej na zapro-

      szenie Zboru  Kościoła Zielonoświątkowego.

 

12. Punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego przy Domu Dziennego Pobytu otrzymał

      sprzęt rehabilitacyjny od Fundacji z Holandii.

 

15. W dniach 6-10.08. miasto uczestniczyło w targach turystycznych w Koeln. Targi cieszyły

      się ogromnym zainteresowaniem. Zaprezentowano materiały promocyjne miasta Lubań,  

      jak również Związku Sześciu Miast Łużyckich.

 

16.W dniu 20.08.2007r. delegacja miasta uczestniczyła w obchodach Święta Kwiatów

      w Kamenz. Tradycja ta obchodzona jest już od 160 lat. Wszyscy uczniowie szkół ubrani 

      są na biało i uczestniczą w pochodzie z pięknymi wiązankami, wieńcami  kwiatów.

      Pochód prowadzony jest przez orkiestry dęte tak z miasta Kamenz, jak i zaproszonych

      orkiestr m.in. z Kolina (Czechy).

 

17.W dniu 24.08.2007r. delegacja miasta uczestniczyła w obchodach Święta Goerlitz.

      Bardzo bogaty program artystyczny prezentowany został na Górnym i Dolnym Rynku w

      dniach  od 24-26.08.2007r.

 

18.Miasto ufundowało dla harcerzy biorących udział w zlocie w Kielcach w dniach 10.08-

     12.08. polary z naszywką z herbem miasta Lubań,

 

19. Ze środków promocji zakupiono bożonarodzeniowe ozdoby świetlne w ilości 4 szt.

     które ozdobią kolejne ulice miasta. Przekazano je  nieodpłatnie do ZGiUK Lubań,       

     celem magazynowania, montażu, demontażu oraz konserwacji.

 

20.W okresie tym ze zwolnienia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej skorzystało  

     26  osób (od początku roku  89).

 

Ponadto Burmistrz:

 • rozstrzygnął konkurs na stanowisko:

O      podinspektora ds. integracji europejskiej i pozyskiwania funduszy unijnych – wybrana została pani Anna Wiktorowska-Kalinik  ( rozpoczęła pracę od 6 sierpnia br. );

O      podinspektora  ds. finansowo-ksiegowych – wybrana została pani Katarzyna Pomorska ( zatrudniona zostanie od 3 września br)

 

 • nie rozstrzygnął konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym ze względu na nie spełnienie przez kandydatów  wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze ;
 • ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lubaniu ;
 • 02 lipca  - Z-ca Burmistrza pan Henryk Rogacki spotkał się z ambasadorem USA;
 • 22 lipca – Burmistrz uczestniczył w Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 6 osobowych ;
 • 24 lipca brał udział w spotkaniu w Narodowym Funduszu Zdrowia w sprawie lubańskiego szpitala ;
 • 25 lipca odbył Nadzwyczajne Posiedzenie ZGiUK Sp. z o.o. w Lubaniu ;
 • 27 lipca uczestniczył w delegacji do Himmighausen;
 • 30 lipca odbył Nadzwyczajne Posiedzenie PEC Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu  oraz uczestniczył w Święcie Policji;
 • 12 sierpnia brał udział w Świecie Pszczelarzy;
 • 19 sierpnia uczestniczył w Mszy Obpustowej w Parafii Św. Maksymiliana Kolbe na Księginkach;
 • 21 sierpnia brał udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Kwisa” ;
 • 24 sierpnia uczestniczył w otwarciu Święta Zgorzelec-Gorlitz;
 • otrzymał gratulacje od Marszałka Województwa Dolnośląskiego za zajęcie  Gminy Miejskiej Lubań V miejsca w Polsce w rankingu „ Rzeczpospolitej”.

 Lubań, 28 sierpnia  2007 roku

 

       Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 

 


Informację wytworzył: Anna Krawiec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Krawiec, Data wprowadzenia: 2007-09-07 14:44:53, Zatwierdził do publikacji: Anna Krawiec, Data publikacji 2007-09-07 15:17:48, Ostatnia zmiana: 2007-09-07 15:17:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1451