Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078593
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Zarządzenia Burmistrza dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

 

Zarządzenie nr   73  / 2007

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia  29 czerwca  2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok

 

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust.2 pkt 2 art. 58 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2 ,art. 173 ust. 1 i 4 , art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ,pkt  13,  pkt  14 , art. 188 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 13 ust.1 Uchwały nr V / 23 / 2007  Rady Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2007 rok. Burmistrz Miasta Lubań  zarządza co następuje.

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostałą działalność w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 55.400 zł

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 Pozostałą działalność o kwotę 55.400 zł z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 47.400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł.

3.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30.000 zł.

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 30.000 zł

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 45.000 zł.

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 45.000 zł.

 

 

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę  7.100 zł z tego:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 100 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 6.000 zł.

2.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4260 zakup energii o kwotę 7.100 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa ogólna  o kwotę 4.800 zł.

4.       Zwiększa się wydatki w  zakresie zadań własnych w dziale  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.800 zł.

5.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 1) w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 110.000 zł.

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe ( Szkoła Podstawowa nr 1) w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 110.000 zł.

7.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 5.500 zł z tego:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.500 zł

8.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja ( Gimnazjum nr 2) o kwotę 5.500 zł z tego:

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  o kwotę 500 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.500 zł.

9.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 41.076 zł z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14.476 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26.600 zł

Z tego:

PM-1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.510 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

PM-3

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.221 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 16.600 zł

PM-5

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.745 zł

10.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 41.076 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.479 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.679 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 10.910 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 7.500 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 6.908 zł

Z tego:

PM-1

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.600 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę  600 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę  2.910 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  2.000 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 400 zł

PM-3

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 879 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę  8.000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę  5.500 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.442 zł

PM-5

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.679 

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 5.066 zł

 

 

 

11.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004  różne  jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  o kwotę  103.000 zł z tego:

      § 4260 zakup energii o kwotę 100.000 zł

      § 4610  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000 zł

      Z tego:

       ABK-2

       § 4610  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3.000 zł

        ABK-4

       § 4260 zakup energii o kwotę 100.000 zł

12.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70004  różne  jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  o kwotę  103.000 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  10.600 zł

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę  4.200 zł

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 4.200 zł.

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 70.000 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 4.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 5.000 zł

      Z tego:

       ABK-2

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł

        ABK-4

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę  10.600 zł

§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę  4.200 zł

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 4.200 zł.

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 70.000 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 4.000 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 5.000 zł

13.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26.340 zł

14.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł

15.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  w rozdziale  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 17.635 zł.

16.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  w rozdziale  70078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.705 

17.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 18.500 zł z tego:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.500 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 10.000 zł

§ 4530 podatek od towarów i usług VAT o kwotę 1.000 zł

18.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta o kwotę 18.500 zł z tego:

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.500 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000 zł

§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 10.000 zł

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł.

19.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

20.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 4.000 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł.

21.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł

22.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

23.   Zwiększa  się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi  w  § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17.000 zł.

24.   Zmniejsza  się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi  w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17.000 zł

25.   Zwiększa  się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł

26.   Zmniejsza  się  wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł

27.   Zmniejsza się wydatki w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność w § 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 15.764 zł

28.   Zwiększa się wydatki w dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 15.764 zł

      § 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.113 zł

      § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 14.651 zł

29.   Zmniejsza się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 21.459 zł z tego:

      § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł

      § 4309  zakup usług pozostałych o kwotę  6.459 zł

30.   Zwiększa się wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury  o kwotę  21.459 zł  z tego:

      § 4178 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.360 zł

      § 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę .3.635 zł.

      § 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 6.464 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą     44.836.381 

Wydatki  budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą      44.115.463  

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta

                                                                                                            Konrad Rowiński

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu

 

  1. W § 1 pkt 1 i 2 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-87/07 z dnia 28 maja 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie  kosztów dożywiania w ramach  wieloletniego rządowego programu z tego kwota 8.000 zł przeznaczona jest na doposażenie punktu wydawania posiłków.
  2. W § 1 pkt 3-6 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o przedłożone przez MOPS projekty zmian .
  3. W § 2 pkt 1 i 2 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na wniosek Łużyckiego Centrum Rozwoju.
  4. W § 2 pkt 3 dokonano rozwiązania rezerwy w kwocie 4.800 zł  z przeznaczeniem  na sfinansowanie wywozu odpadów  komunalnych w soboty w okresie letnim  wydatek ten określono w § 2  pkt  4 w  oparciu wniosek Wydziału GKiM Urzędu  Miasta.
  5. W § 2 pkt 5-6 zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek Szkoły Podstawowej nr 1.
  6. W § 2 pkt 7-8 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wniosek Gimnazjum nr 2 .
  7. W § 2 pkt 9 – 10 zmniejszenie i zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski Przedszkoli Miejskich nr 1,3 i 5.
  8. W § 2 pkt 11 – 12 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w oparciu o wnioski Administracji Budynków Komunalnych nr 2 i 4.
  9. W § 2 pkt 13 – 30 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w celu dostosowania wykonania do aktualnych potrzeb.
  10. Zestawienie zmian dokonanych zarządzeniem

dochody

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

852

85295

2030

            86 200   

              +   55 400   

              141 600   

własne

x

x

x

            86 200   

               +  55 400   

              141 600   

x

wydatki

 

 

 

 

 

 

dział

rozdział

§

stan przed zmianą

zmiana dokonana uchwałą

stan po zmianie

zadania

852

85295

3110

          249 184   

              +   47 400   

              296 584   

własne

852

85295

4210

                      -     

             +      8 000   

                   8 000   

własne

852

85202

4330

          170 000   

             +    30 000   

              200 000   

własne

852

85214

3110

          495 016   

         -     30 000   

              465 016   

własne

852

85215

3110

       1 435 500   

-     45 000   

           1 390 500   

własne

852

85219

4140

                      -     

             +    45 000   

                45 000   

własne

750

75075

3020

                  100   

              +         100   

                      200   

własne

750

75075

4430

               1 000   

             +      1 000   

                   2 000   

własne

750

75075

4530

            15 000   

             +      6 000   

                21 000   

własne

750

75075

4260

            43 100   

-       7 100   

                36 000   

własne

758

75818

4810

            26 005   

-       4 800   

                21 205   

własne

900

90003

4300

          291 040   

             +      4 800   

              295 840   

własne

801

80101

4300

          279 095   

-   110 000   

              169 095   

własne

801

80101

4270

            74 687   

             +  110 000   

              184 687   

własne

801

80110

4300

          148 966   

-      4 000   

              144 966   

własne

801

80110

4410

               8 100   

-      1 500   

                   6 600   

własne

801

80110

4240

               6 000   

             +      1 500   

                   7 500   

własne

801

80110

4270

            25 800   

             +      2 000   

                27 800   

własne

801

80110

4570

               3 000   

              +         500   

                   3 500   

własne

801

80110

4700

               2 000   

             +      1 500   

                   3 500   

własne

801

80104

4040

          117 899   

-     14 476   

              103 423   

własne

801

80104

4300

            78 752   

-     26 600   

                52 152   

własne

801

80104

4110

          272 372   

             +      3 600   

              275 972   

własne

801

80104

4120

            39 403   

             +      1 479   

                40 882   

własne

801

80104

4210

            43 450   

             +    10 679   

                54 129   

własne

801

80104

4220

          148 900   

             +    10 910   

              159 810   

własne

801

80104

4260

          188 200   

             +      7 500   

              195 700   

własne

801

80104

4440

          110 159   

             +      6 908   

              117 067   

własne

700

70004

4260

          413.200   

-   100 000   

              313.200   

własne

700

70004

4610

            30 200   

-       3 000   

                27 200   

własne

700

70004

4210

            85 000   

             +    10 600   

                95 600   

własne

700

70004

4360

               3 960   

             +      4 200   

                   8 160   

własne

700

70004

4370

            16 320   

             +      4 200   

                20 520   

własne

700

70004

4530

          143 147   

             +    70 000   

              213 147   

własne

700

70004

4590

                      -     

             +      3 000   

                   3 000   

własne

700

70004

4700

                      -     

             +      2 000   

                   2 000   

własne

700

70004

4740

                      -     

             +      4 000   

                   4 000   

własne

700

70004

4750

            10 000   

             +      5 000   

                15 000   

własne

700

70001

4300

            26 340   

-     26 340   

                          -     

własne

700

70005

4210

               2 705   

             +      6 000   

                   8 705   

własne

700

70005

4400

                      -     

             +    17 635   

                17 635   

własne

700

70078

4210

                      -     

             +      2 705   

                   2 705   

własne

750

75023

4110

          485 609   

-       5 500   

              480 109   

własne

750

75023

4270

            30 000   

-       2 000   

                28 000   

własne

750

75023

4350

            35 950   

-     10 000   

                25 950   

własne

750

75023

4530

            25 000   

-        1 000   

                24 000   

własne

750

75023

4140

               5 000   

             +      5 500   

                10 500   

własne

750

75023

4280

               5 000   

             +      2 000   

                   7 000   

własne

750

75023

4370

            30 000   

             +    10 000   

                40 000   

własne

750

75023

4590

                      -     

             +      1 000   

                   1 000   

własne

801

80146

4300

          108 200   

-       4 000   

              104 200   

własne

801

80146

4170

               5 000   

             +      2 000   

                   7 000   

własne

801

80146

4210

                      -     

             +      2 000   

                   2 000   

własne

801

80195

4300

               3 000   

-          500   

                   2 500   

własne

801

80195

4210

               1 000   

              +         500   

                   1 500   

własne

900

90003

4210

            15 000   

             +    17 000   

                32 000   

własne

900

90003

4300

          295 840   

-     17 000   

              278 840   

własne

900

90004

4210

                      -     

             +      5 000   

                   5 000   

własne

900

90004

4300

          201 150   

-       5 000   

              196 150   

własne

710

71095

4309

       23 647,00   

-     15 764   

                   7 883   

własne

710

71095

4218

                      -     

             +      1 113   

                   1 113   

własne

710

71095

4308

         7 883,00   

             +    14 651   

                22 534   

własne

921

92105

4219

       17 813,00   

-     15 000   

                   2 813   

własne

921

92105

4309

       14 377,00   

-       6 459   

                   7 918   

własne

921

92105

4178

                      -     

             +    11 360   

                11360   

własne

921

92105

4308

4 793

+ 6 464

11 257

własne

921

92105

4218

         5 938,00   

             +    3 635   

9.573

własne

x

x

x

       6 451 719   

             +    55 400   

           6 507 119   

x

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-07-13 15:09:30, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-07-13 15:10:29, Ostatnia zmiana: 2007-07-13 15:10:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1498