Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084406
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-5/06

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za  m-c  kwiecień/maj  2007 roku

 

 

W omawianym okresie:

 

             I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.Burmistrz wydał  17  Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

·        podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

·        umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań ;

·        prawa pierwokupu ;

·        ustalenia składu Komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Polnej w Lubaniu;

·        uchylenia zarządzeń Burmistrza Miasta Lubań  ( dot. procesów ISO 9001:2001)

·        zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok;

·        ustalenia zasad przydzielania mydła i ręczników dla pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta Lubań w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;

·        ustalenia składu komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Gazowej ;

·        ustalenia składu komisji dokonującej V przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul.Leśnej  ;

·        ustalenia składu komisji dokonującej III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. K.Wielkiego ;

·        przyznania odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomość przeznaczoną na drogę;

·        wyrażenia zgody na sprzedaż , podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Straży Granicznej .

 

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań  11 projektów uchwał.

 

3.      Burmistrz jako Zgromadzenie Wspólników odbył Zwyczajne posiedzenie LPWiK

       Sp. z o.o. w Lubaniu , na którym podjął uchwały :

·        w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r. i udzielenia absolutorium dla Zarządu Spółki ;

·        w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

·        w sprawie podziału zysku za 2006 rok / zysk w kwocie : 122.038,08  przeznaczono na  fundusz nagród dla pracowników wraz z pochodnymi /

·        w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

·        w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Prezesa Spółki za 2006 rok.

 

II.  w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

1. W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

 

·        W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 76 punktów świetlnych .

            ( Osiedle „PIAST”- 14 , „Księginki” – 14 „Kamienna Góra” – 6 , „ Śródmieście” –

            10, w innych miejscach – 32 ) .

·        Miejski konserwator oświetlenia drogowego wykonał oświetlenie  placu zabaw przy Pl.Strażackim układając linię kablową i stawiając słup stalowy z dwoma punktami lampami. Koszt zadania wyniósł 9.555,61 złotych.

·        W dniu 25 maja zabezpieczono dostawę energii na potrzeby imprezy organizowanej przez Straż Graniczną na stadionie przy ul.Działkowej.

 

2. W ramach zadania – utrzymanie czystości

 

 • Naprawiono i zamontowano dotychczasowe kosze uliczne w ilości 12szt.Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. 
 • Oczyszczano ulice Śródmieścia z odpadów komunalnych przez pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta.
 • Grupa pracowników interwencyjnych oczyściła obrzeża  chodników przy ulicy Torowej poprzez usuwanie traw, sprzątanie ziemi, piasku itp.
 • W ramach utrzymania bezpieczeństwa ruchu pracownik gospodarczy Urzędu Miasta naprawił i uzupełnił łańcuchy zlokalizowane w obrębie Placu 3-go Maja ,7-mej Dywizji oraz ulicy Torowej. 
 • Ze względu na zniszczenia i uszkodzenia dotychczas zamontowanych koszy zakupiono  50 nowych koszy uliczno-parkowych na ogólna wartość 14.000 złotych , które zostaną ustawione w obrębie centrum miasta. 

3. W ramach zadania – utrzymanie zieleni

 • Grupa pracowników interwencyjnych prowadziła wykaszanie terenów miejskich . Dotychczas wykoszono trawy w obrębie ulicy Papieża Jana Pawła II, Rybackiej,Przemysłowej,Robotniczej,Lużyckiej,Wojska,Polskiego,Słowackiego,KazimierzaWlkiego,Torowej,Granicznej,Szymanowskiego,Dworcowej,Izerskiej,Warszwsk-iej.
 • Wystąpiono do Starosty Lubańskiego z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinkę drzew zlokalizowanych w obrębie ulic :

-        ul. Działkowej – 1 lipy;

-        ul. Lwóweckiej i Robotniczej – 3 lipy ;

-        ul. Staszica – lipy i świerku;

-        ul. Łużyckiej    5 wierzb;

-        ul. Głównej    1 lipy ;

-        ul. Wojska Polskiego- 1 lipy

Park nad Siekierką- 5 topoli , które ze względu na swój stan stanowią zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców  pobliskich nieruchomości .

 

 • W wyniku interwencji do wykaszania traw w obrębie zarządzanych pasów drogowych przystąpiły Wojewódzki i Powiatowych Zarząd Dróg.

Zarządca drogi krajowej nr 30 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Rejon Lubań nie podjęła działań w tym zakresie. Wydział podejmuje dalsze kroki w celu wyegzekwowania robót.

 

4. W ramach zadania : eksploatacja szaletu miejskiego   

                                  

Zatrudnieni w Urzędzie Miasta pracownicy interwencyjni rozpoczęli remont elewacji szaletu poprzez jego naprawę tynków zewnętrznych oraz pomalowanie ścian zewnętrznych farbą elewacyjną emulsyjną.

 

5. W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

 • Uzyskano                            : 3 lokale socjalne , 5 lokali mieszkalnych

      rozdzielono                         : 3  lokal socjalne, 3 lokale mieszkalne 

 • W dniu 23.05.2007 r. z inicjatywy Wydziału odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy konsultingowo-budowlanej w sprawie możliwości budowy budynków mieszkalnych o standardzie lokali socjalnych metoda montażu modułowego. Przedstawiciel firmy ComfortExpress sp. z o.o. na spotkaniu przedstawił założenia   metody montowanych modularnie obiektów mieszkalnych, sposoby ich   zagospodarowania , finansowania jak również terminy realizacji. Podczas spotkania  firma ComfortExpress zaoferowała współpracę i zobowiązała się w przypadku   szerszego zainteresowania złożoną ofertą do przygotowania szczegółowych  informacji. Firma ComfortExpress oferuje realizację obiektów w cenie około 1490 zł/m2 ( moduł jako lokal mieszkalny jest wyposażany w instalacje wewnętrzne ).  

6. W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji:

w marcu             - 128

w kwietniu          - 120

·        kwota przyznanych dodatków:

w marcu            -  17.862,21zł

w kwietniu        -  15.454,25zł

 

III. w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

1. W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:

 

1)      Trwają prace związane z przygotowaniem przez Wydział dokumentów niezbędnych do dalszego opracowania i aplikowania wniosku współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Lubań”. Zaktualizowano mapy do celów projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej na pozostałą część kanalizacji sanitarną dla dzielnicy „Uniegoszcz” i Osiedla Willowe  w Lubaniu”. Sporządzono, zgodnie z wytycznym NFOŚiGW,  mapę wraz z częścią opisową na potrzeby analizy opcji do studium wykonalności, wyznaczającą sieci  kanalizacji sanitarnej do finansowania z Funduszu Spójności. Opracowano Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia. Trwają prace związane z aktualizacją uzgodnień posiadanych dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji w tym bardzo ważnej decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach.

2)      Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę „Obwodnicy zachodniej miasta”.  W dalszym ciągu trwają prace związane z podziałem działek gruntu  pasa drogowego przyszłej obwodnicy, a następnie przejęcia bądź wykupu niezbędnych  gruntów.

 

2. Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach

     gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)      Prowadzono prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego ulic – dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Lubań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprzez utrzymanie oznakowania pionowego tylko w trybie awaryjnym.

2)      Przygotowano projekt zmiany organizacji ruchu na ulicach Szkolna , Plac Lompy obmiarów dwukierunkowego na jednokierunkowy wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Zmiana oznakowania pionowego i poziomego zostanie wprowadzona do dnia 10.06.br.Aktualnie wykonawca przygotowuje niezbędne do zmiany znaki.

3)     Zarządca ruchu na drogach gminnych przeprowadził kontrolę  stanu oznakowani dróg   gminnych. Kontrola wypadła pomyślnie. Uwagi dotyczyły jedynie  spraw związanych   obmiarów częściowymi aktami wandalizmu oraz nieczytelności niektórych znaków.   Większość usterek została usunięta, a drobne usterki w oznakowaniu poziomym zostaną usunięte w trakcie prowadzonych w czerwcu i lipcu br. prac związanych  z odnową  oznakowania poziomego.

4)      Wykonano remonty cząstkowe uszkodzeń nawierzchni jezdni po okresie zimowym na wszystkich ulicach w centrum miasta oraz o największym natężeniu ruchu. Prace te  zakończone zostały do końca kwietnia br.     W ramach tych prac wymieniono nawierzchnię na najbardziej zniszczonych odcinkach  ulicy Gazowej stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej.Obecnie rozpoczęto wykonywanie remontów cząstkowych na pozostałych ulicach miasta.

5)      Przekazano niezbędne materiały, które zostały wykorzystane przez wspólnoty     mieszkaniowe na prowadzone przez nie roboty drogowe związane z drogami i chodnikami. Z materiałów tych wykonano chodnik przy ul.K.Wielkiego (budynek Nr 12) oraz drogę  dojazdową na zapleczu budynku przy Placu Lompy 4. Prace te zostały zakończone, a    przekazane materiały rozliczone.

6)     Wymieniono zniszczone i uzupełniono brakujące krawężniki stanowiące obramowanie odcinka jezdni ul.K.Wielkiego planowanego do odnowy masą bitumiczną na dług. około  150 mb. W ramach tych robót wymieniono także część zniszczonej nawierzchni bitumicznej chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej w obrębie budynków usługowo –   mieszkalnych zlokalizowanych przy tej ulicy.

7)     Zawarto umowę na wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych dla Miasta Lubań –  I etap wraz ze sprzedażą programu komputerowego. Prace wykonywać będzie firma   „Lehman + Partner” Sp. z o.o. z Konina.

 

3. Zadania związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej:

 

1)      Wykonywano awaryjne naprawy powstałych w roku 2006 i br. zapadlisk jezdni – na  dojeździe do budynków socjalnych przy ul. Osiedle Fabryczna, ul.Tkackiej, ul. Starej oraz Placu Strażackim. Wymieniono zniszczą studzienkę ściekową kanalizacji deszczowej w   jezdni ul. Żymierskiego oraz uzupełniono skradzione włazy studzienek ściekowych na  ul.Włókienniczej oraz ciągu pieszym łączącym ul. Włókienniczą z ul.Łużycką. W najbliższych dniach zostaną wykonane prace związane z wymianą wpustów żeliwnych  kratek ściekowych przy ul. Spółdzielczej i Esperantystów.

2)    Wydano 1 szt. technicznych warunków przyłączenia do kanalizacji deszczowej oraz dokonano 3 odbiorów przyłączy do kanalizacji deszczowej., jedną opinię dla Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie możliwości sprzedaży  gruntu, 6 szt. opinii pod projekty budowlane.

 

IV. Inne zadania :

 

1) Przeprowadzono przegląd gwarancyjny na obiekcie oddanej do użytku w ubr. Miejskiej

    Oczyszczalni Ścieków.

 

2) W powyższym okresie :

 

 • wydano 8 szt. decyzji awaryjnego zajęcia pasa drogowego: 7 szt. dla Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu  na usunięcie awarii sieci wodociągowych oraz 1 szt. dla Spółdzielni Mieszkaniowej przy LZPB przy ul.Hutniczej 8 na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej;
 • wydano 15 sztuki decyzji zajęcia pasa drogowego dróg gminnych oraz 1 decyzję na przedłużenie terminu zajęcia pasa drogowego;
 • wydano 1 decyzję na lokalizację zjazdu na drogę gminną;
 • zawarto 3 umowy na dzierżawę gruntu w pasie drogowym dróg gminnych, 2 umowy na ogródki letnie oraz 1 umowę na sprzedaż lodów; 
 •  wydano  zgodę na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wewnętrznej zarządzanej przez miasto – ulica Reja pod remont sieci wodociągowej.

IV w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomości i rolnictwa

 

1.      Wydano 7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:

- działki Nr 54/6, Obręb IV, AM 7 – ul. Główna

- działka Nr 58/17, Obręb I, AM 14 – ul. Fabryczna Osiedle

- działka Nr 64/3, Obręb I, AM 14- ul. Fabryczna Osiedle

- działka Nr 11/19, 11/17, Obręb I, AM 15 – ul. Kopernika

- działka Nr  11/9, 11/10, 11/16, Obręb I, AM 15 – ul. Kopernika

- działka Nr 1/29, Obręb II, AM 15 – ul. Królowej Jadwigi

- działka Nr 1/57, 1/77, Obręb II, AM 15 – ul. Wł. Łokietka

 

2.      Nadano numerację porządkową dla nieruchomości położonych przy ul. Kwiatowej 3a oraz ul. Głównej 82.

3.      Przygotowano Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 54/07 w sprawie przyznania odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomość przeznaczoną pod drogę (działka Nr 11/4, Obręb IV, AM 6).

4.      Przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budowę garaży przy ul. Polnej:

- działka Nr 25/8  o pow. 26 m2 Obręb V, AM 4 – działka została sprzedana, zawarto akt notarialny

- działka Nr 25/9 o pow. 26 m2 Obręb V, AM 4 - przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

5.      Przeprowadzono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lubaniu przy ul. Gazowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań oznaczonych geodezyjnie jako

- działka Nr 6/18, Obręb IV, AM 8 o pow. 714 m2

- działka Nr 6/20, Obręb IV, AM 8 o pow. 215 m2

z przeznaczeniem na tereny aktywności gospodarczej.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

6.      Ogłoszono i przeprowadzono V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych przy ul. Leśnej, stanowiących działkę Nr 93/4, Obręb V, AM 17 o pow. 1.478m2 oraz 1 udziału w działce Nr 93/3, Obręb V, AM 17 o pow. 136 m2.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

7.      Ogłoszono i przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego (Obręb II, AM 13, działka Nr 3/11 o pow. 5.524 m2). Przeznaczenie – zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

8.      Wytypowano do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki nie zabudowane położne w Lubaniu :

- działka nr 75/11, Obręb III, AM 3 o pow. 105 m2 przy ul. Mikołaja

- działka nr 75/9, Obręb III, AM 3 o pow. 94 m2 przy ul. Granicznej

Przeznaczenie nieruchomości w studium – tereny koncentracji usług.

9.      Wytypowano do zbycia oraz ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu (była strzelnica), oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9, Obręb I, AM 3 o pow. 5.310 m2.

Przeznaczenie nieruchomości w studium – tereny koncentracji usług i towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej.

10.  Wytypowano do zbycia oraz ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości nie zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2.

Przeznaczenie nieruchomości w studium – tereny zieleni urządzonej i tereny zalewowe rzeki Kwisy.

11.  Nie skorzystano z przysługującego prawa pierwokupu własności nie zabudowanych nieruchomości położonych w Lubaniu, oznaczonych jako działki

- działka Nr 4/1 o pow. 1.386 m2 oraz działka Nr 4/2, o pow. 1.225 m2 Obręb II, AM   16 przy ul. Klasztornej

- działka Nr 64/7 oraz działka Nr 64/8, o łącznej pow. 2.743 m2 Obręb I, AM 14 przy ul. Kopernika

12.  Wytypowano do dosprzedaży w formie bezprzetargowej działkę Nr  71/7 Obr. III, AM 4 położoną  w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

13.  Dosprzedano w formie bezprzetargowej działkę Nr 35/2  Obr. III, AM  7, położoną  w Lubaniu przy ul. Ludowej 2, z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki.

14.  Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem,  położonej przy ul. Staszica 1a.

Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak chętnych.

15.  Wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym przy Placu 3-go Maja 5.

16.  Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne położonego w budynku przy ul. Robotniczej 11. Wyłoniono nabywcę na lokal. Zawarto akt notarialny.

17.  Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem,  położonej przy ul. Lwóweckiej 2. Wyłoniono nabywcę na nieruchomość . Zawarto akt notarialny.

18.  Sprzedano 42 lokale mieszkalne na rzecz najemców.

19.  Wytypowano do sprzedaży 32 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

20.  Zmieniono udziały w częściach wspólnych budynków wielolokalowych i w prawie

współużytkowania wieczystego działek, położonych w Lubaniu przy

- ul. Dąbrowskiego 31

- ul. Wrocławska 2 i 4

- ul. Kazimierza Wielkiego 1

- ul. Różana 8

21.  Wytypowano do wydzierżawienia nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Staszica z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, oznaczoną jako działka Nr 56, Obręb III, AM 2 o pow. 120 m2.

22.  Ogłoszono i przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone w ramach ustawy o zamówieniach publicznych na usługi geodezyjne dotyczące wydzielenia gruntów przeznaczonych pod budowę Obwodnicy Południowo – Zachodniej.

Dwa przetargi unieważniono (oferenci zaoferowali za wysoką cenę), jeden przetarg nie doszedł do skutku (nie wpłynęła żadna oferta).

 

V. w zakresie spraw ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej :

 

1.     Podpisano umowę na monitoring wysypiska w Nawojowie Ł. z firmą Centrum Badań     Jakości z Lubinia - 8.546 zł brutto. (maj) 2. Podpisano umowę (maj) na wykonanie    projektu zieleni - skweru przy ul. Lwówecka- Żymierskiego z firmą Zieleń wokół Nas z  Wrocławia, na kwotę 3000 netto.

2.     Wykonano nawiezienie ziemi (maj), plantowanie i obsianie trawą skweru przy ul. Staszica przez firmę ZGiUK - 7.000 zł brutto 4. Zakupiono 300 szt. stojaków potrójnych do segregacji odpadów w firmie Butrym z Lublina, za kwotę 32.112 zł brutto. Dostawa  nastąpiła w kwietniu. Rozstawienie stojaków na osiedlu Willowym - czerwiec br.

3.     Przeprowadzono kolejne Sprzątanie Swiata - Lubania, w miesiącu kwietniu przez lubańskie szkoły wszystkich typów, współpraca z RCEE.

4.      Od miesiąca kwietnia rozpoczęto cykl imprez pn. Lubańska Wiosna Ekologiczna 2007. Wykaz imprez na plakacie.Wspolorganizacja RCEE i OŚiGP. LWE otwarto 17.04. wystawą w Muzeum Regionalnym nt. wulkanizmu na Ziemi Lubańskiej, w dniu 26.04. odbył się w MDK koncert na Dni Ziemi, w którym wzięło udział kilkustet uczniów z  lubańskich szkół.

5.     Wydano ulotkę zachęcającą do segregacji odpadów (4.000 sztuk)- maj 8.Złożono wniosek do WFOŚiGW na dotację na działalność proekologiczną na kwotę 14.500 zł Udzielono dotacji PTTK Lubań na działalność związaną z ochroną przyrody - maj. Kwota - 1.500 zł

6.     Przeprowadzono nasadzenia ok. 300 szt. jarząbów, w tym szwedzkich na terenie miasta –głównie uzupełnienia przy drogach. Prace wykonano pracownikami publicznymi .

7.      Ogłoszono kolejną edycję kampanii Burmistrza - Lubań w kwiatach.maj

 

VI . w zakresie spraw promocji,  kultury, sportu i oświaty :

 

 1. W dniu  2.04. odbyło się posiedzenie Związku Sześciu Miast Łużyckich, na którym opracowano nowy folder Związku. Folder będzie wydany w języku polskim i niemieckim w ilości 10.000 egz.
 2. W dniu 27.04. przebywała delegacja przedstawicieli fundacji PPL z Holandii, która  odbyła wizytę w szpitalu i w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 3. W dniach 28-29.04. odbyły się targi gospodarcze  Konventa 07 w Zittau, na których  zaprezentowano materiały promocyjne miasta Lubań oraz lubańskich przedsiębiorców. Targi miały charakter międzynarodowy.
 4. W dniach 11-12.05. miasto prezentowało się na targach TOURTEC w Jeleniej Górze.
 5. W dniu 15.05.2007r. odbyło się spotkanie organizacyjne dot. przygotowania lotnej premii wyścigu kolarskiego Bałtyk-Karkonosze. Zdecydowano, że lotna premia będzie przeprowadzona  na ul. Podwale. Zgodnie z umową miasto ze środków promocji przekazało na rzecz organizatora kwotę 2.000 zł.
 6. W okresie tym:

-        ze zwolnienia za wpis do ewidencji działalności gospodarczej skorzystało 26 osób,

-        wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (2 w gastronomii, 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż piwa na stadionie przy ul. Działkowej w dniu 26.05.2007r. w czasie Festynu Straży Granicznej

7.      Po raz kolejny miasto zgłosiło swój udział w ogólnopolskiej kampanii pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu - „Zachowaj trzeźwy umysł”. Otrzymane materiały przekazane zostały Szkołom. W dniu 16.05. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wręczono nagrody laureatom  konkursów plastycznych  ubiegłorocznej  kampanii.

8.      Podpisany został Aneks do Porozumienia zawartego w dniu 08.03.2007r. w sprawie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007r. W chwili obecnej środki te wynoszą 141.600 zł

9.      W ramach promocji:

·        ufundowano puchary burmistrza dla zwycięzców IV Ogólnopolskiego Turnieju

Tańca Towarzyskiego oraz dla zwycięzców  43 Ogólnopolskiego Rajdu  „Wiosna Lubańska 2007” organizowanego przez PTTK w Lubaniu,

·        przekazano materiały promocyjne na rzecz organizowanych imprez:

a)      na spotkanie emerytów i rencistów Policji  w Szczawnie Zdroju,

b)      Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej,

c)      Gimnazjum Nr 2 w związku z organizowanym III Powiatowym Konkursem Geograficznym,

d)      Szkole Podstawowej Nr 4 z przeznaczeniem dla uczniów za udział  w konkursach czytelniczych ,

e)      dla PTTK Oddział „Pogórze Izerskie” w związku z organizacją  rajdu j.w

f)        Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w związku z  organizacją  festynu parafialnego z okazji Dnia Matki i Dziecka ,

g)      przekazano materiały promocyjne w związku z organizacją rajdu Straży Granicznej i Celników,

h)      sfinansowano wydanie książki „Górne Łużyce na przestrzeni  wieków”,

i)        otrzymano z Łużyckiego Centrum Rozwoju 50 szt. płyt DVD z  filmem  informacyjno-reklamowym o rewitalizacji miasta Lubań oraz 420 egz. książek  „Lubań wczoraj i dziś”.

j)        ukazała się strona reklamowa miasta w angielskiej edycji specjalnej wydawnictwa Polish Business Magazine.

10.        W ramach mecenatu nad kulturą miasta zakupiło dla kina „Wawel” 2 sztuki świateł do projektorów kinowych oraz 2 sztuki oświetlaczy laserowych światła czerwonego ścieżki dźwiękowej filmu oraz 2 kpl. czytnika dźwięku stereo  „Dolby” z taśmy filmowej wraz z montażem.            

 

Ponadto Burmistrz:

 

·        28.03. br. uczestniczył w posiedzeniu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów;

·        29.03. br. odbył Zwyczajne Posiedzenie LPWiK Sp. z o.o. w Lubaniu ;

·        30.03. br. uczestniczył w Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu  Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości;

·        11.04.br. spotkał się z członkami Klubu Honorowych Dawców Krwi przy SM;

                   oaz Stowarzyszeniem Miłośników Górnych Łużyc;

·        14.04. br. Z-ca Burmistrza Henryk Rogacki uczestniczył w Festiwalu Sacro Song w

                 MDK;

·        18.04.br.spotkał się z Księżmi Ewangelickimi z Bawarii;

                 Z-ca Burmistrza Henryk Rogacki brał udział w szkoleniu  organizowanym

                 przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w zakresie obrony cywilnej ;

·        19.04.br. Burmistrz dokonał otwarcia Rajdu „3 Dni, 3 Kraje, 3 Wędrówki”;

·        21.04.br. dokonał otwarcia Turnieju Tańca Towarzyskiego;

·        25.04. br. wręczył Krzyże Związku Sybiraków oraz uczestniczył w Światowym Dniu

                       Inwalidy;

·        02.05. br. uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Flagi w ŁOSG;

·        03.05 br. brał udział w uroczystościach z okazji Konstytucji 3-go Maja;

·        08.05.br. w uroczystościach z okazji Dnia Zwycięstwa;

·        11.05. br. dokonał otwarcia wystawy w ŁCR „ Lubań - Frydland” , uczestniczył w

                spotkaniu z okazji Dnia Strażaka oraz Dnia Komunalnika ZGiUK Sp. z o.o.

·        14.05. br brał udział w Konferencji Krajowej Euroregionu”Nysa”;

·        17.05. br. uczestniczył w konkursie recytatorskim w Przedszkolu Niepublicznym;

·        18.05 br. spotkał się z pracownikami ABK z okazji Dnia Komunalnika;

·        24.05. br. uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

                       zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lubaniu oraz w sesji Rady

                       Powiatu;

·        25.05 br. złożył gratulacje z okazji 100-letnich urodzin mieszkańcowi Lubania oraz

                     uczestniczy w uroczystościach Święta Straży Granicznej;

·        26.05 br. uczestniczył w Igrzyskach Związku Gmin „Kwisa”.

 

Lubań, 28 maja   2007 roku

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 

 


Informację wytworzył: Anna Krawiec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Krawiec, Data wprowadzenia: 2007-06-25 15:44:57, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-06-27 12:53:11, Ostatnia zmiana: 2007-06-27 12:53:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1534