Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086460
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2007 » Uchwały Rady Miasta dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała nr    VI / 36 /  2007
Rady Miasta Lubań

z dnia  27 lutego 2007 roku

 

W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,  art. 54 ust. 1 pkt 1 ,art. 57 ,art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1, art. 173 ust.1 i 4 ,  art. 184 ust. 1 pkt 1,2 ,7  i 8, 14     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) , Rada Miasta Lubań uchwala , co następuje:

 

§ 1

 

1.     Zwiększa się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w § 0310 podatek od nieruchomości o kwotę 190.700 zł.

2.     Zmniejsza się dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę 700 zł z tego:

·       w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w § 0450  wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę  300 zł

·       w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 0450  wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 400 zł

3.      Zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818  Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa  (ogólna) o kwotę 22.000 zł.

4.      Zwiększa się wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej  i sportu  w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 22.000 (zakup szafek do szatni żeńskiej).

 

§ 2

 

Kwota 190.000 zł zwiększa nadwyżkę  budżetową z przeznaczeniem na spłatę  pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

§ 3

 

Dochody budżetowe  po zmianach wynoszą  43.451.286 zł

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą  42.621.897 zł

 

§ 4

 

Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na rok 2007 w następujący sposób:

 

1.      Stan Funduszu na początek  roku  zwiększa się z kwoty 300 zł na kwotę 99.724

2.      Przychody w wysokości 131.100 zł z tego:

·        § 0920 pozostałe odsetki  kwota 400

·        § 0970 wpływy z różnych dochodów  kwota 130.700

3.      Zwiększa się wydatki  z kwoty 131.100 zł na kwotę  230.524 zł z tego:

·       § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty  20.000 zł na kwotę 20.000

·       § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 4.700 zł na kwotę 4.700

·        § 3020 z kwoty 3.500 na kwotę 3.500

·        § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 37.900 zł na kwotę 60.722 zł ( 54.822 zł przeznaczeniem na zakup wieszaków do segregacji odpadów, materiały konkursowe 5.900 zł)

·        § 4300 zakup usług pozostałych  z kwoty 65.000 zł na kwotę  141.602  z przeznaczeniem  na :

-        monitoring wysypiska w Nawojowie  Śląskim  kwota 33.867 zł

-        wykonanie przykanalików  ABK 4 kwota 20.336 zł

-        program o zieleni i kwiatach TV Lubań-Bolesławiec kwota 650 zł

-        naprawa uszkodzonego w wyniku powodzi chodnika ul. Staszica  kwota 18.000 zł

-        skwer zieleni ul. Staszica 10.000 zł

-        działalność proekologiczna 22.600 zł

-        konkurs ukwiecenia Miasta 3.000 zł

-        przeprowadzenie segregacji śmieci 4.000 zł

-        czyszczenie rzeki Siekierki kwota 10.000 zł

-        utylizacja odpadów z dzikich wysypisk kwota 5.000 zł

-        wykonanie i zagospodarowanie zieleni miejskiej ul. Lwówecka  kwota 14.149 zł

4.      Stan Funduszu na koniec roku  kwota 300

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

 

§ 6

 

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                            Przewodnicząca Rady

                                                                                            Małgorzata Grzesiak                                  

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań

z dnia 27 lutego 2007

 

 

  1. W § 1 pkt 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 190.700 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych . Dochody te pozyskano w miesiącu styczniu 2007 roku , co było wynikiem podjętej egzekucji w miesiącu grudniu 2006 roku.
  2. W § 1 pkt 2 zmniejsza się dochody z tytułu opłaty administracyjnej w kwocie 700 zł z powodu błędnej klasyfikacji budżetowej ponieważ od 01 .01.2007 roku opłatę administracyjną  zastępuje się opłata skarbową.
  3. W § 2 zwiększone dochody o kwotę 190.000 zł  zwiększają nadwyżkę budżetową która przeznacza się na spłatę pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu.
  4. W § 1 pkt 3 i 4 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla MOSiR Lubań na zakup szafek w szatni żeńskiej (kryta pływalnia ).
  5. W § 4 ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
  6. Zmiany objęto uchwałą

a/ dochody

 

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana uchwałą

Stan po zmianie

Zadania

756

75616

0310

1.983.360

+ 190.700

2.174.060

Własne

756

75615

0450

300

- 300

0

Własne

756

75616

0450

400

- 400

0

Własne

x

x

x

1.984.060

+ 190.000

2.174.060

X

 

b/ wydatki

 

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana uchwałą

Stan po zmianie

Zadania

758

75818

4810

203.000

-22.000

181.000

Własne

926

92605

6210

0

+ 22.000

22.000

Własne

x

x

x

203.000

0

203.000

x

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-03-02 09:45:55, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-03-02 09:57:36, Ostatnia zmiana: 2007-03-02 09:57:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1491