Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5180153
od 03 lutego 2006
Informacje » Archiwum » Ogłoszenia o przetargach » 2007 rok Wersja do druku

Lubań dnia 15 lutego 2007r.

 

GGNiR 0151- 50 / 05/06/07

 

OGŁOSZENIE

 

 

                          Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1,art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 261 z 2004 roku, poz.2603 z późn. zm. ),§ 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku  poz.2108 ) oraz Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz.884 z późn. zm.);

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

o g ł a s z a

 IV kolejny  przetarg  ustny  nieograniczony

 

-         na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul.  Leśnej , Obręb V, AM 17, stanowiącej  działkę nr 93/4 o powierzchni  1478 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr 31754;

-     na sprzedaż udziału w wysokości 1 części nieruchomości niezabudowanej , położonej w

      Lubaniu przy ulicy Leśnej ,stanowiącej działkę Nr 93/3, Obręb. V, AM 17 o

      powierzchni 136 m2 ,  dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych

      prowadzi Księgę Wieczysta Nr 31753.

 

Przedmiotem sprzedaży są łącznie:  działka nr 93/4 i 1 części udziału w działce nr 93/3.

 cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.000,00 z ł( słownie : trzydzieści tysięcy  złotych)

wadium wynosi 3.000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych)

 

Zgodnie z § 14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 roku poz. 2108), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu.

·        Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny za działkę  niezabudowaną Nr 93/4 i udział w 1 części działki 93/3 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % .

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań , nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem  2MN 18 -zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , oraz symbolem 1KDZ – komunikacji dojazdowej zbiorczej . Udział w działce 93/3, przeznaczony jest na utworzenie ciągu komunikacyjnego. Obowiązek wykonania części komunikacyjnej ( drogi dojazdowej) spoczywa na współwłaścicielach działki 93/3.

 

  

Przedmiotowe nieruchomości nie posiadają wykonanych przyłączeń uzbrojenia technicznego, ale są położone w obszarze uzbrojonym w sieć energii elektrycznej , wodnej, kanalizacyjnej , gazowej i telekomunikacyjnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2007 roku o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14 ,sala nr 11.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem wniesienia wadium gotówce w wysokości 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych) na konto Urzędu Miasta Lubań  Bank Gospodarki Żywnościowej Filia Lubań ul.7-ej Dywizji 14

nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 15 marca 2007 roku .

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 15 marca 2007 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „ Przetarg ul. Leśna”.

Wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

100 % ceny uzyskanej w przetargu, należy wpłacić najpóźniej w dniu  zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem .Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży , najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, okazanie komisji przed przetargiem dowodu wniesienia wadium oraz w przypadku osób fizycznych – dowodu osobistego, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. Nr 167 z 2004 roku poz.1758).

 

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul.7-ej Dywizji 14, I piętro ,pokój nr 5, tel.(075) 6464422.

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem

nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.193,32 zł (słownie : jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt trzy złote, trzydzieści dwa grosze).

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania .

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-16 07:42:32, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-16 07:43:56, Ostatnia zmiana: 2008-02-28 12:43:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1004