Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6084355
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Władze Miasta Lubań » Burmistrz Miasta Lubań » Sprawozdania Burmistrza Miasta Lubań » Rok 2007 obrazek Wersja do druku

Nr OR. 0055-1/07

 

Sprawozdanie z pracy

Burmistrza Miasta Lubań

za m-c  grudzień 2006 / styczeń 2007 roku

 

W omawianym okresie:

 

  I.      w zakresie spraw organizacyjno –prawnych Burmistrz :

 

1.      Burmistrz wydał  15 Zarządzeń , które dotyczyły między innymi :

·        Nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań własności nieruchomości zabudowanej od PSS „ Społem” w Lubaniu;

·        Powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Lubaniu  /  dot. zmiany nazwiska dotychczasowych członków komisji / ;

·        Ustalenia składu komisji przejmującej nieruchomość w Lubaniu przy ul. „Podwale” tzw. „Dom Solny” od PSS „Społem”;

·        Powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC Urzędu Miasta Lubań ;

·        Przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędu Miasta Lubań wg stanu na dzień 31.12.2006 toku;

·        Zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok;

·        Prawa pierwokupu;

·        Powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań

·        Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy ;

·        Wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków;

·        Ustalenia składu komisji przetargowej w dniu 13.02.2007 r. w I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości przy ul. Staszica 1 A;

·        Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego.

 

2.      Burmistrz przedłożył Radzie Miasta Lubań 8 projektów uchwał.

 

II.      w zakresie spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej :

 

              1      W ramach bieżącej konserwacji oświetlenia drogowego :

 

·        W wyniku comiesięcznych przeglądów funkcjonowania oświetlenia drogowego na terenie miasta wskazano i naprawiono łącznie 39 punkty świetlne .

            ( Osiedle „PIAST”- 5 , „Księginki” – 4 „Kamienna Góra” – 6 , „ Śródmieście” –

            9, w innych miejscach – 15 ) .

·        Rozstrzygnięto prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację obwodów oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań na lata 2007-2008.Wykonawcą zamówienia będzie: PHPU s.c. „ALE” Zenon i Leszek Kusiak z siedziba w Zarębie.

Koszt zadania na lata 2007-2008 wyniesie : 190.437,12 złotych brutto .

 

              2      W ramach zadania – utrzymanie czystości

 

Naprawiono i zamontowano kosze uliczne w obrębie ulic: Wrocławskiej , Podwale,  Naprawy dokonał pracownik gospodarczy Urzędu Miasta. 

 

              3      W ramach zadania – utrzymanie zieleni

 

Na podstawie decyzji Starosty Lubańskiego dokonano wycinki drzew zlokalizowanych w obrębie ulic :

-        ul. Spokojnej  -  klon ;

-        ul. Rybackiej  -  8 topoli ;

-        ul. Armii Krajowej - 2 klony ,

które ze względu na swój stan stanowiły zagrożenie dla życia i mienia mieszkańców  pobliskich nieruchomości .

 

              4      W ramach zadania- Komunikacja miejska  :

 

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej na lata 2007-2008 .Wykonawca zamówienia będzie  PKS sp. z o.o. w Lubaniu . Koszt zadania na lata 2007-2008 wyniesie : 102.720,00 złotych brutto.

 

              5      W ramach zadania – cmentarze wojenne 

 

·        W trybie nadzwyczajnym ze środków Wojewody pozyskano kwotę 6.000      złotych .W ramach w/w środków wyremontowano część alejek na cmentarzu          żołnierzy sowieckich na Kamiennej Górze.  

·        Przygotowano i złożono za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu   Wojewódzkiego we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie ze środków Rady            Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wykonanie prac remontowych na    cmentarzu armii sowieckiej na Kamiennej Górze na kwotę 25.400 złotych.

           W ramach zadnia przewiduje się  remont nagrobków , wymianę uszkodzonych        tabliczek imiennych , remont pomnika głównego oraz naprawę i remont alejek       cmentarnych.

 

              6      W ramach zadania – gospodarka mieszkaniowa 

 

·        Uzyskano i rozdzielono                       : 1    lokal socjalny

 

              7      W ramach zadania : Dodatki mieszkaniowe

 

·        liczba wydanych decyzji:

w grudniu  - 136 

·        kwota przyznanych dodatków:

w grudniu  - 15.596,11zł

 

 

    III.      w zakresie spraw remontowo- inwestycyjnych :

 

  1      W zakresie dotyczących robót inwestycyjnych:
1)     Budowa drogi – ul.Wł. Łokietka na terenie Osiedla Piast II w Lubaniu.

           W dalszym ciągu trwa postępowanie związane z wydaniem przez Starostwo   Powiatowe decyzji pozwolenia na budowę. Pozwoli to na zakończenia etapu związanego ze zgromadzeniem wszystkich  dokumentów niezbędnych do opracowania i złożenia wniosku na wsparcie   finansowe inwestycji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
2)   Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na „Kanalizację sanitarną dla dzielnicy „Uniegoszcz” w Lubaniu” obejmującej  wszystkie ulice tej dzielnicy miasta. 

   

              2      Roboty związane z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych – ulicach administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań:

1)     Prowadzono prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego ulic – dróg zarządzanych przez Burmistrza Miasta Lubań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu poprzez utrzymanie oznakowania pionowego tylko w trybie awaryjnym

2)     Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu zakończył prace związane z poprawą działania sygnalizacji świetlnej w obrębie centrum miasta, w oparciu o uzgodniony z Burmistrzem Miasta i Starostwem Powiatowym zamienny projekt organizacji  ruchu.

 

              3      Zadania związane z usunięciem skutków powodzi z sierpnia 2006 roku:

                                                  3

W ramach przyznanych z budżetu państwa środków na usunięcie szkód powodzi z sierpnia  zakończono  - dostawy i montaż urządzeń, które uległy uszkodzeniu w czasie zaistniałej w sierpniu br. powodzi na terenie oczyszczalni ścieków przy ul.Wiejskiej i przepompowni ścieków przy         ul. Robotniczej w Lubaniu. Miasto na te cele otrzymało dotację z budżetu Państwa w wysokości 99.266,00 złotych Koszt dostaw i montażu, zgodnie z zawartymi umowami wyniósł 123.179,41 złotych, a wkład finansowy miasta 23.913,41 złotych. Zakończenia powyższych nastąpiło dnia 20 i 22 grudnia 2006 roku. Dokonano również rozliczenia przyznanych środków dotacji zarówno na remonty uszkodzonych kładek, jak również dostawę i montaż urządzeń.

 

              4      Inne działania Wydziału:

 

1)    W powyższym okresie w pasach drogowych administrowanych przez miasto wystąpiły 3  awarie sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej, Słonecznej i Miodowej, usunięte przez LPWiK Spółka z o.o. w Lubaniu, pod które zostały wydane decyzje administracyjne

2)     Wydano 8 sztuk decyzji pod zajęcie pasów drogowych,

3)     Wydano 3 opinie pod projekty budowlane,

4)     Wydano 3 opinie pod warunki zabudowy dla Wydziałów OŚiGP oraz GGNiR.

5)     W ramach prac Wydziału dokonano uzgodnień 4 projektów w Zespole  Uzgadnianie Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Lubaniu

 

IV.      w zakresie spraw gospodarki gruntami, nieruchomościami i rolnictwa:

 

1.     Wydano 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości położone  przy ul.             Kwiatowej  i Ratuszowej.

2.     Nadano numerację porządkową dla budynku położonego przy ul. Głównej,

3.    Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości           gruntowych pod budowę garaży przy ul. Fabrycznej Osiedle:

- działka Nr 11/10 o pow. 22 m2

- działka Nr 11/11 – 11/15 o pow. 21 m2

Obręb I, AM 10

             4     Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budowę garaży przy ul. Polnej:

- działka Nr 25/8  o pow. 26 m2 Obręb V, AM 4

- działka Nr 25/9 o pow. 26 m2 Obręb V, AM 4

             5     Nie skorzystano z przysługującego prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Przemysłowej, oznaczonej jako działka Nr 9/51, Obręb III, AM 10 o pow. 21 m2.

             6     Nie skorzystano z przysługującego prawa pierwokupu własności nie zabudowanej nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Głównej, oznaczonej jako działka Nr 33/10, Obręb IV, AM 7 o pow. 5.794 m2.

              7      Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy.

             8     Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne położone w budynku przy ul. Robotniczej 11. Wyłoniono nabywcę na jeden lokal

             9     Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem,  położonej przy ul. Staszica 1a

         10      Wytypowano do sprzedaży 26 lokali mieszkalnych  na rzecz najemców.

         11     Wytypowano do wydzierżawienia nieruchomość nie zabudowaną położoną w Lubaniu przy ul. Esperantystów z przeznaczeniem na usługi komercyjne, oznaczoną jako działka Nr 40/2, Obręb II, AM 17 o pow. 2.976 m2.

         12     Nabyto z mocy prawa na mienie komunalne Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowane, przeznaczone zgodnie z planem na tereny zieleni i upraw rolniczych, oznaczonej jako działki:

- działka Nr 16/3, Obręb IV, AM 5 o pow. 4.075 m2

- działka nr 47, Obręb IV, AM 3 o pow. 1.303 m2

         13     Wykonano czynności związane z procedurą przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Lubaniu, które odbędą się w dniu 04 lutego 2007 r. Siedziba Komisji Wyborczej znajdowała się będzie w okręgu wyborczym Nr 68 przy ul. Kościuszki 4 (Miejski Dom Kultury).

 

     V.            w zakresie spraw gospodarki przestrzennej

 

             1     Na zlecenie Miasta wykonano chodnik wzdłuż ulicy Staszica na nowoprojektowanym skwerze zieleni.

              2     Dostarczono na zamówienie Urzędu Miasta zestaw 200 sztuk wieszaków potrójnych na surowce wtórne. Wieszaki wraz z workami będą rozstawione na posesjach jednorodzinnych.

 

VI.            w zakresie realizacji budżetu :

 

              1     Bieżąca realizacja budżetu ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na pomoc społeczną, oczyszczanie Miasta , oświetlenie i bieżące usuwanie awarii.

              2      Urząd przyjmuje sprawozdania Urzędów Skarbowych w zakresie podatków i opłat PIT i CIT za 2006 rok oraz sprawozdania jednostek budżetowych w zakresie realizacji dochodów  i wydatków za 2006 rok.

              3     Wydział Finansowy prowadzi weryfikację należności i zobowiązań cywilno-prawnych oraz wysyła upomnienia i tytuły komornicze w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób  fizycznych i prawnych.

 

Ponadto Burmistrz:

 

·        21 grudnia 2006 roku uczestniczył w Zarządzie Związku Gmin „ Kwisa” ;

·       22 grudnia 2006 roku brał udział w spotkaniu opłatkowym z podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz w Wigilii i Dniu Patrona Szkoły Ponadgimnazjalnej im  Adama Mickiewicza;

·       28 grudnia 2006 roku Z-ca BML Henryk Rogacki uczestniczył w Wieczorze Opłatkowym Stowarzyszenia „Odnowa”;

·       11 stycznia 2007 roku  Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Związku Gmin „Kwisa”  oraz w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego;

·       13 stycznia br uczestniczył  w spotkaniu opłatkowym Związku Sybiraków;

·       16 stycznia br. uczestniczył w uroczystym przekazaniu pojazdów służbowych dla Policji w Lubaniu;

·       17 stycznia br. brał udział  w spotkaniu z Marszałkiem Województwa na temat  Rozwoju Województwa Dolnośląskiego;

·       18 stycznia spotkał się z właścicielem firmy Zeibina , która rozpocznie działalność produkcyjną w Lubaniu w Strefie Ekonomicznej;

·        21 stycznia br. uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Klubu Małego Dziecka.

 

 

 

Lubań, 22 stycznia  2007 roku

 

Sporządziła:  A. Krawiec

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-02-05 12:20:41, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-02-05 13:03:28, Ostatnia zmiana: 2007-02-05 13:03:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1542