Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6078590
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań dotyczące budżetu obrazek Wersja do druku

Zarządzenie Nr 54/2006

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 31 maja 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 54 ust. 2 pkt 2, art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 165 ust.1, art. 167 ust.2 pkt 1 i 2, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 pkt 14 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), § 13 ust.1 Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubań na 2006 rok, Burmistrz Miasta Lubań uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 18 000 zł.

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18 000 zł.

3.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań zleconych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 Muzea w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 2 000 zł.

4.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 Muzea w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł.

5.       Zwiększa się dochody w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 79 895 zł.

6.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w § 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 79 895 zł

 

§ 2

 

1.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 700 zł.

2.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 54 500 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 40 500 zł

3.       Zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rezerwa (ogólna) o kwotę 62 200 zł.

4.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21 880 zł

5.       Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 21 880 zł

6.       Zmniejsza się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 251 zł

7.       Zwiększa się wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż Miejska w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 251 zł.

8.       Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 62 343 zł z tego:

-         w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 58 843 zł

-         w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 500 zł

9.       Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 62 343 zł z tego:

-         w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 16 800 zł z tego:

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 800 zł

-         w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 45 543 zł z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 543 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł.

10.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł

11.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2 000 zł.

12.   Zmniejsza się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 16 335 zł z tego:

§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 948 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 398 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 500 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3 489 zł

Z tego:

Gimnazjum nr 1

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 398 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 500 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1 063 zł

Razem 12 961 zł

Gimnazjum nr 3

§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 948 zł

§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2 426 zł

Razem 3 374 zł

13.   Zwiększa się wydatki w zakresie zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 16 335 zł z tego:

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2 122 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 400 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 1 500 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4 391 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 470 zł

§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 052 zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 400 zł

      z tego:

      Gimnazjum nr 1

      § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 400 zł

      § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 1 500 zł

      § 4260 zakup energii o kwotę 4 391 zł

      § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 470 zł

      § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 000 zł

      § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

      Razem 12 961 zł

      Gimnazjum nr 3

      § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2 122 zł

      § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 052 zł

      § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 200 zł

      Razem 3 374 zł

14.   zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3 000 zł.

15.   Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł

16.   Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł

17.   Zwiększa się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5 000 zł

 

§ 3

 

Dochody budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 42 918 185 zł

Wydatki budżetu Miasta Lubań po zmianach wynoszą 45 898 558 zł

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 maja 2006

 

1.       W § 1 pkt 1 – 4 zwiększenia dochodów i wydatków dokonano w oparciu o decyzję Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.AM.3011-65/06 z dnia 4 maja 2006 roku w celu realizacji wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

2.       W § 1 pkt 5 i 6 zwiększenia dochodów i wydatków w oparciu o decyzje nr KO-O-0341/10b/2006 z dnia 5 maja 2006 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – za miesiąc czerwiec br.

3.       W § 2 pkt 1 zwiększenia wydatków dokonano na wniosek Naczelnika GKM w celu sfinansowania zakupu ozdobnych donic i osłon na drzewa.

4.       W § 2 pkt 2 zwiększenia wydatków dokonano  na wniosek Naczelnika TI w kwocie 54 500 zł z tego:

-         sfinansowania usług remontowych - nawierzchni bitumiczno – kamiennej chodnika i zjazdu z ulicy Granicznej na ulicę Wrocławską (przy kościele Św. Trójcy ) betonową kostką brukową w kwocie 15 000 zł ,

-         zakup masy bitumicznej w ramach partycypacji wraz z Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Esperantystów 1a odnowy nawierzchni drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do posesji i zlokalizowanych tam garaży w kwocie 4 500 zł,

-         sfinansowania remontu nawierzchni bitumiczno brukowej ciągu pieszo jezdnego łączącego ulice Łużycką i Kopernika w kwocie 21 000 zł

-         wykonanie chodnika przy ul. Zygmunta Starego 91-19) i Osiedle Fabryczne ( 7-25) – 14 000 zł.

5.       W § 2 pkt 3 zmniejszenia rezerwy dokonano w celu realizacji wydatków wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 niniejszego Zarządzenia.

6.       W § 2 pkt 4 i 5 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano w celu uporządkowania wydatków związanych z realizacją miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci zabezpieczenia środków na realizacje zadań określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w § 2830 plan po zmianach wynosi 159 600 zł i prezentuje się następująco:

1). Z zakresu - upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie imprez sportowych i rekreacyjnych:

-         Ognisko TKKF „Osiedle” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 2 000 zł

-         Polski Związek Niewidomych w kwocie 3 000 zł

-         Warsztaty Terapii Zajęciowej przy TPD w kwocie 5 000 zł

-         Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w kwocie 7 000 zł

-         Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w kwocie 1 000 zł

-         Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 1 600 zł

-         Międzyzakładowy Klub Sportowy „Łużyce” w kwocie 72 000 zł

-         Miejsko Gminny Klub Sportowy „Kwisa” w kwocie 3 000 zł

-         Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w kwocie 5 000 zł

-         Jeleniogórskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze w kwocie 3 000 zł

2). Z zakresu - wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wypoczynku letniego dzieci niepełnosprawnych i z rodzin najuboższych połączonych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi:

-         Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w kwocie 2 000 zł

-         Parafia Rzymsko Katolicka pw. Świętej Trójcy w imieniu Klubu Małego Dziecka w kwocie 14 000 zł

-         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 14 000 zł

-         Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w kwocie 11 000 zł

-         Związek Harcerstwa Polskiego w kwocie 14 000 zł

3). Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, podejmowania działań promujących zdrowy styl życia

-         Polski czerwony Krzyż w kwocie 2 000 zł

7.       W § 2 pkt 6 – 13 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na wnioski kierowników jednostek budżetowych Straż Miejska, Gimnazjum 1 i 3 oraz MOPS.

8.       W § 2 pkt 14 – 15 zmniejszenie i zwiększenie wydatków ma charakter porządkowy.

9.       W § 2 pkt 16 i 17 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju.

10.   Zestawienie zmian dokonanych Zarządzeniem

 

A). Dochody

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana Zarządzeniem

Stan po zmianie

Zadania

854

85412

2010

0

+ 18.000

18.000

Zlecone

921

92118

2010

0

+ 2.000

2.000

Zlecone

854

85415

2030

30.586

+ 79.895

110.481

Własne

 

 

 

30.586

+ 99.895

130.481

 

 

B). Wydatki

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana Zarządzeniem

Stan po zmianie

Zadania

854

85412

4300

0

+ 18.000

18.000

Zlecone

921

92118

4300

0

+ 2.000

2.000

Zlecone

854

85415

3260

30.586

+79.895

110.481

Własne

900

90004

4210

10.000

+ 7.700

17.700

Własne

600

60016

4210

14.000

+ 14.000

28.000

Własne

600

60016

4270

129.000

+ 40.500

169.500

Własne

758

75818

4810

75.043

- 62.200

12.843

Własne

851

85154

4300

128.851

- 21.880

106.971

Własne

851

85154

2830

137.720

+21.880

159.600

Własne

754

75416

4300

8.041

- 1.251

6.790

Własne

754

75416

4040

21.500

+ 1.251

22.751

Własne

852

85202

4330

200.000

- 58.843

141.157

Własne

852

85219

4120

18.451

-3.500

14.951

Własne

852

85202

3020

891

+ 2.000

2.891

Własne

852

85202

4110

13.258

+ 14.800

28.058

Własne

852

85219

4170

0

+ 1.543

1.543

Własne

852

85219

4210

6.543

+ 24.000

30.543

Własne

852

85219

4300

10.559

+ 20.000

30.559

Własne

852

85228

4300

2.000

- 2.000

0

Zlecone

852

85228

3110

53.000

+ 2.000

55.000

Zlecone

801

80110

3240

12.415

- 948

11.467

Własne

801

80110

4040

213.233

- 5.398

207.835

Własne

801

80110

4270

144.635

- 6.500

138.135

Własne

801

80110

4140

0

+ 2.122

2.122

Własne

801

80110

4440

213.087

- 3.489

209.598

Własne

801

80110

4170

0

+ 4.400

4.400

Własne

801

80110

4240

0

+ 1.500

1.500

Własne

801

80110

4260

219.880

+4.391

224.271

Własne

801

80110

4410

9.030

+ 1.470

10.500

Własne

801

80110

4570

200

+ 2.052

2.252

Własne

801

80110

4580

500

+ 400

900

Własne

750

75023

4300

220.291

- 3.000

217.291

Własne

750

75023

4140

0

+ 3.000

3.000

Własne

750

75075

4210

24.000

-2.500

21.500

Własne

750

75075

4300

36.000

-2.500

33.500

Własne

750

75075

4420

2.200

+ 5.000

7.200

Własne

 

 

 

1.954.914

+ 99.895

2.054.809

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-12-13 14:04:28, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-12-13 14:05:24, Ostatnia zmiana: 2006-12-13 14:05:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1619