Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6086629
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwały Rady Miasta Lubań dotyczące zmian budżetu obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr XLIII/324/2006

Rady Miasta Lubań

z dnia 28 lutego 2006 roku

 

 

W sprawie

zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57, art. 58 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 1 i 4, art. 167 ust. 2 pkt 1, art. 184 ust. 1 pkt 2 i 5 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Zmniejsza się wydatki budżetu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 pozostała działalność w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł (zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni, oświetlenie, mała architektura Rynek – TRET”).

2.       Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł (realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy Rynek w Lubaniu”).

3.       Zmniejsza się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210 000 zł (realizacja zadania inwestycyjnego PN „Remont budynku Ratusza Miejskiego zakończenie remontu dachu, elewacja i remont obramowania zegara”).

4.       Zwiększa się wydatki budżetu w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urząd Miasta w §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210 000 zł (realizacja zadania inwestycyjnego „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko – Saksońskiego poprzez remont Ratusza w Lubaniu”).

 

§ 2

Dochody budżetu miasta Lubań po zmianach wynoszą 38 232 959 zł

Wydatki budżetu miasta Lubań po zmianach wynoszą 39 698 874 zł

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Marian Kwolik

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany budżetu

 

1.       W § 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni, oświetlenie, mała architektura Rynek – TRET” o kwotę 100 000 zł z powodu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego opisanego poniżej „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Rynek w Lubaniu” zmiana ta jest podyktowana złożeniem wniosku o dotację INTERREG IIIa.

2.       W § 1 pkt 2 Uchwały wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulicy Rynek w Lubaniu” o wartości całkowitej 655 000 zł, które będzie realizowane w latach 2006-2007 zgodnie z Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lubań na lata 2003-2007 pod pozycją nr 12. W roku 2006 zostanie wydatkowana kwota 100 000 zł.

3.       Opisane w § 1 pkt 3 i 4 zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok spowodowane są zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Remont budynku Ratusza Miejskiego – zakończenie remontu dachu, elewacja i remont obramowania zegara” na „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pogranicza Dolnośląsko – Saksońskiego poprzez remont Ratusza w Lubaniu” a ujętego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2003-2007 pod pozycją nr 5. Zadanie rozpoczęte zostało w 2004 roku. Przez lata 2004 i 2005 na zadanie to wydatkowano 164 tys. zł. Zmiana nazwy spowodowana jest możliwością uzyskania dotacji na dokończenie zadania z programu INTERREG IIIa.

 


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-11-27 12:04:40, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-11-27 12:06:09, Ostatnia zmiana: 2006-11-27 12:06:09, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1372