Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054424
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Statut Miasta Lubań obrazek Wersja do druku

 

Załącznik nr 7

           do Statutu Miasta Lubań

 

 

Regulamin  Komisji Budżetowo – Gospodarczej

Rady Miasta  Lubań

 

 

 

§ 1

 

Rada powołuje Komisję  Budżetowo - Gospodarczą  jako komisję  stałą do wykonywania określonych zadań.

§ 2

 

1.       Komisja Budżetowo- Gospodarcza zajmuje  się  w szczególności sprawami związanymi z:

1)      gospodarką finansową miasta,

2)      gospodarką  komunalną  i mieszkaniową,

3)      ochroną środowiska i przyrody,

4)      transportem,

5)      handlem , usługami i przemysłem,

6)      zagospodarowaniem i ładem przestrzennym ,

7)      gospodarką wodną,

8)      ochroną przeciwpowodziową i przeciwpożarową;

             

2.       Do zadań komisji Budżetowo – Gospodarczej należy :

 

1)      formułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu ,

2)      opiniowanie projektów uchwał przedkładanych  na sesję  Rady Miasta,

3)      analiza spraw  finansowo – gospodarczych ,

4)      stała  praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw do których komisja została powołana ,

5)      rozpatrywanie  i opiniowanie  spraw  przekazanych  komisji przez Radę, poszczególnych radnych oraz burmistrza,

6)      opiniowanie wniosków burmistrza  dotyczących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu,

7)      opiniowanie wniosków o umorzenie, przesunięcie terminu płatności oraz rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań nie podlegających Ordynacji podatkowej.

         

§ 3

 

1.    W skład komisji wchodzą członkowie wybrani spośród radnych.

2.    Przewodniczący Komisji wybierany jest uchwałą Rady.

3.    Zastępcę przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji   spośród swego grona zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

4.    Odwołanie przewodniczącego i jego zastępcy następuję na zasadach określonych w ust.2 i 3

 

§ 4

 

1.       Komisja spośród swoich członków może powoływać zespół do rozpoznania konkretnej sprawy.

2.       Zespół powinien składać  się co najmniej z dwóch osób.

3.       Sprawozdanie i wnioski zespołu rozpatruje komisja w regulaminowym składzie .

 

§ 5

 

1.       Komisja może współpracować z innymi komisjami  w sprawach będących  przedmiotem  zainteresowania  więcej niż jednej komisji .

2.       Realizacja  postanowienia zawartego w ust. 1 następuje poprzez :

1)      wspólne posiedzenia komisji ,

2)      udostępnianie własnych opracowań i analiz ,

3)      powoływanie wspólnych zespołów  do rozpoznania   określonych problemów .

 

§ 6

 

1.       Komisja działa  na posiedzeniach .

2.       Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje :

1)      przewodniczącemu komisji ,

2)      przewodniczącemu Rady ,

3)      przewodniczącemu komisji na wniosek 1/3 regulaminowego składu komisji .

3.       W sprawach  związanych z sesją  Rady, posiedzenie komisji powinno być zwołane najpóźniej na 4 dni przed terminem sesji .

4.       W zawiadomieniu o terminie posiedzenia komisji podaje się temat posiedzenia oraz załącza się niezbędne materiały.

5.       Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach należących do jej kompetencji , jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków .

6.       Posiedzenia komisji są jawne.

7.       W posiedzeniach komisji mogą  uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji oraz radni nie będący jej członkami .

 

§ 7

 

1.       Komisja działa zgodnie z opracowanym planem pracy przyjętym przez Radę .

2.       Komisja zajmuje stanowisko w danej sprawie w formie opinii i wniosków . Przyjęcie opinii i wniosków następuje poprzez głosowanie .

3.       Wnioski  komisji  kierowane są  do przewodniczącego  Rady w formie  pisemnej przed  posiedzeniem Rady .

§ 8

 

1.       Stanowiska komisji zapadają zwykłą  większością głosów w obecności  co najmniej  połowy składu komisji .

2.       Głosowanie jest jawne .

§ 9

 

Z każdego posiedzenia komisji sporządza się  protokół  w terminie 21 dni  od  dnia  odbycia posiedzenia , który powinien zawierać  :

 

1.    numer , datę i miejsce posiedzenia,

2.    listę obecności  członków komisji, z zaznaczeniem  w protokole usprawiedliwionych  i nieusprawiedliwionych oraz nazwiska osób delegowanych i zaproszonych na posiedzenie,

3.    zatwierdzony porządek posiedzenia ,

4.    uchwalone opinie i wnioski wraz z wynikami głosowania,

5.    streszczenie wystąpień członków komisji,

6.    podpis przewodniczącego

 

                         


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-21 13:42:45, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-21 13:45:34, Ostatnia zmiana: 2006-11-21 13:45:34, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2659