Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-05-2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Głównej 11.

Lubań, dnia 30 maja 2023 roku

GGNiR.6840.10.1.2023

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1), ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze. zm.), §3 ust.2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 55/2023 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 kwietnia 2023 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Głównej 11, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 19/4, AM 7, Obręb IV o powierzchni 1 243 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1L/00041704/4.

 

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej jako całości wynosi: 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące  złotych 00/100).

 

Wadium: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej przy ulicy Głównej w Lubaniu. Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta położona na skłonie o wystawie północno-zachodniej. Nieruchomość ogrodzona z dwóch stron, w tym od ulicy Głównej. Na nieruchomości znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalno-gospodarczy oznaczony numerem porządkowym „11” przy ulicy Głównej  o powierzchni zabudowy około 130 m2 oraz niewielki budynek gospodarczy.  Budynek mieszkalno-gospodarczy parterowy z częściowo użytkowym poddaszem i strychem, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej na przełomie XIX i XX wieku, w części parterowej funkcjonalnie jest podzielony wzdłuż długiej linii. Od frontu znajduje się część mieszkalna, w skład której wchodzą pokój o powierzchni 11,40 m2, korytarz o powierzchni 14,02 m2, kuchnia (przechodnia) o powierzchni 9,20 m2 i łazienka z wc - powierzchnia 5,88 m2. W drugiej części budynku znajdują się nieużytkowane pomieszczenia gospodarcze. Na poddaszu znajduje się duży pokój o powierzchni 26,55 m2, bez ogrzewania, wyłączony z użytkowania oraz niewielki pokój o powierzchni 7,00 m2 (powierzchnia fizyczna 14,00 m2 przy h=2,05m). Pozostała część pomieszczeń jest niedostępna, gdyż strop grozi zawaleniem. W części gospodarczej na parterze budynku, na pierwszym piętrze budynku oraz w garażu przy budynku znajdują się nieuporządkowane, ze względu na zły stan techniczny budynku, rzeczy, które Nabywca będzie musiał uporządkować własnym staraniem i na własny koszt. Stan wskazanych powyżej nieuporządkowanych pomieszczeń przedstawia dokumentacja fotograficzna dostępna do wglądu, dla osób zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości, w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa, pierwsze piętro, pokój nr 5. Ogólnie budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Uszkodzone pokrycie dachu z dachówki powodowało zalewanie budynku wodami opadowymi przez wiele lat, co doprowadziło do erozji drewnianych elementów więźby dachowej i stropów, w konsekwencji do zarwania części stropów. Przeprowadzony częściowy remont dachu z wymianą pokrycia dachu blacho-dachówką podobną w praktyce zabezpieczył budynek przed zaciekaniem, ale tylko zamaskował uszkodzenia konstrukcji budynku. Budynek jest częściowo ogrzewany za pomocą centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe. Część pomieszczeń nie jest ogrzewana i została wyłączona z użytkowania. Nieruchomość nie posiada wykonanego przyłącza w sieć gazową, ułożoną w ulicy Głównej. Kuchenka gazowa w kuchni jest zasilana gazem z butli. Budynek wyposażony jest w instalacje: - energii elektrycznej; - wodną zasilaną z sieci miejskiej; - kanalizacyjną odprowadzoną do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Nieruchomość położona poniżej poziomu ulicy Głównej. W północno-wschodniej części działki nr 19/4 zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy około 30 m2. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, częściowo murowanej cegły pełnej, częściowo w konstrukcji drewnianej szkieletowej, obitej deskami, z dachem dwuspadowym symetrycznym, pokrytym dachówką. Budynek w złym stanie technicznym.

Na działce rośnie drzewo będące wcześniej pomnikiem przyrody, w chwili obecnej Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 28 z 24 listopada 1999r. w sprawie zniesienia ochrony z niektórych pomników przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. U. Woj. Doln. nr 35 poz.1407 z 17 grudnia 1999r.) ochrona pomnikowa została ściągnięta z drzewa.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, ulicy Głównej, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/131/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy, (Dz. U. Woj. Doln, poz. 2012.1443) ze zmianami, przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem planu 1MM10–przeznaczonej na tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej–obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią. Szczegółowe informacje na temat zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań.

Budynek mieszkalno-gospodarczy przy ulicy Głównej 11 można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z Dyrektorem Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu, 59–800 Lubań Plac Szarych Szeregów 4 ( tel. 75 722 26 58).

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności  za wady ukryte nieruchomości.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2023 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 29 czerwca 2023 roku (czwartek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

Dla wpłat gotówkowych dokonywanych w Monetia Sp.z.o.o. ul. 7 Dywizji 3 w  Lubaniu od dnia 12.07.2021r. pobierana jest prowizja w wysokości: 

-  3,00 zł od wpłat do 1.000,00 zł

-  0,3% wpłacanej kwoty od wpłat powyżej 1.000,00 zł.

 

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Główna 11 – dz.nr 19/4 - dane uczestnika przetargu”.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 29 czerwca  2023 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszone są dodatkowo w terminie do 29 czerwca 2023 roku o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5 kopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu.

 

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz:

  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,

  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 r., 685 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
  • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo. 

Na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) cena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym zwolniona jest z podatku VAT.

100% ceny wylicytowanej w przetargu płatne przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, Tel.: + 48 75 646 44 22.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22.

 

 

  z up. Burmistrza

   Mateusz Zajdel

  Zastępca Burmistrza

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...