Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-02-2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położonych w Lubaniu w obszarze ulicy Poziomkowej.

Lubań, dnia 07 lutego 2023 roku

GGNiR.6840.2.4.2021

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ze. zm.), §3 ust.2 pkt 1) Uchwały Nr XXXII/221/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 roku, poz. 244 ze zm.), Zarządzenia Nr 161/2022 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 września 2022 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

 


BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony

 


na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, położonych w Lubaniu w obszarze ulicy Poziomkowej, stanowiących działki ewidencyjne nr:

  

 1. 13/1, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 117 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 76.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 13/2, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 129 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 85.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 13/3, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 129 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 85.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 13/4, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 129 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 85.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 13/5, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 129 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 85.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

  

 1. 13/11, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 811 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 111.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 13/12, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 454 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 99.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 13/13, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 352 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 102.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 28, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 259 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 95.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

 

 1. 27, Obręb II, AM 11 o powierzchni 1 258 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 95.000,00 zł
 • Wadium: 10.000,00 zł

  

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zostały przeprowadzone odpowiednio w dniach:

 • 16 stycznia 2023 roku działki nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 i 13/5 zgodnie z ogłoszeniem z dnia 08 grudnia 2022 roku,
 • 18 stycznia 2023 roku działki nr 13/11, 13/12, 13/13, 27 i 28 zgodnie z ogłoszeniem z dnia 08 grudnia 2022 roku.

Przetargi na zbycie przedmiotowych działek zakończyły się wynikami negatywnymi z uwagi na brak osób zainteresowanych wzięciem udziału w przetargach.

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezabudowane o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i równej powierzchni, położone w peryferyjnej strefie lokalizacyjnej miasta w sąsiedztwie pojedynczej zabudowy zagrodowej oraz gruntów rolnych przy ulicy Poziomkowej w Lubaniu.

Przez działki nr 13/11, nr 13/12 i nr 13/1 przebiegają linie elektroenergetyczne napowietrzne 20 kV wraz z obszarami ograniczonego użytkowania. W przypadku działki nr 13/11 ww. linie przebiegają przez środek nieruchomości. Na działce nr 13/1 znajduje się słup związany z przebiegającymi tam liniami elektroenergetycznymi.

W związku z wytypowaniem przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży tutejszy urząd zwrócił się do Tauron Dystrybucja S.A. z prośbą o udzielenie informacji w sprawie sieci energetycznej oraz związanego z przebiegiem tych sieci słupa zlokalizowanych na wytypowanych do sprzedaży działkach nr 13/11, 13/12, 13/1 i określenia wynikających z powyższego ewentualnych ograniczeń, o których powinien być poinformowany potencjalny nabywca. W odpowiedzi Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze poinformował, że w przypadku koniecznej przebudowy urządzeń elektroenergetycznych należących do Tauron Dystrybucja S.A, można będzie jej dokonać jedynie w tzw. procedurze likwidacji kolizji, tj. po wydaniu technicznych warunków likwidacji kolizji oraz podpisaniu stosownego porozumienia. Wobec tego Nabywca zobowiązany będzie zwrócić się do Tauron Dystrybucja S.A. ze stosownym wnioskiem o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 2/3, Obręb II, AM 10 (dr) oraz przez działki nr 13/16, Obręb II, AM 11 i  nr 12/3, Obręb II, AM 11, przeznaczonych pod budowę dróg.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania nr XXXVIII/285/2005 z dnia 27 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubania (Dz.U. Woj. Doln. nr 243 z dnia 6 grudnia 2005r., poz. 3802 ze zm.), przedmiotowe nieruchomości gruntowe położone są w jednostkach planistycznych oznaczonych symbolami planu  1 MNU 6, 1 MNU 7, 1 MNU 5 – przeznaczonych na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w ramach której dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych o charakterze jednorodzinnym oraz w strefie zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia wody w Pisarzowicach. Szczegółowe informacje na temat zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań.

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe nie posiadają wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale położone są w obszarze uzbrojenia w sieć: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej.

Przygotowanie terenu pod budowę Nabywcy będą musieli wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Wszystkie czynności związane z usunięciem bądź przełożeniem zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego podlegają wykonaniu własnym staraniem i na własny koszt nabywcy nieruchomości.

 

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5 odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 13/11, 13/12, 13/13, 27, 28 odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

 

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2213 z późn. zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na działki nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5 jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 16 marca 2023 roku (czwartek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu na działki nr 13/11, 13/12, 13/13, 27, 28 jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 17 marca 2023 roku (piątek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

Dla wpłat gotówkowych dokonywanych w Monetia Sp.z.o.o. ul. 7 Dywizji 3 w  Lubaniu od dnia 12.07.2021r. pobierana jest prowizja w wysokości: 

-  3,00 zł od wpłat do 1.000,00 zł

-  0,3% wpłacanej kwoty od wpłat powyżej 1.000,00 zł.

 

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Poziomkowa – dz.nr (podać nr działki) - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek  razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu  16 marca 2023 roku (dotyczy dz. nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5), 17 marca2023 roku (dotyczy dz. nr 13/11, 13/12, 13/13, 27, 28 wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszone są dodatkowo w terminie do 16 marca 2023 roku (dotyczy dz. nr 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5), 17 marca 2023 roku (dotyczy dz. nr 13/11, 13/12, 13/13, 27, 28 o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5 kopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w podanym wyżej terminie oraz:

 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia o obowiązującym w małżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,

 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2022 r., 1683 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, 
 • w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278, ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny wylicytowanej w przetargu płatne przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Ogłoszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 5, Tel.: + 48 75 646 44 22.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22.

 

                                                                                                                BURMISTRZ

   MIASTA LUBAŃ

                                                                                                            Arkadiusz Słowiński

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...