Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-10-2021
Andrzejki 2021

MOSiR Lubań zaprasza 27.11.2021 r. na andrzejkowe zmagania sportowe, a w nich VI Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN.

Zapraszamy wielbicieli piłki siatkowej, ćwiczeń w wodzie oraz osoby chcące spróbować swoich sił w maratonie pływania. W programie:

godz. 12.00 - VI Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN

godz. 16.00-18.00 - Aqua Aerobic

godz. 18.30-21.30 - maraton pływania

Wstęp wolny! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapisy do 24.11.2021 r. pod numerem tel. 75 646 06 06, e-mail: sekretariat@mosirluban.pl

Zgłoszenia drużyn do turnieju pod numerem tel.: 75 646 06 06 lub 602 611 501

 

               „Andrzejki na sportowo”

 

           REGULAMIN

            VI Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN

 

            27.11.2021 r.

 

Organizator: 

 • Miasto Lubań
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu

Cel:

 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • popularyzacja gry w piłkę siatkową,
 • popularyzacja zdrowej, sportowej rywalizacji.

Termin i miejsce:

 • 27.11.2021 r. (sobota) – hala MOSiR w Lubaniu.
 • Rozpoczęcie turnieju – godz. 12:00.

Uczestnictwo:

 1. W turnieju uczestniczą zgłoszone Organizatorowi drużyny, udział w zawodach jest nieodpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Prawo startu mają drużyny zorganizowane (min. 6 os. – maks. 10 osób) bez względu na płeć.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny organizatorowi oraz złożenie do przedstawiciela wypełnionej karty zgłoszeniowej.
 4. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej uczestniczący w sezonie 2021/2022 w jakichkolwiek rozgrywkach ligowych.
 5. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem.
 6. Uczestnikiem turnieju mogą by jedynie osoby pełnoletnie (powyżej 18-go roku życia).
 7. Organizator może dopuścić osoby niepełnoletnie do turnieju pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie pisemnej oświadczenia prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia drużyn należy dokonać telefonicznie pod numerem 602 611 501 (sędzia główny imprez sportowych Konrad Rutkiewicz) lub osobiście w sekretariacie MOSiR Lubań, tel. 75 646 06 06 do 24 listopada 2021 r.
  2. Pisemne zgłoszenie drużyny dokonuje kapitan drużyny w dniu zawodów

Klasyfikacja:

Turniej rozegrany zostanie systemem każdy z każdym lub w grupach, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (min. 3 – maks. 6).

 System rozgrywek:

 1. Zgłoszonych 6 drużyn podzielonych zostanie na dwie grupy A i B, w których zostaną rozegrane mecze każdy z każdym. Po meczach i ustaleniu kolejności pierwsze zespoły grają o I miejsce, drugie o III miejsce, trzecie o V miejsce. Istnieje możliwość rozegrania półfinałów za wspólną zgodą zainteresowanych drużyn.
 2. Zgłoszonych 5 drużyn zostanie podzielonych na 2 grupy. W grupie 3 zespołowej drużyna z III miejsca zajmuje V miejsce. Następnie rozegrane zostaną półfinały 1A z 2B i 2A z 1B, a następnie mecze o III i I miejsce.
 3. Zgłoszone 4 lub 3 drużyny - mecze każdy z każdym.
 4. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).
 5. O zajętym miejscu decydują:
 • ilość zdobytych punktów [wygrana 3 pkt. (2:0); 2 pkt (2:1) przegrana 1 pkt.];
 • przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów – większa ilość wygranych setów;
 • przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych;
 • wynik bezpośredniego spotkania.
 1. Mecz należy zweryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu (a drużyna przeciwna nie wyraziła zgody na grę przeciwnej drużyny w mniejszym składzie), drużyna nie stawi się na mecz, w drużynie grał nieuprawniony zawodników.
 2. System rozgrywek może ulec zmianie przed rozegraniem zawodów o czym zostaną poinformowane startujące zespoły.

Nagrody:

 1. Dobra zabawa, satysfakcja i andrzejkowy humor.
 2. Dyplomy dla drużyn.
 3. Medale dla wszystkich zawodników.
 4. Poczęstunek: woda, baton, ciepły posiłek.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik turnieju wyrażając zgodę na udział w turnieju oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem imprezy i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników.
 3. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Udział w turnieju oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w turnieju i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik turnieju wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być nieodpłatnie, bezterminowo, nie wyłącznie, nieograniczenie terytorialnie, wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także przez Organizatora – na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. Jednocześnie oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie stanowi naruszenia jego dóbr osobistych.
 5. Obowiązuje obuwie sportowe.
 6. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i Organizatorem.
 7. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
 8. Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej (również w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i wyrobów tytoniowych.
 9. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą Organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
 10. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
 11. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny.
 12. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
 13. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.
 14. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
 15. W sprawach turnieju można kontaktować się pod nr tel. 602 611 501.

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie sportowej „VI Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. "RODO", Administrator danych informuje, że:

Administratorem danych przetwarzanych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu (Organizator imprezy) reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.

Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail) sekretariat@mosirluban.pl, telefonicznie pod numerem +48 75 646 06 06 lub pisemnie na adres korespondencyjny  ul. Różana 2, 59-800 Lubań.

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji jest Pan Ryszard Skowron. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej ido@miastoluban.pl bądź na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem: inspektor ochrony danych.
 2. Dane które Pan(i) podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu: 
 1. zgłoszenia dokonanego osobiście w dniu imprezy,
 2. informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe etc.
 3. dowodowym, archiwalnym,
 4. prowadzenia naszych własnych kampanii reklamowych i działań marketingowych,
 5. w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń).
 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

1) 6 ust. 1 lit. e) RODO,

2) 6 ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wprowadzonego w życie uchwałą nr XXIV/153/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie,

3) 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4) powyższy Regulamin imprezy „VI Andrzejkowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN”.

5. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

6. Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z prowadzoną kampanią reklamową i działaniami marketingowymi na portalu społecznościowym Facebook – profil Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu (https://www.facebook.com/MOSiR.DLB).

7. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

8. Posiada Pani / Pan prawo:

1) dostępu (art. 15. RODO),

2) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3) do sprostowania (art. 16 RODO),

4) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jaki zakresie chce skorzystać.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący sposób za pomocą korespondencji tradycyjnej (listownie)          ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

10. Przebywanie w miejscu imprezy jako uczestnik lub widz jest dobrowolne a tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku.

11. Administrator danych informuję, że nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę.

 

Organizator

MOSiR w Lubaniu

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...