Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-10-2019

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE DO GROMADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z póź. zm.)

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

3a)  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

5. realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.”

 

W odniesieniu do art. 5 ust. 1 pkt. 5 w uchwale NR XXIII/162/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubań, zawarto dodatkowe wymagania w stosunku do właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki do gromadzenia nieczystości oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:

„§ 10. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

4) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

§ 11. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie:

6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych:

1) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia, jednak nie powinna być rzadziej opróżniana niż raz na kwartał,

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata.”

 

Kontrola zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – „Nadzór nad realizacją obowiązków wyżej wymienionych sprawuje burmistrz”.

7. W przypadku stwierdzenie niewykonania obowiązków burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.”

W imieniu burmistrza kontrole w zakresie wykonywania obowiązków w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi sprawują pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań oraz Straż Miejska w Lubaniu.

W pierwszej kolejności sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych

Obowiązek posiadania takich umów wynika z cytowanej już ustawy:

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2

 Art. 6 ust. 5a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa w ust. 1, i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b.”

Umowy takie można podpisać wyłącznie z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej np.  w Lubańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 1a w Lubaniu.

Brak posiadania umów oraz dowodów płacenia za te usługi może skutkować odpowiedzialnością karną określoną w cytowanej ustawie gdyż, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a:

 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”. 

Karze określonej w ust.2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie”.

W tego typu sytuacjach postępowanie o ukaranie w imieniu burmistrza miasta prowadzi Straż Miejska.

 

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach może być sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników - podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289).

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289) - Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ)

Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy POŚ, Burmistrz może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Równocześnie informuje się właścicieli zbiorników do gromadzenia nieczystości oraz przydomowych oczyszczalni, iż gmina miejska Lubań prowadzi:

 

Ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Lubań

 

Jest ona prowadzona na podstawie  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017.1289),  zgodnie z którym  „gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;”


W związku z powyższym informuję, iż przedmiotowe ewidencje prowadzone są w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UM Lubań, ul. Mickiewicza 6.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...