Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-03-2021
ul. 7 Dywizji 14
59-800 Lubań
pok. nr 15, 19, 21 i 22
 
Kierownik Referatu
Małgorzata Nachrebecka
tel. 75  646 44 18
 

Do zadań Referatu ds Podatków i Opłat, który bezpośrednio podlega Wydziałowi Budżetowo – Księgowemu, należy w szczególności:

 • prowadzenie wymiaru i ewidencji analitycznej podatków w oparciu o dokumenty źródłowe, w tym:
 1. wszczynanie z urzędu postępowań podatkowych mających na celu ustalenie, uchylenie lub zmiany w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego lub nadpłat wynikających ze zmiany opodatkowania,
 2. analiza wykazów rozpoczęcia i zakończenia działalności gospodarczych celem ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,
 3. prowadzenie czynności kontrolnych oraz przeprowadzanie kontroli podatkowej w celu sprawdzenia wywiązywania się podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania,
 4. księgowanie wpłat na kontach podatników i księgowości Urzędu,
 5. naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat,
 6. dokonywanie zwrotów nadpłaconych i nienależnie zapłaconych podatków.
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielenia ulg w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty, udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis w zakresie podatków i opłat, w tym z pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, oraz sporządzanie terminowych sprawozdań z udzielonej pomocy,
 • wydawanie zaświadczeń o powierzchni użytków rolnych dla osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Miejskiej Lubań oraz poświadczanie oświadczeń  o osobistym prowadzeniu gospodarstwa,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w zakresie podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na każdy rok budżetowy,
 • wydawanie postanowień w zakresie podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatku od spadków i darowizn,
 • prowadzenie postępowań w sprawie przejętych z dobrodziejstwem inwentarza spadków  i darowizn na rzecz Gminy Miejskiej Lubań w zakresie spłat powstałych zobowiązań,
 • wydawanie zaświadczeń wynikających z zadań Referatu,
 • współdziałanie w zakresie aktualizacji BIP,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją sprzedaży, w tym:
 1. wystawiania faktur VAT,
 2. przygotowywanie ewidencji sprzedaży do sporządzenia deklaracji VAT,
 3. księgowanie wpłat do wystawionych faktur z tytułu pozostałych dochodów,
 • prowadzenie egzekucji i windykacji należności z tytułu podatków i opłat, w tym:
 1. wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty w zakresie prowadzonej egzekucji,
 2. wystawianie i wysyłanie tytułów egzekucyjnych oraz czuwanie nad ich realizacją, a także współpraca z Urzędem Skarbowym w tym zakresie,
 3. podejmowanie inicjatyw co do skutecznej windykacji należności i odsetek,
 4. zabezpieczenie wierzytelności poprzez przygotowywanie wniosków o wpis hipoteki do księgi wieczystej,
 5. analiza nadpłat i zaległości podatkowych oraz działanie w oparciu o przepisy podatkowe mające na celu ich minimalizowanie,
 6. zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym dotyczących zaległości podatkowych,
 7. przygotowywanie wystąpień do Sądów o udzielenie informacji o toczących się postępowaniach,
 8. analiza i ewidencja należności przedawnionych,
 9. udzielanie informacji innym organom w sprawie toczących się postępowań,
 10. udzielanie odpowiedzi do komorników w sprawie zadłużeń na kartotekach podatników,
 11. wywieszanie na tablicy informacyjnej Obwieszczeń Komornika,
 12. ustalanie i księgowanie odpisów aktualizujących wartość należności,
 13. sporządzenie ograniczeń kwot na tytułach wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz wycofywanie tytułów w związku z wygaśnięciem zobowiązania w całości lub w części,
 14. sporządzanie sprawozdań okresowych wymaganych przepisami prawa w odniesieniu do zadań powierzonych na stanowisku,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu oraz innych zaświadczeń wynikających z zadań na swoim stanowisku pracy,
 • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji wpłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie dokumentów otrzymanych z Wydziału GGNiR,
 • sporządzanie sprawozdań do Izby Rolnej i obliczanie 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań i analiz z zakresu prowadzonych dochodów oraz ich weryfikacja i sprawdzanie;
 • sporządzanie sprawozdań okresowych wymaganych przepisami prawa – na bieżąco, w tym sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych z tytułu realizacji podatków i opłat,
 • ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...