Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-06-2022

W 2022 r. w naszym mieście przeprowadzono lub rozpoczęto szereg inwestycji, mających na celu poprawę jakości miejskiej infrastruktury, a co za tym idzie podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta.

panele fotowoltaiczne na płaskim dachu

12 kwietnia br. podpisane zostały umowy i rozpoczęły się bieżące remonty miejskich dróg, ciągów pieszych, placów i parkingów. Łączna wartość inwestycji to 260 tys. zł, a zakończenie prac przewidziane jest na połowę grudnia br.

Warto podkreślić, że w 2021 r. dokonano rocznego przeglądu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta, który wykazał, że 52% dróg jest w stanie bardzo dobrym, 12% - dobrym, 30% - ostrzegawczym i 6% w złym.

21 marca br. zakończyła się przebudowa chodnika przy ul. Działkowej w Lubaniu. Rozebrano istniejący chodnik i wykonano nowy z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Inwestycję zrealizowała firma ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby, a wartość prac to 134.000,00 zł.

Ta sama firma wygrała przetarg na przebudowę parkingu wraz z oświetleniem przy cmentarzu przy ul. ks. Kukli-Bukowińczyka. Posadowiono tam dwa słupy oświetleniowe, natomiast parking wyłożono kostką brukową betonową. Odbiór prac nastąpił w maju br., a koszt inwestycji wyniósł 80 tys. zł.

W maju zakończono również przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej wzdłuż ul. Zawidowskiej. Wykonano tam mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni, podbudowę z kruszywa kamiennego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. Wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Drogowe Małgorzata Wesołowska z siedzibą w Zarębie, a wartość inwestycji to prawie 150 tys. zł.

Na koniec czerwca przewidziane jest zakończenie prac polegających na przebudowie nawierzchni drogi wewnętrznej – ul. Mieszka I wraz z wymianą kolektora kanalizacji deszczowej i podłączeniem przyłączy odprowadzających wodę deszczową z okolicznych budynków. Przebudowana zostanie też część chodnika z kostki brukowej betonowej. Umowa na wykonanie ww. prac została zawarta z firmą ELTOR, a wartość umowy to 280 tys. zł.

Do 30 czerwca br. ma również zostać zakończony I etap rewitalizacji Parku na Kamiennej Górze, obejmujący wymianę krawężników, wykonanie nowej jezdni z kostki kamiennej, parkingu przy szkole muzycznej, odwodnienia oraz wykonanie zjazdów z ulicy Alei Kombatantów w miejscach istniejących zjazdów. Wartość umowy 1 500.000,00 zł.

W dalszej części rewitalizacji przewidywana jest budowa platformy widokowej w Parku, remont części alejek parkowych i oświetlenia. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące tego zakresu zadania.

Do 22 lipca br. ma zostać zakończona przebudowa 395 mb drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Warszawską i Mostową. Zostanie tu wykonana podbudowa z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o szerokości 3 m wraz z poboczami szutrowymi o szerokości 0,5 m.

Wykonawcą jest firma Usługi Transportowo-Drogowe Małgorzata Wesołowska z Zaręby. Koszt inwestycji to 155 tys. zł.

13.05.2022 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dla opracowania projektu przebudowy dróg na Osiedlu Jagiellonów. Projekt będzie obejmował dokumentację sanitarną, elektryczną oraz drogową. Do 30.05.2022 r. wpłynęła jedna oferta – Zakładu Inżynierii Lądowej i Wodnej AB – Projekt z Jeleniej Góry, na kwotę 297.660,00 zł.

W czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na przebudowę dróg ul. Szkolna, Piramowicza, Szymanowskiego, Graniczna, Mikołaja, Pl. Lompy.

Na przełom czerwca i lipca zaplanowano przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego, która wyłoni wykonawcę prac konserwacyjnych na kładkach, mostach i przepustach, będących w zarządzie Burmistrza Miasta Lubań.

Również na przełomie czerwca i lipca, w drodze zapytania ofertowego, wyłoniony zostanie wykonawca dokumentacji technicznej dla II etapu dróg pieszo-rowerowych na terenie Lubania. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie zaplanowanych robót budowlanych.

Miasto cały czas stara się o skomunikowanie terenów przyległych do drogi krajowej nr 30 i drogi wojewódzkiej nr 296. W związku z tym, aby usprawnić ruch drogowy i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, powstała koncepcja wybudowania w tym miejscu ronda. Pod koniec 2021 r. zawarto umowę na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 30 z drogą wojewódzką nr 296. Wartość umowy to 34 tys. zł, a termin realizacji to połowa czerwca br.

W sierpniu 2021 r. podpisane zostały umowy na realizację zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań.
Obecnie wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku administracyjnym MOSiR oraz na budynkach Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4.
Trwają prace związane z termomodernizacją dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1, budynku Rzędu Miasta przy ul. 7 Dywizji oraz budynku Miejskiego Domu Kultury.
Do końca lipca br. wykonana zostanie modernizacja dachu budynku dydaktycznego w SP 4, natomiast do końca sierpnia br. w SP3 i SP4 mają być zamontowane widny.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, 28 stycznia br. została zawarta umowa z firmą TERAKOL Sp. z o.o. z Radziejowa na modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Działkowej. Wartość umowy to 3 769.215,40 zł. Obecnie trwają prace rozbiórkowe, niwelacja skarp oraz prace ziemne. Termin zakończenia zadania to 30 listopada br.

Również do 30 listopada br. mają zostać wykonane prace w ramach projektu partnerskiego „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego”.

W ramach tego zadania będzie przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu. Po wykonaniu dokumentacji wykonawczej ogłoszono przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych. Część pierwsza obejmuje wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej, a wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca to firma EKOMAX. Natomiast część druga to termomodernizacja budynku, którą wykona lubańskie przedsiębiorstwo Handel i Usługi Bogusław Kosior. Umowy z oboma firmami zostaną podpisane jeszcze w czerwcu.

18 lutego br. zawarta została umowa na kwotę 4 214.891 zł z firmą SPIE Elbud Gdańsk Sp. z o.o. na wykonanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Termin realizacji inwestycji to 18.02.2023 r.

Po zakończeniu ww. prac miasto przystąpi do przebudowy chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego.

12 maja br. została podpisana umowa na realizację jednej z największych inwestycji drogowych w historii naszego miasta, czyli przebudowy dróg gminnych ul. Głównej i ul. Kolejowej.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawcą została firma ELTOR z Lubania.Wartość umowy to 12 300.000 zł. Termin wykonania prac to 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, tj. wrzesień 2023 r. (teren robót budowlanych został przekazany wykonawcy 24.05.2022 r.). Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego został Aleksander Lorych.
Planowana jest przebudowa nawierzchni dróg wraz z budową chodników, zjazdów na posesje i miejsc postojowych.
W ramach wykonanych robót budowlanych zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe.
Przebudowa ulicy Kolejowej nieznaczna zmieni istniejące zagospodarowanie terenu pasa drogowego, polegające na ujednoliceniu szerokości jezdni, chodników, opasek skrajniowych (pobocza), uporządkowaniu geometrii zjazdów, poprawy geometrii skrzyżowań oraz uporządkowaniu odwodnienia powierzchniowego.
Przewiduje się budowę parkingu dla 22 pojazdów osobowych (w tym 1 dla osoby z niepełnosprawnościami).

Warto też przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku podpisana została umowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w sprawie gruntownego remontu i modernizacji hali sportowej oraz krytej pływalni „Laguna”.
Prace już trwają i docelowo obejmą wymianę okien i poszycia dachów, wymianę nawierzchni i montaż ścianki wspinaczkowej w hali sportowej oraz nową nieckę, nową instalację grzewczą i wentylacyjną, nowy system uzdatniania wody w pływalni oraz ocieplenie obu budynków.
Partnerem prywatnym i wykonawcą inwestycji jest spółka IZIM. Całkowity koszt remontu obu obiektów wyniesie prawie 20 milionów złotych.
W formule partnerstwa publiczno-prywatnego partner prywatny finansuje inwestycję z własnych środków, a następnie gmina w długoterminowych ratach spłaca koszt przedsięwzięcia.
W przypadku naszego miasta umowa podpisana została na 10 lat. W tym czasie spółka IZIM będzie odpowiedzialna nie tylko za wykonanie prac, ale i późniejsze utrzymanie obiektu w należytym stanie.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...