Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-07-2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 06 lipca 2022 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej na części działki 63/17, AM 18, Obręb II.

Lubań, dnia 06 lipca 2022 roku
 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele ogródka, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej na części działki 63/17, AM 18, Obręb II, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018708/2.
 
Nieruchomość gruntowa wytypowana do dzierżawy na cele ogródka o powierzchni 169,00 m2.

Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy wybudowane jest pomieszczenie gospodarcze nietrwale związane z gruntem o powierzchni 7,00 m².
 
Nieruchomość znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MN9 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2MW19 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ZP13 - teren zieleni urządzonej. Strefa B ochrony konserwatorskiej, strefa zagrożenia powodziowego.
 
Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany będzie wykorzystywać przedmiot dzierżawy jako ogród przydomowy.
 
Z dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie podpisana dodatkowo Umowa Najmu na pomieszczenie gospodarcze. Z tytułu zawarcia niniejszej Umowy Najemca zobowiązany będzie wnosić na rzecz Wynajmującego miesięcznie czynsz w kwocie brutto 6,89 zł (słownie: sześć złotych 89/100), gdzie: czynsz netto stanowi kwota: 7,00 m2 x 0,80 zł = 5,60 zł podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23% stanowi kwota: 1,29 zł.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 
Wywoławcza roczna stawka czynszu netto za dzierżawę: 0,20 zł/m² (słownie: zero złotych 20/100).
Wadium: 8,00 zł (słownie: osiem złotych 00/100).
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele ogródka odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2022 roku (środa)) o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej proponowanej stawki czynszu.
Postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu. Licytacji podlegać będzie roczna stawka czynszu netto za dzierżawę nieruchomości.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 03 sierpnia 2022 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S. A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.
 
W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg na dzierżawę ogródka ul. Armii Krajowej – imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.
 
Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 03 sierpnia 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.
 
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet przyszłego czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia Umowy Dzierżawy.
 
Z osobą wyłonioną w drodze przetargu jako Dzierżawca przedmiotowej nieruchomości zostanie zawarta stosowna Umowa Dzierżawy oraz Umowa Najmu na czas nieoznaczony. Wydanie nieruchomości dla Dzierżawcy zostanie potwierdzone stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym.
 
O terminie i miejscu zawarcia Umowy Dzierżawy oraz Umowy Najmu Dzierżawca/Najemca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Pełna wersja ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój Nr 2, Tel.: + 48 75 646 44 24.

 

 


z up. BURMISTRZA
Mateusz Zajdel
Zastępca Burmistrza
 
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...