Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-06-2022

31 maja br., w trybie zdalnego obradowania, odbyła się LX w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań.

Przewodniczący Rady Miasta Lubań siedzi przy komputerze podczas zdalnej sesji Rady Miasta Lubań

Po przyjęciu porządku obrad oraz przyjęciu protokołów z LVIII i LIX sesji, radni zajęli się sprawozdaniem z pracy burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Następnie radni przyjęli dokumenty: „Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za rok 2021” oraz „Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017 – 2025”.

Dyrektor Muzeum Regionalnego Łukasz Tekiela przedstawił stan przygotowań do Sudeckiego Festiwalu Minerałów, który zaplanowany jest w dniach 1-3.07.2022 r.

Natomiast dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Grażyna Glodek omówiła przygotowania do zaplanowanej na 20-21.08.2022 r. Lawy 2022. Impreza odbędzie się pod hasłem „La La La 22, czyli Lato – Laba – Lawa”, a poprzedzi ją Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” (18-19.08.2022 r.).

W dalszej kolejności radni przyjęli „Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok”.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji Aneta Pijanowska przedstawiła informację na temat realizacji inwestycji i remontów na terenie miasta Lubań w 2022 roku, w szczególności przygotowanie dokumentów umożliwiających realizację zaplanowanych w 2022 roku inwestycji i remontów, tj. przedmiary robót, kosztorysy, projekty budowlane, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, harmonogramy rozpoczęcia poszczególnych zadań.

Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński przedłożył radnym „Raport o stanie miasta Lubań za 2021 r.”, obejmujący podsumowanie działalności burmistrza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta, których wykonanie powierzono organowi wykonawczemu. Rada rozpatrzy Raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Radni podjęli cztery uchwały.

Jednogłośnie podjęto uchwałę dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Uchwała dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Mostowej również została podjęta jednogłośnie.

Zmieniono także Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań, do którego wprowadzony został zapis, że administracja cmentarza urzęduje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Ostatnią uchwałą, jaką jednogłośnie podjęli Radni Rady Miasta Lubań na majowej sesji, była uchwała wprowadzająca zmiany w budżecie miasta na 2022 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 101.750.570,50 zł, natomiast plan wydatków wynosi 117.427.843,55 zł.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Lubań przekazał informację o tym, że Lubań otrzymał ponad 15 milionów złotych z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dwa z trzech złożonych wniosków otrzymały pozytywną ocenę, wkrótce otrzymamy promesę i przystąpimy do procedur przetargowych.

Następna sesja Rady Miasta Lubań odbędzie się 28 czerwca br.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...