Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-11-2020

Głównym tematem listopadowej sesji było pierwsze czytanie budżetu miasta na 2021 rok. Poza tym radni zapoznali się ze stopą bezrobocia oraz podjęli szereg uchwał regulujących życie w mieście.

Po otwarciu XXX Sesji Rady Miasta Lubań wszyscy obecni na zdalnych obradach minutą ciszy pożegnali zmarłych: Wójta Gminy Lubań Zbigniewa Hercunia oraz członka rady Henryka Rogackiego. Zaraz potem, w wyniku gorącej dyskusji, radna Małgorzata Grzesiak złożyła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego pierwszego czytania przyszłorocznego budżetu. Ostatecznie większością głosów wniosek odrzucono i zaproponowany porządek obrad nie uległ zmianie. Zanim jednak skarbnik i burmistrz zaczęli omawiać zaplanowane wydatki miasta radni przyjęli protokół XXIX sesji, po czym wystosowali szereg pytań szczegółowych do sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Pytania dotyczyły m. in. oświetlenia,  kanalizacji, remontów dróg i chodników czy prowadzonych projektów i działań. Po wyjaśnieniu tych kwestii przystąpiono do dalszej części obrad. Jednym z punktów listopadowej sesji była informacja dotycząca bezrobocia w mieście. Czytaj więcej w artykule „Stopa bezrobocia w Lubaniu”.

W trakcie obrad Skarbnik Miasta Lubań, Łukasz Maćkowiak zaprezentował radnym wstępny budżet miasta na 2021 rok.
- Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 94 196 904,85 zł z tego dochody bieżące w kwocie 90 476 861,25 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 720 043,60 zł – skrupulatnie wymieniał Skarbnik Miasta Lubań, Łukasz Maćkowiak. - Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 94 196 904,85 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących w kwocie łącznej 89 162 937,14 zł. W ich skład wchodzą: wydatki bieżące jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych,  obsługa długu oraz dotacje na zadania bieżące. Z kolei plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 033 967,71 zł zawiera wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na zakup i objęcie udziałów. Wydatki majątkowe zostaną zwiększone, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie. Budżet Gminy  zostałby uzupełniony dochodami, na które składałyby się środki z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych, rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Programu Sportowa Polska – wyjaśniał Ł. Maćkowiak.

Następnie burmistrz A. Słowiński omówił plany inwestycyjne, jakie zostały ujęte w przyszłorocznym budżecie. Wśród nich wymieniał między innymi: modernizację boiska przy SP3, remont dachu przybudówki SP 4, doposażenie kuchni w PM5, rozbudowę monitoringu w mieście, budowę parkingu przy ul. Mieszka II, przystosowanie budynku urzędu miasta w zakresie bezpieczeństwa ppoż, rekultywację wysypiska śmieci w Nawojowie oraz montaż monitoringu wysypiska, dotację na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie oraz wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta Lubań.

- W 2021 roku zamierzamy kontynuować przebudowę ul. Tkackiej i Grunwaldzkiej. Podobnie przebudowa na ul. Stawowej przeciągnie się na przyszły rok - zaznaczał burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński. – Wsparcie finansowe z Funduszu Dróg Lokalnych pozwoliłoby gminie na przebudowę ul. Głównej w latach 2021-2022. Zagwarantowaliśmy w budżecie na ten cel 490 tys. Z kolei 120 tys. zł pójdzie na projekt przebudowy dróg na Osiedlu Jagiellonów. Pół miliona złotych planujemy przeznaczyć na remonty cząstkowe dróg i chodników, z naciskiem na remonty ciągów pieszych. Ponadto, przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie Gminy Miejskiej Lubań, zamierzamy rozbudować kompleks boisk przy ul. Ludowej oraz zadbać o oświetlenie miejskie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, będziemy w formule PPP remontować halę sportową i basen, jak również wnioskować do urzędu marszałkowskiego o środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 – omawiał plany inwestycyjne burmistrz Lubania.

Po wystąpieniu skarbnika i burmistrza przystąpiono do podjęcia uchwał. Jednogłośnie przyjęto roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Bez głosów sprzeciwu uchwalono również przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta, zaś z powodu obumarcia drzewa (klonu jaworu rosnącego przy ul. Jeleniogórskiej) pozbawiono go statusu pomnika przyrody. Rozpatrzono skargę na działalność Dyrektora Administracji Mieszkań Komunalnych, którą rada uznała za bezzasadną. Wprowadzono zmiany w uchwale przyjmującej regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na wymianę systemów ogrzewania. Przedstawiona propozycja uchwały kończy przyznawanie dotacji w obecnej formule. W I kwartale 2021 roku zostanie przygotowany nowy regulamin i nowa uchwała. W uchwale dotyczącej wysokości stawek podatków od środków transportowych pozostawiono stawki podatku z tytułu posiadania autobusu na dotychczasowym poziomie, zaś wszystkie pozostałe stawki na rok 2020 zostały zwiększone o około 3,9 procent. Dyskusję radnych wywołał Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu wraz ze źródłami finansowania na lata 2021 - 2023. Ostatecznie plan przyjęto z zastrzeżeniem, że rada zamierza mieć na uwadze ul. Łukasiewicza, która nie została ujęta w planie. Wśród działań zaplanowanych znalazły się m. in. budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Zawidowskiej, uporządkowanie gospodarki wodociągowej i ściekowej w obrębie ul. Zgorzeleckiej, Garbarskiej oraz Dworcowej czy modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Robotniczej i Mostowej. Następnie dokonano niewielkich zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Sesję zakończyły komunikaty.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...