Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie Nr 48/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 1 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie

ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 7 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2003. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie podane zostanie do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu i publikację w lokalnej prasie i telewizji oraz giełdzie pracy „Gazety Wrocławskiej”.

 

§ 2

 

Przyjmuje się regulamin postępowania konkursowego o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-09-28 07:45:33 Ostatnia zmiana: 2006-09-28 08:01:12