Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie Nr 55/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 11 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz.543), Uchwały Nr LIII/388/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubania zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży ułamkową część gruntu oddaną w użytkowanie wieczyste, na rzecz współużytkownika wieczystego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2003 roku.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

    

 

 

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-09-14 09:17:24 Ostatnia zmiana: 2006-09-14 09:20:00