Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » sierpień nr 108 - 119

Zarządzenie Nr 111/2004

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 16 sierpnia 2004 roku

 

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 142, poz. 1591), art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, zawierający lokal wykorzystywany na cele inne niż mieszkalne, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, administrowany przez Administrację Budynków Komunalnych, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków posiadanej nieruchomości, wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Nieruchomość objęta niniejszą sprzedażą położona jest przy ulicy Plac 3-go Maja 5 (Obręb III, AM 4, działka nr 70 o pow. ogólnej 200 m2)

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

 

 

 

 

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-09-13 11:14:45 Ostatnia zmiana: 2006-09-13 11:15:43