Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » kwiecień nr 47 - 66

Zarządzenie Nr 64/2003

Burmistrza Miasta Lubań

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

 

W sprawie:

nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości od Syndyka Masy Upadłości „Lubańska Bawełna” Lubań Spółka Akcyjna

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, Burmistrz Miasta Lubań zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Postanawia się nabyć prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własności położonych na nich urządzeń i budowli od Syndyka Masy Upadłości „Lubańskiej Bawełny” Lubań Spółki Akcyjnej. Przedmiotem nabycia są nieruchomości położone w Lubaniu oznaczone geodezyjnie jako:

  • działka Nr 7, Obręb IV, AM 14 o pow. 4082 m2 - ul. Boczna
  • działka Nr 26, Obręb IV, AM 12 o pow. 1.483 m2 - ul. Jeleniogórska
  • działka Nr 17/12, Obręb IV, AM 10 o pow. 476 m2 - ul. Przemysłowa
  • działka Nr 41/13, 41/12, 41/11, 41/10, 41/9, 44/29, 44/26, 44/25, 44/24, 44/23, 44/22 Obręb IV, AM 13 o pow. 810 m2 - ul. Kolejowa
  • działka Nr 41/14, Obręb IV, AM 13 o pow. 810 m2 - ul. Kolejowa
  • działka Nr 44/12, Obręb IV, AM 13 o pow. 288 m2 - ul. Kolejowa
  • działka Nr 44/50, Obręb IV, AM 13 o pow. 1.614 m2 - ul. Jeleniogórska

 

§ 2

 

Akceptuje się kwotę 92 732,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące, siedemset trzydzieści dwa złote) jako cenę nabycia nieruchomości. Nabycie następuje w zamian za zaległości podatkowe Syndyka.

 

§ 3

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponoszą strony po połowie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta

Konrad Rowiński

 

    

Redaktor: Urszula Marzec Źródło: Urszula Marzec
Utworzony: 2006-08-31 10:56:46 Ostatnia zmiana: 2006-08-31 10:57:13