Urząd Miasta w Lubaniu
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2005 » Sesja XXXV z 26 kwietnia

Protokół Nr XXXV/35/2005/18

sesji Rady Miasta Lubań

z dnia 26 kwietnia 2005 roku

{dokument przetworzony}

 

godz. rozpoczęcia: 9:30                                                                                               zakończenia: 13:40

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta.

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum radnych, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXXV sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności oraz:

-         Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta,

-         Pan Henryk Rogacki- Zastępca Burmistrza Miasta,

-         Pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

-         Pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

-         przedstawiciele prasy i telewizji.

 

Sekretarzem obrad został pan Tadeusz Sztaba.

 

W pierwszej części obrad sesji ( do godz. 12.15) w sesji uczestniczyło 20 radnych.

 

Pan Marian Kwolik odczytał wniosek Burmistrza Miasta o rozszerzenie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.

 

Wniosek został przyjęty.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Przyjęcie protokołów XXXIII i XXXIV sesji Rada Miasta.

3.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu miasta za rok 2004.

4.   Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań.

5.   Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dotycząca wykonania budżetu miasta za rok 2004.

6.   Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2004.

7.   Podjęcie uchwał.

8.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, zapytania i wnioski.

9.   Komunikaty.

 

Ad. 2 Protokoły XXXIII i XXIV sesji Rady Miasta zostały przyjęte bez uwag

 

Ad. 3 Sprawozdanie z wykonania uchwał i budżetu miasta za rok 2004

 

Sprawozdanie z wykonania Uchwał, działalności Burmistrz Miasta Lubań i budżetu miasta za rok 2004 przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta.

Sprawozdania znajduję w załączonych plikach

 

Spośród 86 Uchwał podjętych przez Rady Miasta w roku 2004 większość została już zrealizowana bądź jest w bieżącej realizacji.

 

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Zenon Piwoni – odniósł się do niewłaściwej treści zapisów zawartych w sprawozdaniu z działalności burmistrza za rok 2004 dotyczących zmiany zapisu o wytworzeniu odpadów stałych oraz o nieaktualnym zapisie dotyczącym planowanego utworzenia parkingów.

 

Pan Konrad Rowiński – są to uwagi słuszne, powinny być zmienione lub wykreślone.

 

Pan Ryszard Janiak – zwrócił się z zapytaniem, jaki interes miasto zrobiło przy zakupie budynku przy ul. Wrocławskiej? Stwierdził, iż zapis, mówiący o tym, że głównym obciążeniem ABK Nr 2 jest niespłacony udział w remontach na rzecz wspólnot mieszkaniowych powinien być użyty również w stosunku do ABK Nr 3 i ABK Nr 4.

 

Pan Henryk Rogacki – przy zakupie tego budynku miasto nie zrobiło żadnego interesu. Budynek został wcześniej sprzedany wraz lokatorami, a miasto musiało go odkupić, ponieważ nie wywiązało się ze zobowiązania zawartego w akcie notarialnym. Obecnie budynek ten przeznaczony jest do sprzedaży.

 

Pan Konrad Rowiński – oczywiście niespłacony udział w remontach na rzecz wspólnot mieszkaniowych dotyczy wszystkich administracji.

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań

 

Interpelacje nie wpłynęły.

 

Pan Henryk Sławiński – zgłosił zapytanie dotyczące wyjaśnienia, dlaczego nie jest prowadzony remont kładki nad ul. Rybacką, podania przyczyn, dla których remont został wstrzymany i nie podjęto jego kontynuacji w roku bieżącym. Prosił również o przedstawienie stanu prawnego umowy z wykonawcą i stopnia rozliczenia finansowego w oparciu o podpisaną umowę.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – zgłosiła zapytania dotyczące:

-         udzielenia informacji, czy na terenie miasta wyznaczone są miejsca, w których można składować zużyte baterie,

-         jaki jest aktualny stan napraw nawierzchni ulic po okresie zimowym, m.in. ul. K. Wielkiego,

-         oraz wniosek dotyczący naprawy nawierzchni drogi łączącej ulice Słowackiego, Kopernika i Łużycką, która od dawna nie była remontowana, a korzysta z niej wiele osób.

 

Pani Grażyna Chromy – zgłoszone zapytanie dotyczyło instalacji gazowej w Rynku. Mieszkańcy zgłaszają obawy, że stara instalacja gazowa może powodować awarie. Wskazanym jest jej przegląd przed położeniem kostki w Rynku.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – poruszając problem zanieczyszczania terenów miejskich przez psy, a w szczególności place zabaw i piaskownice, zgłosił wniosek o konsekwentne egzekwowanie przez Straż Miejską karanie właścicieli psów wyprowadzanych bez smyczy i kagańca, odłowienie psów bezpańskich, wprowadzenie identyfikacji psów oraz sprawdzania, czy były one szczepione.

 

Pan Stanisław Bąk – zgłosił wniosek dotyczący ujęcia w planie remontów w roku 2006 wykonania nawierzchni ulicy Strzeleckiej i Górnej. Stan nawierzchni tych ulic nie nadaje się do naprawy częściowej, tylko do położenia nowej nawierzchni. Wskazał również na fatalny stan nawierzchni ulic i chodników ul. Armii Krajowej i Łużyckiej.

 

Pan Ryszard Piekarski – zgłosił zapytania dotyczące:

-         jakie są plany co do starego pojazdu Straży Miejskiej (poloneza)?,

-         jaki termin rozpatrzenia obowiązuje Radę Miasta do rozpatrzenia skargi złożonej na pracownika Urzędu Miasta?

-         Odniósł się również do wcześniejszej propozycji komendanta Straży Miejskiej o zorganizowanie spotkania celem wyjaśnienia pewnych spraw. Zasugerował, że nie widząc potrzeby osobistego spotkania się z komendantem, wszelkie wyjaśnienia komendant przedstawił na sesji.

 

Pan Mieczysław Iwanow - zgłosił wnioski dotyczące:

-         założenia lampy oświetleniowej między ul. Ratuszową, pl. Strażackim a warsztatami szkolnymi,

-         wycięcia, pustej w środku topoli przy ul. Ratuszowej, która stanowi zagrożenie dla przechodniów,

-         uporządkowania terenu przy pl. Lompy, po przeprowadzonym remoncie obiektu.

 

Pan Ryszard Janiak – zgłosił wniosek dotyczący zmiany godzin pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej do godz. 22:00, a w piątki i soboty do godzin rannych. Zgłosił również zapytanie gdzie odprowadzane są ścieki z obiektów byłej Lubańskiej Bawełny.

 

Ad. 5 Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta dotycząca wykonania budżetu miasta za rok 2004

 

Pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie realizacji budżetu miasta za rok 2004 przedstawił jej przewodniczący pan Henryk Sławiński.

 

Uchwalony dnia 27 stycznia 2004 roku przez Radę Miasta Lubań budżet na rok 2004 po stronie dochodów wynosił 33 375 048 zł.

Był to budżet niezrównoważony. Istniała przewaga zaplanowanych dochodów nad wydatkami wynosząca 1 496 233 zł. Budżet po stronie wydatków wynosił 34 871 281

 

W ciągu roku budżetowego Rada Miasta ośmiokrotnie podejmowała uchwały zmieniające budżet miasta. Ulegał on również zmianom, które wynikały z decyzji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministra Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, uchwał Rady Miasta Lubań oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, który posiada upoważnienie od Rady dotyczące przesunięć budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu.

 

Ostateczny plan budżetu miasta na rok 2004 wyniósł po stronie:

 

Dochodów

32 790 065 zł

Wydatków

34 948 333 zł

 

Ostatecznie przewagę wydatków nad dochodami określa kwota 2 158 268 zł.

Faktyczne wykonanie budżetu 2004 roku po stronie wydatków wyniosło kwotę 32 310 627 zł, co stanowi 92,45% planowanych wydatków.

Dochody osiągnięte w roku ubiegłym stanowiły kwotę 31 755 636 zł, co stanowi 96,85% planowanych dochodów.

 

Wykonanie dochodów

W roku ubiegłym nie zrealizowano dochodów na ogólną kwotę 1 034 429 , z tego:

-         zadania własne na kwotę 1 030 604 zł,

-         zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 3825 zł.

 

Nie zrealizowano dochodów w dziale 900 na kwotę 1 211 050 zł – dotyczy to dotacji z Funduszy Phare na modernizację oczyszczalni ścieków. Realizacja dochodu w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ostatecznie zamknęła się kwotą 390 225 zł, co stanowi 24,37 % planowanego.

 

Wpływ na dochody miały również dochody wykonane ponad plan:

-         w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa. Plan dochodów wykonano w 101,62%

-         w dziale750 administracja publiczna w 127,50%,

-         w dziale 801 oświata i wychowanie w 116,73 %

 

Zadłużenia miasta Lubań

Na koniec roku 2004 miasto Lubań posiadało zadłużenia na ogólną kwotę 13 002 127 zł, z czego:

-         3 531 733 zł - to kredyty i pożyczki,

-         7 700 000 zł - to obligacje komunalne,

-         338 424 zł - zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta Lubań,

-         1 431 970 zł – wymagalne zobowiązania pozostałych podległych jednostek.

 

W roku 2004 nastąpiło zwiększenie zadłużenia miasta w porównaniu do roku 2003

 

Rok
Zadłużenie

2004

13 002 127 zł

2003

12 903 511 zł

2004 / 2003

+ 98 616 zł

 

Na zwiększenie zadłużenia miasta w roku 2004 wpływ miały następujące okoliczności:

-         spłata kredytów i pożyczek,

-         zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego,

-         niewykonanie dochodów i wydatków w 100%,

-         zaangażowanie środków obrotowych z 2003 roku,

-         pozostających do wykorzystania środków obrotowych.

 

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 ostatecznie określała kwota w wysokości 34 948 333 zł. Faktycznie wykonano ją w 92,45%, tj. w kwocie 32 310 627 zł. Na zaniżone wydatki w kwocie 2 637 706 zł największy wpływ miało nie otrzymanie dotacji z Funduszy Phare w kwocie 1 211 050 zł oraz niewykonanie pozostałych dochodów budżetowych w 100%.

 

Ważniejsze wydatki
1.
Oświata i Wychowanie

Plan wydatków na oświatę w budżecie na rok 2004 wynosił 12 700 814 zł.

Wykonano go w kwocie 12 606 938 zł, co stanowi 99,26%.

Wydatki na oświatę w roku 2004 stanowiły 39,02% wszystkich wydatków wykonanych. Subwencja oświatowa zamknęła się kwotą 7 791 018 zł, a miasto wyłożyło z własnego budżetu kwotę 4 815 920 zł, co stanowi 38,20% ogółem wydatków na oświatę i wychowanie.
2.
Opieka Społeczna

W roku 2004 poprawiła się sytuacja w świadczeniach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ zrealizowano plan wydatków w wysokości 6 786 159 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego.
3.
Inwestycje

Plan budżetowy przewidywał wykonanie inwestycji o ogólnej wartości 6 285 266. Ostatecznie koszt realizacji ubiegłorocznych inwestycji wyniósł 4 073 037 i był niższy o 2 212 229 zł od planowanego. Planowane inwestycje w mieście zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym. Przyczyną wykonania inwestycji tylko w 64,48% były zmiany harmonogramu rzeczowego i finansowego pod tytułem Oczyszczalnia Ścieków dla Miasta Lubania i Gminy Siekierczyn.
4.
Gospodarka Pozabudżetowa

Problemem finansowym dla Gminy Miejskiej Lubań są w dalszym ciągu Administracje Budynków Komunalnych. Działające ABK Nr 2, 3, 4 w sumie posiadają ujemny stan środków obrotowych w wysokości 878 036 zł na koniec okresu sprawozdawczego. Sytuacja finansowa ABK nie uległa poprawie.

 

Mimo trudności budżet miasta Lubań na rok 2004 został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków w stopniu zadowalającym. Wykonano dochody w wysokości 96,85%, a wydatki w wysokości 92,45 %.

Analizując lata 2003 i 2004 w zakresie sytuacji finansowej budżetu, możemy zauważyć powolną, lecz stałą poprawę sytuacji ekonomicznej Gminy Miejskiej Lubań.

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2004.

 

Pan Zenon Piwoni – Przewodniczący Komisji Budżetu odczytał:

-         Uchwałę Nr I-134/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubań za 2004 rok. Skład Orzekający RIO badając pod względem formalno – prawnym sprawozdania budżetowe stanowiące podstawę analizy wykonania budżetu miasta za rok 2004 oraz badając pod względem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004 wydał pozytywną opinię o sprawozdaniach z wykonania budżetu miasta za rok 2004,

-         Uchwałę Nr I-135/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2003 rok. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej RM Lubań Skład Orzekający RIO stwierdził, że wniosek sformułowany został na podstawie kryteriów związanych z oceną sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004 i wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2004 rok.

 

Ad. 6 Absolutorium dla Burmistrza Miasta Lubań za rok 2004

 

Pan Marian Kwolik – przedstawił opinie komisji w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu. Wszystkie opinie są pozytywne.

 

Stanowiska klubów radnych przedstawili ich przewodniczący:

 

Pan Tadeusz Sztaba – Klub Radnych Rodziny Katolickie “Razem”- cieszy fakt zmniejszenia zadłużenia, Klub będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

 

Pan Marian Kwolik – Klub Radnych SLD oceniając wykonanie budżetu jako dobre, a pracę jako bardzo dobrą, głosował będzie za udzieleniem absolutorium.

 

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tego tytułu.

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie (w głosowaniu uczestniczyło 20 radnych)

 

Pan Konrad Rowiński – w imieniu własnym i najbliższych współpracowników podziękował za wysoką ocenę pracy i jednogłośnie udzielone absolutorium. Ocena ta będzie zachętą do dalszej dobrej pracy nad wykonaniem tegorocznego budżetu. Podziękował również radnym za współpracę i pomoc w wykonaniu budżetu.

 

W obradach nastąpiła 40 minutowa przerwa. Obrady wznowiono o godz. 12:15 – uczestniczyło 21 radnych.

 

Ad. 7 Podjęcie Uchwał

 

Rozpatrzone zostały projekty uchwał:

 

1). W sprawie zmiany nazwy części ulicy oraz zmiany numeracji nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Zgorzeleckiej

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (przy 21 głosach za)

 

2). W sprawie nadania nazwy – “Aleja Dr Lucjana Kopcia” w Lubaniu

Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej negatywna.

Opinie pozostałych komisji pozytywne.

W dyskusji głos zabrali:

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – podczas rozpatrywania tego projektu uchwały na posiedzeniach komisji był przeciwny jej podjęciu, jednak po uzyskanych dodatkowych informacjach, będzie głosował za jej podjęciem.

 

Pani Małgorzata Grzesiak – stwierdziła, że całkowicie zgadza się z propozycją nadania nazwy ulicy dr Lucjana Kopcia. Mając jednak na uwadze zasługi doktora jest zdania, że proponowany do tego celu deptak, przy którym znajduje się kilka garaży, nie pierwszej czystości rzeczka i gdzie wyprowadzane są psy, nie jest godny nazwy alei dr Lucjana Kopcia, którego osoba zasługuje na lepszą propozycję ulicy. Zgłosiła wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji oraz do przedstawienia innej propozycji ulicy lub placu, który nazwany zostałby imieniem doktora.

 

Pan Ryszard Janiak – poparł wniosek pani Małgorzaty Grzesiak.

 

Pan Zenon Piwoni - mając na uwadze fakt, że na obiekcie szpitala znajdują się zarówno odnowiona tablica pamiątkowa poświęcona dr Kopciowi (jedna na zewnątrz obiektu, druga wewnątrz), jak i nazwa na obiekcie szpitala poparł wniosek o zdjęcie tego projektu z porządku obrad sesji .

 

Pan Arkadiusz Słowiński – stwierdził, że dzisiaj, podczas obrad sesji, nie powinno być dyskusji na ten temat, ponieważ czas na dyskusję był na posiedzeniach komisji i do tej pory było wystarczająco dużo czasu, aby wypracować stanowisko. Jeśli projekt ten zostanie zdjęty z dzisiejszego porządku obrad będzie to kompromitacja Rady.

 

Pan Tadeusz Sztaba – poparł zarówno stanowisko pani Małgorzaty Grzesiak jak i pana Arkadiusza Słowińskiego. Uważa, że dr Kopeć zasłużył sobie na lepszą propozycję nazwania jego imieniem odpowiedniej ulicy. Zwrócił również uwagę na to, by przy porządkowaniu nazw ulic mieć na uwadze nadanie nazwy ulicy nestorom lubańskiej medycyny doktorom Komendzińskim. Wyraził opinię, że dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie komisji d/s nazewnictwa ulic.

 

Pan Franciszek Bogdanowicz – stwierdził, że od tego jak wyglądała będzie proponowana aleja dr Kopcia zależy od tego, ile środków na nią zostanie przeznaczonych.

 

Pan Marian Kwolik poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez panią Małgorzatę Grzesiak dotyczący zdjęcia z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy – “Aleja Dr Lucjana Kopcia” w Lubaniu.

Wniosek został podjęty przy 15 głosach za, 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących się.

 

3). W sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego “Stołówki Szkolne” w Lubaniu

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

4). W sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2004

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

5). W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań

Opinie wszystkich komisji pozytywne.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

Projekt uchwały rozpatrywała tylko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Opinia pozytywna

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawił pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta. Podjęta na marcowej sesji Rady Miasta Uchwała w tej sprawie przesłana została do organu nadzoru. W wyniku przeprowadzonego postępowania organ nadzoru zasugerował wprowadzenie to tej uchwały konkretnych zasad wypłacania stypendiów, gdyż nie jest możliwe przekazanie tych kompetencji Burmistrzowi Miasta. W związku z tym, oraz ze względu na przejrzystość zaproponowano nie nanoszenie poprawek do uchwały już podjętej, tylko uchylenie jej w całości i podjęcie nowej. W stosunku do wcześniejszej uchwały zmianie uległ zapis punktu 1 § 2 określający, że świadczenia pomocy materialnej finansowane będą wyłącznie z otrzymanej dotacji celowej bez angażowania środków własnych. Zmianie uległy również zapisy § 7, w którym określona została miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej oraz § 10 ust. 6 i 7 dotyczący trybu rozpatrywania złożonych wniosków i opiniowania ich przez dyrektora szkoły celem wyboru właściwej formy stypendium.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Ad. 8 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje wnioski i zapytania

 

 Pan Konrad Rowiński – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-         naprawy nawierzchni łącznika ulic Słowackiego, Kopernika i Łużyckiej – należy się tym zająć , ale wszystkiego nie da zrobić w jednym czasie,

-         złej nawierzchni ulic i chodników A.Krajowej i Łużyckiej – są to drogi powiatowe, radnemu przekazane zostaną odpowiedzi na ten temat od zarządcy tych dróg,

-         zamiany mieszkań – generalnie są one korzystne, problemem jest to , że zwykle są to mieszkania niewielkie o standardzie socjalnym,

-         zainstalowania lampy obok warsztatów szkolnych pomiędzy ul. Ratuszową a pl. Strażackim – zastanowimy sie nad tym, być może uda sie do zrobić,

-         terminu rozpatrywania skarg przez Radę na pracownika Urzędu – skarg na pracownika Urzędu nie rozpatruje Rada. Jednak jak się domyśla, chodzi o sprawę, która dotyczy Komendanta Straży Miejskiej. Złożone pismo w tej sprawie nie zostało zakwalifikowane jako skarga, ponieważ Straż wykonywała swoje obowiązki, dalszych losów starego pojazdu Straży Miejskiej – zostanie on sprzedany.

 

Pan Wiesław Wydra – Z-ca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania dotyczące:

-        remontu kładki nad ul. Rybacką – przyczyna przerwania remontu leżała po stronie technologicznej, ponieważ nie było odpowiednich warunków atmosferycznych. Mokra i chłodna jesień spowodowała, że farby, które należało nakładać przy wyższej temperaturze zewnętrznej ulegały rozcieńczeniu i nie wysychały. Inwestycję przerwał inspektor nadzoru budowlanego. Prace zostaną wznowione w maju i zostaną zakończone pod koniec czerwca. Do umowy wprowadzony został aneks dotyczący jedynie terminu zakończenia umowy natomiast warunki finansowe umowy nie ulegną zmianie,

-        wyznaczenia miejsca do składowania zużytych baterii – w budżecie miasta – z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wydzielonych zostało 15 000 zł na zakup pojemników. Z kwoty tej zakupionych zostanie kilka specjalnych pojemników na zużyte baterie,

-        stanu instalacji gazowej w Rynku – instalacja ta jest w dobrym stanie i nie stanowi zagrożenia, wykonanie nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Słowackiego, Kopernika i Łużycką – nawierzchnia zostanie utwardzona poprzez nawiezienie materiału z frezowania,

-        uporządkowanie terenu wokół pl. Lompy – nie są to śmieci po przeprowadzonym remoncie, ale śmieci, które wyrzucają tam mieszkańcy z okolicznych budynków,

-        stanu nawierzchni po okresie zimowym – ogłoszony będzie przetarg na cząstkową naprawę nawierzchni,

-        odprowadzania ścieków z obiektów byłej Lubańskiej Bawełny – ścieki z funkcjonującej tam firmy “Imka” odprowadzane są do zbiornika Inchofa, który jest opróżniony i służy jako szambo.

 

Pan Henryk Rogacki – Z -ca Burmistrza – udzielił odpowiedzi na zapytania i wnioski dotyczące:

-        zanieczyszczania terenów przez psy – warunki trzymania i wyprowadzania psów prawnie uregulowane są zarówno w kodeksie wykroczeń jak i w Uchwale Rady Miasta z 2004 roku. Niespełnianie określonych w nich wymogów może spowodować wyciągnięcie sankcji karnych. Problemem jest natomiast ich egzekwowanie. Zwrócił się z apelem do przedstawicieli telewizji i prasy, aby problem ten nagłośnić. Odnosząc się do wypowiedzi pana Ryszarda Piekarskiego zadeklarował, że w celu wyjaśnienia sporu zorganizuje spotkanie radnego z Komendantem Straży Miejskiej.

 

 Ad. 9 Komunikaty

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady poinformował o:

-        terminie złożenia oświadczeń majątkowych, który upływa dnia 30 kwietnia 2005 roku,

-        obchodach świąt majowych – prosząc radnych o aktywne w nich uczestnictwo.

 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku dziennego ogłosił zakończenie obrad XXXV sesji Rady Miasta Lubań

 

 

Zobacz także
  Sprawozdanie Burmistrza za miesiące kwiecień i maj
Redaktor: Ryszard Skowron Źródło: Ryszard Skowron
Utworzony: 2006-08-28 13:03:50 Ostatnia zmiana: 2007-01-08 12:30:59